Tải bản đầy đủ

giao an thể dục tieu học tuan16

TUẦN 16
Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Khối 5
Tiết 1
Bài 31
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu.
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Chơi trò chơi “lò cò tiếp sức”.
- HS thực hiện cơ bản đúng các động tác thể dục của bài thể dục phát triển chung. Biết
cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động .
- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn, đoàn kết thông qua trò chơi, tích cực, chủ động khi
học nội dung của môn học.
II. Địa điểm – phương tiện.
- Địa điểm : Trên sân tập.
- Phương tiện : Còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.

5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
+ Kiểm tra bài cũ.
Thực hiện tương đối đúng tư thế
động tác.

đh khởi động

18-22’
3-4’ - Gọi 2 hs lên thực hiện
- Lớp + gv quan sát nhận xét


+ Ôn động tác td đã học.
(hs thực hiện cơ bản đúng động tác)

- L1 gv hô và tập cùng hs
- CS điều khiển lớp tập luyện
- GV quan sát sửa sai


x
x

- Chia tổ tập luyện.

+ Củng cố.
- Trò chơi: “lò cò tiếp sức”.
+ GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x x x x x x x x
- Từng tổ tập luyện tại vị trí quy định.
- GV quan sát sửa sai.
- Từng tổ lên thi đua trình diễn
- GV + lớp quan sát nhận xét
GV củng cố bài
6-8’
Nhắc lại trò chơi
Lớp chơi thử
Tổ chức lớp chơi
Đội hình trò chơi( 4)
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

x

4-6’

x
x
GV

- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp
----------------------------------------------------------

Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017


Khối 3
Tiết 1
Bài 31
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, quay phải, quay trái. Đi vượt chướng ngại
vật. Đi thường theo nhịp. TC “chim về tổ”.
- HS biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái. Biết cách
đi vượt trướng ngại vật thấp, biết cách đi thường theo nhịp. Biết cách chơi và tham gia
chơi tc.
- Giáo dục học sinh nhanh nhẹn, đoàn kết thông qua trò chơi, tích cực, chủ động khi học
nội dung của môn học.
II. Địa điểm phương tiện.
- Địa điểm: sân thể dục.
- Phương tiện: còi, sân chơi trò chơi.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
xxxxxxxx
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, quay phải, quay trái.
+ Giới thiệu đội hình hàng ngang
qua tranh mẫu.

đh khởi động

18-22’
3-4’ - GV hướng dẫn về đội hình hàng
ngang, dóng hàng, điểm số.
- HS quan sát tranh mẫu.
- Lớp học khẩu hiệu tập hợp hàng,
dóng hàng điểm số.


- GV làm mẫu tập hợp lớp, quay phải,
quay trái.
- Lớp tập luyện.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
- Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Đi thường theo nhịp.

3-4’

- Củng cố.
+ Trò chơi “chim về tổ”.
- Gọi tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Tổ chức chơi.

1-2’
6-8’

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học.

4-6’

- GV làm mẫu đi vượt chướng ngại vật
thấp, đi thường theo nhịp.
- HS quan sát làm theo
- GV và hs củng cố lại bài học.
- GV +HS nhắc lại cách chơi.
- Cả lớp đọc lại vần điệu.
- Tổ chức chơi.

- HS thả lỏng tại chỗ.
- GV hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp

-------------------------------------------------------Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017
Khối 2
Tiết 1
Bài 31
TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ
“NHÓM 3 NHÓM 7”
I. Mục tiêu.
- Chơi trò chơi “vòng tròn” và “nhóm 3 nhóm 7”.
- HS biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật.


- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn, đoàn kết, tích cực và chủ động trong các hoạt động
học tập.
II. Địa điểm phương tiện.
- Địa điểm: sân thể dục.
- Phương tiện: còi, sân chơi trò chơi .
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
+ Đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước
chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
+ Củng cố.
- Trò chơi “vòng tròn”.
+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

- Trò chơi “nhóm 3 nhóm 7”.

đh khởi động

18-22’
3-4'
- GV nhắc lại cách thực hiện.
- GV củng cố bài.
6-8’
- Gv gọi tên trò chơi.
- Gv phổ biến cách chơi.
- Lớp chơi thử.
- Tổ chức lớp chơi.

6-8’

GV
- Gv gọi tên trò chơi.


+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

- Gv phổ biến cách chơi.
- Lớp chơi thử.
- Tổ chức lớp chơi.

4-6’

- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV

----------------------------------------------------------------------Khối 4
Tiết 1
Bài 31
THỂ DỤC RLTTCB
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I.Mục tiêu.
- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Chơi trò “lò cò tiếp sức”.
- HS thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ
thẳng hai tay dang ngang. Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi 1 cách chủ động.
- Giáo dục học sinh nhanh nhẹn, đoàn kết thông qua trò chơi, tích cực, chủ động khi học
nội dung của môn học.
II. Địa điểm – phương tiện.
- Địa điểm : Trên sân tập.
- Phương tiện : Còi, kẻ sân cho trò chơi, cờ nhỏ.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx


x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay
chống hông.
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay
dang ngang.

đh khởi động

18-22’
10-12' - Gv hướng dẫn lại cách thực hiện.
- GV thực hiện mẫu.
- HS thực hiện theo đội hình nước chảy.
- GV quan sát sửa sai.

- GV củng cố lại bài.
+ Củng cố.
- Trò chơi “ lò cò tiếp sức”.
+GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.

4-6’

Nhắc lại trò chơi.
Lớp chơi thử.
Tổ chức lớp chơi.
Đội hình trò chơi( 4)
xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x

x
x
GV

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

4-6’

- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học


Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017
Khối 1
Tiết 1
Bài 16
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. Mục tiêu.
- Ôn các động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học.
- Hs biết cách thực hiện các tư thế ở mức độ tương đối chính xác.
- Giáo dục học sinh tự giác, tích cực, nhanh nhẹn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện.
Địa điểm : Trên sân tập đảm bảo vệ sinh an toàn tập luyện.
Phương tiện : Còi.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ-L
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu.
5-7’
Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài
xxxxxxxx
học.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
GV
GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
HS lắng nghe.
+ Khởi động.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Xoay khớp tay, chân, vai.

2-4’

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV đh khởi động

2. Phần cơ bản.
18-22’
+ Kiểm tra bài cũ.
3-4’ - Gọi 2 hs lên thực hiện
- Lớp + gv quan sát nhận xét
Thực hiện tương đối đúng tư
thế động tác.
- Ôn các tư thế của bài thể dục 7-8’ - GV điều khiển cả lớp thực hiện.
- Ôn theo đơn vị tổ (các tổ trưởng chỉ
rèn luyện tư thế cơ bản đã học.
huy tổ mình), Gv giúp đỡ, uốn nắn,
+ Tư thế đứng cơ bản
sửa sai cho hs.
+ Đứng đưa hai tay ra trước
+ Đứng đưa hai tay dang ngang


+ Đứng đưa hai tay lên cao
chếch chữ V.
+ Đứng đưa hai tay lên cao
thẳng hướng.
+ Đứng kiễng gót, hai tay chống
hông.
+ Đứng đưa một chân ra trước,
hai tay chống hông.
+ Đứng đưa một chân ra sau, hai
tay giơ cao thẳng hướng.
+ Đứng đưa một chân sang
ngang, hai tay chống hông.
* Củng cố.
1-2’
+ Trò chơi: “nhảy ô”.
4-6’
+ GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.
3. Phần kết thúc.
4-6’
- HS thả lỏng tại chỗ.
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

x

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

GV
Gv quan sát, nhận xét, đánh giá,
khuyến khích tinh thần tập
luyện của hs.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
xxxxxxxx
GV
Gv củng cố lại bài
GV gọi tên trò chơi
Phổ biến cách chơi
Tổ chức lớp chơi
- Thi đua giữa các tổ
- HS thả lỏng tại chỗ .
- GV hệ thống bài.
- Gv nhận xét giờ học.

----------------------------------------------------------------------Lớp 2A
Tiết 2
Bài 32
TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”VÀ
“NHÓM 3 NHÓM 7”
I. Mục tiêu.
- Chơi trò chơi “vòng tròn” và “nhóm 3 nhóm 7”
- HS biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. HS thực hiện đi theo nhịp cơ bản đúng.
- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn, đoàn kết, tích cực và chủ động trong các hoạt động
học tập.
II. Địa điểm phương tiện.
Địa điểm: sân thể dục.
Phương tiện: còi .
III. Tiến trình bài giảng.


NỘI DUNG
1. Phần mở đầu.
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học

Đ_L
5-7’

PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
- Lớp trưởng tập hợp lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe

+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

đh khởi động

2.Phần cơ bản.
+ Đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước
chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
+ Củng cố.

18-22’
8-10’ - GV nhắc lại cách thực hiện.

- Trò chơi: “vòng tròn”.
+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

8-10’

- Trò chơi: “nhóm 3 nhóm 7”.
+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

4-6’

- GV củng cố bài.
- Gv gọi tên trò chơi
- Gv phổ biến cách chơi
- Lớp chơi thử
- Tổ chức lớp chơi.

GV
- Gv gọi tên trò chơi
- Gv phổ biến cách chơi
- Lớp chơi thử
- Tổ chức lớp chơi


3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học
- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp
----------------------------------------------------------------------Khối 4
Tiết 2
Bài 32
THỂ DỤC RLTTCB
TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”
I.Mục tiêu.
- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Chơi trò “nhảy lướt sóng”.
- HS thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch
kẻ thẳng hai tay dang ngang. Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi 1 cách chủ động.
- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn, khéo léo, đoàn kết, biết cách nhảy lướt sóng khi
tham gia trò chơi, tích cực, chủ động khi học nội dung của môn học.
II. Địa điểm – phương tiện.
Địa điểm : Trên sân tập.
Phương tiện : Còi, kẻ sân cho trò chơi, dây.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx


GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay
chống hông.
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay
dang ngang.

đh khởi động

18-22’
3-4’ - Gv hướng dẫn lại cách thực hiện
- GV thực hiện mẫu
- HS thực hiện theo đội hình nước chảy
- GV quan sát sửa sai

+ Củng cố.
- Trò chơi “nhảy lướt sóng”.
+GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

- GV củng cố lại bài
6-8’
Nhắc lại trò chơi
Lớp chơi thử
Tổ chức lớp chơi
Đội hình trò chơi( 4)

4-6’
- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV


Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
Khối 3
Tiết 2
Bài 32
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. Mục tiêu.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, quay phải, quay trái. Đi vượt chướng ngại
vật. Đi thường theo nhịp. TC “con cóc là cậu ông trời”.
- HS biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Biết cách
đi vượt trướng ngại vật thấp, biết cách đi thường theo nhịp. Biết cách chơi và tham gia
chơi tc.
- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn thông qua trò chơi, tích cực, chủ động khi học nội
dung của môn học.
II. Địa điểm phương tiện.
Địa điểm: sân thể dục.
Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Tiến trình bài giảng .
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
2-4’
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân,
hông, vai, cổ tại chỗ.

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
- Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, quay phải, quay
trái.

đh khởi động

18-22’
6-8’
- GV hướng dẫn về đội hình hàng
ngang, dóng hàng, điểm số.
- HS quan sát tranh mẫu.


+ Giới thiệu đội hình hàng ngang
qua tranh mẫu.

- Lớp học khẩu hiệu tập hợp hàng,
dóng hàng điểm số.
-GV làm mẫu tập hợp lớp, quay phải,
quay trái.
- Lớp tập luyện.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx

- Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Đi thường theo nhịp.

- GV làm mẫu đi vượt chướng ngại vật
thấp, đi thường theo nhịp.
- HS quan sát làm theo.

+ Trò chơi: “con cóc là cậu ông
trời”.
+ GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.
3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

4-6’
- GV hướng dẫn cách chơi.
Tổ chức lớp chơi.

4-6’
- HS thả lỏng tại chỗ.
- GV hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp

----------------------------------------------------------------------Lớp 2B
Tiết 2
Bài 32
TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”VÀ
“NHÓM 3 NHÓM 7”
I. Mục tiêu.
- Chơi trò chơi “vòng tròn” và “nhóm 3 nhóm 7”
- HS biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. HS thực hiện đi theo nhịp cơ bản đúng.


- Giáo dục học sinh sự nhanh nhẹn, đoàn kết, tích cực và chủ động trong các hoạt động
học tập.
II. Địa điểm phương tiện.
Địa điểm: sân thể dục.
Phương tiện: còi .
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

đh khởi động

2.Phần cơ bản.
+ Đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước
chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
+ Củng cố.

18-22’
8-10’ - GV nhắc lại cách thực hiện.

- Trò chơi: “vòng tròn”.
+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

8-10’

- Trò chơi: “nhóm 3 nhóm 7”.

4-6’

- GV củng cố bài.
- Gv gọi tên trò chơi
- Gv phổ biến cách chơi
- Lớp chơi thử
- Tổ chức lớp chơi.

GV
- Gv gọi tên trò chơi


+ Phổ biến tên trò chơi, luật chơi,
cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.

3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

- Gv phổ biến cách chơi
- Lớp chơi thử
- Tổ chức lớp chơi

4-6’
- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp

--------------------------------------------------------------------Khối 5
Tiết 2
Bài 32
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG”
I. Mục tiêu.
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Chơi trò chơi “nhảy lướt sóng”.
- HS thực hiện cơ bản đúng các động tác thể dục của bài thể dục phát triển chung. Biết
cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.
- Giáo dục học sinh sự khéo léo, đoàn kết, biết cách nhảy lướt sóng thông qua trò chơi,
tích cực, chủ động khi học nội dung của môn học.
II. Địa điểm – phương tiện.
Địa điểm : Trên sân tập.
Phương tiện : Còi, kẻ sân cho trò chơi, dây.
III. Tiến trình bài giảng.
NỘI DUNG
Đ_L
PHƯƠNG PHÁP _TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu.
5-7’ - Lớp trưởng tập hợp lớp
- Nhận lớp
- Phổ biến nhiệm vụ bài học
xxxxxxxx


xxxxxxxx
x xxxxxxxx

+ Khởi động.
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,
vai, cổ tại chỗ.

2-4’

GV
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài
học.
- HS lắng nghe
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Gv

2.Phần cơ bản.
+ Kiểm tra bài cũ.
Thực hiện cơ bản đúng tư thế
động tác.
+ Ôn động tác đã học.
. Vươn thở
. Tay
. Chân
.Vặn mình
. Toàn thân
. Thăng bằng
. Nhảy
. Điều hòa

18-22’
3-4’ - Gọi 2 hs lên thực hiện
- Lớp + gv quan sát nhận xét
6-8’

- L1 gv hô và tập cùng hs
- CS điều khiển lớp tập luyện
- GV quan sát sửa sai
x
x

x
x

x

- Chia tổ tập luyện.

+ Củng cố.
+ Trò chơi: “nhảy lướt sóng”.
+ GV phổ biến tên trò chơi, luật
chơi, cách chơi.
+ Tổ chức cho học sinh chơi.
+ Tổ chức cho các tổ thi đua với
nhau trong khi chơi.

đh khởi động

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

- Hs tập luyện theo tổ tại vị trí quy
định.
- Gọi từng tổ lên thi đua trình diễn.
- GV + HS quan sát nhận xét
GV củng cố nội dung bài
4-6’
GV gọi tên trò chơi
Phổ biến cách chơi
Tổ chức lớp chơi
- Thi đua giữa các tổ
Đội hình trò chơi( 4)


3.Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học

4-6’

- HS thả lỏng tại chỗ
- GV hệ thống bài
- GV nhận xét giờ học
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx
GV
ĐH xuống lớp

----------------------------------------------------------------------Thanh Xá ngày 15 tháng 12 năm 2017
Nhận xét chung
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×