Tải bản đầy đủ

Thuyết minh đề tài dự án cấp tỉnh, cấp bộ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Tên đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Cơ quan chủ trì đề tài:
Thời gian thực hiện:

......................, tháng .... năm 200..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1
3
5

Tên đề tài
Thời gian thực hiện: .......... tháng
(Từ tháng

/20.. đến tháng
/20…

2

Mã số (do cơ quan quản lý cấp)

4

Cấp quản lý: Cấp tỉnh

Kinh phí ........................... triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Tổng số

1


- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
6

Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có)

7

Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .........................
Trình độ chuyên môn: .................................Chuyên ngành đào tạo.......................
Mobile: ................................................................. E-mail: ..................................
Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................
Địa chỉ tổ chức:...............................Điện thoại: ....................Fax:.........................
Địa chỉ nhà riêng:............................ Điện thoại: ...................................................

8

Thư ký đề tài


Họ và tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .........................
Trình độ chuyên môn: .................................Chuyên ngành đào tạo.......................
Mobile: ................................................................. E-mail: ..................................
Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................
Địa chỉ tổ chức:...............................Điện thoại: ....................Fax:.........................
Địa chỉ nhà riêng:............................ Điện thoại: ...................................................

9

Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................
E-mail: .................................................Website:...................................................
Số tài khoản: ...........................................Ngân hàng:............................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................
Tên cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................

10

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)
Tên đơn vị phối hợp

Địa chỉ

Nội dung phối hợp
nghiên cứu

Đóng góp về nhân lực, tài
chính, cơ sở hạ tầng

1
2
11

Các cán bộ thực hiện đề tài
(Ghi những người có đóng góp thực hiện những nội dung chính của đề tài)

2


Họ và tên, học hàm

Tổ chức

học vị

công tác

Nội dung công việc

Thời gian làm việc cho

tham gia

đề tài
i1

(Số tháng quy đổ )

1
2

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC
HIỆN ĐỀ TÀI
12

Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)

13

Tổng quan tình hình nghiên cứu của Đề tài (Phân tích đánh giá được những công trình
nghiên cứu ngoài nước, trong nước và tại địa phương có liên quan và những kết quả nghiên cứu
mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài để làm rõ tính kế thừa, tính mới của vấn đề nghiên
cứu)

14

Tính cấp tiết của đề tài (Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, cần nêu rõ
những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể của những nghiên cứu đó; đồng thời phân
tích thực trạng của địa bàn nghiên cứu để từ đó nêu được sự cần thiết triển khai đề tài)

15

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
(Nêu rõ đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi về đối tượng, không gian, thời gian,... mà đề tài
nghiên cứu.)

16

Nội dung nghiên cứu khoa học và phương án thực hiện Đề tài:

(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm phù hợp cần
thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu.
Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó;
những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng; dự kiến những nội dung có
tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có)
17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
(Luận giải rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật
sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự
khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
18 Tiến độ thực hiện
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu
1
1

Kết quả phải đạt

2

3

Nội dung 1
- Công việc 1
- Công việc 2

1

Một (01) tháng quy đổi tương đương 22 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc 8 tiếng

3

Thời gian
(bắt đầu,
kết thúc)

Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*

4

5


(* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 11)
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
19

Sản phẩm KH&CN chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Nêu rõ tên sản phẩm,
số lượng dự kiến đạt được, yêu cầu chất lượng của sản phẩm và dự kiến đăng ký quyền sở hữu
công nghiệp với sản phẩm nếu có)

20
Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:
20.1 Lợi ích của đề tài:
a) Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường (xây dựng chủ trương, chính sách, chuyển biến nhận
thức, hành vi của xã hội, tác động đến quá trình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường,…)
b) Tác động đến lĩnh vực khoa học có liên quan (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới)
c) Tác động đến tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài (nâng cao năng lực nghiên cứu, năng
lực chuyên môn, mở ra hướng phát triển mới)
20.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: (Nêu rõ cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải
nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên
cứu)

4


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1
3
5

Tên đề tài
Thời gian thực hiện: .......... tháng
(Từ tháng
/20.. đến tháng
/20…

2

Mã số (do cơ quan quản lý cấp)

4

Cấp quản lý: Cấp tỉnh

Kinh phí ........................... triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Tổng số

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
6

Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có)

7

Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .........................
Trình độ chuyên môn: .................................Chuyên ngành đào tạo.......................
Mobile: ................................................................. E-mail: ..................................
Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................
Địa chỉ tổ chức:...............................Điện thoại: ....................Fax:.........................
Địa chỉ nhà riêng:............................ Điện thoại: ...................................................

8

Thư ký đề tài
Họ và tên:...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .........................
Trình độ chuyên môn: .................................Chuyên ngành đào tạo.......................
Mobile: ................................................................. E-mail: ..................................
Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................
Địa chỉ tổ chức:...............................Điện thoại: ....................Fax:.........................
Địa chỉ nhà riêng:............................ Điện thoại: ...................................................

9

Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................
E-mail: .................................................Website:...................................................
Số tài khoản: ...........................................Ngân hàng:............................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................
Tên cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................

10

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)
Tên đơn vị phối hợp

Địa chỉ

Nội dung phối hợp
nghiên cứu
5

Đóng góp về nhân lực, tài
chính, cơ sở hạ tầng


1
2
11

Các cán bộ thực hiện đề tài
(Ghi những người có đóng góp thực hiện những nội dung chính của đề tài)

Họ và tên, học hàm

Tổ chức

học vị

công tác

Nội dung công việc

Thời gian làm việc

tham gia

cho đề tài
i2

(Số tháng quy đổ )

1
2

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI
12

Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có)

13

Tổng quan tình hình nghiên cứu của Đề tài (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên
cứu ngoài nước, trong nước và tại địa phương có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới
nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài để làm rõ tính kế thừa, tính mới của vấn đề nghiên
cứu)

14

Tính cấp tiết của đề tài (Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài, cần nêu rõ
những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể của những nghiên cứu đó; đồng thời phân
tích thực trạng của địa bàn nghiên cứu để từ đó nêu được sự cần thiết triển khai đề tài)

15

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
(Nêu rõ đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi về đối tượng, không gian, thời gian,... mà đề tài
nghiên cứu.)

16

Nội dung nghiên cứu khoa học và phương án thực hiện Đề tài:

(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm phù hợp cần
thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu.
Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó;
những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng; dự kiến những nội dung có
tính rủi ro và giải pháp khắc phục- nếu có)
17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
(Luận giải rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật
sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự
khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
2

Một (01) tháng quy đổi tương đương 22 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc 8 tiếng

6


18

Tiến độ thực hiện
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu

1
1

Kết quả phải đạt

2

3

Thời gian
(bắt đầu,
kết thúc)

Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*

4

5

Nội dung 1
- Công việc 1

- Công việc 2
(* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 11)
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
19
Sản phẩm KH&CN chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Nêu rõ tên sản phẩm,
số lượng dự kiến đạt được, yêu cầu chất lượng của sản phẩm và dự kiến đăng ký quyền sở hữu
công nghiệp với sản phẩm nếu có)
20
Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:
20.1 Lợi ích của đề tài:
a) Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường (xây dựng chủ trương, chính sách, chuyển biến nhận
thức, hành vi của xã hội, tác động đến quá trình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường,…)
b) Tác động đến lĩnh vực khoa học có liên quan (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới)
c) Tác động đến tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài (nâng cao năng lực nghiên cứu, năng
lực chuyên môn, mở ra hướng phát triển mới)
20.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: (Nêu rõ cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải
nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu)

7


IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn vốn
TT

Nội dung các khoản chi

Tổng
kinh
phí

1

2

3

1

Trả công lao động
(khoa học, phổ thông)

2

Nguyên,vật liệu, năng
lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa
nhỏ

5

Chi khác

Ngân sách SNKH

Tự có

Tổng
số

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

Năm
thứ
nhất

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

Năm
thứ
hai

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

Năm
thứ
ba

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng cộng:
Ngày...... tháng ...... năm 200....

Ngày ...... tháng ...... năm 200....

Chủ nhiệm Đề tài
(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

Tổ chức chủ trì Đề tài
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)

8

Khác

13


PHỤ LỤC: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)
Nguån vèn
TT

1
1

Ngân sách SNKH

Nội dung

Tổng
kinh
phí

Tæn
g sè

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

N¨m
thø
nhÊt

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

N¨m
thø
hai

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

Năm
thứ ba

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nội dung 1
- Sản phẩm 1
...
Tổng cộng:

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
9

Tự


Khác

12

13


Nguồn vốn
SNKH
TT

Nội dung

Đơn
vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

1

2

3

4

5

6

1

Nguyên, vật
liệu

2

Dụng cụ, phụ
tùng, vật rẻ
tiền mau
hỏng

3

Năng lượng,
nhiên liệu

4

Nước

5

Mua tài liệu,
số liệu

Tổng
số

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy định

Năm
thứ
nhất

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy định

Năm
thứ
hai

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định


m
thứ
ba

Trong
đó,
khoán
chi theo
quy
định

7

8

9

10

11

12

13

14

Cộng:

10

Tự


Khác

15

16


Khoản 3. Thiết bị, máy móc
Nguồn vốn
TT

Nội dung

1

2

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề
tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại,
không cộng vào tổng kinh phí của
Khoản 3)

II

Thiết bị mua mới

1

Mua thiết bị, công nghệ

2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

III

Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này
khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian
thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt

Đơn
vị đo

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

3

4

5

6

11

SNKH
Tổng

Năm thứ
nhất

Năm thứ
hai

Năm
thứ ba

7

8

9

10

Tự


Khác

11

12


Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Nguồn vốn
TT

Nội dung

Kinh phí

1

2

3

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng

2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng

3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước

4

Chi phí khác

SNKH
Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

4

5

6

7

Cộng:

12

Tự có

Khác

8

9


Khoản 5: Chi khác

Đơn vị: triệu đồng
Nguồn vốn
TT

Nội dung

Tổng
số

1

2

5

1

Công tác phí (địa điểm,
thời gian, số lượt người)

2

Kinh phí quản lý (của cơ
quan chủ trì)

3

Đánh giá, nghiệm thu

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định
6

Năm
thứ
nhất
7

Ngân sách SNKH
Trong đó, Năm Trong đó,
khoán chi
thứ
khoán chi
theo quy
hai
theo quy
định
định
8
9
10

- Chi phân tích, đánh giá,
khảo nghiệm kết quả, sản
phẩm của nhiệm vụ trước
nghiệm thu cơ sở
- Chi nghiệm thu cơ sở
4

Chi khác
- Hội thảo
- Ấn loát tài liệu, VPP
- Dịch tài liệu
- Khác

5

Phụ cấp chủ nhiệm ĐT
13

Tự có
Năm
thứ
ba
11

Trong đó,
khoán chi
theo quy
định
12

13

Khác

14


Cộng:

14


15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×