Tải bản đầy đủ

Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP hà nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay (tt)

M

U

1. Lí do ch n đ tƠi
Trung tâm h c t p c ng đ ng là mô hình giáo d c m i, ngoài nhà tr ng,
đ c xây d ng trên đ a bàn xã, ph ng, th tr n, th a mãn nhu c u h c t p su t
đ i c a ng i dân trong c ng đ ng. Phát tri n mô hình trung tâm h c t p c ng
đ ng là m t xu th t t y u nh m th c hi n c‡c m c tiêu xây d ng XHHT trong
b i c nh đ i m i hi n nay.
Thành ph Hà N i là đ a ph ng có phong trào xây d ng xã h i h c t p
phát tri n khá m nh và đã quan tâm nhi u t i xây d ng, phát tri n trung tâm
h c t p c ng đ ng. Tuy nhiên, nh n th c v trung tâm h c t p c ng đ ng c˜n
nhi u h n ch , ph n l n các trung tâm trên đ a bàn Thành ph v n đang ho t
đ ng ch a th t hi u qu , vi c t ch c các ch ng trình h c t p t i trung tâm
còn đ n đi u, th đ ng, c s v t ch t và kinh phí duy trì ho t đ ng còn h n
ch , c c u t c c b máy và c ch v n hành ch a đ c n đ nh.
phát tri n b n v ng và phát huy hi u qu ho t đ ng c a các trung tâm h c
t p c ng đ ng xã, ph ng, th tr n trên đ a bàn Thành ph trong giai đo n hi n nay
đòi h i tr c h t ph i xây d ng đ c các gi i pháp qu n lỦ TTHTC mang t’nh
kh thi. Vi c nghiên c u v n đ qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng, t đó tìm ra

gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà N i phù
h p trong b i c nh đ i m i hi n nay là c n thi t c v m t lỦ lu n và th c ti n.
2. M c đích nghiên c u
Trên c s nghiên c u lỦ lu n v qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng và
th c ti n qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn Hà N i, đ tài đ
xu t các gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph
Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay, góp ph n xây d ng xã h i h c t p,
phát tri n kinh t - xã h i c a Th đô và đ t n c trong giai đo n hi n nay.
3. Nhi m v nghiên c u
3.1. Nghi•n c u c s lí lu n v qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
3.2. ánh giá th c tr ng qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn Hà N i.
3.3.
xu t m t s gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a
bàn Hà N i trong trong b i c nh đ i m i hi n nay.
3.4. T ch c kh o nghi m và th c nghi m m t s gi i pháp qu n lỦ trung
tâm h c t p c ng đ ng đ c đ xu t trong lu n án.
4. Khách th vƠ đ i t ng nghiên c u
4.1. Khách th nghiên c u: Ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng.
4.2.
i t ng nghiên c u: Gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng
thành ph Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay.
5. Gi thuy t khoa h c
Các trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà N i m c dù đã
có nhi u c g ng đ xây d ng, phát tri n, song nh n th c v v trí, vai trò c a
trung tâm h c t p c ng đ ng còn h n ch ; vi c t ch c ho t đ ng c a trung tâm
hi u qu th p, thi u b n v ng; ch ng trình, n i dung ho t đ ng ch a đáp ng
nhu c u ng i h c; đ i ng cán b qu n lỦ h n ch v chuyên môn, nghi p v ;
các đi u ki n đ u t cho trung tâm còn ít; ng d ng công ngh thông tin trong
qu n lỦ, ho t đ ng c a trung tâm ch a hi u qu ; công tác ki m tra, đánh giá,
giám sát ho t đ ng trung tâm h c t p c ng đ ng ch a th ng xuyên nên các
1


trung tâm h c t p c ng đ ng phát tri n ch m, ch a b n v ng, ch a đáp ng
đ c yêu c u hi n nay. Vì th , tìm ra nh ng gi i pháp phù h p v c ch chính
sách, c c u t ch c, đ i ng cán b qu n lỦ, giáo viên, ch ng trình, n i dung
ho t đ ng, công tác liên k t ph i h p qu n lỦ, ng d ng công ngh thông tin,
ki m tra, giám sát đ qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng s t o chuy n bi n
quan tr ng nâng cao hi u qu ho t đ ng và đ m b o s phát tri n b n v ng c a
các trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà N i trong b i c nh


đ i m i hi n nay.
6. Ph m vi nghiên c u
6.1. V n i dung nghiên c u: ánh giá th c tr ng qu n lỦ trung tâm h c t p
c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà N i, nh n di n đi m m nh, đi m y u, đ
xu t các gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà
N i trong b i c nh đ i m i hi n nay đáp ng yêu c u xây d ng xã h i h c t p.
6.2. V không gian, th i gian: Nghiên c u th c ti n xây d ng, phát tri n,
qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn Hà N i t n m 2011 đ n nay
6.3. Nghi•n c u gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng v i ch th qu n
lỦ là S Giáo d c và ào t o.
6.4. T ch c kh o nghi m, th c nghi m hai gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c
t p c ng đ ng trên đ a bàn Hà N i.
7. Lu n đi m b o v
7.1. Phát tri n m ng l i và ki n toàn b máy t ch c ho t đ ng c a trung
tâm h c t p c ng đ ng s phát huy đ c th m nh c a thi t ch giáo d c đ c
bi t - trung tâm h c t p c ng đ ng.
7.2. Phát tri n đ i ng cán b qu n lỦ, giáo viên và đ i m i n i dung,
ch ng trình, hình th c t ch c ho t đ ng trong TTHTC s đáp ng đ c
nhu c u h c t p th ng xuyên, HTS c a ng i dân trong c ng đ ng.
7.3. Qu n lỦ các ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng là y u t quan
tr ng đ xây d ng xã h i h c t p, đáp ng nhu c u h c t p c a nhân dân.
7.4. ng d ng công ngh thông tin trong qu n lỦ và ho t đ ng c a
TTHTC là yêu c u quan tr ng đ nâng cao hi u qu ho t đ ng c a TTHTC .
7.5. Vi c đ xu t các gi i pháp qu n lỦ ho t đ ng trung tâm h c t p c ng
đ ng phù h p v i đi u ki n c a đ a ph ng s phát huy đ c ch c n ng,
nhi m v c a lo i hình c s giáo d c - trung tâm h c t p c ng đ ng.
8. Nh ng đóng góp m i c a lu n án
8.1. V m t lý lu n
- H th ng hóa và làm phong phú c s lỦ lu n c a mô hình trung tâm h c t p
c ng đ ng nh m t thi t ch giáo d c - xã h i v i nh ng đ c tr ng c a nó.
- T ng b c ti p c n lỦ thuy t qu n lỦ hi n đ i vào vi c qu n lỦ trung tâm
h c t p c ng đ ng t tri t lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng là c a c ng đ ng, do
c ng đ ng và vì c ng đ ng, đáp ng nhu c u h c t p th ng xuyên, h c t p
su t đ i c a m i ng i dân trong c ng đ ng.
- Xác đ nh, phân tích các y u t nh h ng đ n công tác qu n lỦ trung tâm
h c t p c ng đ ng.
8.2.V m t th c ti n
- ánh giá đ c th c tr ng các trung tâm h c t p c ng đ ng và qu n lỦ trung
tâm h c t p c ng đ ng, nh n di n đ c các u nh c đi m v qu n lỦ trung tâm
h c t p c ng đ ng, trên c s đó đ xu t gi i pháp kh c ph c các h n ch .
xu t các gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn
Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay có c n c khoa h c và tính kh thi cao.
2


9. Ph ng pháp ti p c n vƠ các ph ng pháp nghiên c u
9.1. Ph ng pháp ti p c n
Ph ng pháp ti p c n h th ng; Ph ng pháp ti p c n l ch s - l™gic;
Ph ng pháp ti p c n nhu c u c a các đ i t ng; Ph ng pháp ti p c n ch c
n ng qu n lỦ; Ph ng pháp ti p c n n i dung.
9.2. Các ph ng pháp nghiên c u
Ph ng pháp nghiên c u lỦ lu n; Các ph ng pháp nghiên c u th c ti n;
Ph ng pháp l y Ủ ki n chuyên gia; Ph ng pháp th c nghi m; Ph ng pháp
th ng kê.
10. C u trúc lu n ‡n
Ngoài ph n m đ u, ph n k t lu n và khuy n ngh , danh m c tài li u tham
kh o và ph l c, n i dung lu n án đ c trình bày trong 3 ch ng.
Ch ng 1: C s lỦ lu n v qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trong b i
c nh đ i m i hi n nay.
Ch ng 2: Th c tr ng qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn
thành ph Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay.
Ch ng 3: Gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn
thành ph Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay.
Ch ng 1
C S LÝ LU N V QU N LÝ TRUNG TÂM H C T P
C NG
NG TRONG B I C NH
I M I HI N NAY
1.1. T ng quan nghiên c u v n đ
1.1.1. Các công trình nghiên c u v h c t p su t đ i, xã h i h c t p, trung
tâm h c t p c ng đ ng
1.1.1.1. Các công trình nghiên c u v h c t p su t đ i, xụ h i h c t p, trung tâm h c
t p c ng đ ng trên th gi i
Trên th gi i đã có nhi u nghiên c u v xây d ng xã h i h c t p, h c t p su t
đ i trong đi u ki n hi n nay. Các nhà t ng lai h c, giáo d c h c trên th gi i
nh Toffler Alvin, Thomas L.Friedman, Raja. RoySingh, Viên Qu c Ch n,… đã
phân tích xã h i hi n đ i, đ c xây d ng trên n n t ng c a h th ng tri th c khoa
h c phát tri n nhanh, bi n đ i m nh và s thông tin toàn c u. Các nhà t ng lai
h c đã đ a ra d báo n n giáo d c m i hoàn toàn khác v i n n giáo d c truy n
th ng mà đ c tr ng c b n c a nó là s l i th i nhanh chóng c a ki n th c c ng
nh c a các ngành s n xu t trong xã h i. Do đó n n giáo d c m i ph i h ng
đ n s giáo d c su t đ i.
Nghiên c u v XHHT, các nhà khoa h c đã ti p c n theo nhi u cách khác
nhau, có th k đ n ba cách ti p c n c b n: Cách ti p c n logic, cách ti p c n
quá trình và cách ti p c n theo nhu c u.
i n hình cho cách ti p c n logic là Faure và c ng s ; Torsten Husen; Steward
Ranson. Qua nghiên c u rút ra m t s k t lu n: Giáo d c s tr thành m t quá trình
su t đ i; Giáo d c s không có nh ng đi m vào và đi m k t thúc c đ nh. Nó s tr
thành m t ti n trình liên t c trong n n giáo d c chính quy và trong vai trò c a nó v i
các ch c n ng khác c a cu c s ng; Giáo d c s đ m nhi m thêm đ c tính phi chính
quy h n, khi ngày càng có nhi u ng i có th ti p c n đ c v i nó. Bên c nh các
"trung tâm h c t p", s có các ph ng ti n h c t p t i nhà và t i n i làm vi c…
3


Theo cách ti p c n quá trình, tiêu bi u là Donald Schon. Tác gi đã cho r ng
xã h i và t t c các c quan, t ch c trong nó có nh ng quá trình bi n đ i liên
ti p. Dó đó c n ph i hi u, đ nh h ng, gây nh h ng và qu n lỦ đ c nh ng
thay đ i liên ti p đó. Ph i t o ra n ng l c thích ng v i nh ng bi n đ i liên ti p
và ph i hòa nh p đ c vào b n thân chúng ta nh các c quan đoàn th , t ch c
c a chúng ta.
Tiêu bi u cho cách ti p c n theo nhu c u là Rober M. Hutchins. Các nghiên
c u đã rút ra k t lu n: xã h i h c t p tr nên c p thi t, s thay đ i m t cách
nhanh chóng c a xã h i đòi h i giáo d c ph i đáp ng nhu c u thay đ i đó, vì
v y giáo d c ph i t o đi u ki n cho vi c h c t p c a con ng i di n ra liên t c.
Nhìn chung các công trình nghiên c u trên đã gi i quy t đ c các n i dung
c b n c a v n đ xu th c a HTS và xây d ng m t XHHT nh tính t t y u c a
th i đ i.
Cùng v i vi c nghiên c u v HTS , xây d ng XHHT, các nhà khoa h c trên th
gi i đã quan tâm nghiên c u v mô hình TTHTC và kh ng đ nh m t trong nh ng
gi i pháp quan tr ng đ phát tri n c ng đ ng và đ c ng đ ng tham gia c n
thi t ph i xây d ng và phát tri n các c s giáo d c c ng đ ng.
Các nghiên c u ch ra r ng vi c t ch c h c t p TTHTC ph i đ c ch
đ o theo 6 nguyên t c: Vi c h c và giáo d c là k t qu t thân, nh m vào c cá
nhân và xã h i; Giáo d c không chính quy ph i có ích cho xã h i...; Vi c h c
t p trung tâm ph i b o đ m 3 m c tiêu: công b ng, phù h p, ch t l ng cao;
M i đ i m i trong vi c h c t p ph i có s phân tích các thông tin sâu s c, bám
sát th c ti n và có chính sách h tr ; N i dung h c t p c ng đ ng ph i chú Ủ
đ n nh ng giá tr c b n mà c ng đ ng qu c t quan tâm; Giáo d c là trách
nhi m c a toàn xã h i, m i ng i có trách nhi m tham gia h c t p và có đ y
đ trách nhi m trong quá trình giáo d c.
Nh v y, t t ng h c t p su t đ i, xây d ng xã h i h c t p đã đ c nhi u n c
trên th gi i quan tâm. c bi t, cùng v i vi c thúc đ y h c t p su t đ i, xây
d ng xã h i h c t p, h th ng c s giáo d c th ng xuyên mà nòng c t là
trung tâm h c t p c ng đ ng đã phát tri n nhanh nhi u n c trên th gi i.
1.1.1.2. Các công trình nghiên c u v h c t p su t đ i và xụ h i h c t p Vi t Nam
Vi t Nam, các nhà nghiên c u c ng đã đ c p t i xu th HTS và xây d ng
XHHT. M t s nhà nghiên c u v XHHT: Ph m Minh H c, Ph m T t Dong, V
Ng c H i, Nguy n Vinh Hi n, ng Qu c B o, Tô Bá Tr ng, đã nh n m nh quan
đi m, c s lỦ lu n v n n giáo d c hi n đ i và XHHT, HTS , nh ng v n đ c b n
đ xây d ng XHHT n c ta, quan ni m m i v vi c h c trong th i đ i ngày nay.
Các tác gi đã đ c p đ n n i dung phát tri n các thi t ch giáo d c trên đ a bàn xã,
ph ng, theo h ng xây d ng XHHT và nh ng đi u ki n đ xây d ng XHHT xã,
ph ng, th tr n, c n g n v n đ xây d ng XHHT v i xây d ng nông thôn m i…
Các công trình nghiên c u v h c t p su t đ i, xã h i h c t p Vi t Nam đã
kh ng đ nh s c n thi t c a vi c h c t p su t đ i, xây d ng xã h i h c t p; nh ng
đ nh h ng trong vi c xây d ng xã h i h c t p, các thành t t o nên xã h i h c t p
và đ c tr ng mong mu n c a xã h i h c t p.
4


1.1.2. Các công trình nghiên c u v qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
1.1.2.1. Các nghiên c u v qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng trên th gi i
T ch c giáo d c - khoa h c và v n hoá c a Liên h p qu c coi vi c xây d ng
và phát tri n TTHTC là m t gi i pháp quan tr ng đ phát tri n c ng đ ng
m i qu c gia, góp ph n làm gi m thi u s cách bi t v trình đ dân trí gi a thành
th và nông thôn. M t s nhà nghiên c u đã đ c p đ n vi c qu n lỦ mô h“nh
TTHTC nh là m t ph n c a gi i pháp giáo d c thích h p cho m i ng i,
qu n lỦ phát tri n mô hình TTHTC là con đ ng t t y u đ th c hi n m c
tiêu h c t p su t đ i, xây d ng XHHT các qu c gia.
M t s nhà khoa h c và nhà ho ch đ nh chính sách Nh t B n, Thái Lan,
Myanmar, n đ , Trung qu c, Banglades… đã nghiên c u v qu n lỦ TTHTC
và ph ng th c qu n lỦ phù h p nh t đ i v i qu c gia mình. Các nghiên c u đã
ch ra m t đi m chung là ph ng th c qu n lỦ TTHTC là s t ng h p hai hình
th c qu n lỦ: qu n lỦ công và t qu n.
Nghiên c u s phát tri n mô hình t ch c và qu n lỦ TTHTC trên th gi i
cho th y TTHTC
các n c dù có tên g i khác nhau nh ng đ u th hi n rõ là
m t c ch có hi u qu đ th c hi n xoá mù ch và GDTX và có vai trò quan
tr ng trong phát tri n c ng đ ng.
1.1.2.2. Các nghiên c u v qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng Vi t Nam
Vi c nghiên c u qu n lỦ TTHTC
Vi t Nam đã đ c tri n khai t khá
s m. Nh ng nghiên c u nói trên đã góp ph n làm rõ m t s v n đ lỦ lu n và
th c ti n c a TTHTC nh : V trí, vai trò, ch c n ng c a TTHTC ; c™ng t‡c
qu n lỦ TTHTC ; nh ng k t qu b c đ u trong vi c phát tri n mô hình giáo
d c TTHTC …
H th ng các công trình nghiên c u c a các tác gi ngoài n c r t r ng và r t
có giá tr v m t lí lu n, có giá tr cho vi c nghiên c u xây d ng XHHT và qu n
lỦ các TTHTC . Nh ng nghiên c u th c ti n c a các tác gi trong n c khá
phong phú, đi sâu vào nh ng v n đ xây d ng xã h i h c t p, qu n lỦ trung
tâm h c t p c ng đ ng manh tính khái quát chung c a c n c.
1.2. Khái ni m c b n c a đ tƠi
1.2.1. H c t p su t đ i
H c t p su t đ i đ c hi u là quá trình h c t p th ng xuyên, liên t c,
nh m đáp ng nhu c u nâng cao hi u bi t, c p nh t ki n th c, k n ng c a
ng i h c m i l a tu i trong t ng giai đo n c th .
1.2.2. Xã h i h c t p
Xã h i h c t p là m t xã h i, trong đó, m i cá nhân đ u h ng t i vi c h c
và th c hi n h c t p th ng xuyên, h c t p su t đ i; m i t ch c đ u ph i có
trách nhi m v i vi c h c t p, tham gia đóng góp thúc đ y phát tri n giáo d c
và tr thành đ n v h c t p.
1.2.3. Giáo d c th ng xuyên
Giáo d c th ng xuyên là hình th c giáo d c theo ph ng th c không chính
quy nh m giúp m i ng i v a làm v a h c, h c liên t c, h c su t đ i nh m hoàn
thi n nhân cách, m r ng hi u bi t, nâng cao trình đ h c v n, chuyên môn,
nghi p v đ c i thi n ch t l ng cu c s ng, tìm vi c làm và thích nghi v i đ i
s ng xã h i.
5


1.2.4. Gi‡o d c c ng đ ng
Giáo d c c ng đ ng đ c hi u là ph ng th c giáo d c không chính quy
do ng i dân trong c ng đ ng t t ch c đ đáp ng nhu c u h c t p th ng
xuyên c a ng i dân (nh t là nh ng ng i không có đi u ki n đ n tr ng, l p
chính quy); là hình th c giáo d c t nguy n song có s quan tâm, giúp đ c a
c p y, chính quy n, đoàn th và các c s giáo d c trên đ a bàn.
1.2.5. Trung tâm h c t p c ng đ ng
Trung tâm h c t p c ng đ ng là c s giáo d c th ng xuyên trong h th ng
giáo d c qu c dân, là trung tâm h c t p t ch c a c ng đ ng c p xã, có s qu n
lỦ h tr c a Nhà n c, đ ng th i phát huy m nh m s tham gia, đóng góp c a
ng i dân trong c ng đ ng dân c đ xây d ng và phát tri n các trung tâm theo
c ch Nhà n c và Nhân dân cùng làm.
1.2.6. Qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
Qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng đ c hi u là quá trình lãnh đ o, t ch c,
đi u khi n toàn b ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng, nh m đ m b o cho
thi t ch giáo d c này đ t đ c k t qu mong mu n.
1.3. B i c nh đ i m i giáo d c hi n nay
1.3.1. Xu th phát tri n giáo d c
1.3.1.1. Xu th phát tri n giáo d c
Tuy có nh ng đi m khác nhau trong quan ni m v xu th phát tri n c a giáo
d c trong th k XXI nh ng các nhà nghiên c u trong và ngoài n c đ u th ng
nh t trên nh ng v n đ có tính nguyên t c, đó là xu th giáo d c cho m i ng i,
h c t p su t đ i và t o ra XHHT v i s phát tri n t t y u c a ph ng th c GDTX.
1.3.1.2. Quan đi m, m c tiêu phát tri n giáo d c n c ta giai đo n hi n nay
Phát tri n giáo d c ph i th c s là qu c sách hàng đ u, là s nghi p c a
ng, Nhà n c và c a toàn dân; xây d ng xã h i h c t p, t o c h i bình đ ng đ
ai c ng đ c h c, h c su t đ i.
1.3.2. B i c nh đ i m i giáo d c hi n nay
1.3.2.1. B i c nh th i đ i
S phát tri n nhanh chóng và t c đ c a khoa h c công ngh , s phát tri n
toàn di n c a n n kinh t tri th c, nh ng v n đ toàn c u hóa và quan h kinh
t qu c t , c ng nh gi i quy t nh ng v n đ mang tính toàn c u đòi h i nhân
lo i ph i nhanh chóng ti p c n tri th c m i, ph i đ c h c t p th ng xuyên,
h c t p su t đ i, h c trong nhà tr ng, h c ngoài nhà tr ng.
1.3.2.2. B i c nh trong n c
Gi‡o d c n c ta phát tri n trong b i c nh th gi i có nhi u thay đ i nhanh
và ph c t p. Cách m ng khoa h c và công ngh , đ c bi t là công ngh thông
tin và truy n thông s t o ra nh ng đi u ki n thu n l i đ đ i m i c b n n i
dung, ph ng pháp và hình th c t ch c giáo d c, đ i m i qu n lỦ giáo d c,
ti n t i m t n n giáo d c đi n t đáp ng nhu c u c a t ng cá nhân ng i h c.
Giáo d c Th đô: Xây d ng Th đô th c s là trung tâm l n, tiêu bi u hàng
đ u c a c n c v giáo d c, đào t o; ph n đ u đ n n m 2025 giáo d c Th đô
đ t trình đ tiên ti n trong khu v c.
M t trong nh ng nhi m v quan tr ng tr c m t c ng nh lâu dài đ i v i giáo
d c là xây d ng, phát tri n h th ng GDTX mà trung tâm h c t p c ng đ ng là c s
GDTX quan tr ng đ th c hi n h c t p su t đ i, xây d ng XHHT.
6


1.3.3. Yêu c u c a đ i m i giáo d c hi n nay đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng
y m nh phát tri n h th ng GDTX mà trung tâm h c t p c ng đ ng là c s
GDTX quan tr ng đ th c hi n h c t p su t đ i, xây d ng XHHT. Phát tri n b n
v ng và nhân r ng mô hình TTHTC t i xã, ph ng.
1.4. Ho t đ ng c a trung tơm h c t p c ng đ ng
1.4.1. V trí, vai trò, ch c n ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
1.4.1.1. V trí c a trung tâm h c t p c ng đ ng
Trung tâm h c t p c ng đ ng thu c h th ng giáo d c th ng xuyên, là c
s GDTX đ a ph ng.
1.4.1.2. Vai trò c a trung tâm h c t p c ng đ ng
N‰ng cao d‰n tr’; đào t o ngu n nhân l c; đáp ng nhu c u h c t p th ng
xuyên, h c t p su t đ i cho ng i dân và c ng đ ng.
1.4.1.3. Ch c n ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
Giáo d c và hu n luy n; thông tin và t v n; phát tri n c ng đ ng; liên k t
ph i h p.
1.4.2. Khái quát ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
Ho t đ ng c a TTHTC t p trung vào các n i dung, ch ng trình: Các
ch ng trình h c v n hóa; các ch ng trình t o thu nh p; các ch ng trình
nâng cao ch t l ng cu c s ng; các ch ng trình đáp ng s thích cá nhân;
ch ng trình c p nh t ki n th c...
1.4.3. c tr ng ho t đ ng trung tâm h c t p c ng đ ng
c tr ng: t ch c - s ph m; kinh t - xã h i; qu n lỦ - ph i h p.
1.4.4.Trung tâm h c t p c ng đ ng là c s giáo d c h ng t i nhu c u ng i h c
Cá th hóa công tác qu n lỦ TTHTC phù h p v i t ng đ i t ng giáo d c, ph•
h p v i t ng ch ng trình giáo d c, phù h p v i t ng ho t đ ng giáo d c.
1.5. Qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng trong b i c nh đ i m i hi n nay
1.5.1. Xây d ng c ch qu n lý, ch đ chính sách đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng
- Ban hành các chính sách c th v vi c huy đ ng các ngu n l c c a đ a
ph ng ph c v cho các ho t đ ng c a trung tâm.
- Ban hành các v n b n ch đ o vi c t ch c và qu n lỦ các ho t đ ng c a trung tâm.
- Tri n khai, th c hi n đ y đ ch đ chính sách mà Trung ng, Thành ph đã
ban hành k t h p b sung, hoàn thi n các ch đ chính sách c a đ a ph ng.
N u có c ch qu n lỦ th ng nh t, ch đ chính sách phù h p, c™ng t‡c
qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng s đ t k t qu t t.
1.5.2. Phát tri n m ng l i trung tâm h c t p c ng đ ng
- C n c vào v trí đ a lỦ; c n c vào phân b dân c ; c n c vào c c u ngh
nghi p đ xây d ng quy ho ch, phát tri n m ng l i TTHTC .
- C n c vào v trí đ a lỦ, vi c phân b dân c và c c u ngh nghi p trên
đ a bàn toàn t nh, thành ph , các c quan qu n lỦ s có c s đ xây d ng quy
ho ch phát tri n m ng l i TTHTC cho phù h p v i t ng vùng, mi n, qu n,
huy n trên đ a bàn qu n lỦ.
1.5.3. Qu n lý ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
1.5.3.1. Qu n lý ch ng trình, n i dung giáo d c
Ch ng trình, n i dung giáo d c trong TTHTC r t phong phú, đa d ng,
t p trung vào 5 l nh v c: Giáo d c pháp lu t, giáo d c v n hóa - xã h i, giáo
7


d c s c kh e, giáo d c b o v môi tr ng và giáo d c phát tri n kinh t - t ng
thu nh p.
1.5.3.2. Qu n lý ch t l ng ho t đ ng trong trung tâm h c t p c ng đ ng
Qu n lỦ ch t l ng ho t đ ng giáo d c TTHTC t p trung vào các ch ng
trình giáo d c trong TTHTC .
qu n lỦ ch t l ng ho t đ ng giáo d c trong TTHTC , c n ph i xây
d ng h th ng tiêu chí đánh giá c th v i nh ng ch s đ c l ng hóa, nêu rõ
ph ng th c đ m b o ch t l ng và qu n lỦ ch t l ng TTHTC .
1.5.3.3. Qu n lý đ i ng cán b qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
Trong qu n lỦ TTHTC ng i giám đ c trung tâm có vai trò r t quan
tr ng, vì v y qu n lỦ đ i ng cán b qu n lỦ TTHTC t p trung vào vai trò
gi‡m đ c TTHTC ; x‡c đ nh rõ m c tiêu qu n lỦ TTHTC đ i v i lãnh đ o
trung t‰m; xác đ nh rõ nhi m v c a lãnh đ o TTHTC ; xác đ nh các n ng l c
c n có c a cán b qu n lỦ TTHTC nh t là ng i giám đ c trung tâm.
1.5.3.4. Qu n lý c s v t ch t
C n b trí TTHTC c— c s v t ch t và các thi t b đáp ng yêu c u ho t
đ ng c a trung tâm. i đôi v i vi c đ u t trang b , đi u quan tr ng h n h t là ph i
chú tr ng đ n vi c qu n lỦ c s v t ch t trong TTHTC . Ng i qu n lỦ c n hi u
rõ đòi h i c a ch ng trình giáo d c và nh ng đi u ki n c s v t ch t c n ph i có
đ th c hi n ch ng trình giáo d c trong trung tâm h c t p c ng đ ng.
1.5.3.5. Qu n lý đ u t tài chính
Ngu n tài chính trong TTHTC hi n nay: H tr kinh phí mua s m trang
thi t b ban đ u; h tr kinh phí ho t đ ng th ng xuyên; ngoˆi ra c‡c trung
tâm đ c tham gia th c hi n các ch ng trình d án; ngu n kinh phí h tr .
Các trung tâm h c t p c ng đ ng ch u trách nhi m qu n lỦ, s d ng và quy t
toán kinh phí đ c ngân sách nhà n c h tr đúng ch đ .
1.5.4. Ch đ o ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý và ho t đ ng c a
trung tâm h c t p c ng đ ng
M t s n i dung c b n c n t p trung ch đ o vi c ng d ng công ngh
thông tin vào công tác qu n lỦ và ho t đ ng c a TTHTC : Nâng cao nh n
th c, nâng cao ki n th c, k n ng ng d ng Công ngh thông tin cho đ i ng
cán b qu n lỦ, giáo viên; có k ho ch c th và đ u t trang thi t b Công
ngh thông tin đáp ng yêu c u cho vi c ng d ng Công ngh thông tin trong
qu n lỦ, d y h c c a giáo viên.
1.5.5. Ki m tra, đánh giá ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
Khi ki m tra, đánh giá x p lo i trung tâm h c t p c ng đ ng t p trung vào
các n i dung sau: i u ki n ho t đ ng c a trung tâm; k t qu ho t đ ng c a
trung t‰m; tác đ ng hi u qu ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng.
1.5.6. Phân c p qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
Qu n lỦ c a S Giáo d c và ào t o; Qu n lỦ c a H i Khuy n h c c p t nh;
Qu n lỦ c a Phòng Giáo d c và ào t o; S ph i h p c a các c s giáo d c;
Qu n lỦ c a y ban nhân dân c p xã.
1.6. Các y u t nh h ng đ n qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng
1.6.1. Ch đ o c a c p y, chính quy n đ a ph ng
8


1.6.2. N ng l c c a cán b qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
1.6.3. Ch ng trình, n i dung ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
1.6.4. Nhu c u h c t p th ng xuyên c a ng i dân
1.6.5. V n đ xã h i hóa ngu n l c (c s v t ch t, thi t b và tài chính)
ph c v cho ho t đ ng
K T LU N CH
NG I
H c t p su t đ i, xây d ng xã h i h c t p đang là m t xu th phát tri n c a các
qu c gia trên th gi i, nh t là trong th i đ i ngày nay, th i đ i c a cu c cách m ng
công nghi p 4.0, th i đ i c a n n kinh t tri th c, h i nh p, toàn c u hóa.
Nghiên c u xu th phát tri n giáo d c và b i c nh đ i m i hi n nay đã cho
th y nh ng đ c đi m n i b t chi ph i s phát tri n h th ng trung tâm h c t p
c ng đ ng trong b i c nh đ i m i hi n nay.
Các nghiên c u v xây d ng XHHT, trung tâm h c t p c ng đ ng cho th y,
m™ h“nh trung tâm h c t p c ng đ ng đang trong quá trình v a phát tri n v a
hoàn thi n. Xây d ng, phát tri n b n v ng trung tâm h c t p c ng đ ng là m t
yêu c u t t y u, đáp ng nhu c u h c t p th ng xuyên, su t đ i c a m i ng i
dân trong b i c nh c a m t XHHT.
Qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng là qu n lỦ m t thi t giáo d c c a c ng
đ ng, do c ng đ ng và vì c ng đ ng. V đ xây d ng c ch qu n lỦ, ch đ chính
s‡ch cho trung tâm h c t p c ng đ ng; phát tri n m ng l i trung tâm h c t p c ng
đ ng; qu n lỦ ho t đ ng, qu n lỦ n i dung giáo d c, ch t l ng giáo d c TTHTC ;
qu n lỦ c s v t ch t, đ u t tài chính; ch đ o ng d ng công ngh thông tin trong
TTHTC ; công tác ki m tra, đánh giá các ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng
đ ng là nh ng n i dung c b n c a qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng...
i v i thành ph Hà N i, v i đ c thù Th đô, c n ph i có nh ng nghiên
c u h th ng, đ y đ , sát h p v mô hình ho t đ ng, c ch qu n lỦ, đánh giá
th c tr ng qu n lỦ TTHTC , t đó đ ra nh ng gi i pháp phù h p nâng cao
ch t l ng và hi u qu ho t đ ng c a TTHTC .
Ch ng 2
TH C TR NG QU N LÝ TRUNG TÂM H C T P
C NG
NG TRÊN A BÀN THÀNH PH HÀ N I
TRONG B I C NH
I M I HI N NAY
2.1. Kh‡i qu‡t v xơy d ng vƠ qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng Vi t Nam
2.1.1. Nh ng yêu c u v xây d ng xã h i h c t p, phát tri n trung tâm h c
t p c ng đ ng trong b i c nh đ i m i hi n nay
Các v n b n c a ng và Nhà n c đã đ nh h ng chi n l c cho vi c xây
d ng XHHT và phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng. ó là c s pháp lỦ, là
yêu c u quan tr ng đ các c p, các ngành xây d ng, tri n khai th c hi n nhi m
v chính tr c a mình.
2.1.2. Qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng Vi t Nam
V đ i ng cán b qu n lỦ, giáo viên, báo cáo viên, c ng tác viên; v kinh
ph’; v c s v t ch t và trang thi t b ; v s l ng h c viên.
2.2. Khái quát tình hình kinh t - xư h i vƠ giáo d c thƠnh ph HƠ N i
2.2.1. Khái quát v trí đ a lý và đi u ki n t nhiên thành ph Hà N i
2.2.2. Tình hình phát tri n giáo d c và đào t o thành ph Hà N i.
9


2.2.2.1. Khái quát chung v h th ng giáo d c và đào t o thành ph Hà N i.
2.2.2.2. Th c tr ng phát tri n Giáo d c và ào t o thành ph Hà N i
2.3. T ch c kh o sát th c tr ng
2.3.1. M c tiêu nghiên c u th c tr ng
2.3.2. N i dung nghiên c u th c tr ng
2.3.3. Ph m vi nghiên c u th c tr ng
2.3.4. i t ng kh o sát
2.3.5. Ph ng pháp nghiên c u
2.3.6. X lý s li u
2.4. Th c tr ng qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng trên đ a bƠn thƠnh
ph HƠ N i trong b i c nh đ i m i hi n nay
2.4.1. Th c tr ng nh n th c c a các c p lãnh đ o
ng, Chính quy n,
ngành giáo d c và ng i dân v trung tâm h c t p c ng đ ng
B ng 1. K t qu kh o sát nh n th c c a lụnh đ o ng,
chính quy n các c p,ngành giáo d c v trung tâm h c t p c ng đ ng
TT

N i dung

M c đ đánh giá
ng Ph‰n Kh™ng
!
v‰n đ ng ý
26% 5%
69%
(104) (20) (276)
42% 2%
56%
(168) (8) (224)
37% 6%
57%
(148) (24) (228)
39% 3%
58%
(156) (12) (232)
44% 2,5% 53,5%
(176) (10) (214)
23% 6,5% 70,5%
(92 (26) (282)

1

Trung tâm h c t p c ng đ ng ho t đ ng theo c ch Nhà
n c và nhân dân cùng làm

2

Trung tâm h c t p c ng đ ng có t cách pháp nhân, có con
d u và tài kho n riêng

3

Ho t đ ng c a TTHTC nh m t o đi u ki n thu n l i cho m i
ng i m i l a tu i đ c h c t p th ng xuyên, HTS .

4

T ch c th c hi n có hi u qu công tác XMC vˆ c‡c
ch ng trình c p nh t ki n th c, k n ng.

5

T ch c các ho t đ ng giao l u v n hoá, v n ngh , th d c
th thao, đ c sách báo, t v n khuy n h c.

6

i u tra nhu c u h c t p c a c ng đ ng, xây d ng n i
dung và hình th c h c t p phù h p v i đi u ki n c th
c a t ng nhóm đ i t ng.
Trung tâm h c t p c ng đ ng do y ban nhân dân c p xã 51% 1%
48%
qu n lỦ tr c ti p và ch u s ch đ o v chuyên môn, nghi p (204) (4) (192)
v c a Phòng GD& T.
Trung tâm h c t p c ng đ ng có 4 ch c n ng c b n: Giáo 18% 9,5% 72,5%
d c và hu n luy n; thông tin và t v n; phát tri n c ng (72) (38) (290)
đ ng; liên k t ph i h p.
Tính ch t c a TTHTC : tính đa d ng linh ho t; tính m m 21% 6,5% 72,5%
d o; tính thi t th c kh thi; c a c ng đ ng, do c ng đ ng (84) (26) (290)
và vì c ng đ ng.

7

8

9

Nh v y, đ i ng cán b c p y
ng, chính quy n, ngành giáo d c,
TTHTC nh n th c v v trí, ch c n ng, nhi m v , vai trò c a trung tâm h c
10


t p c ng đ ng còn nhi u h n ch , đây chính là m t trong nh ng nguyên nhân
lỦ gi i vì sao h th ng TTHTC trên đ a bàn Hà N i ho t đ ng kém hi u qu .
2.4.2. Th c tr ng c ch qu n lý, ch đ chính sách đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng
2.4.2.1. Qu n lý c a S Giáo d c và ào t o
B ng 2. K t qu kh o sát th c tr ng vai trò qu n lý c a S GD& T
đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng
TT
1
2
3
4
5

N i dung đánh giá

T t

Tham m u Thành ph nhi u chính s‡ch cho x‰y
d ng XHHT và phát tri n TTHTC .
Tham m u Thành ph ch đ o qu n, huy n, th
xã tích c c thành l p, phát tri n TTHTC .
Th ng xuyên ph i h p v i S , ngành, qu n,
huy n v ch đ o TTHTC .
K p th i ch đ o Phòng GD& T, TTGDTX
trong qu n lỦ, t ch c ho t đ ng TTHTC .
T ch c vi c b i d ng chuyên môn, nghi p v
cho cán b qu n lỦ, giáo viên TTHTC .

104
(26%)
88
(22%)
124
(31%)
220
(55%)
284
(71%)

M cđ
B“nh
th ng
132
(33%)
204
(51%)
200
(50%)
136
(34%)
96
(24%)

Ch a
t t
164
(41%)
108
(27%)
76
(19%)
44
(11%)
20
(5%)

Do vi c tham m u v i Thành ph ch a th ng xuyên, s c th hóa các v n
b n ch đ o c a B GD& T ch a k p th i, công tác ki m tra, đánh giá ch a sâu
sát, nên hi u qu c™ng t‡c ch đ o c a S GD& T đ i v i vi c xây d ng XHHT,
qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng còn th p.
2.4.2.2. Qu n lý c a Phòng Giáo d c và ào t o
Vai trò c a Phòng GD& T trong vi c tham m u, t ch c các ho t đ ng đ i
v i TTHTC còn nhi u h n ch . ó c ng chính là nguyên nhân lỦ gi i t i sao
trong th i gian qua các TTHTC trên đ a bàn Hà N i ho t đ ng kém hi u qu .
2.4.2.3. Qu n lý c a y ban nhân dân c p xụ
B ng 3. K t qu kh o sát th c tr ng vai trò c a UBND c p xụ
đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng
TT
1
2
3
4
5

264
(66%)
176
(44%)
146
(36,5%)

M cđ
B“nh
th ng
118
(29,5%)
114
(28,5%)
126
(31,5%)

Ch a
t t
18
(4,5%)
110
(27,5%)
128
(32%)

146
(36,5%)
126
(31,5%)

64
(16%)
62
(15,5%)

190
(47,5%)
212
(53%)

N i dung đánh giá

T t

K p th i tham m u ki n toàn b máy cán b
qu n lỦ TTHTC .
Ch đ o TTHTC xây d ng k ho ch ho t
đ ng hàng n m phù h p v i đ a ph ng.
Ch đ o TTHTC ph i h p v i các ban,
ngành xây d ng quy ch ph i h p và th c
hi n có hi u qu quy ch ph i h p.
C p ngân sách đ m b o các ho t đ ng c a
TTHTC .
T ch c ki m tra, đánh giá TTHTC theo k
ho ch hàng n m.

2.4.2.4. H i Khuy n h c Thành ph
Ho t đ ng c a H i Khuy n h c ch a th ng xuyên, vi c ph i h p v i
ngành giáo d c ch a nhi u, ch a ch đ ng. Vi c t p hu n cho cán b các c p
h i v trung tâm h c t p c ng đ ng còn ít.
11


Nh v y, vi c xây d ng và phát tri n TTHTC trên đ a bàn Hà N i đã b c
đ u đ c quan tâm, ch đ chính sách đ i v i TTHTC t ng b c đ c th c hi n
đ đáp ng nhu c u ho t đ ng c a TTHTC . Tuy nhiên, s tham gia vào cu c đ i
v i vi c xây d ng, phát tri n TTHTC c a các c p, các ngành còn nhi u h n ch .
C ch qu n lỦ ch a rõ ràng, s liên k t ph i h p gi a ngành giáo d c và các
ngành, đoàn th ch a nhi u, thi u th ng xuyên, hi u qu th p.
2.4.3. Th c tr ng phát tri n m ng l i trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a
bàn thành ph Hà N i
T l s trung tâm h c t p c ng đ ng đ c thành l p so v i s xã, ph ng
th tr n đ t 100%.
i v i 14 qu n, huy n c a Hà N i c đ n cu i n m 2007
t t c các xã, ph ng đã thành l p TTHTC và đi vào ho t đ ng.
2.4.4. Th c tr ng qu n lý ho t đ ng trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a
bàn thành ph Hà N i
2.4.4.1. Th c tr ng qu n lý ch ng trình, n i dung ho t đ ng trong trung tâm
h c t p c ng đ ng trên đ a bàn thành ph Hà N i
B ng 4. K t qu t ch c th c hi n các ch ng trình, n i dung ho t đ ng
t i trung tâm h c t p c ng đ ng
TT

M c đ đánh giá
Kh™ng
Th ng Ph‰n
th ng
xuy•n
v‰n
xuy•n
290
9
101
(72,5%) (2,2%) (25,3%)
144
16
240
(36%)
(4%) (60%)
242
15
143
(60,5%) (3,7%) (35,8%)
298
8
94
(74,5%) (2%) (23,5%)
184
21
195
(46%) (5,3%) (48,7%)
232
11
157
(57,9%) (2,8%) (39,3%)

N i dung ho t đ ng

Tham gia công tác xóa mù ch , ph c p giáo d c ti u
h c, trung h c c s .
2 Cung c p ki n th c v khoa h c, k thu t góp ph n
phát tri n kinh t , xóa đói, gi m nghèo.
3 Góp ph n trang b cho ng i dân ki n th c v Hi n
pháp, pháp lu t.
4 Nâng cao hi u bi t v ch tr ng, đ ng l i c a ng,
chính sách pháp lu t c a nhà n c.
5 T ch c các chuyên đ giáo d c đ o đ c, l i s ng cho
thanh niên, thi u niên t i đ a ph ng.
6 Cung c p nh ng ki n th c v phòng b nh, ch a bênh,
phòng, ch ng HIV/AIDS, ma túy, m i dâm và t n n
xã h i.
7 Góp ph n nâng cao nh n th c c a ng i dân v b o v
290
môi tr ng.
(72,5%)
8 Truy n thông dân s , k ho ch hóa gia đình, ki n th c
243
làm m , ch m sóc s c kh e v thành niên.
(60,7%)
9 T ch c các l p d y ngh ng n h n cho nông dân
290
nh m ph bi n kinh nghi m xóa đói gi m nghèo.
(72,5%)
10 T ch c các ho t đ ng v n hóa, v n ngh truy n th ng
312
c a c ng đ ng...
(78%)
1

9
(2,2%)
12
(3%)
5
(1,2%)
2
(0,5%)

101
(25,3%)
145
(36,3%)
105
(26,3%)
86
(21,5%)

Nh v y, n i dung h c t p t i các TTHTC t ng đ i đa d ng, phong phú.
Tuy nhiên nhi u n i dung, ch ng trình ti n hành không th ng xuyên, vì v y
ch a thu hút đ c nhi u ng i đ n h c t i trung tâm h c t p c ng đ ng.
2.4.4.2. Th c tr ng qu n lý ho t đ ng giáo d c trung tâm h c t p c ng đ ng
ánh giá k t qu th c hi n các ho t đ ng: M t s n i dung đ c các TTHTC
v a th c hi n th ng xuyên, v a th c hi n có ch t l ng: Công tác XMC, ph c p
giáo d c ti u h c, THCS (64%); Tuyên truy n nâng cao hi u bi t v ch tr ng,
đ ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà n c (68,5%); Nâng cao nh n
12


th c c a ng i dân v b o v môi tr ng (71%); T ch c các ho t đ ng v n hóa, v n
ngh ... (68,5%). T k t qu trên cho th y, n i dung h c t p t i các TTHTC r t
phong phú, thu hút đ c nhi u ng i đ n h c. Tuy nhiên, ch t l ng các
chuyên đ còn th p.
2.4.4.3. Th c tr ng qu n lý đ i ng cán b qu n lý, giáo viên TTHTC
- i ng cán b qu n lỦ, giáo viên, nhân viên các TTHTC ch y u lˆ ki•m
nhi m, th nh gi ng. Trên đ a bàn toàn thành ph Hà N i ch a có xã, ph ng nào b
trí bi t phái giáo viên t tr ng ti u h c, trung h c c s sang làm vi c t i TTHTC .
- V trình đ chuyên môn: 42% cán b qu n lỦ TTHTC có trình đ
i h c,
15% c— trình đ Cao đ ng và 43% có trình đ Trung c p.
- V trình đ qu n lỦ: a s cán b qu n lỦ TTHTC ch a đ c b i d ng
v nghi p v qu n lỦ. S cán b qu n lỦ TTHTC đã đ c b i d ng v nghi p
v qu n lỦ chi m t l th p.
B ng 5. K t qu kh o sát th c tr ng v đ i ng cán b qu n lý,
giáo viên, c ng tác viên trung tâm h c t p c ng đ ng
K t qu đánh giá
M c đ đánh giá

TT

1

v s l

2

Thi u v s l

3

v s l

úng

ng, m nh v ch t l

ng.

ng, y u v ch t l

ng, y u v ch t l

ng.

ng.

Sai

Kh™ng
r›

16
(4%)

360
(90%)

24
(6%)

244
(61%)

146
(36,5%)

10
(2,5%)

248
(62%)

144
(36%)

8
(2%)

4

Ch t l

ng t t.

24
(6%)

358
(89,5%)

18
(4,5%)

5

Ch t l

ng y u.

192
(48%)

202
(50,5%)

6
(1,5%)

2.4.4.4. Th c tr ng qu n lý c s v t ch t TTHTC
C s v t ch t hi n có c a các TTHTC r t thi u th n. a s các
TTHTC c s v t ch t nghèo nàn, l c h u, ch y u t n d ng c s v t ch t,
thi t b c a UBND xã, ph ng, th tr n. Ch có 9,5% Ủ ki n cho r ng c s v t
ch t, thi t b đ y đ , đáp ng yêu c u ho t đ ng. Có t i 30,5% Ủ ki n đánh giá
c s v t ch t thi t b ph c v cho ho t đ ng c a TTHTC không đ c đ u t .
2.4.4.5. Th c tr ng qu n lý đ u t tài ch’nh
Kinh phí ho t đ ng c a TTHTC còn r t khó kh n, thi u th n. R t ít trung
tâm h c t p c ng đ ng có đ kinh phí đ t ch c các ho t đ ng (9%). Ph n l n
trung tâm h c t p c ng đ ng thi u kinh phí ho t đ ng (88%) và nhi u trung
tâm h c t p c ng đ ng kh™ng có kinh phí ho t đ ng (53%).
13


2.4.5. Th c tr ng công tác ch đ o ng d ng công ngh thông tin trong qu n
lý và ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
B ng 6. Th c tr ng công tác ch đ o ng d ng công ngh thông tin
trong qu n lý và ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng
M cđ

TT

N i dung đánh giá

1

Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lỦ,
nhân viên, giáo viên TTHTC v vai trò,
t m quan tr ng c a vi c ng d ng Công
ngh thông tin trong qu n lỦ và d y h c
Nâng cao ki n th c, k n ng ng d ng
Công ngh thông tin cho đ i ng cán b
qu n lỦ, giáo viên và nhân viên.
Xây d ng k ho ch, t ch c, ch đ o và
ki m tra vi c th c hi n k ho ch ng
d ng Công ngh thông tin
Ch đ o đ u t ph n m m, trang thi t b
Công ngh thông tin
Ban hành h th ng v n b n ch đ o, qu n
lỦ vi c ng d ng công ngh thông tin
Ch đ o xây d ng c s d li u v các
trung tâm h c t p c ng đ ng và h th ng
qu n lỦ m ng l i các trung tâm h c t p
c ng đ ng

2
3
4
5
6

T t

Ch a t t

Ch a th c
hi n

240
(60%)

148
(37%)

12
(3%)

204
(51%)

156
(39%)

40
(10%)

276
(69%)

92
(23%)

32
(8%)

296
(74%)
324
(81%)

104
(26%)
68
(17%)

0
(0%)
8
(2%)

0
(0%)

156
(39%)

244
(61%)

K t qu t ng h p đánh giá trên cho th y, công tác ch đ o ng d ng công
ngh thông tin trong qu n lỦ và ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng v
c b n đã th c hi n đ c m t s n i dung nh ng k t qu còn r t h n ch .
2.4.6. Th c tr ng công tác ki m tra, đánh giá ho t đ ng c a trung tâm h c
t p c ng đ ng
Công tác ki m tra, đánh giá c a các c p qu n lỦ nói chung và đánh giá n i
b TTHTC nói riêng hi n nay còn nhi u h n ch . Vi c đánh giá k t qu ho t
đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng trên đ a bàn Hà N i còn ch a đ c quan
tâm th c hi n.
2.5. ánh giá s nh h ng c a các y u t đ n qu n lý trung tơm h c t p
c ng đ ng
2.5.1. S quan tâm lãnh đ o, ch đ o c a c p y, chính quy n đ a ph ng
Công tác lãnh đ o, ch đ o đ i v i ho t đ ng c a TTHTC ch a đ c c p
y ng, chính quy n các c p quan tâm th c s , đ c bi t là c p xã - c p qu n
lỦ tr c ti p đ i v i các trung tâm h c t p c ng đ ng.
2.5.2. N ng l c c a cán b qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
N ng l c c a m t b ph n cán b qu n lỦ TTHTC r t h n ch .
2.5.3. Ch ng trình, n i dung ho t đ ng trong trung tâm h c t p c ng đ ng
Ng i dân đ n v i trung tâm h c t p c ng đ ng đ đ c đáp ng nhu c u
c a mình v m t hay nhi u l nh v c nào đó mà h quan tâm. Vì v y, n u
ch ng trình, n i dung các chuyên đ t ch c trong trung tâm d p khuôn, máy
móc, áp đ t s không thu hút đ c ng i dân đ n h c t p.
14


2.5.4. Nhu c u h c t p th ng xuyên c a ng i dân
Vi c kh i d y lòng hi u h c, nhu c u h c t p th ng xuyên, liên t c, su t
đ i c a ng i dân là nhân t không th thi u đ i v i công tác qu n lỦ trung t‰m
h c t p c ng đ ng.
2.5.5. V n đ xã h i hóa ngu n l c (c s v t ch t, thi t b và tài chính)
ph c v cho ho t đ ng
ho t đ ng c a trung tâm có hi u qu , đòi h i ph i huy đ ng t ng h p
các ngu n l c t c ng đ ng, th c hi n xã h i hóa c‡c ngu n l c (c s v t
ch t, thi t b và tài chính) ph c v cho ho t đ ng c a TTHTC .
2.6. Nh n xét chung v th c tr ng qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng
2.6.1. i m m nh
- Trung tâm h c t p c ng đ ng đã làm t t công tác tuyên truy n, nâng cao
nh n th c c a m i ng i dân v HTS , xây d ng XHHT; đa d ng hóa các
hình th c, th i gian h c t p; N i dung ho t đ ng c a các trung tâm h c t p c ng
đ ng t ng đ i đúng h ng.
- Thành ph đã ban hành k p th i m t s c ch , chính sách cho xây d ng
xã h i h c t p, qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
i ng cán b qu n lỦ, giáo viên, nhân viên m t s trung tâm h c t p
c ng đ ng đáp ng đ v s l ng.
- Trung tâm h c t p c ng đ ng đã t o ra c h i h c t p th ng xuyên, h c
t p su t đ i cho ng i dân ngay t i c ng đ ng.
2.6.2. H n ch
- Nh n th c c a m t b ph n cán b , ng i dân v v trí, vai trò, tác d ng
c a TTHTC còn h n ch .
- Các c ch , chính sách đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng ch a đ c
quan tâm đúng m c.
- Vi c t ch c ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng kh™ng th ng
xuyên, hi u qu ho t đ ng c a h th ng TTHTC còn th p.
- Vi c đ u t các đi u ki n đ m b o ho t đ ng c a TTHTC ít. Ng‰n s‡ch nhˆ
n c đ u t cho trung tâm h c t p c ng đ ng ít, không đáp ng đ c yêu c u t
ch c ho t đ ng t i các trung tâm.
- B máy cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng ch a đ c ki n toàn k p
th i. N ng l c đ i ng cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng h n ch .
- Ch ng trình, n i dung h c t p, b i d ng ch a đ c c p nh t th ng
xuyên, ch a th c s phù h p v i nhu c u h c t p, b i d ng c a ng i dân.
- Công tác ki m tra, đánh giá, giám sát ho t đ ng trung tâm h c t p c ng
đ ng ch a đ c ti n hành th ng xuyên.
2.6.3. Nguy•n nh‰n
2.6.3.1. Nguy•n nh‰n thˆnh c™ng
Ch tr ng đúng đ n c a
ng, Nhà n c và Thành ph v xây d ng xã
h i h c t p; Có s lãnh đ o, ch đ o k p th i c a
ng, chính quy n các c p;
B c đ u đã th c hi n t t công tác xã h i hóa giáo d c; Trung tâm h c t p
c ng đ ng đã đáp ng linh ho t, k p th i và hi u qu nhu c u h c t p đa d ng
c a nhân dân lao đ ng Th đô.
2.6.3.2. Nguyên nhân h n ch
15


Nh n th c v v trí, vai trò, tác d ng c a TTHTC h n ch ; thi u ph ng
ti n ho t đ ng, thi u đ dùng d y h c và tài li u h c t p; đ i ng cán b qu n lỦ,
giáo viên, c ng tác viên ch a đ c t p hu n th ng xuy•n; c‡c ngu n l c
(nhân l c, v t l c, tài l c) đ u t cho trung tâm còn ít.
2.6.4. Nh ng thách th c và bài h c kinh nghi m rút ra đ i v i qu n lý trung
tâm h c t p c ng đ ng
- Nh n th c c a xã h i, các c p chính quy n và ng i dân đ i v i v trí, vai
trò, tác d ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng còn ch a đ y đ , s quan tâm
ch đ o c a nhi u đ a ph ng và s tích c c ch đ ng tham gia c a nhi u
ng i dân còn h n ch ;
- C s pháp lỦ, ch đ chính sách đ i v i cán b qu n lỦ và giáo viên c a
trung t‰m h c t p c ng đ ng ch a đ y đ , thi u th ng nh t và ch a phù h p;
- i ng cán b qu n lỦ, giáo viên c a trung tâm h c t p c ng đ ng nhi u
b t c p, còn thi u v s l ng, h n ch v ch t l ng;
- C s v t ch t, trang thi t b , tài li u h c t p t i trung tâm h c t p c ng
đ ng còn thi u th n, ch a phù h p.
Bài h c kinh nghi m sau đây:
- Ch tr ng xây d ng và phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng ph i tr
thành chính sách qu c gia vˆ đ c th ch hóa thành v n b n c a Nhà n c
Trung ng, đ a ph ng.
- C p y ng, chính quy n c s đóng vai trò quy t đ nh đ n ch tr ng đ u t
xây d ng, phát tri n c ng nh ch t l ng và hi u qu ho t đ ng c a TTHTC ;
- S ph i h p đ ng b , ch t ch , th ng xuyên gi a các ngành, đoàn th ,
các t ch c, thông qua vi c kỦ k t các ch ng trình, k ho ch ph i h p c th .
- y m nh xã h i hóa các ngu n l c đ u t cho TTHTC ; t n dung t i đa
c s v t ch t, các ph ng ti n, thi t b s n có đ a ph ng và t ng b c xây
d ng c s v t ch t riêng, mua s m thi t b cho trung tâm h c t p c ng đ ng;
- Trình đ , n ng l c làm vi c c a đ i ng cán b qu n lỦ, giáo viên, nhân
viên trung tâm h c t p c ng đ ng c n đ c b i d ng, nâng cao th ng xuyên
b ng nhi u ph ng th c thích h p.
K T LU N CH
NG 2
Sau h n 15 n m xây d ng và phát tri n, trung tâm h c t p c ng đ ng n c
ta đã có s phát tri n b n v ng, tr thành công c thi t y u đ xây d ng XHHT
t c s . Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu đã đ t đ c, mô hình TTHTC
c ng đang đ ng tr c nh ng khó kh n, t n t i v c ch t ch c, c ch qu n lỦ,
v cán b qu n lỦ, v các ngu n l c, các đi u ki n đ phát tri n TTHTC .
Hi n nay, 100% xã, ph ng, th tr n trên đ a bàn Hà N i đã có TTHTC .
Các TTHTC c a Hà N i đã b c đ u phát huy đ c tác d ng c a m t c s
giáo d c th ng xuyên, m t c s giáo d c g n bó ch t ch v i c ng đ ng, đáp
ng nhu c u h c t p th ng xuyên, su t đ i c a m i ng i dân. Tuy nhi•n, qu‡
trình qu n lỦ, t ch c ho t đ ng c a các TTHTC trên đ a bàn thành ph Hà N i
còn nhi u h n ch , b t c p. C n ph i có nh ng gi i pháp phù h p v i nh ng n i
dung c th , bi n pháp sát th c, phát huy t i đa l i th Th đô đ phát tri n
TTHTC đáp ng nhu c u h c t p c a ng i dân, xây d ng thành công XHHT
trên đ a bàn Hà N i trong b i c nh đ i m i hi n nay.
16


Ch ng 3
GI I PHÁP QU N LÝ TRUNG TÂM H C T P C NG
NG TRÊN A
BÀN THÀNH PH HÀ N I TRONG B I C NH
I M I HI N NAY
3.1. nh h ng phát tri n trung tơm h c t p c ng đ ng trong b i c nh
đ i m i hi n nay
3.1.1. nh h ng phát tri n kinh t - xụ h i thành ph Hà N i
3.1.2. nh h ng phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng
3.2. Nguyên t c xơy d ng gi i pháp qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng
trên đ a bƠn thƠnh ph HƠ N i trong b i c nh đ i m i hi n nay
3.2.1. Nguyên t c đ m b o tính khoa h c
3.2.2. Nguyên t c đ m b o tính th c ti n
3.2.3. Nguyên t c đ m b o tính k th a
3.2.4. Nguyên t c đ m b o tính ph i h p và liên k t
3.3. Gi i pháp qu n lý trung tơm h c t p c ng đ ng trên đ a bƠn thƠnh
ph HƠ N i trong b i c nh đ i m i hi n nay
3.3.1. T ch c quán tri t, th c hi n các cam k t chính tr c a c p y
ng,
chính quy n, các ngành v đ nh h ng phát tri n trung tâm h c t p c ng
đ ng đáp ng m c tiêu xây d ng xã h i h c t p
3.3.1.1. Ý ngh a, m c tiêu gi i pháp
T o nh ng kh n ng to l n trong vi c đáp ng nhu c u h c t p th ng xuyên c a m i
ng i dân trong c ng đ ng, h ng t i m c tiêu phát tri n kinh t và xây d ng XHHT.
3.3.1.2. N i dung và cách th c th c hi n
i) i v i c p y ng, chính quy n các c p
- Xác đ nh rõ trung tâm h c t p c ng đ ng không ch là c s giáo d c th ng
xuyên trong h th ng giáo d c qu c dân mà còn ph i coi TTHTC là công c c a
c p u , chính quy n trong ph i h p các ho t đ ng v n hoá - xã h i c a đ a ph ng
trong công tác giáo d c pháp lu t, chuy n giao công ngh , truy n thông nh ng ki n
th c thi t th c c a các ngành, đoàn th đ n các thành viên trong các t ch c.
- i m i công tác lãnh đ o, ch đ o vi c t ch c ho t đ ng t i các TTHTC .
- Chú tr ng xây d ng k ho ch t ch c các l p t p hu n tri n khai các v n b n
c a ng, chính sách c a Nhà n c, c a Thành ph v TTHTC đ n đ i ng cán
b lãnh đ o xã, ph ng, th tr n.
ii) i v i Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n, th xụ
- Tham m u cho các c p u
ng, chính quy n c p qu n, huy n, th xã v
ch tr ng, bi n pháp phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng.
- Ph i h p v i các ngành ch c n ng ch đ o có hi u qu vi c thành l p và
phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng.
- Ch đ o v n i dung và các hình th c ho t đ ng c a TTHTC .
- H tr ngu n nhân l c chuyên môn cho các trung tâm h c t p c ng đ ng.
- T ch c t p hu n v chuyên môn, nghi p v cho đ i ng cán b qu n lỦ,
giáo viên, nhân viên c a các trung tâm h c t p c ng đ ng.
- Báo cáo đ nh k cho UBND c p huy n và S GD& T v công tác qu n lỦ
và ho t đ ng c a các TTHTC đóng trên đ a bàn.
iii) i v i cán b qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
17


- T ch c các bu i t p hu n, h i th o, trao đ i kinh nghi m nh m đ i m i và
nâng cao nh n th c cho đ i ng cán b qu n lỦ các TTHTC .
- Cán b TTHTC ph i nh n th c rõ t m quan trong c a vi c xây d ng xã h i h c
t p là ph i phát tri n h th ng trung tâm h c t p c ng đ ng.
iiii) i v i H i khuy n h c, các đoàn th chính tr xụ h i
- H i Khuy n h c, các đoàn th chính tr xã h i và ng i dân ph i th y rõ
TTHTC là mô hình h c t p thu c h th ng giáo d c th ng xuyên c a n n giáo
d c qu c dân.
- Các đoàn th chính tr xã h i và ng i dân c n th ng nh t cao v hành
đ ng, th y rõ v trí, trách nhi m c a mình trong vi c xây d ng TTHTC đ đ c
h ng th nh ng l i ích tr c m t và lâu dài do TTHTC đem l i.
3.3.1.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- Ban hành các Ch th , Ngh quy t, Ch ng trình hành đ ng c a c p y và
chính quy n v vi c qu n lỦ, xây d ng và phát tri n TTHTC t i đ a ph ng.
- Xây d ng k ho ch c th vi c tri n khai th c hi n Ch th , Ngh quy t, ch ng tr“nh.
- Tuyên truy n đ y đ các ch tr ng c a ng, chính sách c a Nhà n c v
xây d ng XHHT và phát tri n TTHTC m t cách th ng xuyên, liên t c. T
ch c các l p t p hu n sâu v TTHTC cho cán b lãnh đ o, qu n lỦ các c p.
3.3.2. T ch c ki n toàn c c u t ch c các trung tâm h c t p c ng đ ng
phù h p v i đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph ng, đáp ng
yêu c u đ i m i giáo d c
3.3.2.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp
Ki n toàn c c u t ch c đ i v i trung tâm h c t p c ng đ ng đ m b o đ
v s l ng, nâng cao v ch t l ng đáp ng yêu c u, nhi m v hi n nay.
3.3.2.2. N i dung và cách th c th c hi n
- Th c hi n theo quy ch t ch c và ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng
đ ng, đ ng th i linh ho t, sáng t o v n d ng mô hình t ch c phù h p v i đ c
đi m kinh t - xã h i trên đ a bàn các xã, ph ng, th tr n.
- Rà soát, c ng c , s p x p h th ng trung tâm h c t p c ng đ ng hi n có
cho phù h p v i nhu c u h c t p trong b i c nh đ i m i hi n nay.
- i m i công tác ch đ o, qu n lỦ trung t‰m h c t p c ng đ ng.
3.3.2.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- C p y, chính quy n đ a ph ng các c p n m v ng ch tr ng, chính
sách c a ng và Nhà n c v phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng;
- T o đi u ki n t i đa v nhân l c và kinh phí th c hi n các đ án phát tri n
trung tâm h c t p c ng đ ng c a đ a ph ng.
- m b o ch đ , chính sách cho cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
3.3.3. Phát tri n đ i ng cán b qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng đ m b o
đ v s l ng, nâng cao v ch t l ng, đáp ng yêu c u nhi m v c a trung t‰m
h c t p c ng đ ng trong b i c nh hi n nay
3.3.3.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp
Giúp đ i ng cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng nâng cao n ng
l c qu n lỦ đ có th hoàn thành nhi m v qu n lỦ trung tâm h c t p c ng
đ ng trong b i c nh đ i m i hi n nay.
3.3.3.2. N i dung và cách th c th c hi n
i) Tr c h t, rà soát l i toàn b đ i ng lụnh đ o TTHTC hi n có
18


m b o m i trung tâm h c t p c ng đ ng b trí đ s cán b qu n lỦ
theo quy đ nh t i quy ch t ch c và ho t đ ng c a TTHTC .
- Ki n toàn Ban qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
ii) B i d ng nâng cao n ng l c qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng
- Các n ng l c mà cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng c n b i d ng:
Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch; huy đ ng s tham gia c a c ng đ ng
vˆo c‡c ho t đ ng do trung tâm t ch c; kh o sát và phân tích nhu c u h c t p c a
ng i dân; giám sát và đánh giá ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng;
huy đ ng và qu n lỦ các ngu n l c; thi t l p các m i quan h gi a trung t‰m
h c t p c ng đ ng v i các t ch c, đoàn th xã h i trên đ a bàn.
- N i dung b i d ng n ng l c cho cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng:
V ki n th c qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng; v k n ng qu n lỦ trung
tâm h c t p c ng đ ng.
3.3.3.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- C n có chi n l c lâu dài v đào t o, b i d ng cán b qu n lỦ TTHTC . X‡c
đ nh vi c đào t o b i d ng cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng là m t trong
nh ng nhi m v c a công tác các b trong giai đo n hi n nay.
- Xây d ng ch ng trình b i d ng cán b qu n lỦ TTHTC phù h p. X‰y
d ng quy đ nh và c ch đ th c hi n công tác đào t o b i d ng.
3.3.4. Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c t ch c h c t p c a
trung tâm h c t p c ng đ ng theo h ng đáp ng nhu c u xã h i, h ng t i
xây d ng xã h i h c t p.
3.3.4.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp
C n xây d ng các n i dung, ch ng trình h c t p trong trung tâm h c t p
c ng phù h p v i nhu c u h c t p c a c ng đ ng trong t ng giai đo n c th .
3.3.4.2. N i dung và cách th c th c hi n
- Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình h c t p.
- a d ng hoá ph ng pháp gi ng d y, ph ng ti n d y h c, phù h p n i dung,
ch ng trình h c t p, phù h p đ i t ng ng i h c.
- Các hình th c t ch c h c t p c a trung tâm h c t p c ng đ ng c n đ i
m i phù h p n i dung, ch ng trình h c t p, phù h p v i ph ng pháp gi ng
d y và ph ng ti n h c t p.
3.3.4.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- Cán b qu n lỦ TTHTC ph i n m v ng cách th c đi u tra nhu c u, đi u
ki n và kh n ng h c t p c a ng i dân trên đ a bàn. Xây d ng n i dung,
ch ng trình h c t p đ m b o ch t l ng, th c s đáp ng nhu c u ng i dân.
- Phát đ ng phong trào xây d ng mô hình gia đình, dòng h , c ng đ ng h c
t p phù h p v i đi u ki n t ng đ a ph ng.
- T ng c ng đ u t thi t b d y h c.
3.3.5. T ch c th c hi n hi u qu công tác ph i h p gi a các c quan qu n
lý trong qu n lý trung tâm h c t p c ng đ ng nh m đáp ng nhu c u h c t p
su t đ i c a ng i dân.
3.3.5.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp
Huy đ ng s vào cu c c a t t c các c quan qu n lỦ các c p, huy đ ng các
ngu n l c ph c v cho ho t đ ng c a TTHTC giúp trung tâm phát huy t i đa
vai trò c a mình trong c ng đ ng.
19


3.3.5.2. N i dung và cách th c th c hi n
- i v i S Giáo d c và ào t o: ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan
đi u ph i và h ng d n t ch c th c hi n k ho ch; xây d ng các v n b n liên quan
đ n giáo d c th ng xuyên và xây d ng xã h i h c t p.
- S Lao đ ng, Th ng binh và Xã h i: ch trì, ph i h p v i các s , ngành
liên quan và các qu n, huy n, th xã xây d ng k ho ch phát tri n h th ng các
c s d y ngh ; d y ngh g n v i s n xu t, vùng nông thôn, vùng xa… phù h p
v i t ng đ a ph ng và đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i Th đô.
- S V n hóa, Th thao và Du l ch: Ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan,
y ban nhân dân qu n, huy n, th xã xây d ng và th c hi n k ho ch đ y m nh các
ho t đ ng h c t p su t đ i trong các th vi n, b o tàng, nhà v n hóa, câu l c b .
- S Thông tin và Truy n thông: Ch đ o các c quan thông t n, báo chí t ch c
xây d ng chuyên m c và tuyên truy n v xây d ng xã h i h c t p.
- S K ho ch và u t , S Tài chính: Tham m u cho UBND Thành ph , cân đ i,
b trí kinh phí cho các s , ngành, qu n, huy n, th xã đ th c hi n theo quy đ nh.
- Các S , ngành khác: có trách nhi m cung ng h c t p su t đ i và t o m i
đi u ki n thu n l i đ đ i ng cán b , công ch c, viên ch c và ng i lao đ ng
thu c ngành mình đ c h c t p su t đ i.
- U ban nhân dân qu n, huy n, th xã: Xây d ng k ho ch xây d ng xã h i
h c t p c a đ a ph ng mình cho phù h p v i chi n l c phát tri n kinh t - x‹
h i c a đ a ph ng đ n n m 2020.
- H i Khuy n h c thành ph : Ph i h p v i các t ch c, các l c l ng xã h i
trong vi c t ch c tuyên truy n, v n đ ng ng i dân tích c c h c t p su t đ i,
xây d ng xã h i h c t p, phát tri n TTHTC .
- y ban nhân dân c p xã: Tr c ti p qu n lí TTHTC v t ch c, nhân s ,
n i dung và k ho ch ho t đ ng c a TTHTC .
3.3.5.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- C n xây d ng t t c ch đi u hành, ph i h p trong tri n khai th c hi n nhi m v .
- Phân công, phân nhi m c th đ i v i t ng c quan, đ n v trong vi c xây
d ng XHHT, qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
- Cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng ph i th y rõ vai trò quan tr ng c a c‡c ban
ngành trong c ng đ ng đ i v i vi c ph i h p qu n lỦ TTHTC .
3.3.6. Ch đ o ng d ng Công ngh thông tin trong công tác qu n lý, d y
h c đ nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng g—p
ph n th c hi n m c tiêu xây d ng xã h i h c t p
3.3.6.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp
ng d ng công ngh thông tin nh m nâng cao ch t l ng công tác qu n lỦ,
gi ng d y, góp ph n nâng cao ch t l ng h c t p, b i d ng c a các TTHTC .
3.3.6.2. N i dung và cách th c th c hi n
- y m nh ng d ng Công ngh thông tin trong công tác qu n lỦ.
- y m nh ng d ng Công ngh thông tin trong d y h c đ nâng cao ch t
l ng h c t p, b i d ng t i trung tâm h c t p c ng đ ng.
3.3.6.3. i u ki n th c hi n gi i pháp:
S quan tâm ch đ o c a S Giáo d c và ào t o; S quy t tâm c a lãnh đ o
các TTHTC ; S h tr c a chính quy n đ a ph ng; S đ ng tâm cao c a cán
b giáo viên trung tâm.
20


3.3.7. T ng c ng công tác giám sát, đánh giá ho t đ ng giáo d c c a trung
tâm h c t p c ng đ ng
3.3.7.1. Ý ngh a, m c tiêu c a gi i pháp: Theo dõi, ki m tra và xác đ nh m c đ
đ t đ c c a các n i dung ho t đ ng trong TTHTC .
3.3.7.2. N i dung và cách th c th c hi n
- Xác đ nh rõ m c đích, yêu c u c a vi c giám sát, đánh giá các ho t đ ng
giáo d c c a TTHTC .
- Xây d ng k ho ch và t ch c giám sát, đánh giá các ho t đ ng giáo d c
c a TTHTC m t cách bài b n.
3.3.7.3. i u ki n th c hi n gi i pháp
- Cán b qu n lỦ ph i n m v ng m c đích, yêu c u c a vi c giám sát, đánh
giá; ph i có n ng l c xây d ng k ho ch và t ch c giám s‡t, đánh giá ho t đ ng
c a TTHTC ; có n ng l c phân tích và x lỦ các k t qu giám sát, đánh giá.
- Quá trình giám sát, đánh giá ph i đ m b o khách quan, trung th c, sau đánh
giá, giám sát ph i t o đ c đ ng l c cho s phát tri n đi lên.
3.4. Kh o nghi m vƠ th nghi m gi i pháp đ xu t
3.4.1. Kh o nghi m v tính c p thi t và tính kh thi c a các gi i pháp
3.4.1.1. M c đích kh o nghi m
ánh giá v tính c n thi t và tính kh thi c a các gi i pháp
3.4.1.2. N i dung và ph ng pháp kh o nghi m
- N i dung kh o nghi m: Kh o nghi m s c n thi t; Kh o nghi m tính kh thi.
- Ph ng pháp kh o nghi m: Trao đ i b ng b ng h i và ph ng v n.
3.4.1.3. i t ng kh o nghi m: G m 60 cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng
đ ng, 45 cán b lãnh đ o đ a ph ng và 85 cán b lãnh đ o ng, chính quy n, đoàn
th , ngành giáo d c c p qu n, huy n và c p t nh. T ng c ng 190 ng i.
3.4.1.4. K t qu kh o nghi m
- T t c 7 gi i pháp đ u đ c đánh giá là c n thi t và kh thi.
- Hai gi i pháp 1, 2 đ c đánh giá là c n thi t h n so v i các gi i pháp khác ( m c đ
r t c n có t l là: 92,1%; 91,6%). Còn các gi i pháp 6,4,3,7,5 có s Ủ ki n đánh giá th p h n
v s c n thi t. Tuy nhiên các gi i pháp này, s Ủ ki n cho là r t c n thi t c ng chi m t l
kh‡ cao: 86,8%, 86%, 83,6%, 83%, 80%.
- Các gi i pháp 1,2,6 đ c đánh giá là kh thi h n so v i các gi i pháp khác
( m c đ r t kh thi có t l là: 86,8%; 86,3%, 85,8%). Còn các gi i pháp
3,4,7,5 có s Ủ ki n đánh giá th p h n v tính kh thi. Tuy nhiên các gi i
pháp này, s Ủ ki n cho là r t kh thi và kh thi c ng chi m t l khá cao.
3.4.2. Th nghi m m t s gi i pháp đ xu t
3.4.2.1. M c đích, yêu c u c a vi c th nghi m
Th nghi m 2 gi i pháp nh m kh ng đ nh các gi i pháp mà lu n án đ xu t
là đúng và có tác d ng t t trong vi c qu n lỦ các TTHTC trên đ a bàn Hà N i
nói riêng và c n c nói chung trong b i c nh đ i m i hi n nay.
3.4.2.2. N i dung th nghi m
Gi i pháp: T ch c ki n toàn c c u t ch c các trung tâm h c t p c ng
đ ng phù h p v i đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph ng, đáp ng
yêu c u đ i m i giáo d c;
Gi i pháp: Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c t ch c h c t p c a
TTHTC theo h ng đáp ng nhu c u xã h i, h ng t i xây d ng XHHT;
21


3.4.2.3. Th i gian th nghi m: T tháng 11 n m 2014 đ n tháng 4 n m 2016.
3.4.2.4. M u th nghi m: 2 gi i pháp nêu trên đ c th nghi m t i 3 TTHTC
03 qu n, huy n thu c các vùng mi n c a thành ph Hà N i.
3.4.2.5. Tiêu chí đánh giá vi c th nghi m
Th nghi m gi i pháp: “T ch c ki n toàn c c u t ch c các TTHTC
phù h p v i đi u ki n phát tri n kinh t - xụ h i c a đ a ph ng, đáp ng yêu
c u đ i m i giáo d c” g m các tiêu chí: S l ng, thành ph n tham gia Ban
Giám đ c TTHTC ; Trình đ qu n lỦ, trình đ chuyên môn c a Ban Giám đ c
TTHTC ; T p hu n v chuyên môn, nghi p v đ i v i Ban Giám đ c
TTHTC ; Công tác tham m u v i ng, chính quy n v s lãnh đ o, ch đ o đ i v i
TTHTC ; Liên k t, ph i h p v i các ban ngành đoàn th trong vi c qu n lỦ TTHTC ;
Qu n lỦ, s d ng hi u qu các ngu n l c trong TTHTC ; C ch t ch c, lãnh
đ o qu n lỦ; S l ng h c viên tham gia h c t p t i TTHTC .
Th nghi m gi i pháp “Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c
t ch c h c t p c a trung tâm h c t p c ng đ ng theo h ng đáp ng nhu c u
xụ h i, h ng t i xây d ng xụ h i h c t p”, g m các tiêu chí: T ch c đi u tra,
kh o sát nhu c u h c t p c a các đ i t ng; Các chuyên đ đáp ng nhu c u
c a ng i h c trên đ a bàn; Xây d ng tài li u ph c v cho ho t đ ng t i
TTHTC ; C s v t ch t thi t b ph c v cho ho t đ ng; ng d ng công ngh
thông tin trong t ch c ho t đ ng t i TTHTC ; S l ng ng i h c các
chuyên đ t i TTHTC .
3.4.2.6. Ti n hành th nghi m
T th i gian tháng 10/2014 làm vi c v i Phòng GD& T, c p y, chính quy n,
các ngành liên quan c a c a 3 đ a ph ng đ th ng nh t ch tr ng th nghi m.
T tháng 10 n m 2014 NCS cùng v i Giám đ c TTHTC tri n khai vi c
th nghi m 3 TTHTC thu c 3 qu n, huy n v i các gi i pháp đã nêu trên.
T tháng 10 n m 2015 đ n tháng 12 n m 2015, NCS và Giám đ c
TTHTC đánh giá, t ng k t vi c th nghi m các TTHTC , rút ra nh ng k t
lu n t th c ti n th nghi m.
T tháng 01 đ n tháng 02 n m 2016 NCS báo cáo đánh giá, t ng k t, rút ra
nh ng k t lu n t th c ti n khách quan, hoàn thi n t ch c h i th o khoa h c
và chu n b hoàn thi n lu n án ti n s .
Quy trình th c hi n: B c 1. Nghiên c u, đánh giá th c tr ng, đánh giá các
gi i pháp mà các đ n v đã áp d ng tr c khi ti n hành th nghi m; B c 2. T
ch c t p hu n c ng tác viên các đ n v tham gia th nghi m. B c 3. Th c
hi n th nghi m gi i pháp. B c 4. T ng h p, đánh giá k t qu áp d ng th
nghi m các gi i pháp m i.
3.4.2.7. K t qu thu đ c
Gi i pháp “T ch c ki n toàn c c u t ch c các TTHTC phù h p v i đi u ki n
phát tri n kinh t - xụ h i c a đ a ph ng, đáp ng yêu c u đ i m i giáo d c”.
Sau th i gian th nghi m: Ban Giám đ c TTHTC đã đ c ki n toàn đ v
s l ng, ch t l ng đ c nâng lên. a s thành viên trong Ban Giám đ c
TTHTC đ u có trình đ
i h c. Giám đ c TTHTC đ u đ c b trì là lãnh đ o
ng, chính quy n xã, ph ng tham gia. c bi t TTHTC
c Giang, Giám
đ c TTHTC là Phó Bí th Th ng tr c
ng y, đi u này r t thu n l i cho
vi c t ch c ho t đ ng c a trung tâm, nh t là thu n l i trong vi c huy đ ng s
22


tham gia c a c ng đ ng đ i v i ho t đ ng c a trung tâm. i ng cán b qu n lỦ
TTHTC đ c t p hu n th ng xuyên v chuyên môn nghi p v qu n lỦ
TTHTC , nh t là k n ng qu n lỦ, t ch c ho t đ ng c a TTHTC .
3
TTHTC đ c th nghi m ng y đ u ban hành ngh quy t v xây d ng XHHT,
phát tri n TTHTC , y ban nhân dân c p xã đ u đ a n i dung xây d ng XHHT, phát
tri n TTHTC vào k ho ch công tác n m c a đ a ph ng, ban hành v n b n ch đ o
các ban, ngành c a xã tri n khai công tác khuy n h c, khuy n tài, xây d ng XHHT, b
tr’ ng‰n s‡ch ph c v cho ho t đ ng c a trung tâm h c t p c ng đ ng.
Gi i pháp “Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c t ch c h c
t p c a trung tâm h c t p c ng đ ng theo h ng đáp ng nhu c u xụ h i,
h ng t i xây d ng xụ h i h c t p”
Sau th nghi m: Các n i dung h c t p, ch ng trình h c t p trong c‡c
TTHTC r t phong phú, đa d ng, đáp ng đ lo i đ i t ng ng i h c và bao
trùm toàn b đ i s ng kinh t , v n hóa - xã h i c a c ng đ ng và ng i dân. C 3
TTHTC đ u làm t t công tác PCGD-XMC, đ c bi t là thu hút tr em lang
thang c nh , tr em có hoàn c nh khó kh n đ c h c t p. ã ph i h p v i các
đoàn th t ch c đ c nhi u bu i h c chuyên đ thi t th c cho c ng đ ng
K t lu n v vi c th nghi m:
Gi i pháp “T ch c ki n toàn c c u t ch c các TTHTC phù h p v i
đi u ki n phát tri n kinh t - xụ h i c a đ a ph ng, đáp ng yêu c u đ i m i
giáo d c”. Nhìn chung các đ n v nh t trí r t cao v Ủ ngh a, tác d ng c a gi i pháp
và đ c bi t v cách t ch c th c hi n gi i pháp mà lu n án đã đ xu t.
ụ ki n nh n xét c a các đ n v tham gia th nghi m đ u th ng nh t cho r ng
trong b i c nh đ i m i hi n nay, gi i pháp t ch c ki n toàn c c u t ch c các
TTHTC đ i v i các TTHTC là h t s c c n thi t.
Gi i pháp“Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c t ch c h c
t p c a TTHTC theo h ng đáp ng nhu c u xụ h i, h ng t i xây d ng
XHHT”. Các đ n v tham gia th nghi m đánh giá cao s c n thi t, tính h p lỦ
và kh thi c a gi i pháp này.
K t thúc quá trình th nghi m, NCS đã ti n hành tr ng c u Ủ ki n c a 150
ng i g m các đ i t ng: cán b ch đ o chuyên m™n, gi‡o vi•n (Ph˜ng
GD& T, trung tâm GDTX, TTHTC ), cán b chính quy n, đoàn th ( y ban
nh‰n d‰n qu n/huy n,
ng u , UBND xã/ph ng) và m t s h c viên. S
ng i này trên đ a bàn c a 3 TTHTC tham gia th nghi m, ngoài ra còn
thu c 10 TTHTC đã th ng xuyên tham d các h i th o c a đ tài.
K t qu tr ng c u Ủ ki n c a 150 phi u (100% s phi u tr ng c u Ủ ki n đ u
ghi đ y đ đi m các nhóm gi i pháp) đ c th ng kê trong b ng sau:
B ng 7. K t qu tr ng c u ý ki n v gi i pháp (Tính theo đi m trung bình cho t ng gi i pháp)
STT
1
2

Gi i pháp

T’nh
h p lý

T’nh
kh thi

T ch c ki n toàn c c u t ch c các TTHTC
phù h p v i đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i
c a đ a ph ng, đáp ng yêu c u đ i m i giáo d c
Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c
t ch c h c t p c a TTHTC theo h ng đáp ng
nhu c u xã h i, h ng t i xây d ng XHHT”.

2,82

2,77

T’nh
quy t
đ nh
2,72

2,82

2,52

2,65

23


K T LU N CH
NG 3
xu t 7 gi i pháp nh m qu n lỦ TTHTC trên đ a bàn Hà N i trong b i
c nh đ i m i hi n nay.
Các gi i pháp có s bao quát các khâu c b n c a công tác qu n lỦ TTHTC
nh ng đ c thi t k v n i dung và quy trình phù h p v i vi c qu n lỦ TTHTC và
có tính đ n bi n pháp tác đ ng t ng h p theo đ a bàn lãnh th nh m t ng c ng đi u
ki n qu n lỦ TTHTC m t cách thu n l i và h u hi u h n.
Các gi i pháp là c n thi t và kh thi.
K t qu kh o nghi m cho th y các gi i pháp đ c các đ i t ng đi u tra tán
thành v i t l kh ng đ nh cao.
K T LU N VÀ KHUY N NGH
1. K t lu n
1.1. Xây d ng xã h i h c t p và yêu c u h c t p su t đ i là m t xu th l n,
xu th chung c a th gi i hi n đ i.
1.2. Các TTHTC
Hà N i đã góp ph n nâng cao dân trí, đào t o ngu n
nhân l c t i ch , t ng b c nâng cao ch t l ng cu c s ng, xây d ng kh i đ i
đoàn k t toàn dân… Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu đã đ t đ c, quá trình
xây d ng, phát tri n, qu n lỦ TTHTC
Hà N i còn ch m và thi u đ ng b ;
ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a TTHTC ch a đáp ng yêu c u.
1.3.
tài đã đ xu t 7 gi i pháp qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng.
- T ch c quán tri t, th c hi n các cam k t chính tr c a các c p u
ng,
chính quy n, các ngành v đ nh h ng phát tri n trung tâm h c t p c ng đ ng
đáp ng m c tiêu xây d ng xã h i h c t p;
- T ch c ki n toàn c c u t ch c các TTHTC phù h p v i đi u ki n
phát tri n kinh t - xã h i c a đ a ph ng, đáp ng yêu c u đ i m i giáo d c;
- Ph‡t tri n đ i ng cán b qu n lỦ trung tâm h c t p c ng đ ng đ m b o đ
v s l ng, nâng cao v ch t l ng, đáp ng yêu c u nhi m v c a trung t‰m
h c t p c ng đ ng trong b i c nh đ i m i hi n nay;
- Ch đ o đ i m i n i dung, ch ng trình, hình th c t ch c h c t p c a
TTHTC theo h ng đáp ng nhu c u xã h i, h ng t i xây d ng XHHT;
- T ch c th c hi n hi u qu công tác ph i h p gi a các c quan qu n lỦ trong
qu n lỦ TTHTC nh m đáp ng nhu c u h c t p su t đ i c a ng i dân;
- Ch đ o ng d ng Công ngh thông tin trong công tác qu n lỦ, d y h c đ nâng cao
ch t l ng ho t đ ng c a TTHTC góp ph n th c hi n m c tiêu xây d ng XHHT;
- T ng c ng công tác giám sát, đánh giá ho t đ ng giáo d c c a trung tâm
h c t p c ng đ ng.
1.4. K t qu kh o nghi m cho th y các gi i pháp này đ u mang l i hi u qu cao.
2. Khuy n ngh
2.1. i v i y ban nhân dân thành ph Hà N i
2.2. i v i S Giáo d c và ào t o Hà N i
2.3. i v i H i Khuy n h c Thành ph
2.4. i v i Phòng Giáo d c và ào t o
2.5. i v i trung tâm h c t p c ng đ ng

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×