Tải bản đầy đủ

785 CV đề nghị báo cáo theo KH 75 của UBND TP signed

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 785/SNV-TT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2018

V/v đề nghị báo cáo công khai
công tác cán bộ năm 2017

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về công khai công tác cán

bộ năm 2017; Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban nhân
dân các quận, huyện báo cáo các nội dung sau:
1. Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế; Công khai thông tin tuyển dụng hàng
năm của cơ quan, đơn vị; Công khai quy hoạch cán bộ; Công khai thông tin luân
chuyển, điều động; Công khai việc bầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;
Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2017 về việc bổ nhiệm cán bộ theo chỉ đạo
của Trung ương; số người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị đã bị kỷ luật / Số người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng (Báo cáo theo phụ lục đính kèm) .
2. Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/2017.
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo (kèm theo các tài liệu chứng
minh việc thực hiện các nội dung nêu trên) về Sở Nội vụ trước ngày 03 tháng 5
năm 2018, để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Lưu ý: nếu cơ quan, đơn vị nào gửi báo cáo sau thời gian quy định nêu
trên thì xem như không báo cáo.
Sở Nội vụ rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.
(Đính kèm: Phụ lục)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Nội vụ
thành phố Cần Thơ
Email:
sonv@cantho.gov.vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ
Thời gian
ký:26.04.2018

Nguyễn Duy BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×