Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên (Luận văn thạc sĩ)

B GIO DC V O TO
HC VIN QUN Lí GIO DC
_____________
______________

TRN LONG TRNG

QUảN Lý HOạT ĐộNG BồI DƯỡNG GIáO VIÊN
CáC TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở
HUYệN KHOáI CHÂU, TỉNH HƯNG YÊN
Chuyờn ngnh: QUN Lí GIO DC
Mó s: 60.14.01.01

LUN VN THC S QUN Lí GIO DC

Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. TRN TH MINH HNG

H NI - 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên
Học viện Quản lý Giáo dục đã tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả trong quá trình
học tập cũng như nghiên cứu đề tài này.
Tác giả xin cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, GV và các em HS ở các
trường THCS huyện Khoái Châu - Hưng Yên thuộc diện khảo sát thực trạng
của đề tài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong quá trình khảo
sát, thu thập số liệu, nghiên cứu hoàn thành luận văn.
Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân trong gia
đình, đối với bạn bè đã kịp thời cổ vũ, động viên, giúp đỡ mọi mặt để tác giả
chuyên tâm học tập và hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn
khoa học PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình
để tác giả hoàn thành bản luận văn.
Dù đã có nhiều cố gắng song chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi
những thiếu sót, hạn chế. Tác giả kính mong nhận được những ý kiến đóng
góp của thầy giáo, cô giáo và các bạn.
Hà Nội, tháng 12 năm 2016

Trần Long Trọng


ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
MỤC LỤC .................................................................................................................. ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................v
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .............................................................................. vi
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .....................................................................2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ...........................................................................................2
5. Giả thuyết khoa học .............................................................................................3
6. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................3
7. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................3
8. Cấu trúc luận văn .................................................................................................4


Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI
DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .....................................5
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề........................................................................5
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài .....................................................................5
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ........................................................................7
1.2. Một số khái niệm cơ bản ................................................................................9
1.2.1. Quản lý .......................................................................................................9
1.2.2. Quản lý giáo dục.......................................................................................10
1.2.3. Hoạt động bồi dưỡng ................................................................................12
1.2.4. Giáo viên ..................................................................................................14
1.2.5. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên ................................................................14
1.2.6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ...................................................15
1.3. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo ................18
1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ ................................................................................18
1.3.2. Vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên .............18
1.4. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở .......................................20
1.4.1. Các yêu cầu về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hiện nay ....20
1.4.2. Mục tiêu bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở .......................................21
1.4.3. Nội dung bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở.......................................22
1.4.4. Phương pháp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở ................................22
1.4.5. Hình thức bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở......................................23
1.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở của Phòng
Giáo dục và Đào tạo .............................................................................................23
1.5.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên Trung học cơ sở ...................23
1.5.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động bồi giáo viên Trung học cơ sở .................25
1.5.3. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở ........................26
1.5.4. Chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở .........................27
1.5.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở .......29


iii
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
Trung học cơ sở ....................................................................................................30
1.6.1. Yếu tố khách quan ....................................................................................30
1.6.2. Yếu tố chủ quan ........................................................................................33
Kết luận chương 1 ...................................................................................................35
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KHOÁI
CHÂU,TỈNH HƯNG YÊN .....................................................................................36
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu.................................................................36
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ..........................................................36
2.1.2. Khái quát về Giáo dục và Đào tạo ............................................................36
2.2. Thực trạng giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Khoái Châu Hưng Yên ..............................................................................................................39
2.2.1. Số lượng, chất lượng giáo viên ................................................................39
2.2.2. Trình độ chuyên môn đào tạo của giáo viên ............................................42
2.2.3. Năng lực nghiệp vụ sư phạm ....................................................................42
2.3. Vài nét hoạt động khảo sát ...........................................................................43
2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên ............................................................44
2.4.1 Thực trạng thực hiện mục tiêu bồi dưỡng giáo viên .................................44
2.4.2. Thực trạng thực hiện nội dung bồi dưỡng giáo viên ................................45
2.4.3. Thực trạng thực hiện phương pháp bồi dưỡng giáo viên .........................48
2.4.4. Thực trạng thực hiện hình thức bồi dưỡng giáo viên ...............................49
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo
dục và Giáo dục huyện Khoái Châu - Hưng Yên .............................................50
2.5.1 Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng trong quản lý hoạt động bồi
dưỡng giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu Hưng Yên ...........................................................................................................50
2.5.2. Thực trạng xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên ...................................52
2.5.3. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng giáo viên của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên .............................54
2.5.4. Thực trạng bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Khoái Châu - Hưng Yên ..........................................................................55
2.5.5. Thực trạng chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên .................................................57
2.5.6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên .................................................59
2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo viên của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên ..........................60
2.6.1. Mặt mạnh ..................................................................................................60
2.6.2. Mặt tồn tại, hạn chế ..................................................................................61
2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại .................................................61
Kết luận chương 2 ...................................................................................................63


iv
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........................64
HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN ......................................................64
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ..............................................................64
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển .........................................................64
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .............................................................64
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ...........................................................65
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng, hiệu quả ........................................65
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu - Hưng Yên ..........................66
3.2.1. Chỉ đạo các trường trường trung học cơ sở đẩy mạnh xác định nhu
cầu bồi dưỡng của giáo viên ...............................................................................66
3.2.2. Chỉ đạo đổi mới kế hoạch hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Chuẩn ......................................................68
3.2.3. Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng theo Chuẩn giáo viên
Trung học cơ sở ..................................................................................................71
3.2.4. Chỉ đạo các trường Trung học cơ sở đổi mới phương pháp bồi
dưỡng cho giáo viên ...........................................................................................73
3.2.5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
trường Trung học cơ sở theo Chuẩn ...................................................................76
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ..................................................................79
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi các biện pháp đã đề xuất ....80
3.4.1.Vài nét về hoạt động khảo nghiệm ............................................................80
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm ................................................................................81
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .........................................................................86
1. Kết luận ..............................................................................................................86
2. Khuyến nghị .......................................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................90

PHỤ LỤC


v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BGH:

Ban Giám hiệu

CBQL:

Cán bộ quản lý

CNH - HĐH:

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

GD&ĐT:

Giáo dục và Đào tạo

GDTX:

Giáo dục thường xuyên

GV:

Giáo viên

HS:

Học sinh

KT - XH:

Kinh tế - Xã hội

Nxb:

Nhà xuất bản

TB:

Trung bình

THCS:

Trung học cơ sở


vi

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1.
Bảng 2.2.
Bảng 2.3.
Bảng 2.4.
Bảng 2.5.
Bàng 2.6.
Bảng 2.7.
Bảng 2.8.
Bảng 2.9.
Bảng 2.10.
Bảng 2.11.
Bảng 2.12.
Bảng 2.13.
Bảng 2.14.
Bảng 2.15.
Bảng 3.1.
Bảng 3.2.

Quy mô mạng lưới trường lớp, số lượng học sinh bậc THCS
huyện Khoái Châu ...............................................................................37
Thống kê chất lượng giáo dục (qua học lực và hạnh kiểm) của
bậc THCS huyện Khoái Châu năm học 2015 - 2016 ..........................38
Số lượng và trình độ GV các trường THCS huyện Khoái Châu Hưng Yên ............................................................................................40
Thống kê trình độ đào tạo của GV các trường THCS huyện
Khoái Châu - Hưng Yên......................................................................42
Cơ cấu đối tượng khảo sát ...................................................................43
Thực trạng thực hiện mục tiêu bồi dưỡng GV ....................................44
Thực trạng thực hiện nội dung bồi dưỡng GV ....................................45
Thực trạng thực hiện phương pháp bồi dưỡng GV .............................48
Thực trạng thực hiện hình thức bồi dưỡng GV ...................................49
Ý kiến đánh giá về tầm quan trọng trong quản lý hoạt động bồi
dưỡng GV của Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu - Hưng Yên........50
Ý kiến đánh giá về thực trạng xác định nhu cầu bồi dưỡng GV
của Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu - Hưng Yên ..........................52
Đánh giá của CBQL về mức độ thực hiện của xây dựng kế hoạch
hoạt động bồi dưỡng ............................................................................54
Đánh giá của CBQL về mức độ thực hiện của tổ chức thực hiện
hoạt động bồi dưỡng ............................................................................55
Đánh giá của CBQL về mức độ thực hiện của chỉ đạo thực hiện
hoạt động bồi dưỡng ............................................................................57
Đánh giá của CBQL về mức độ thực hiện của kiểm tra, đánh giá
hoạt động bồi dưỡng ............................................................................59
Kết quả khảo nghiệm sự cấp thiết của các biện pháp .........................81
Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp ..........................83

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp ..........................................................79
Biểu đồ 3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp ....................................................82
Biểu đồ 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp .......................................................84


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng
về việc xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và CBQL giáo dục cũng đã
chỉ rõ: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục theo hướng
Chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu,
đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống,
lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi
ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" [12, tr.5]. Đảng ta đã xác định: "Để bảo
đảm chất lượng giáo dục phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo" [12, tr.25] và
để có sự chuyển biến căn bản trong đội ngũ thầy giáo thì phải: "đổi mới công
tác đào tạo và bồi dưỡng GV, sử dụng GV đúng năng lực, đãi ngộ đúng công
sức và tài năng, với tinh thần ưu đãi và tôn vinh nghề dạy học” [12, tr.25].
Như vậy, quản lý bồi dưỡng GV trong thời kỳ đổi mới hiện nay là một nhiệm
vụ chính trị rất quan trọng của ngành giáo dục và của mỗi nhà trường, mỗi cơ
sở giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay.
THCS là cấp học rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục
tiêu của cấp học này nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả
của giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu
biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông,
trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để đạt mục tiêu trên, phụ
thuộc rất nhiều vào hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS và công tác
quản lý hoạt động bồi dưỡng GV ở bậc học này.
Tuy nhiên, hiện nay hoạt động bồi dưỡng GV và quản lý các hoạt động
bồi dưỡng GV các trường THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên còn
nhiều bất cập. Nhận thức của một số CBQL và GV còn hạn chế, chất lượng


2

dạy học và giáo dục của GV nhìn chung chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển
ngày càng cao của xã hội, các nhà trường còn coi nhẹ hoạt động bồi dưỡng
nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực cho GV. Mặt khác, vẫn chưa có biện
pháp quản lý hoạt động hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của
huyện nhà.
Xuất phát từ lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động bồi
dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên” để nghiên cứu với mong muốn góp phần vào giải quyết những tồn tại
trong công tác quản lý hoạt động này.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động bồi
dưỡng GV THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; từ đó đề xuất biện pháp
quản lý hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng GV ở các trường THCS
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động bồi dưỡng GV ở trường THCS.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS
của Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng GV ở
trường THCS.
4.2. Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV tại
trường THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
4.3. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV ở trường
THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.


3

5. Giả thuyết khoa học
Hoạt động bồi dưỡng GV ở các trường THCS huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn những hạn chế
như: Nội dung chương trình bồi dưỡng chưa thiết thực, tổ chức các hoạt động
bồi dưỡng chưa hiệu quả cao, phần lớn là do quản lý hoạt động này còn nhiều
hạn chế như: Lập kế hoạch, xây dựng nội dung bồi dưỡng chưa phù hợp, tổ
chức bồi đưỡng chưa hiệu quả. Nếu đề xuất được biện pháp quản lý hoạt động
bồi dưỡng GV THCS một cách khoa học phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục ở các trường THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV
THCS của Phòng GD&ĐT trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
trong thời gian từ năm 2010 đến 2016.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Tiến hành phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các văn
bản, tài liệu thể hiện quan điểm, đường lối chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước về chính sách nhà giáo - GV và các công trình nghiên
cứu khoa học, báo cáo khoa học về quản lý hoạt động bồi dưỡng GV ở các
trường THCS để hình thành cơ sở lý luận của đề tài.
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tiến hành xây dựng và khảo
sát bằng phiếu hỏi đối với CBQL và GV nhằm thu thập thông tin từ đó đánh
giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV ở trường THCS.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Nhằm thu thập kinh nghiệm của
các trường THCS huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về việc quản lý công tác
bồi dưỡng GV.


4

- Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn với một số cá nhân
như Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV ở một số trường THCS huyện Khoái
Châu, tỉnh Hưng Yên nhằm thu thập thông tin thêm, bổ sung cho việc đánh
giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS.
- Phương pháp chuyên gia: Tiến hành lấy ý kiến của một số chuyên gia
vấn đề quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS nhằm làm đánh giá chính xác
thực trạng quản lý hoạt động này trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên.
7.3. Phương pháp thống kê toán học:
Tiến hành sử dụng toán thống kê nhằm xử lý số liệu điều tra được; từ
đó thu được số liệu phù hợp để đánh giá trong quá trình nghiên cứu.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ
lục thì nội dung chính của luận văn được cấu trúc thành 3 chương như sau:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng GV trường
THCS.
- Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV trường THCS
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV trường THCS
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.


5

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi hoạt động bồi dưỡng GV là
vấn đề phát triển cơ bản trong phát triển giáo dục. Việc tạo mọi điều kiện
thuận lợi để mọi người có cơ hội học tập suốt đời, học tập thường xuyên để
kịp thời bổ sung kiến thức và đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với sự
phát triển KT - XH là phương châm hành động của các cấp quản lý giáo dục.
Hội nghị UNESCO tổ chức tại Nepan vào năm 1998 về tổ chức quản lý nhà
trường đã khẳng định: “Xây dựng, phát triển và bồi dưỡng GV là vấn đề cơ
bản trong phát triển giáo dục”.
Đại đa số các trường sư phạm ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như
Hoa Kì, Úc, New Zeland, Canada … đã thành lập các cơ sở chuyên bồi dưỡng
GV để tạo điều kiện thuận lợi cho GV tham gia học tập nhằm không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Ở các nước châu Á như Nhật Bản, việc bồi dưỡng và đào tạo lại cho
GV là nhiệm vụ bắt buộc đối với người lao động sư phạm. Tuỳ theo thực tế
của từng đơn vị cá nhân mà các cấp quản lý giáo dục đề ra các phương thức
bồi dưỡng khác nhau trong một phạm vi theo yêu cầu nhất định. Cụ thể là mỗi
trường cử từ 3 đến 5 GV được đào tạo lại một lần theo chuyên môn mới và
tập trung nhiều vào đổi mới phương pháp dạy học.
Tại Hàn Quốc, một trong những nước có chính sách rất thiết thực về
bồi dưỡng và đào tạo lại cho GV. Tất cả GV đều phải tham gia học tập đầy đủ
các nội dung về chương trình về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
theo quy định. Nhà nước đã đưa ra “Chương trình bồi dưỡng GV mới” để bồi


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×