Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN hồ sơ và TRẢ kết QUẢ THEO mô HÌNH một cửa tại sở tài CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO MÔ
HÌNH MỘT CỬA tại SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH.

A- Lời nói đầu
Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc
về: Công tác tổ chức bộ máy; chức năng nhiệm vụ của các phòng; đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức; biên chế, tiền lương, nhân sự; công tác hành
chính quản trị cơ quan, văn thư, lưu trữ; công tác tuyên truyền thi đua, khen
thưởng.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; phòng Tổ chức hành chính đã
tham mưu trình Giám đốc Sở ra Quyết định, ban hành quy định thủ tục hành
chính và thời gian giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo cơ chế “một
cửa” tại Sở Tài chính.
Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân được thực hiện theo cơ chế
một cửa tại Sở Tài chính gồm:
1. Thẩm định giá khởi điển để đấu giá đất ở theo kế hoạch đấu giá đất
hàng năm.
2. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá đất ở theo
kế hoạch hàng năm.3. Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình,
hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
Những hồ sơ của tổ chức, công dân được quy định thực hiện giải
quyết theo cơ chế “ một cửa” nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả để giải quyết theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Sở.
Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc những nội dung
giải quyết trên mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thì nộp trực
tiếp tại các phòng chuyên môn của Sở để thụ lý giải quyết theo quy định
hiện hành.
Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Tài chính thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho tổ
chức, cá nhân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Các văn bản có hiệu lực thi hành của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung
ương, UBND tỉnh nêu trong quy định này trong quá trình thực hiện nếu có
sự thay đổi, Sở Tài chính sẽ điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.
Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài chính có trách nhiệm giải thích,
hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện đúng quy định và hoàn chỉnh hồ
sơ thuộc các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa.
1. Mục đích:
Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự tiếp nhận chuyển hồ sơ,
theo dõi các kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc bộ phận một
cửa.


2. Phạm vi, đối tượng áp dụng :
Áp dụng cho việc tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa của Sở Tài
chính tỉnh Nam Định .
3. Tài liệu viện dẫn
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính
phủ; Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 01/10/2007 về việc thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
- Quyết định số 127/QĐ-STC ngày 13/02/2009 về việc phân công phụ
trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài
chính Nam Định
4.1.1. Lưu đồ
Số
TT
1

Trách nhiệmTrình tự công việc

Tài liệu, biểu mẫu
liên quan

Bộ phận một
cửa

Nhận hồ sơ
Hướng dẫn cho tổ
chức

2

3

Bộ phận
mộttra , lập
Kiểm
phiếu nhận
cửa
HS

Bộ phận một
Vào sổ theo dõi và
cửa
chuyển hồ sơ

công

dân

hoàn thiện hồ sơ
BM 06.01


BM 06.02
BM 06.03

4

Các

phòng

nghiệp vụ Thụ lý hồ sơ

Quy

trình

quyết HS

BM 06.03

5

Các

phòng

nghiệp
vụ HS cho bộ phận
Chuyển
một cửa

BM 06.01

6

7

Bộ phận một
cửa

Trả hồ sơ

Bộ phận một
cửa

BM 06.02

Lưu hồ sơ

QT02

giải


4.2. Mô tả
4.2.1. Bộ phận một cửa có trách nhiệm tiếp nhận các hồ sơ yêu cầu về:
- Thẩm định giá khởi điển để đấu giá đất ở theo kế hoạch đấu
giá đất hàng năm.
- Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá đất
ở theo kế hoạch hàng năm.
- Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, công
trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
4.2.2. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở
Tài chính được quy định như sau:
Các ngày thứ 2, thứ 4 hàng tuần Phòng Tài chính Đầu tư cử một
chuyên viên kết hợp với Phòng Tổ chức Hành chính để tiếp nhận hồ sơ.
Ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần Phòng Quản lý Giá cử một chuyên viên
kết hợp với phòng Tổ chức Hành chính để tiếp nhận Hồ sơ.
Sáng từ:

7h30 - 11h00

Chiều từ:

13h30 - 16h00

- Địa điểm nhận hồ sơ : Bộ phận 1 cửa.Điên thoại.: 0350.3649988


4.2.3. Trong quá trình tiếp nhận hồ cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải đeo thẻ
theo quy định.
4.2.4. Tại các bàn nhận hồ sơ phải ghi rõ loại hồ sơ tiếp nhận. Bộ phận
một cửa trách nhiệm đảm bảo các hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành
chính một cửa được công bố công khai và có sẵn tại các khu vực quy định,
cập nhật và thay thế ngay các hướng dẫn khi có sự thay đổi theo hướng dẫn
của các phòng chuyên môn.
4.2.5. Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính có trách nhiệm
hiểu rõ các yêu cầu của tổ chức, cá nhân, giải thích, hướng dẫn cụ thể, rõ
ràng và đầy đủ về các thủ tục tuân thủ đúng các quy định của pháp luật (đối
với các thủ tục hành chính được quy định tại mục 4.2.1. quy trình này).
4.3 Kiểm tra và viết phiếu nhận hồ sơ
4.3.1 Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ,
đầy đủ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính. Khi phát hiện
hồ sơ chưa đủ, chưa phù hợp phải thông báo rõ ràng, đầy đủ, chính xác cho
tổ chức, công dân về các hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không phù hợp.
4.3.2 Trường hợp Tổ chức, công dân phải nộp hồ sơ tới lần thứ 4 thì
mọi chỉ dẫn của cán bộ tiếp nhận phải lập thành văn bản.
4.3.3 Khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, cán bộ thuộc Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ tiếp nhận ngay hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ BM 06.01 và hẹn
ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức theo quy trình giải quyết thủ tục hành
chính tương ứng.
4.4 Chuyển hồ sơ cho các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.


4.4.1 Thời gian giao nhận hồ sơ : 16giờ 00 hàng ngày làm việc
4.4.2 Địa điểm giao nhận hồ sơ: Phòng tiếp nhận và trả kết quả một
cửa.
4.4.3 Thủ tục giao nhận hồ sơ:
- Trước khi bàn giao hồ sơ bộ phận một cửa vào sổ theo dõi hồ sơ
BM 06.02.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính có trách nhiệm bàn giao trong
ngày toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận của tổ chức, công dân cho phòng chuyên
môn.
- Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, Phòng chuyên môn có trách nhiệm Ký
phiếu vào phiếu giao nhận hồ sơ giữa bộ phận một cửa và các phòng chuyên
môn BM 06.03
4.5. Thụ lý hồ sơ
4.5.1. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục
hành chính theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định giải quyết
hồ sơ của Sở Tài chính tỉnh Nam định .
4.5.2. Trong thời hạn 05 ngày, các phòng chuyên môn có trách nhiệm
thẩm tra các điều kiện, xác minh tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ. Nếu
trường hợp phải bổ sung hoặc không thể giải quyết được thì phòng chuyên
môn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
hành chính để mời công dân, tổ chức đến giải quyết.


4.5.3. Hết thời hạn giải quyết theo quy định trong các quy định giải
quyết thủ tục hành chính tương ứng mà hồ sơ chưa giải quyết xong, Trưởng
các phòng chuyên môn phải có văn bản thông báo rõ lý do và hẹn ngày trả
kết quả để Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính trả lời cho tổ chức, công dân.
Chỉ được phép hẹn lại một lần và thời gian hẹn lại công dân, tổ chức không
được vượt quá 1/2 thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định.
4.5.4. Bộ phận một của có trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện các
thủ tục hành chính. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện các thủ tục hành chính cho lãnh đạo Sở theo BM 06.04
4.6. Chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa
Các phòng chức năng chuyên hồ sơ cho Bộ phận một cửa để trả cho
các tổ chức, cá nhân. Cán bộ Phòng chuyên môn có trách nhiệm ký phiếu
vào phiếu giao nhận hồ sơ giữa bộ phận một cửa và các phòng chuyên BM
06.03
4.7. Trả kết quả tại bộ phận một cửa.
4.7.1. Thời gian bàn giao:
Sáng từ: 7h30 - 11h00
Chiều từ: 13h30 - 16h00 vào thứ 3 và thứ 5 trong tuần
4.7.2. Địa điểm bàn giao: Phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa
4.7.3. Nội dung bàn giao đối với từng loại hồ sơ cụ thể được quy định
trong các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tương ứng.


4.7.4. Thủ tục giao nhận kết quả:
- Khi giao kết quả cán bộ thuộc bộ phận một cửa thu lại phiếu nhận hồ
sơ từ các tổ chức, cá nhân.và yêu cầu người trực tiếp nhận hồ sơ xuất trình
các giấy tờ cần thiết như chứng minh thư/giấy giới thiệu và ký vào sổ giao
nhận.
- Cán bộ thuộc bộ phận một cửa có trách nhiệm cập nhật kết quả trong
Sổ theo dõi hồ sơ thực hiện BM 06.02.
- Trường hợp các tổ chức, công dân không đến nhận kết quả sẽ được
cán bộ bộ phận một cửa thông báo đủ 3 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày và
nếu không đến nhận hồ sơ sẽ được huỷ bỏ.
5. Thời gian thực hiện:
Căn cứ nhiệm vụ được giao; phòng Tổ chức hành chính tham mưu
trình Giám đốc Sở ra Quyết định, ban hành quy định thủ tục hành chính và
thời gian giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo cơ chế “một cửa” tại
Sở Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2009.

6. Hồ sơ :

TT
01
02

Tờ biểu mẫu

Ký hiệu

Phiếu nhận và hẹn trả BM 06.01
hồ sơ
Sổ theo hồ sơ thực BM 06.02
hiện các thủ tục

Nơi lưu

T.ian

Bộ phận một cửa

5 năm

,,

,,

Cách thức
lưu
Bằng giấy
,,


03 sổ giao nhậnhồ sơ
BM 06.03 ,,
Tổng hợp báo cáo kết BM 06.04

,,

04 quả thực hiện các thủ

,,

,,

tục
05 Thông báo nhận hồ sơ
Thông báo về các hồ

,,

,,

,,

Lâu dài

,,

06 sơ không thể giải
quyết.

Các

phòng

chuyên môn

,,
,,

7. Phụ lục
BM 06.01

Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ

BM 06.02

Sổ theo hồ sơ thực hiện các thủ tục

BM 06.03

Sổ giao nhận hồ sơ

BM 06.04

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục

B. Trình tự hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết của các lĩnh vực
thực hiện theo cơ chế một cửa cụ thể :
I. Đối với việc thẩm định giá khởi điểm để đấu giá đất ở theo kế
hoạch giao đất hàng năm.
1-Hồ sơ: Gồm 02 bộ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
- Quyết định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm do Uỷ ban nhân dân
tỉnh giao cho các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là huyện); xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã);


- Tờ trình của UBND huyện về việc xin thẩm định giá khởi điểm để
đấu giá đất của các xã;
- Phương án kèm tờ trình của huyện:
- Phương án đề nghị giá khởi điểm cần thẩm định có dấu và chữ ký
của UBND xã, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Tài nguyên Môi trường và
UBND huyện;
- Sơ đồ khu đất đề nghị xác định giá khởi điểm.
- Biên bản thẩm định kế hoạch sử dụng đất của Sở Tài nguyên & Môi
trường;
2-Thời gian giải quyết:
Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
II. Đối với công tác thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kết
quả đấu giá đất ở theo kế hoạch hàng năm.
1-Hồ sơ gồm: (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
- Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đất của huyện;
- Danh sách các hộ tham gia đấu giá (kèm theo biên bản của Hội đồng
đấu giá);
- Danh sách các hộ trúng giá (có chữ ký của các hộ trúng giá);
- Tờ trình của UBND huyện về việc xin phê duyệt kết quả đấu giá đất;


- Biên bản thẩm định kết quả đấu giá đất;
- Các hồ sơ khác nếu có như:
+ Tiền bồi thường đất cho các hộ khi bị thu hồi đất để đấu giá;
+ Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
2-Thời gian giải quyết:
Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3-Lệ phí: Không thu lệ phí.
III- Lĩnh vực đầu tư: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
1-Hồ sơ: Số lượng một bộ;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo qui định tại Mục II, Phần
II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (bản gốc).
- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt:
Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định thành lập BQL dự
án; Hồ sơ thiết kế: Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công, Thiết kế kỹ thuật
(kèm Biên bản nghiệm thu và xác nhận của chủ đầu tư); Quyết định phê
duyệt: Dự toán, Tổng dự toán, Dự toán kiểm định chất lượng và dự toán chi
BQL dự án (kèm chứng từ chi phí BQL dự án), các Quyết định phê duyệt


điều chỉnh, bổ sung (nếu có, kèm theo các văn bản thẩm định của cơ quan có
thẩm quyền);
- Nhiệm vụ thiết kế; Nhiệm vụ hoặc đề cương khảo sát, phương án kỹ
thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt, Báo cáo kết quả khảo
sát xây dựng đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu.
- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu; Quyết định
phê duyệt: Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, Kết quả trúng thầu, chọn
thầu hoặc chỉ định thầu (bản gốc hoặc bản sao); Giấy phép xây dựng.
- Hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với
các nhà thầu thực hiện dự án: Tư vấn, Xây dựng, Kiểm định chất lượng,
Giám sát (nếu có, kèm chứng chỉ hành nghề giám sát).
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn
thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm
thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử
dụng (bản gốc, biên bản nghiệm thu khối lượng A-B-Giám sát hoặc tư vấn
giám sát-Tư vấn thiết kế kèm theo).
- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc); Hồ sơ hoàn
công; Nhật ký công trình: Nhật ký thi công, Nhật ký ca máy, Nhật ký khảo
sát (bản gốc); Tài liệu thí nghiệm vật liệu theo quy định; Hồ sơ thanh toán
của Kho bạc nhà nước (kèm văn bản có ý kiến rõ ràng cho chủ đầu tư đối
với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời thắc mắc
của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn); Giấy chứng nhận chất lượng công
trình xây dựng (nếu có, kèm báo cáo kết quả kiểm định chất lượng); Biên


bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành
hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng.
- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản
gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống
nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.
- Kết luận Thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ
quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo
tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
2-Thời gian giải quyết: (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
- Đối với dự án nhóm A thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán
không quá 7 tháng.
- Đối với dự án nhóm B thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán
không quá 5 tháng.
- Đối với dự án nhóm C thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán
không quá 4 tháng.
- Đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng thời gian thẩm
tra, phê duyệt quyết toán không quá 3 tháng.

C. Quy trình cụ thể của việc Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán
dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 3


tỷ đồng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được thể hiện theo các
bước như sau :

TT
1.
2.
3.
4.

Yêu cầu
Nội dung
Số hồ sơ
Tên Cơ quan TK Sở Tài chính tỉnh Nam Định
Tên thủ tục hành Thẩm định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn
chính (TTHC)
Nhà nước
Lĩnh vực thống
Quản lý tài chính đầu tư

1. Chủ đầu tư ( Ban QLDA ) nộp hồ sơ quyết toán dự án
hoàn thành qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế
một cửa.
Phòng Tài chính Đầu tư cử một chuyên viên kết hợp với
Phòng Tổ chức Hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

5.

Trình

tự

thực

hiện

2. Phòng Tài chính Đầu tư thực hiện việc thẩm tra quyết
toán dự án hoàn thành ( Bao gồm cả phối kết hợp với
chuyên viên các ngành có liên quan như Sở Kế hoạch Đầu
tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh ).
3. Phòng Tài chính Đầu tư chuyển giao kết quả thẩm tra,
phê duyệt quyết toán xuống bộ phận một cửa để chuyển trả
cho Chủ đầu tư ( Ban QLDA ).

6.

Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Tài chính


7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (Bản gốc)
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục
II, phần II của thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007
của Bộ Tài chính
- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA
(bản gốc hoặc bản sao)
- Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu
có ) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản
gốc hoặc bản sao)
- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình,
giai đoạn thi công xây dựng công trinh, nghiệm thu lắp đặt
thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình
hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dung ( bản gốc
hoặc bản sao )
- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B ( bản gốc )
- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán
của các cơ quan; Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước
(nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo
trên của chủ đầu tư.
- QĐ thành lập ban QLDA; Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư
qua các năm; Toàn bộ phiếu giá thanh toán kèm theo biên


bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành
- Giải trình về thanh toán và tình hình công nợ của dự án
(Bản gốc hoặc bản sao)

8.

Thời

hạn

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
giải - Báo cáo kinh tế kỹ thuật thẩm tra, phê duyệt quyết toán

quyết

không quá 3 tháng
a)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
phân cấp thực hiện : Sở Tài chính tỉnh Nam Định ( Dự án có
tổng mức đầu tư < 3 tỷ đồng – Theo quyết định 3146/QĐ-

9.quan

thực

hiện TTHC

UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Nam Định).
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Đầu
tư - Sở Tài chính
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch Đầu tư , Sở Xây

10.

dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh
Đối tượng thực Cá nhân
Tổ chức
hiện TTHC
TTHC này có Có
yêu

cầu

phải

12. hoàn thành mẫu
đơn, mẫu tờ khai

Không

không?
14. Phí, lệ phí


Không

16. Kết quả của việc giấy phép
thực hiện TTHC


giấy chứng nhận
giấy đăng ký
chứng chỉ hành nghề
thẻ
phê duyệt
chứng chỉ
văn bản xác nhận
quyết định hành chính
giấy xác nhận
bản cam kết
biển hiệu
văn bản chấp thuận
bằng

17.

loại khác:


...........


Ngoài quy định
về thủ tục, có
yêu

cầu

hoặc

điều kiện nào để Không
được cấp một
trong

các

loại

giấy nêu tại câu
hỏi

13

hay

không?
19. Căn cứ pháp lý
của TTHC

Tên, số, ký hiệu, ngày
Loại văn bản pháp luật

Luật của Quốc hội
Nghị quyết của Quốc hội
Pháp lệnh của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội
Nghị quyết của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội

ban hành, ngày có hiệu
lực:
Luật Xây dựng ngày
26/11/2003


Nghị

định

16/2005/NĐ-CP

số
ngày

07/2/2005; Nghị định
Nghị định của Chính phủ

112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 về sửa đổi,
bổ sung một số điều
của NĐ 16/NĐ-CP của
Chính phủ.

Nghị quyết của Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ
Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ
Quyết định của Bộ trưởng
Chỉ thị của Bộ trưởng
Thông
Thông tư của Bộ trưởngsố

33/2007/TT-BTC ngày
09/4/2007 của Bộ Tài
chính

Thông tư liên tịch của các Bộ
Nghị quyết của HĐND
cấp ......
Theo

quyết

định

Quyết định của UBND cấp

3146/QĐ-UBND ngày

tỉnh.

18/12/2007 của UBND
tỉnh Nam Định

Chỉ

thị

cấp .............
Văn bản khác

của

UBND


- Địa chỉ cơ quan: Phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính
35. Thông tin liên hệ - Số điện thoại cơ quan: 03503.635.276
- Địa chỉ email:

D. Ưu nhược điểm khi thự hiện quy trình, biện pháp khắc phục:
Thông qua các quy trình của việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công
trình thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tài chính dễ dàng nhận thấy ở
đây đã có một bước cải cách hành chính rõ rệt đối với một lĩnh vực có rất
nhiều phức tạp, nhậy cảm hiện nay là xây dựng cơ bản; đã có các văn bản
hướng dẫn cụ thể, rõ ràng đối với từng phần công việc.
Tuy nhiên bên cạnh đó việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa hiện
nay tại Sở Tài chính Nam Định nói riêng và tại nhiều đơn vị khác nói chung
đang gặp phải những bất cập nhất định, đó là trình độ của cán bộ tại bộ phận
một cửa không chuyên sâu, điều này cũng dễ hiểu vì tại bộ phận một cửa
như đã trình bầy ở phần đầu của bài viết đó là việc tiếp nhận rất nhiều loại
hồ sơ của nhiều lĩnh vực khác nhau, do công việc khác nhau nên hồ sơ cần
tiếp nhận cũng khác nhau rất nhiều. Ví dụ cùng là quyết toán vốn đầu tư của
một công trình nhưng việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với công tư
vấn khác hoàn toàn với công tác xây lắp, vấn đề này ngay cả đối với những
người trong ngành xây dựng còn gặp khó khăn nữa là những người chuyên
ngành tài chính. Mặc dù đã có những giải pháp khắc phục đó là việc cử cán
bộ tại phòng chuyên môn trực, phối hợp với bộ phận một cửa để tiếp nhận
hồ sơ nhưng đôi lúc vẫn bị động, hơn nữa do phân thời gian tiếp nhận hồ sơ
của từng lĩnh vực vào các ngày khác nhau trong tuần thì mỗi một lĩnh vực


cũng chỉ có hai ngày để tiếp nhận, như vậy thì khó có thể nói là lĩnh vực một
cửa là bước tiến trong lĩnh vực cải cách hành chính.
Một vấn đề nữa đặt ra ở đây đó là việc các phòng nghiệp vụ sau khi
tiếp nhận hồ sơ, trong quá trình thụ lý sẽ nảy sinh một số vấn đề mà khi tiếp
nhận hồ sơ không thể lường đón hết được mà phải có thời gian xem xét cụ
thể hồ sơ. Trong khi đó hồ sơ quyết toán công trình XDCB có khối lượng rất
lớn, bao gồm rất nhiều thủ tục nên không tránh khỏi thiếu, sót một số nội
dung của hồ sơ hay cán bộ được phân công thụ lý cần giải đáp. Khi cần có
được một số thông tin từ chủ đầu tư thì lại phải thông qua bộ phận một cửa
để liên hệ mà qua thực tế công việc thì hầu như công trình nào cũng có
những thiếu, sót, và một số vấn đề trong hồ sơ cần phải được chủ đầu tư gia
giải đáp. Việc thiếu sót trong hồ sơ XDCB là do các chủ đầu tư chỉ được làm
quen với các thủ tục trình tự của XDCB khi đơn vị có dự án; hoặc khi một
đơn vị được giao nhiều dự án XDCB thì tính chất quy mô các dự án không
giống nhau. Như vậy là hầu hết đa số các chủ đầu tư đều lần đầu hoặc rất ít
khi được tiếp xúc, làm quen với các thủ tục, quy trình của XDCB nên đều rất
bỡ ngỡ và không thể tránh khỏi thiếu sót về mặt thủ tục, giấy tờ trong hồ sơ
quyết toán.
Mặt khác thời gian triển khai dự án đến khi hoàn thành quyết toán dự
án thường kéo dài; trong khi đó các thủ tục, văn bản pháp lý, chế độ chính
sách, định mức trong XDCB liên tục thay đổi nên trong một dự án hầu như
đều áp dụng nhiều định mức tùy theo thời gian tiến độ thực hiện của dự án.
Như vậy vấn đề chậm trễ về mặt thời gian, gây khó khăn cho chủ đầu tư, đặc
biệt là đối với những người ở xa tốn kém thời gian, công sức để đi lại.


Do vậy theo quan điểm của cá nhân tôi: quy trình trên cần thêm một
bước là yêu cầu các chủ đầu tư của các công trình có nhu cầu thẩm tra phê
duyệt đăng ký thời gian nộp hồ sơ để bộ phận tiếp nhận hồ sơ phối hợp cùng
phòng chuyên môn nghiệp vụ bố trí sắp xếp cán bộ phụ trách, theo dõi dự án
trực tại bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ được tốt hơn.
Khi thực hiện các quy trình trên tại Sở tài chính nói riêng hay các tổ
chức, đơn vị khác nói chung thì đều gặp phải một trong 7 loại lãng phí được
liệt kê theo mô hình LEAN đó là lãng phí về mặt thời gian, sự chậm trễ, ách
tắc, gây phiền hà, sách nhiễu đơn vị gặp phải trong từng khâu của quy trình
hay có khi là cả hệ thống. Để khắc phục, hạn chế các vấn đề trên trước hết
lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó phải có quan điểm, ý thức rõ ràng về việc thực
hiện quy trình trên và yêu cầu các bộ phận, cá nhân phải nghiêm túc thực
hiện quy trình. Nghiêm cấm mọi hành vi sai phạm, phải có cơ chế thưởng,
phạt công khai đối với mọi cá nhân tổ chức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x