Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng tuyển dụng tại Công ty cổ phần Bắc HÀ 2

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan báo cáo tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng
em, xuất phát từ quá trình làm việc nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của Ths. Lê
Quang Anh cùng Giám đốc, Trưởng phòng và các nhân viên phòng tổ chức –
hành chính của công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc. Các số liệu
trong khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của khóa luận là trung thực. Nếu
có sai sót gì em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Hà Nội, tháng 03 năm 2017
Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Giang

1


LỜI NÓI ĐẦU
Lý do lựa chọn đề tài
Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật là sự
phân công lao động ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn thế giới. Các nước
ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và xuất hiện quá trình toàn cầu hóa. Trong bối
cảnh đó, Việt Nam cũng đang phát triển trên con đường hội nhập kinh tế quốc

tế. Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ
hội nhưng cũng đồng nghĩa với không ít những thách thức. Để đứng vững và
phát triển trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp cần phải phát
huy mọi nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kĩ thuật thì
nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng nhất cho mỗi doanh nghiệp. Việc
phát huy sức mạnh của nguồn lực con người trong mỗi doanh nghiệp đã thực sự
đem lại những hiệu quả to lớn. Do đó, việc phát triển con người để biến nguồn
lực đó trở thành sức mạnh của tổ chức luôn là điều được các doanh nghiệp quan
tâm. Làm thế nào để người lao động trong doanh nghiệp làm việc đạt hiệu quả
cao nhất. Đó là một bài toán đặt ra đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tìm lời giải
cho mình, bởi không phải doanh nghiệp nào cũng biết khai thác và sử dụng
nguồn lực này một cách hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của người lao động trong quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì không chỉ làm tốt khâu đào tạo,
phát triển và đãi ngộ người lao động đang làm việc mà còn phải thực hiện tốt
ngay ở khâu tuyển dụng nhân lực. Thực tế cho thấy rằng, việc tuyển dụng hay
chính là khâu tuyển dụng không được tốt thì các khâu khác cũng không thực
hiện tốt được. Chính vì vậy công tác tuyển dụng ở các doanh nhiệp ngày càng
trở nên quan trọng hơn.
Trong thời gian vừa qua Hà Bắc đã xây dựng thêm nhà máy sản xuất và
không ngừng mở rộng chi nhánh nên việc cấp bách hiện nay của công ty là cần
tuyển dụng một lượng lao động có tay nghề để làm việc tại nhà máy mới tại
Bắc Giang. Hiện công ty đang áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong sản
xuất song việc tuyển dụng nhân lực mới chủ yếu là từ nguồn thông báo nội bộ
1.

2


hay dựa trên sự giới thiệu của các thành viên trong công ty, số lượng các ứng cử
viên tham gia tuyển dụng không nhiều chính vì vậy việc đánh giá và lựa chọn
để tuyển dụng còn bị hạn chế chưa đạt được kết quả như mong muốn
Xuất phát từ thực tế đó và những lý do trên, cùng với những nhận thức của
bản thân về công tác tuyển dụng nhân lực và tầm quan trọng của nó. Kết hợp
với khoảng thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2
hà Bắc cùng với những kiến thức đã được học nên em đã lựa chọn đề tài:
“Phân tích Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Cơ
Khí Xây dựng số 2 Hà Bắc” cho bài baó cáo thực tập của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hiểu rõ những lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong các doanh


nghiệp.
Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu để đánh giá các vấn đề về thực trạng
công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà
Bắc.
Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn
công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà
Bắc.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công
ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Phạm vi không gian: Tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc
- Phạm vi thời gian: Số liệu được thu thập tổng hợp trong thời gian từ năm
2014 – 2016.
4. Kết cấu khóa luận
Kết cấu báo cáo gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 hà bắc
Chương 2: Tổ chức bộ máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực
Chương 3: Nội dung của quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Cơ khí
Xây dựng số 2 Hà Bắc
Chương 4: Chuyên đề chuyên sâu: Phân tích thực trạng công tác tuyển
dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc
Bài báo cáo được thực hiện qua quá trình nghiên cứu và thực tập tại Công ty
cổng phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc, do kiến thức và khả năng thực tế còn
hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự
3


đóng góp và giúp đỡ của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VCông ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà
BắcỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
Tổng quan về công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Băc
Thông tin chung về công ty
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc là đơn vị thành viên của Tổng
công ty Cơ khí xây dựng.
Website của Tổng công ty cơ khí xây dựng: http://www.coma.com.vn
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ
BẮC
Loại doanh nghiệp: Loại 2.
Tổng giám đốc doanh nghiệp: Ông Nguyễn Hướng Dương
Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 3680 407
FAX: 0240 3881 480;
Email: fbcoma2@vnn.vn;
Website: http//coma2.vn hoặc http//coma2.com.vn
Ngành nghề kinh doanh
Máy móc Cơ Khí, Thiết Bị Cơ Khí
Máy Móc - Các Loại
Giấy phép kinh doanh số: 2003000122
Do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 24 tháng 11 năm 2004. Đăng ký
thay đổi lần thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2012
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà bắc là doanh nghiệp hoạt động theo
hình thức hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản
tại ngân hàng, có con dấu riêng.
- Công ty thành lập theo Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 425/QĐ của Bộ
trưởng Bộ Xây Dựng ngày 28 tháng 5 năm 1976 về việc thành lập doanh nghiệp
nhà nước: nhà máy cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc - bộ xây dựng.

4


1.2.
1.2.1.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc tiền thân là Nhà máy Cơ khí
Xây dựng số 2 Hà Bắc thuộc Liên hiệp Cơ khí Xây dựng (Nay là Tổng Công ty
Cơ khí Xây dựng) thuộc Bộ xây dựng, được thành lập ngày 28/5/1976 theo
Quyết định số 415/BXD của Bộ xây dựng, ngày 10/4/1996 đổi tên thành Công
ty Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc theo Quyết định số 405/BXD. Năm 2004, thực
hiện chính sách của Đảng và nhà nước , sự chỉ đạo của Tổng công ty Cơ khí
Xây dựng, Công ty Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc đã thực hiện cổ phần hoá
doanh nghiệp . Và chuyển đổi theo Quyết định số 1725/QĐ-BXD ngày
04/11/2004 và Công ty Cổ phần đã đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm
2005.
Tổ chức bộ máy của đơn vị
Chức năng nhiệm vụ đơn vị
- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, các loại cần trục, thiết bị phi tiêu
chuẩn, thiết bị đồng bộ;
- Thiết kế chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị chịu áp. Gia công chế tạo các
thiết bị công nghiệp, đặc biệt là các loại máy cắt tôn, uốn tôn các kích cỡ;
- Chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng; gầu tải, vít
tải, băng tải, quạt công nghiệp. chế tạo thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành xây
lắp: giàn giáo, cột chống, giây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm, mạ điện, mạ
kẽm nóng các thiết bị công nghiệp và dân dụng;
- Thi công xây dựng các công trình: Công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ
lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình đường dây và trạm biến thế
đến 110KV./.
1.2.2. Sơ đồ cấu trúc bộ máy
Sơ đồ 1.1 : Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần cơ khí Xây dựng số 2 Hà
Bắc

5


( Nguồn : website coma2.vn )


Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban :
+ Tổng Giám đốc Công ty:
Giữ vai trò điều hành chung mọi mặt hoạt động của Công ty theo quyền
hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty, chịu trách nhiệm trước
Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và đại diện quyền lợi cho CBCNV trong toàn Công ty.
6


+ Phó Tổng Giám đốc:
Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc về các lĩnh vực được giao, thay mặt Tổng Giám đốc điều hành
mọi hoạt động của Công ty khi Tổng Giám đốc đi vắng.
+ Phòng thị trường đầu tư:
Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Tổng Giám
đốc về các lĩnh vực như lập kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu
tư xây dựng cơ bản. Lập kế hoạch mở rộng thị trường. Thực hiện kế hoạch cung
cấp thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tham gia thương thảo,
soạn thảo hợp đồng kinh tế đồng thời phụ trách công tác đấu thầu.
+ Phòng Kỹ thuật và quản lý thiết bị:
Có nhiệm vụ là triển khai kỹ thuật và quản lý toàn bộ máy móc thiết bị
trong Công ty. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, mà trực tiếp là Tổng
Giám đốc về công tác khoa học kỹ thuật, chất lượng công trình, sản phẩm chế
tạo mới, công tác quản lý thiết bị của Công ty. Xây dựng các tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm, đăng ký chất lượng hàng hoá, quản lý và kiểm tra chất lượng
sản phẩm. Thẩm định các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đề tài khoa học kỹ
thuật. Quản lý công tác xây dựng và duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO của Công ty, phối hợp cùng các đơn vị trong Công
ty xây dựng kế hoạch bảo duỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, quản lý kỹ thuật
an toàn và công tác bảo hộ lao động của Công ty.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch:
Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là
Tổng Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm,
kế hoạch trung và dài hạn, theo dõi tiêu thụ sản phẩm, bán hàng và quyết toán
các công trình, dự án theo dõi và tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh và thanh
quyết toán các hợp đồng.
Có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính hàng năm, quản lý theo dõi tình hình
sử dụng tài sản, vật tư và tiền vốn của Công ty, phân tích hoạt động kinh tế tài
chính của Công ty, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hiệu quả các hợp đồng
kinh tế, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp, thanh
toán nợ, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính kế
toán, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán, kiểm kê của Công ty, định kỳ báo cáo
Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các vấn đề tài chính kế toán theo quy
định.
+ Phòng Tổ chức hành chính:

7


1.2.2.

Chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là
Tổng Giám đốc về công tác cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, chế độ bảo
hộ, quân sự, thi đua khen thưởng, công tác hành chính.
Nhiệm vụ là nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức các đơn vị
trực thuộc Công ty, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, tham mưu cho lãnh
đạo Công ty về bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng cán bộ, quản lý công tác đào
tạo, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bảo hộ cho
người lao động.
+ Các Xí nghiệp:
Thực hiện công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát
triển vốn được giao. Trình Tổng Giám đốc phê duyệt đơn giá tiền lương phù
hợp với tình hình cụ thể của xí nghiệp nghiệp và quy định chung của nhà nước
đối với đơn vị phụ thuộc. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Xí nghiệp
trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật, xây dựng phương án biên chế
của Xí nghiệo, khi cần tuyển dụng tiếp nhận CBCNV phải báo cáo Tổng Giám
đốc phê duyệt, có trách nhiệm báo cáo thường xuyên các hoạt động của xí
nghiệp với Tổng Giám đốc Công ty, sử dụng hệ thống biểu mẫu, chứng từ và
phương pháp quản lý theo hướng dẫn của kế toán Công ty, chịu sự kiểm tra
kiểm soát của Công ty trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.
+ Đội sản xuất:
Thực hiện công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả, được nhận nhiệm vụ
của Công ty giao phó , chủ động mọi vấn đề trong sản xuất kinh doanh theo
phân cấp của Công ty, chủ động tìm nguồn vật tư, nguyên vật liệu và phải đảm
bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của công trình. Trích nộp đầy đủ và kịp
thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khấu hao tài sản . theo đúng quy định, trình
Tổng giám đốc phê duyệt đơn giá tiền lương của đội, thực hiện nghiêm chỉnh
các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật, được ký hợp đồng lao động theo loại
hợp đồng thời vụ nhưng phải báo cáo danh sách về Công ty, phải báo cáo
thường xuyên các mặt hoạt động của đội với Tổng Giám đốc Công ty, chuẩn bị
đầy đủ tài liệu chứng từ để báo cáo Công ty hoặc Tổng công ty kiểm tra khi cần
thiết.
Hệ thống vị trí việc làm/chức danh công việc
Hệ thống vị trí việc làm tại Công ty CPCKXD số 2 Hà Bắc được xây dựng dựa
trên danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp . Cụ thể hệ thống vị trí việc làm tại bệnh viện năm 2016 như sau:
Bảng 1.2 : Danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc
tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Số 2 Hà Bắc năm 2016
8


( Đơn vị : vị trí,người )
STT
Vị trí việc làm
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

Số lượng vị trí Số lượng người
việc làm
làm việc
1
4
5
54
1
35
1
2
1
1
1
12
1
4
kỹ 11
262

Ban tổng giám đốc
Nhân lực gián tiếp
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư điện
Kỹ sư hàn
Cử nhân kinh tế
Chuyên môn khác
Nhân viên,công nhân
thuật
1.3.1 Thợ nguội chết tạo, lắp đặt
thiết bị cơ khí
11.3.2 Lắp đặt điện
1.3.3 Thợ hàn ( 6G, TIG,MAG, hàn
áp lực, hàn tự động)
1.3.4 Thợ cắt hơi
1.3.5 Thợ làm sạch và sơn sản phẩm
1.3.6 Thợ đúc
1.3.7 Thợ rèn
1.3.8 Thợ tiện
1.3.9 Thợ phay
1.3.10 Điều khiển cần cẩu
1.3.11 Lái xe oto
Tổng số

1

95

1
1

1
91

1
1
1
1
1
1
1
1
17

10
13
2
7
18
5
8
3
320
( Nguồn : Phòng TC – HC )

1.3.

Nguồn nhân lực của tổ chức
Về số lượng lao động, số cán bộ viên chức làm việc tại công ty tương đối ổn
định. Năm 2016, nhân sự trong công ty tăng lên (từ 305 người năm 2015 lên
320 người tính đến cuối năm 2016) , nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc sản
xuất, đồng thời năng suất lao động được nâng lên.
Bảng 1.3: Nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2014 – 2016
Đơn vị : Người,%

9


Năm

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Số
Tỷ
lượng Trọng

Số
Tỷ
lượng Trọng

Số
Tỷ
lượng Trọng

285

305

320

Lao động nam

260

91,23% 280

91,80% 297

92,81%

Lao động nữ

25

8,77%

8,2%

7,19%

< 30

105

35,59% 96

31,48% 115

35,94%

Từ 30 đến 40

150

50,85% 185

60,66% 189

59,06%

30

13,56
%

24

7,86%

Đại học

10

3,51%

13

Cao Đẳng

7

2,46%

10

Trung cấp

45

15,79% 37

12,13% 55

17,19%

Phổ thông

223

78,24% 245

80,33% 242

75,62%

268

94,04
%

282

92,46% 297

92,81%

17

5,96%

23

7,54%

7,19%

Tổng số
Theo giới tính

25

23

Theo độ tuổi

> 40

16

5%

4,26%

13

4,06%

3,28%

10

3,13%

Theo Trình độ

Theo tính chất công
việc
Lao động trực tiếp
Lao động gián tiếp

23

( Nguồn: Phòng TC - HC)
Từ bảng 1.3 ta thấy : Phần lớn lao động trong công ty là các lao động nam
giới , về giới tính cho thấy tỉ lệ nữ giới chiếm 8,05% trong khi đó tỉ lệ nam giới
chỉ chiếm 91,95% gấp hơn 11 lần số nữ giới. Số lượng nữ giới ít hơn do môi
trường làm việc, đặc thù công việc yêu cầu sức khỏe,thể lực cao; Trình độ tốt
nghiệp trung học phổ thông rất cao, tỉ lệ cán bộ viên chức có trình độ đại học,
cao đẳng vẫn còn thấp và tỉ lệ trình độ trung cấp ở mức trung bình,tập trung chủ
yếu ở trình độ phổ thông. Yêu cầu lao động của công ty chủ yếu là thực hiện lắp
đặt,công nhân viên kỹ thuật nên không quá yêu cầu trình độ chuyên môn. Người
10


1.4.

lao động được nhận vào không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm mà có thể trực
tiếp học tập, nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc.
Nguồn nhân lực của Công ty tập trung chủ yếu ở độ tuổi thanh niên và
trung niên. Trên 40 tuổi chỉ chiếm trung bình khoảng 8,81%, từ 30 - 40 tuổi
chiếm 56,86% và dười 30 tuổi 33,37%; những cán bộ viên chức trong độ tuổi
này chủ yếu là lãnh đạo trong Ban giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng chức
năng và một số nhân viên đã có nhiều kinh nghiệm. Nhân lực còn lại là những
người lao động… đều ở độ tuổi trẻ, nhiều năng lượng và sức khỏe trong việc
tiếp thu các phương pháp,kỹ năng mới và thực hành tốt.
Cơ chế hoạt động
Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận (đơn vị và cá nhân) khác nhau, có mối
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm,
quyền hạn nhất định được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm
đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung đã xác
định của doanh nghiệp.
Ta thấy rằng, bản chất của việc tồn tại cơ cấu tổ chức là dự phân chia quyền hạn
và trách nhiệm trong quản lý. Vì vậy cơ cấu tổ chức một mặt phản ánh cơ cấu
trách nhiệm của mỗi người trong doanh nghiệp, mặt khác tác động tích cực đến
việc phát triển doanh nghiệp.
Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ta thấy có các cấp quản lý, ví dụ cấp Công
ty, cấp đơn vị, cấp chức năng... Các cấp quản lý này phản ánh sự phân chia chức
năng quản lý theo chiều dọc thể hiện sự tập trung hoá trong quản lý.
Trên thực tế, mỗi tổ chức tồn tại có một cơ cấu tổ chức xác định, tuy nhiên tuỳ
vào từng đặc điểm của mỗi tổ chức mà có các loại hình cơ cấu tổ chức khác
nhau. Để phân loại cơ cấu tổ chức người ta thường dựa trên hai quan điểm sau:
- Phân loại cơ cấu tổ chức theo phương pháp tiếp cận hệ thống.
- Phân loại cơ cấu tổ chức trên quan điểm chiến lược.
Đối với tổ chức là một doanh nghiệp như Hà Bắc thì Cơ cấu tổ chức theo chức
năng.
Các chức năng quản lý một doanh nghiệp được phân chia theo chiều dọc hoặc
chiều ngang.
- Ưu điểm:
+ Cơ cấu chức năng phân chia các nhiệm vụ rất rõ ràng, thích hợp với những
lĩnh vực cá nhân được đào tạo.
+Trong cơ cấu này, công việc dễ giải thích, phần lớn các nhân viên đều dễ dàng
hiểu công việc của phòng ban mình và công việc của mình.
+ Cơ cấu chức năng thực hiện chặt chẽ chế độ một thủ trưởng.
11


- Nhược điểm:
+ Khó kiểm soát thị trường.
+ Có hiện tượng quá tổng hợp nội dung hoạt động một chức năng.

12


-

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CHUYÊN TRÁCH
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2.1. Tổ chức bộ máy chuyên trách
2.1.1. Tên gọi, chức năng của bộ máy chuyên trách
Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công tác quản trị nhân lực tại
công ty cổ phần Cơ Khí Xây Dựng 2 Hà Bắc là:
Tên gọi: Phòng Tổ Chức - Hành Chính (TC-HC)
Chức năng: Phòng Tổ Chức - Hành chính tại công ty CP Cơ Khí Xây Dựng 2
Hà Bắc cụ thể như sau:
+ Thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực đảm bảo chất lượng theo yêu cầu,
chiến lược của công ty.
+ Quản lý công tác tiền lương, chế độ bảo hộ, quân sự, thi đua khen thưởng,
công tác hành chính.
+ Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân lực, đào tạo.
+ Tổ chức việc quản lý nhân lực toàn công ty.
+ Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân lực và là cầu nối giữa Giám đốc
và người lao động trong công ty.
+ Phục vụ công tác hành chính để giám đốc thuận tiện trong chỉ đạo – điều
hành, phục vụ hành chính để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.
+ Nghiên cứu soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây
dựng cơ cấu tổ chức trong công ty các bộ phận và tổ chức thực hiện.
Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức phòng TC - HC
TP. TC - HC

BP Tuyển Dụng

BP Đào Tạo

BP Hành Chính

BP Tiền Lương

( Nguồn : Phòng TC – HC )
-

Cơ chế phối hợp giữa các vị trí công việc:
Là cơ chế phối kết hợp giữa các nhân viên trong phòng. Trưởng phòng là
người quản lý chung mỗi người được phân chia nhiệm vụ từng mảng riêng biệt
nhưng có sự phối kết hợp trong công việc rất chặt chẽ với nhau. Trưởng phòng
sẽ nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống, xác định nhu cầu, lập kế hoạch, điều
13


hành công việc và kiểm soát các vấn đề. Phân chia cho các nhân viên để họ đảm
nhiệm các công việc rõ ràng.
2.1.2. Công việc chuyên trách nhân sự
Phòng TC – HC có 4 nhân viên trong đó có 1 trưởng phòng và 3 nhân viên.
Mỗi người đều đảm nhận một công việc nhất định nhưng đều có chức năng là
hỗ trợ các phòng ban khác về công tác quản trị nhân lực.
-

Số cán bộ chuyên trách công tác quản trị nhân lực:
Trưởng phòng TC - HC : 1
Bộ phận tuyển dụng: 1
Bộ phận đào tạo: 1
Bộ phận tiền lương: 1
Mức độ đầy đủ của cán bộ chuyên trách công tác nhân sự có trong công ty:
∑Số cán bộ làm công tác quản trị nhân lực/ ∑Số lao động trong công ty
= 4 : 320
= 1 : 80
Với kết quả trên, cứ trung bình 80 lao động trong công ty thì có 1 cán bộ
đảm nhiệm làm công tác quản trị nhân lực. Điều này cho thấy, với tổng nhân
viên trong công ty là 320 nhân viên thì đội ngũ phụ trách quản lý là rất nhiều.

-

Năng lực cán bộ đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực :
Năm Giới Chức
danh
STT
Họ và tên
Trình độ
sinh tính công việc

Tấn
Nam Trưởng Phòng
1
1969
Đại học
Cương
TC-HC
Dương Đức
Nam Phó phòng TC- Chuyên
2
1965
Hoạ
HC
viên
Nguyễn
Nam Chuyên viên
3
1971
Đại học
Minh Thông
TC-HC
Nữ
Chuyên viên
Ngô
Thị
4
1983
Lao động tiền Cao đẳng
Minh
lương

Chuyên môn

Quản
trị
12 năm
doanh nghiệp
Quản trị hành
15 năm
chính
Cử nhân luật

11 năm

Lao
động
10 năm
tiền lương

( Nguồn : Phòng TC – HC )
+ Về trình độ chuyên môn: 89% nhân viên của phòng hành chính nhân sự
của công ty có trình độ đại học, 11,2% trình độ cao đẳng, trong đó đối với
chuyên viên tuyển dụng và hành chính thì đều được đào tạo đúng chuyên ngành
so với công viêc, vì vậy họ là những người có nền tảng kiến thức vững vàng
14

Kinh
nghiệm


cùng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ hoàn toàn có thể đáp ứng và hoàn
thành tốt công việc. Riêng về bộ phận đào tạo và tiền lương do công ty chỉ
tuyển nguồn nội bộ, họ là những người am hiểu về công việc, văn hóa công ty,
môi trường làm việc tại công ty nên dù họ không được đào tạo đúng chuyên
môn nhưng họ vẫn có đủ khả năng thực hiện công việc.
+ Về kinh nghiệm: Nhân viên HC - TC có 50.9% số chuyên viên có kinh
nghiệm trên 5 năm công tác, còn lại là 49.1% là chuyên viên kinh nghiệm dưới
4 năm. Với số năm kinh nghiệm như vậy, họ hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm
vụ của mình.
+Về giới tính: 90% số chuyên viên là nam, 10% là nữ tuy nhiên thì giới
tính đều không ảnh hưởng gì đến công việc của họ.


Phân công công việc trong bộ phận chuyên trách công tác quản trị nhân
lực.
Trưởng phòng Hà Tấn Cương
Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ
các phòng ban.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực
Quản lý điều hành công việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn
thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Tổ chức giám sát công tác văn thư, cung cấp dịch vụ văn phòng cho
các phòng ban, quan hệ đối ngoại đối với các cơ quan bên ngoài
Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Bộ phận đào tạo Dương Đức Hoạ
Nhận danh sách nhân viên cần được đào tạo mới từ bộ phận tuyển
dụng,
Thực hiện chương trình đào tạo: Xây dựng các đợt đào tạo, lộ trình đào
tạo phù hợp với nhu cầu của nhân viên trong công ty.
Báo cáo tình hình số lượng, chất lượng sau khi kết thúc khóa đào tạo,
đánh giá chất lượng của nhân viên sau khi đào tạo.
Lập ngân sách chi phí đào tạo theo quý và tháng.
Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, sự phân công công việc cho
chuyên viên như vậy là hợp lý.
Bộ phận tuyển dụng : Nguyễn Minh Thông
Thực hiện các công việc chung trong công tác tuyển dụng như: Ra
thông báo, chuẩn bị hồ sơ ứng viên, cập nhật lịch phỏng vấn, phỏng vấn, đánh
15


giá kết quả phỏng vấn, làm báo cáo ứng viên trúng tuyển, không trúng tuyển lưu
hành nội bộ, cho ứng viên ký kết hợp đồng.
Làm báo cáo gửi lên cấp trên, xử lý các vi phạm trong bộ phận thi
công, các vi phạm về kỷ luật nơi làm việc. Làm báo cáo về tình hình triển khai
tuyển dụng theo quý/ năm, đánh giá công tác tuyển dụng, phản ánh của khách
hàng về thái độ, tác phong của nhân viên làm việc
Giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội: Chịu trách nhiệm
quản lý, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan như làm sổ bảo hiểm,
chuyển sổ bảo hiểm, giải đáp thắc mắc của nhân viên về chế độ bảo hiểm xã
hội.
Tổng hợp báo cáo thôi việc, phân chia hợp đồng lao động, thu và lưu giữ hồ
sơ nhân viên.
Báo cáo thai sản: số lượng nhân viên nghỉ thai sản, thời gian nghỉ, theo
dõi thời gian quay lại làm việc.
Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, sự phân công công việc cho
chuyên viên này như vậy là hợp lý.


Bộ phận Tiền lương : Ngô Thị Minh
Kiểm soát, tổng hợp bảng chấm công, tính lương, thưởng và in phiếu
lương cho nhân viên hàng tháng. Chịu trách nhiệm việc thực hiện thanh toán
chế độ chính sách: lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, chế độ
bảo hiểm, trợ cấp thôi việc hàng tháng/quý/năm.
Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, hỗ trợ quyết toán
thuế thu nhập cá nhân.
Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên trong công ty.
Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách lương, thưởng,
đãi ngộ của công ty.
Hàng tháng thực hiện báo cáo về chi phí lương và các khoản trích theo
lương, chi phí người lao động, thực hiện báo cáo so sánh giữa số liệu thực tế và
số liệu kế hoạch để đưa ra những cảnh báo và giải pháp kịp thời cho tổ chức.
Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ thuộc Bộ phận Nhân sự
Phối hợp với công đoàn trong việc tổ chức các sự kiện tại công ty (nếu có).
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Đánh giá chung:
Các nhân viên trong phòng TC - HC của công ty là những người có
trình độ học vấn cao, đúng chuyên ngành. Với trình độ chuyên môn được đào
16


tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nhân viên trong phòng đều hoàn
thành tốt công việc mà mình đảm nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người lao
động.
2.1.3. Mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách
Trong công việc tại phòng Tổ chức hành chính, Giám đốc nhân sự sẽ là
người nhận nhiệm vụ từ trên giao, lên kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng, lập ra quy
trình đào tạo, cũng như các nghiệp vụ QTNL khác theo đúng chiến lược, mục
tiêu của công ty. Phó giám đốc nhân sự sẽ là người nhận nhiệm vụ từ Giám đốc
nhân sự,triển khai các hoạt động và cùng các nhân viên là những người trực tiếp
thực hiện. Các thành viên khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên đều phải lên kế hoạch
trình giám đốc duyệt và thực hiện, nộp báo cáo sau khi công việc hoàn thành.
Tất cả các nghiệp vụ quản trị nhân sự trong phòng TC - HC đều có liên quan và
ảnh hưởng đến nhau.
2.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy chuyên trách
2.2.1. Thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách
Trình độ

1

Đại học

2
3
4Năm Giới Chức
danh
sinh tính công việc

Tấn
Nam Trưởng Phòng
1969
Cương
TC-HC
Dương Đức
Nam Phó phòng TC1965
Hoạ
HC
Nguyễn
Nam Chuyên viên
1971
Minh Thông
TC-HC
Ngô
Thị
Nữ
Chuyên viên
Minh
1983
Lao động tiền
lương

STT Họ và tên

Chuyên môn

Chuyên
viên

Quản
trị
12 năm
doanh nghiệp
Quản trị hành
15 năm
chính

Đại học

Cử nhân luật

Cao đẳng

Lao
động
10 năm
tiền lương

( Nguồn : Phòng TC – HC )
2.2.2. Bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy chuyên
trách
Trưởng phòng Hà Tấn Cương :
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm
vụ của Phòng đã được Công ty phân công. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên
trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.
- Quản lý nhân lực của phòng. Phân công cụ thể các nhiệm vụ thường xuyên
và đột xuất cho nhân viên trong Phòng.

17

Kinh
nghiệm

11 năm


- Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng
lương, khen thưởng, kỷ luật.....
- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc công ty và chỉ đạo thực
hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể
sau:
+ Cơ cấu tổ chức cho các bộ phận và Công ty; xây dựng quy hoạch cán bộ, bố
trí, đề bạt cán bộ.
+ Kế hoạch lao động, tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt
HĐLĐ.
+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. Giải quyết chế độ chính
sách đối với người lao động.
+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự.
+ Công tác kỷ luật của Phòng cũng như Công ty
+ Hồ sơ cán bộ công nhân viên.
+ Công tác tiền lương.
+ Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty.
+ Đối nội, đối ngoại.
+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc, Phó
giám đốc công ty.
 Phó phòng Dương Đức Họa:
- Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân công.
- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng đi
vắng
Kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
Lập hoạch định đào tạo bồi dưỡng lao động, nâng cao trình độ quản lý và
nghiệp vụ.
Thiết lập, xây dựng các quy chế cho phù hợp với hoạt động của từng chức năng
Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:
Phụ trách công tác Hành chính Quản trị:
+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty và đề xuất các biện pháp quản lý lao động,
tham gia soạn thảo các tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động. Thực
hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Nội quy, Quy chế, Quy
định, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động;
+ Kiểm tra, xác nhận số Km vận hành của các xe ô tô trong tháng phục vụ
thanh quyết toán tiền nhiên liệu của lái xe hàng tháng.
+ Tham mưu cho trưởng phòng, lãnh đạo Công ty về công tác báo chí.
Phụ trách công tác chế độ bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ
- công nhân viên:
18


+ Lập kế hoạch, quản lý, cấp phát và theo dõi sử dụng trang bị bảo hộ lao
động.
+ Lập kế hoạch, quản lý, cấp phát và theo dõi sử dụng chế độ độc hại cho
CBCNV.
+ Tham gia soạn thảo các tài liệu về chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn trang
bị bảo hộ lao động cho CBCNV.
+ Đề xuất các biện pháp về chế độ bảo hộ lao động để tăng cường sức khoẻ,
đảm bảo trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV.


Xây dựng kế hoạch, theo dõi thực hiện và quản lý hồ sơ công tác đào tạo.Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.Thực hiện công tác dân quân tự vệ, quân sự của Công ty theo pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.
Chuyên Viên TC - HC Nguyễn Minh Thông
Đăng tin thông báo tuyển dụng đến người lao động
Lên kế hoạch quy trình tuyển dụng cụ thể: Thời gian, địa điểm, nguồn,
phương pháp tuyển dụng…
Phân công công việc theo quy trình tuyển dụng
Tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ để chuẩn bị cho việc sàng lọc và thi tuyển;
Lên kế hoạch nội dung thi tuyển, phỏng vấn
Gửi danh sách các ứng viên đã trúng tuyển trình Giám đốc công ty phê
duyệt.
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới (soạn thảo hợp đồng lao
động,…).
Xác định số lượng, cơ cấu lao động cần thiết cho công việc
Đề nghị lên ban lãnh đạo cấp cao xét duyệt
Đề xuất phiếu yêu cầu tuyển dụng
Kết hợp với bộ phận quản trị nhân lực lên kế hoạch tuyển dụng, ra đề thi,
chấm thi…
Chịu trách nhiệm phân công hướng dẫn, kèm cặp ứng viên trong quá trình
thử việc tại phòng ban
Đánh giá kết quả và đóng góp ý kiến giúp Giám đốc đưa ra kết quả quyết
định cuối cùng.-

Hỗ trợ các phòng ban khác về quản lý nhân sự như đào tạo, giám sát thực hiện
quy chế.

19


Lao động tiền lương : Chuyên viên Ngô Thị Minh
Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân công.
Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:

-

Soạn thảo các quyết định điều động, các loại công văn, thông báo hành chính
nội bộ.

-

Vệ sinh bàn ghế, cốc chén và chuẩn bị nước uống tiếp khách các phòng: Chủ
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính.

-

Thực hiện lập chứng từ lương hàng tháng cho CB-CNV trong Công ty, bao
gồm:
+ Tiếp nhận và nhập vào bảng chấm công các loại chứng từ liên quan đến chế
độ của người lao động như giấy nghỉ phép, giấy thanh toán phép, giấy nghỉ việc
riêng có hưởng lương, giấy nghỉ việc riêng không hưởng lương, giấy ốm đau,
thai sản, giấy giao việc thanh toán lương thời gian, chứng từ thanh toán ăn giữa
ca, kiểm tra sự đúng đắn và hợp lý của các chứng từ trên.
+ Tổng hợp chứng từ lương như giấy giao việc, vay lương, thanh toán lương của
các đơn vị; Kiểm tra sự đúng đắn so với Đơn giá, Phương án sản xuất đã được
phê duyệt.
+ Tổng hợp, lập bảng vay lương kỳ 1 hàng tháng của các đơn vị;
+ Quản lý quyết định điều động, quản lý máy chấm công, lập bảng chấm công,
chấm công ăn ca hàng tháng của các đơn vị;
+ Lập bảng chấm công ốm đau, thai sản của người lao động.
+ Thu thập, tổng hợp chứng từ liên quan đến các khoản phải thu, phải nộp, các
khoản trích theo lương, các khoản phải thu theo lương của người lao động.
+ Lập chứng từ lương để thanh toán cho người lao động (bao gồm số tiền được
hưởng, các khoản phải trừ, phải thu, phải trích nộp qua lương).
+ Kiểm tra hồ sơ hợp đồng lao động thuê ngoài của các đơn vị (giấy ủy quyền,
hợp đồng lao động, chứng minh thư nhân dân, bảng chấm công);
+ Phân bổ tiền lương, tiền ăn ca theo dự án, công trình.
+ Quản lý, lưu trữ các chứng từ tiền lương, các khoản phải thu, phải nộp khác;
các khoản trích theo lương, các khoản thu theo lương...
+ Ký vào phần lao động tiền lương của các loại chứng từ được giao lập và kiểm
soát.
20
Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.Nhân viên văn ThưQuản lý hoạt động văn thư của Phòng TC-HC theo phân công của Trưởng
phòng
Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân công.
Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:

-

Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.

-

Nhận, ghi sổ, cấp phát công văn đến.

-

Nhận, ghi sổ, cấp phát công văn đi.

-

Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm.

-

Quản lý máy phôtô, máy tính, đánh máy, phôtô công văn, tài liệu.

-

Lập, ghi sổ, quản lý sổ phép; ký nháy vào giấy xin nghỉ phép và giấy đề nghị
thanh toán phép của người lao động.

-

Làm vệ sinh: Phòng Phó tổng giám đốc kỹ thuật- sản xuất, phòng khách và
chuẩn bị nước uống.

-

Quản lý thư viện trực thuộc Công ty.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.21
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC
3.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách quản trị nhân lực tại công ty
CPCKXD 2 Hà Bắc
Quan điểm :
Công ty là một cộng đồng chứ không phải một cỗ máy
Môi trường kinh doanh là một “hệ sinh thái” chứ không phải là một chiến trận
Quản lý là phục vụ chứ không phải là kiểm soát.
Xem nhân viên là đồng nghiệp chứ không phải là “con cái”
Động cơ làm việc bắt nguồn từ tầm nhìn chứ không phải sự sợ hãi
Thay đổi là để phát triển chứ không phải đem đến những điều “đau khổ”
Công nghệ giúp tùng cường sức mạnh của con người chứ không chỉ là sự tự
động hóa
Làm việc là để có niềm vui chứ không phải đem đến sự cực nhọc.
Chủ trương :
+ Chiến lược kinh doanh: thu gọn quy mô, phát triển theo chiều sâu.
+ Tuyển NV bổ sung các vị trí
Chính sách :
+ Chính sách tuyển dụng
“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi để Nguyễn Liêu tuyển mộ, nuôi dưỡng
nhân tài. Có thể tự hào là nơi hội tụ các chuyên gia giỏi trong ngành.

22


Đối diện với áp lực cạnh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường thời kỳ
hội nhập, Công ty tự tin đang và sẽ tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng nguồn
nhân lực chất lượng cao, có tâm huyết với nghề.
+ Chính sách đào tạo
Với phương châm đồng hành trong con đường sự nghiệp của CBNV, công ty cổ
phần cơ khí xây dựng 2 Hà Bắc luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất
– nâng tầm cho CBNV hiện hữu, giúp CBNV gia tăng niềm tin đối với bản thân
cũng như Hà Bắc, từ đó tự nguyện gắn bó lâu dài với công ty.
Đồng thời, nối tiếp công tác tìm kiếm, phát hiện đội ngũ nhân sự tiềm năng, Hà
Bắc đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nhằm hoàn thiện các kiến thức, kỹ
năng cần và đủ để nhân sự tiềm năng kế thừa các vị trí quản lý trong tương lai.
Hoạt động này vừa giúp Hà Bắc chủ động về nguồn nhân lực vừa tạo cơ hội
thăng tiến cho CBNV. như:
Chương trình đào tạo hội nhập:
Chương trình đào tạo hội nhập hằm giúp cho nhân viên mới hội nhập với
Nguyễn Liêu thông qua việc giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa
doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp, các chính sách và quyền lợi mà Công ty
dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)… Thông qua chương trình đào tạo hội
nhập, CBNV còn được Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành,
định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
Các chương trình đào tạo bên ngoài:
Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử
dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S…
Các chương trình đào tạo liên kết: Hà Bắc liên kết với các trung tâm đào tạo uy
tín thực hiện một số chương trình đào tạo cho cấp quản lý của công ty. Thường
xuyên đưa ra các chương trình phù hợp cho các cấp quản lý, lãnh đạo.
Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho CBNV: Hà Bắc xem xét và hỗ
trợ cho một số nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ theo
nguyện vọng của CBVN.
+ Chính sách đãi ngộ
Tại Hà Bắc, CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm
việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp. Hà Bắc hướng đến việc xây dựng một
chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu
hút được nhân sự. Việc điều chỉnh lương được công ty xem xét định kỳ hàng
năm và theo từng trường hợp cụ thể căn cứ theo năng lực làm việc, thành tích
đóng góp của CBNV và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Việc khen thưởng thâm niên 5 năm, 10 năm, 15 năm, … cũng là hoạt động
truyền thống diễn ra hàng năm, mang đậm nét văn hóa Hà Bắc – văn hóa trung
23


thành với tổ chức. Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là : tuyển
dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực
làm việc và thành tích đóng góp.
Về phúc lợi, công ty tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ
định kỳ, các chế độ bảo hiểm cho CBNV, các chế độ thăm viếng, hiếu hỉ, các sự
kiện khác diễn ra trong đời sống của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật,
ốm đau,… Các chính sách đãi ngộ được Hà Bắc chú trọng duy trì và không
ngừng cải tiến nhằm luôn mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái,
đoàn kết.
3.2. Tổ chức, triển khai các hoạt động quản trị nhân lực
Về tuyển dụng, công ty thường tuyển các vị trí sau:
Nhân viên kế toán kho
Nhân viên vận hành máy Laser, máy CNC, máy Hifler
Nhân viên thiết kế
Nhân viên thi công quảng cáo
Nhân viên HC - NS
Mức độ tuyển dụng: Nhân viên vận hành máy Laser, máy CNC, máy Hifler
tuyển nhiều khoảng từ tháng 6, đào tạo để sản xuất. Còn các phòng khác thường
ổn định hơn.
Tiền lương và các đãi ngộ công ty làm theo quy định của luật lao động, ngoài ra
có thêm các hình thức khen thưởng cho nhân viên xuất sắc trong tháng và có
thành tích nổi bật trong năm, nhằm khuyến khích động viên năng suất làm việc
của nhân viên và tăng khả năng gắn bó của nhân viên với công ty khi tổ chức
hoạt động teambuilding vào các dịp lễ tết cuối năm.

24


CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 2 HÀ BẮC
4.1. Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực ở công ty CPCKXD 2
Hà Bắc
4.1.1. Một số khái niệm cơ bản
- Nhân lực
“Nguồn lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người. Nó bao gồm cả thể
lực và trí lực được biểu hiện ra bên ngoài bởi khả năng làm việc. Nó bao gồm cả
sức khỏe (chiều cao, cân nặng, độ lớn, sức bền của lực…), trình độ(kiến thức, kĩ
năng, kinh nghiệm), tâm lý, ý thức, mức độ cố gắng, sức sáng tạo, lòng đam
mê…”.
- Nguồn nhân lực
“Nguồn nhân lực của tổ chức là nguồn lực của toàn bộ cán bộ, công nhân
viên lao động trong tổ chức đó đặt ra trong mối quan hệ phối kết hợp các nguồn
lực riêng của mỗi người, sự bổ trợ những khác biệt trong nguồn lực của mỗi cá
nhân thành nguồn lực của tổ chức”.
- Tuyển dụng nhân lực :
“ Tuyển dụng nhân lực là quá trình thu hút người lao động có trình độ từ
lực lượng lao động xã hội vào lực lượng bên trong tổ chức và đánh giá các ứng
viên theo khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc để tìm được
những người phù hợp với các yêu cầu công việc đặt ra”.
4.1.2. Công tác tuyển dụng nhân lực

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×