Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

B GIO DC V O TO
HC VIN QUN Lí GIO DC
_____________
______________

Lấ TH THU THY

QUảN Lý HOạT ĐộNG XÂY DựNG VĂN HóA NHà TRƯờNG
ở TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG ĐồNG HớI,
THàNH PHố ĐồNG HớI, TỉNH QUảNG BìNH

Chuyờn ngnh: Qun lý giỏo dc
Mó s: 60.14.01.01

LUN VN THC S QUN Lí GIO DC

Ngi hng dn khoa hc: TS. NGUYN TH THANH

H NI - 2016i

LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo nhà
trường, Khoa Đào tạo sau đại học Học viện quản lý giáo dục đã tạo điều kiện thuận
lợi cho chúng tôi được học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi
hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ mới.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng
khoa Giáo dục - Học viện QLGD đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi nghiên cứu và
hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, các thầy cô giáo và học
sinh trường THPT Đồng Hới đã tạo mọi điều kiện, cộng tác và giúp đỡ tôi trong quá
trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn.
Những nội dung học tập được ở trường thông qua tài liệu do các nhà giáo lên
lớp hướng dẫn nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đã giúp tôi nâng
cao nhận thức để hoàn thiện đề tài: “Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường
ở trường THPT Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình".
Do thời gian nghiên cứu có hạn, kết quả nghiên cứu có thể còn nhiều hạn
chế và thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài nghiên cứu
được hoàn thiện hơn.
Tác giả

Lê Thị Thu Thủy


ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ..........................................................................................................i
MỤC LỤC ..............................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ.............................................................................................. vi
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 4
3. Khách thể và đối tượng ngiên cứu ................................................................... 4
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 5
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 5


7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 5
8. Cấu trúc luận văn............................................................................................. 7
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .......... 8
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .................................................................... 8
1.1.1. Trên thế giới .......................................................................................... 8
1.1.2. Tại Việt Nam ....................................................................................... 10
1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................................................................... 13
1.2.1 Quản lý nhà trường ............................................................................... 13
1.2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường.............................................................. 17
1.2.4. Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ................................. 18
1.3. Xây dựng văn hóa nhà trường THPT...................................................... 19
1.3.1. Yêu cầu xây dựng VHNT .................................................................... 19
1.3.2. Những biểu hiện văn hóa nhà trường THPT ........................................ 20
1.3.3. Nội dung cơ bản của xây dựng VHNT ................................................. 21
1.3.4. Phương thức xây dựng văn hóa nhà trường THPT ............................... 25
1.4. Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường THPT ....................... 26
1.4.1. Vai trò của Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động xây dựng VHNT ...... 26
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường THPT........ 27
1.5. Ý nghĩa của việc quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường
THPT ............................................................................................................... 35
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động xây dựng văn hóa
trường THPT ................................................................................................... 36
1.6.1. Sự thay đổi lớn về kinh tế, chính trị, xã hội.......................................... 37
1.6.2. Sự thay đổi về môi trường XH ............................................................. 38
1.6.3. Thực trạng văn hóa học đường. ........................................................... 39


iii

1.6.4. Điều kiện vật chất cho thực thi ............................................................ 40
1.6.5. Năng lực và vai trò làm gương của nhà lãnh đạo, quản lý .................... 41
Tiểu kết chương 1 ................................................................................................ 42
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN
HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI................................... 43
2.1. Khái quát lịch sử phát triển trường THPT Đồng Hới ............................ 43
2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng ............................................................ 46
2.2.1. Mục đích khảo sát................................................................................ 46
2.2.2. Nội dung khảo sát ................................................................................ 46
2.2.3. Khách thể khảo sát .............................................................................. 47
2.2.4. Phương pháp khảo sát.......................................................................... 47
2.3. Thực trạng môi trường văn hóa ở trường THPT Đồng Hới .................. 47
2.3.1. Nhận thức của đội ngũ về văn hóa nhà trường ..................................... 47
2.3.2. Thực trạng VHNT của trường THPT Đồng Hới .................................. 50
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng VHNT của trường THPT
Đồng Hới .......................................................................................................... 58
2.4.1. Thực trạng nhận diện VHNT hiện có ở trường THPT Đồng Hới ......... 58
2.4.2. Thực trạng chỉ đạo xây dựng mục tiêu và các giá trị cốt lõi ở trường
THPT Đồng Hới............................................................................................ 59
2.4.3. Thực trạng tổ chức xây dựng các chuẩn mực văn hóa (qui tắc vàng)
ở trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình ...................... 60
2.4.4. Thực trạng quản lý xây dựng môi trường văn hóa ở trường THPT
Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình ............................................... 61
2.4.5. Thực trạng quản lý xây dựng nghi thức và các lễ kỷ niệm ở trường
THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình .................................... 61
2.4.6. Thực trạng quản lý xây dựng phong cách làm việc của các thành
viên ở trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình .............. 62
2.4.7. Thực trạng quản lý xây dựng bầu không khí tổ chức ở trường THPT
Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình ............................................... 63
2.4.8. Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng hồ sơ văn hóa của nhà
trường ở trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình........... 64
2.5. Nhận định về thực trạng quản lý hoạt động xây dựng VHNT ở
trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình........................ 66
2.5.1. Điểm mạnh .......................................................................................... 66
2.5.2. Điểm yếu ............................................................................................. 67
2.5.3. Thời cơ ................................................................................................ 68
2.5.4. Thách thức........................................................................................... 68
Tiểu kết chương 2 ................................................................................................ 69
Chương 3. BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở
TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI - TP.ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH........ 70


iv

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở
trường THPT Đồng Hới - Tp.Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình......................... 70
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu của quá trình giáo dục ................... 70
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả thiết thực ....................................... 70
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống giá trị được kế thừa và phát triển
ở đối tượng giáo dục ..................................................................................... 71
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo xây dựng và phát triển phải đi đôi với xóa bỏ,
ngăn chặn các tiêu cực ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường ........................... 72
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của giáo dục và học
sinh ............................................................................................................... 72
3.2. Một số biện pháp quản lý công tác xây dựng VHNT ở trường THPT
Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình. ............................................... 73
3.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên, đội ngũ giáo
viên và toàn thể học sinh trong công tác xây dựng văn hóa nhà trường.......... 73
3.2.2. Chỉ đạo xây dựng hệ giá trị và tầm nhìn của nhà trường ...................... 76
3.2.3. Xây dựng hệ thống chuẩn mực văn hóa của nhà trường phù hợp với
đặc điểm xã hội hiện nay ............................................................................... 78
3.2.4. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn minh, môi
trường văn hóa” giữa các nhóm lớp, các khối trong toàn trường. ................... 82
3.2.5. Tăng cường phối kết hợp với chính quyền địa phương và gia đình
trong quản lý xây dựng văn hóa nhà trường................................................... 83
3.2.6. Thành lập bộ phận chức năng quản lý xây dựng hồ sơ văn hóa nhà
trường ........................................................................................................... 86
3.2.7. Tăng cường giám sát, điều chỉnh trong quản lý xây dựng văn hóa nhà
trường............................................................................................................ 87
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .............................................................. 88
3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của những biện pháp xây
dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT .................................................... 89
3.4.1. Mức độ cần thiết .................................................................................. 90
3.4.2. Tính khả thi. ........................................................................................ 91
Tiểu kết chương 3 ................................................................................................ 93
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 94
1. Kết luận ......................................................................................................... 94
2. Khuyến nghị .................................................................................................. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 98

PHỤ LỤC


v

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
CBGV

: Cán bộ - giáo viên

CBNV

: Cán bộ - nhân viên

CBQL

: Cán bộ quản lý

CSVC

: Cơ sở vật chất

THPT

: Trung học phổ thông

GD

: Giáo dục

GDĐT

: Giáo dục và đào tạo

GV

: Giáo viên

HS

: Học sinh

PHHS

: Phụ huynh học sinh

QLGD

: Quản lý giáo dục

VH

: Văn hóa

VHNT

: Văn hóa nhà trường


vi

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2015 - 2016 ......................... 45
Bảng 2.2: Trình độ giáo viên, năm học 2015 - 2016 ............................................ 46
Bảng 2.3: Đánh giá mức độ nhận thức của CBNV, GV, HS về vai trò xây
dựng VHNT ........................................................................................ 47
Bảng 2.4: Đánh giá mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường ............... 48
Bảng 2.5. Mức độ biểu hiện của sứ mệnh trong VHNT ở trường THPT
Đồng Hới ............................................................................................ 51
Bảng 2.6. Mức độ biểu hiện của tầm nhìn trong VHNT của trường THPT
Đồng Hới ............................................................................................ 52
Bảng 2.7. Mức độ biểu hiện bầu không khí nhà trường trong VHNT của
trường THPT Đồng Hới ...................................................................... 53
Bảng 2.8. Mức độ biểu hiện sự hợp tác của các thành viên trong trường
THPT Đồng Hới ................................................................................. 54
Bảng 2.9. Mức độ biểu hiện của tính hợp thức và nhất quán hành vi của các
thành viên trong trường THPT Đồng Hới............................................ 56
Bảng 2.10. Mức độ biểu hiện của môi trường sư phạm trong VHNT của
trường THPT Đồng Hới ...................................................................... 57
Bảng 2.11. Thực trạng nhận diện VHNT hiện có ở trường THPT Đồng Hới.......... 58
Bảng 2.12. Thực trạng chỉ đạo xây dựng mục tiêu và các giá trị cốt lõi ở
trường THPT Đồng Hới ...................................................................... 59
Bảng 2.13. Thực trạng tổ chức xây dựng các chuẩn mực văn hóa (qui tắc
vàng) ở trường THPT Đồng Hới ......................................................... 60
Bảng 2.14. Thực trạng quản lý xây dựng môi trường văn hóa ở trường THPT
Đồng Hới ............................................................................................ 61
Bảng 2.15. Thực trạng quản lý xây dựng nghi thức và lễ kỷ niệm ở trường
THPT Đồng Hới ................................................................................. 62
Bảng 2.16. Thực trạng quản lý xây dựng phong cách làm việc của các thành
viên ở trường THPT Đồng Hới ........................................................... 63
Bảng 2.17. Thực trạng quản lý xây dựng bầu không khí tổ chức ở trường
THPT Đồng Hới ................................................................................. 64
Bảng 2.18. Thực trạng quản lý hoạt động xây dựng hồ sơ văn hóa của nhà
trường ở trường THPT Đồng Hới........................................................ 65
Bảng 2.19. Tương quan giữa thực trạng quản lý các hoạt động xậy dựng
VHNT ở trường THPT Đồng Hới ....................................................... 66
Bảng 3.1. Kết quả đánh giá về mức độ cần thiết của những biện pháp ................ 90
Bảng 3.2. Kết quả đánh giá về tính khả thi của những biện pháp......................... 91

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường .............................................. 22
Sơ đồ 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến VHNT ......................................................... 37


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhân loại đang bước vào thế kỷ thứ XXI với xu hướng hội nhập quốc tế,
đang mở ra không ít những triển vọng phát triển GD cho các quốc gia và cho các
nhà trường. Trước yêu cầu của nghị quyết 29-NQ/TW: "Chủ động, tích cực, hội
nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục và đào tạo phải đáp ứng
yêu cầu hội nhập quốc tế phát triển đất nước"[1]. Đồng thời, cũng đặt ra những
thách thức to lớn đối với việc giữ gìn, phát triển VH nói chung và VHNT nói riêng
để đáp ứng yêu cầu con người vừa có đức, vừa có tài như Bác Hồ từng dạy "Có tài mà
không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó".
Nhận thức rõ vai trò của giáo dục trong quá trình hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà
nước đã xác định giáo dục cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và
có những chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Trong báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu: "Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...; nâng cao giáo dục toàn diện, đặc biệt là coi
trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành,
tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội."
Từ năm học 2008 - 2009 thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo
trên phạm vi toàn quốc, phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực", với mục tiêu là nhằm "Thiết lập lại môi trường sư phạm với 6 đặc trưng là
trật tự kỷ cương, trung thực, khách quan, công bằng, tình thương và khuyến khích
sáng tạo, hiệu quả" [3]. Đây là nội dung rất cơ bản của Văn hóa học đường đã được
triển khai đồng bộ và thu được một số thành tích nhất định, làm chuyển đổi nhận
thức và hành vi về chống bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm trong thi
cử và không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo. Chính vì thế, mỗi nhà trường cần
phải xây dựng văn hóa của chính đơn vị mình.
Xây dựng văn hóa nhà trường sẽ góp phần củng cố hệ thống các giá trị của
nhà trường, hoàn thành sứ mệnh của chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020:


2

"Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, XHCN, lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng... tập trung vào nâng
cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo,
kỹ năng thực hành...". Chính vì vậy, văn hóa của một nhà trường có ảnh hưởng vô
cùng to lớn với chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường.
Nghiên cứu về văn hóa nhà trường cũng chính là nghiên cứu một hệ thống
giá trị và chuẩn mực, giá trị đặc thù, được con người tích lũy trong quá trình tích
hợp các hoạt động sáng tạo văn hóa, giáo dục và khoa học.
Tại hội thảo khoa học Triết lý giáo dục Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, GS
Phạm Minh Hạc đã chỉ ra rằng: "GD phải làm sao để các em tự hình thành giá trị
bản thân" [40]. Nhưng trên thực tế công tác giáo dục trong nhà trường còn thiên về
dạy chữ, dạy kiến thức sách vở nhiều hơn là dạy các kỹ năng sống, kỹ năng mềm,
kỹ năng làm người. Mặc dầu trong những năm gần đây đã có sự thay đổi nhưng vẫn
còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc đánh giá qua các hành
vi biểu hiện trong đời sống. Nhận thức được vấn đề song do thiếu ý chí, ý thức văn
hóa chưa ăn sâu vào tiềm thức của mỗi học sinh, mỗi một CBGV, NV nên kết quả
giáo dục và ý thức văn hóa dường như không gắn kết, không phát triển tỉ lệ thuận
với nhau nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục trong mỗi nhà trường.
Văn hóa nhà trường có tác động chi phối nhiều chiều đến mọi hoạt động và
đời sống tâm lý của chính những con người sống trong môi trường đó: ảnh hưởng
tới chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục trong nhà trường theo hướng phát
triển con người toàn diện; ảnh hưởng rõ rệt cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động
của mỗi thành viên trong nhà trường, do đó có thể nâng cao hoặc cản trở động cơ,
kết quả dạy - học của GV và HS.
Văn hóa nhà trường được thể hiện ở các khía cạnh khác nhau, bao gồm từ
phong cách ngôn ngữ của giáo viên và học sinh, cách bài trí lớp học như thế nào...
cũng như thái độ quan tâm của họ đối với nội dung chương trình và phương pháp
giảng dạy, đến những định hướng giá trị nhân cách của học sinh và của cả giáo viên
trước những thay đổi của cuộc sống xã hội hiện đại.


3

Văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh sẽ giúp cho mục tiêu giáo dục của
nhà trường có chất lượng, hiệu quả và nhà trường có sự phát triển bền vững hơn. Ở
đó sẽ tạo ra bầu không khí tin cậy, thúc đẩy cán bộ giáo viên quan tâm đến chất
lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập, công tác thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chia sẽ
kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Văn hóa nhà trường lành mạnh sẽ giảm bớt được
xung đột và tăng tính ổn định, đồng thời tạo ra môi trường thân thiện, môi trường
học tập giá trị mà ở đó người học được hưởng lợi nhiều nhất. Đúng như Donahoe
(1997) chỉ ra rằng: "Nếu văn hóa thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi"[60].
Xây dựng VHNT và tìm kiếm các biện pháp quản lý là một yêu cầu tất yếu,
một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục
thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, trở thành những con người sống
có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có ý thức trách nhiệm xã hội, có
đầy đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, góp phần to lớn vào công cuộc
CNH, HĐH xây dựng đất nước phồn vinh.
Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã triển khai phong trào "Xây dựng nhà trường
văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" tương đối nề nếp và hiệu quả.
Tuy nhiên giáo dục nhà trường còn rất nhiều bất cập, yếu kém tồn tại. Bạo lực học
đường, các tệ nạn xã hội nảy sinh, cách ứng xử thiếu văn minh, lịch sự… vẫn còn ở
đâu đó trong nhà trường. Một trong những nguyên nhân căn bản là do văn hóa nhà
trường chưa định hướng rõ nét và chưa được quan tâm xây dựng hoạt động đúng
mức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trường THPT Đồng Hới thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình
được thành lập từ năm 1966, trải qua một nữa thế kỷ hình thành và phát triển, là cơ
sở giáo dục có uy tín của ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, là địa chỉ tin cậy, là
điểm hẹn của nhiều thế hệ học sinh. Từ mái trường này đã có nhiều học sinh trở
thành cán bộ quản lý, lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương, địa
phương; trở thành các nhà khoa học, những nhà sản xuất kinh doanh giỏi... Nhiều
năm qua nhà trường luôn ý thức và phấn đấu không ngừng cho một mục tiêu phát
triển kinh tế, xã hội văn hóa của thành phố và tỉnh. Tuy nhiên trong vấn đề xây


4

dựng văn hóa nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhà trường chưa thực sự tạo được
nhiều niềm tin trong cán bộ giáo viên, nhân viên và họ chưa thực sự coi nhà trường
là "gia đình" thứ hai để có thêm nhiều động lực để khắc phục khó khăn, nỗ lực hết
mình cho công việc và sự nghiệp trồng người có hiệu quả cao. Vì vậy vấn đề xây
dựng VHNT lành mạnh, trong sáng được xem như một vấn đề có tính sống còn, cấp
bách và thiết thực đối với nhà trường hiện nay.
Từ những lý do trên, với mong muốn tìm ra những biện pháp phù hợp trong
quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học của nhà trường, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: "Quản lý hoạt động xây
dựng văn hóa nhà trường tại trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh
Quảng Bình" làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu để đề xuất biện pháp quản lý xây dựng VHNT tại trường THPT
Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình nhằm tạo nên môi trường văn hóa,
thúc đẩy các hoạt động tích cực của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng ngiên cứu
3.1.Khách thể nghiên cứu
Hoạt động quản lý xây dựng văn hóa nhà trường THPT
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động xây dựng VHNT ở trường THPT Đồng Hới Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Giả thuyết khoa học
Hiện nay, hoạt động xây dựng VHNT nói chung, quản lý hoạt động xây
dựng VHNT của trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình nói
riêng mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới. Nếu xây dựng và thực hiện được đồng bộ các biện pháp
quản lý xây dựng VHNT phù hợp với chủ trương của ngành, với đặc điểm của khu
dân cư, với đặc điểm của trườngTHPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng


5

Bình thì sẽ xây dựng được môi trường văn hóa tích cực làm nền tảng vững chắc cho
hoạt động dạy học và giáo dục, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà
trường trong giai đoạn hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động xây dựng văn hóa
nhà trường THPT.
- Khảo sát và đánh giá thực trạng môi trường văn hóa và thực trạng quản lý hoạt
động xây dựng VHNT ở trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
- Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động xây dựng VHNT ở trường THPT
Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình, khảo nghiệm tính cần thiết và tính
khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
6.1. Phạm vi về đối tượng nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động xây dựng
VHNT của hiệu trưởng trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
trong điều kiện phát triển của nhà trường hiện nay.
6.2. Phạm vi về khách thể điều tra khảo sát.
Việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động
xây dựng VHNT được tiến hành đối với 59 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
150 học sinh tại trường THPT Đồng Hới - Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
6.3. Phạm vi về thời gian
Các số liệu tổng quan và khảo sát từ năm học 2013 - 2014 đến 2015 - 2016.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Đọc, nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa các văn bản, nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành về GD&ĐT, các tài liệu khoa học
về những vấn đề liên quan đến văn hóa và văn hóa tổ chức, văn hóa nhà trường,
quản lý xây dựng văn hóa tổ chức để xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động
xây dựng văn hóa nhà trường.


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×