Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán các trường trung học cơ sở huyện Kim Sơn , tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
_____________
______________

ĐINH THỊ TƯƠI

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
Chuyên ngành: Quản Lý giáo dục
Mã số: 60.14.01.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

HÀ NỘI - 2016i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới
Khoa QLGD, Học viện Quản lý giáo dục, các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy,
hướng dẫn và truyền thụ những kiến thức quý báu cho tôi trong quá trình học
tập và nghiên cứu tại học viện.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh
Đức, người thầy kính mến đã hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên và tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn
tốt nghiệp.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện Kim Sơn, Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các trường THCS trên địa
bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt
quá trình thực hiện luậnvăn.
Tôi xin cảm ơn gia đình, bàn bè, đồng nghiệp đã động viên, khích lệ để
tôi hoàn thành luận văn này.
Do thời gian nghiên cứu và năng lực có hạn, luận văn chắc chắn còn
nhiều hạn chế, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý
thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 9 năm 2016
Tác giả

Đinh Thị Tươi


ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, có sự
giúp đỡ của PGS.TS. Nguyễn Minh Đức. Các số liệu, kết quả nêu trong
luận văn là trung thực, các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ
nguồn gốc và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác

Tác giả

Đinh Thị Tươiiii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... i
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................ii
MỤC LỤC............................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................ vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ........................................................................viii
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Lí do chọn đề tài .............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ................................................................. 3
5. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 3
6. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
8. Cấu trúc của Luận văn ..................................................................................... 5
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH
GIỎI MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ..................................... 6
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .................................................................. 6
1.1.1. Trên thế giới .......................................................................................... 6
1.1.2. Ở Việt Nam ........................................................................................... 9
1.2. Những khái niệm cơ bản về HSG và bồi dưỡng HSG ................................. 11
1.2.1. Năng lực, tài năng, năng khiếu ............................................................ 11
1.2.2. Các giai đoạn phát triển của một tài năng ............................................ 16
1.2.3. Học sinh giỏi môn toán, học sinh giỏi môn toán ở trường THCS ......... 17
1.2.4. Bồi dưỡng HSG môn toán ................................................................... 18
1.3. Ý nghĩa, mục đích và nội dung của bồi dưỡng HSG môn toán ở trường
THCS ................................................................................................................ 19
1.3.1. Ý nghĩa bồi dưỡng HSG môn toán THCS ............................................ 19
1.3.2. Mục đích bồi dưỡng HSG môn toán THCS ......................................... 19
1.3.3. Nội dung bồi dưỡng HSG môn toán THCS .......................................... 20
1.4. Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS ..................... 20
1.4.1. Các khái niệm cơ bản về quản lí .......................................................... 20
1.4.2. Nội dung quản lí bồi dưỡng HSG môn toán các trường THCS............. 29
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường
THCS ................................................................................................................ 37
1.5.1. Quy chế dạy học và quy chế quản lí hoạt động dạy học ....................... 37
1.5.2. Năng lực CBQL và đội ngũ GV........................................................... 37
1.5.3. Chất lượng học sinh và chất lượng tuyển sinh đầu vào ........................ 37


iv

1.5.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ............................................... 37
1.5.5. Môi trường giáo dục và môi trường dạy học ........................................ 38
1.5.6. Công tác thi đua, khen thưởng ............................................................. 38
Tiểu kết chương 1 ................................................................................................ 38
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM SƠN,
TỈNH NINH BÌNH .............................................................................................. 39
2.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá giáo dục ở huyện Kim
Sơn, tỉnh Ninh Bình........................................................................................... 39
2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................... 39
2.1.2. Giáo dục và Đào tạo ............................................................................ 40
2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng HSG Toán của các trường THCS............. 42
2.2.1. HSG Toán của các trường THCS ......................................................... 42
2.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lí, GV, học sinh cấp THCS về tầm
quan trọng của hoạt động bồi dưỡng HSG môn Toán .................................... 44
2.2.3. Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ....................................... 48
2.2.4. Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng
HSG .............................................................................................................. 49
2.2.5. Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác bồi
dưỡng HSG môn Toán .................................................................................. 50
2.2.6. Về chế độ chính sách ........................................................................... 51
2.3. Thực trạng biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các trường
THCS huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình .............................................................. 52
2.3.1. Những vấn đề chung về khảo sát ......................................................... 52
2.3.2. Phân tích kết quả khảo sát ................................................................... 53
2.4. Đánh giá chung thực trạng .......................................................................... 72
2.4.1 Kết quả đạt được và nguyên nhân ......................................................... 72
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân ............................................................ 72
2.4.3 Bài học kinh nghiệm............................................................................. 74
Tiểu kết chương 2 ................................................................................................ 74
Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH
GIỎI MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KIM
SƠN, TỈNH NINH BÌNH .................................................................................... 75
3.1. Cơ sở để xây dựng biện pháp ...................................................................... 75
3.1.1. Căn cứ vào cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .................................. 75
3.1.2. Căn cứ vào quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng,
nhà nước, Định hướng phát triển giáo dục cấp THCS của huyện Kim
Sơn, tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay. ............................................... 75
3.1.3. Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý bồi dưỡng HSG môn toán
ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. .......................................... 75


v

3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình .................................................. 75
3.2.1. Đảm bảo tính thực tiễn ........................................................................ 75
3.2.2. Đảm bảo tính khả thi ........................................................................... 76
3.2.3. Đảm bảo tính đồng bộ ......................................................................... 76
3.2.4. Đảm bảo tính kế thừa........................................................................... 76
3.2.5. Đảm bảo tính hiệu quả ......................................................................... 77
3.3. Đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. ....................................................................... 77
3.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bồi dưỡng HSG môn
toán ở trường THCS ...................................................................................... 77
3.3.2. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể với từng bước đi thích hợp ............ 79
3.3.3. Tăng cường tuyển chọn và bồi dưỡng GV tham gia bồi dưỡng HSG
môn toán........................................................................................................ 80
3.3.4. Tăng cường phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng HSG môn toán ......... 85
3.3.5. Đổi mới, cập nhật nội dung chương trình bồi dưỡng HSG môn
toán đáp ứng yêu cầu nội dung thi từng năm ................................................. 89
3.3.6. Đầu tư mua sắm tài liệu, xây dựng CSVC hỗ trợ cho bồi dưỡng
HSG môn toán .............................................................................................. 91
3.3.7. Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt động bồi
dưỡng HSG môn toán.................................................................................... 93
3.3.8. Cải tiến chính sách thi đua khen thưởng, khuyến khích HS và GV
trong bồi dưỡng HSG môn toán .................................................................... 95
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 98
3.5. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ........... 99
3.5.1. Những vấn đề chung về khảo nghiệm .................................................. 99
3.5.2. Kết quả và phân tích kết quả khảo nghiệm......................................... 100
Tiểu kết chương 3 .............................................................................................. 103
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 104
1. Kết luận ....................................................................................................... 104
2. Kiến nghị..................................................................................................... 105
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 108
PHỤ LỤC


vi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Viết đầy đủ

BGDĐT

: Bộ Giáo dục và Đào tạo

BDHSG

: Bồidưỡng HSG

BGH

: Ban giám hiệu

CB-GV-NV

: Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên

CBQL

: Cán bộ quản lí

CSVC

: Cơ sở vật chất

CNXH

: Chủ nghĩa xã hội

GD

: Giáo dục

GD&ĐT

: GD&ĐT

GDTrH

: Giáo dục trung học

GV

: Giáo viên

KT&KĐCLGD : Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
HĐND

: Hội đồng nhân dân

HS

: Học sinh

HSG

: HSG

PHHS

: Phụ huynh học sinh

QL

: Quản lí

TBDH

: Thiết bị dạy học

TBGD

: Thiết bị giáo dục

THCS

: THCS

THPT

: Trung học phổ thông

XHH

: Xã hội hóa

XHHGD

: Xã hội hóa giáo dục

UBND

: Ủy ban nhân dân


vii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1.
Bảng 2.2.
Bảng 2.3.

Thống kê xếp loại (theo học lực) HSG Toán 3 năm học ..................... 43
Thống kê HS đạt giải tại các cuộc thi HSG Toán trong 03 năm học .... 44
Nhận thức của CBQL, GV, HS về vai trò và ý nghĩa của hoạt
động bồi dưỡng HSG Toán trong các trường THCS ........................... 45
Bảng 2.4. Nhận thức của CBQL, GV, HS về mục đích của hoạt động bồi
dưỡng HSG môn Toán cấp THCS ...................................................... 46
Bảng 2.5. Đánh giá về nội dung bồi dưỡng HSG Toán THCS ............................ 48
Bảng 2.6. Mức thưởng HSG Toán đạt giải tại các cuộc thi HSG Toán các
cấp ..................................................................................................... 52
Bảng 2.7. Đối tượng khảo sát ............................................................................. 52
Bảng 2.8. Mức độ nhận thức của xây dựng và thực hiện chương trình bồi
dưỡng HSG môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS Kim
Sơn .................................................................................................... 55
Bảng 2.9. Mức độ thực hiện của xây dựng và thực hiện chương trình bồi
dưỡng HSG môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS
huyện Kim Sơn .................................................................................. 55
Bảng 2.10. Mức độ nhận thức của quản lý thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG
môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS huyện Kim Sơn ....... 57
Bảng 2.11. Mức độ thực hiện của quản lý thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG
môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS huyện Kim Sơn ....... 57
Bảng 2.12. Hiệu quả quản lí học sinh tham gia bồi dưỡng HSG môn Toán .......... 62
Bảng 2.13. Mức độ nhận thức của QL tuyển chọn, bồi dưỡng GV bồi dưỡng
HSG Toán và QL tuyển chọn, bồi dưỡng HSG Toán tại các trường
THCS huyện Kim Sơn ...................................................................... 64
Bảng 2.14. Mức độ thực hiện của QL tuyển chọn, bồi dưỡng GV bồi dưỡng
HSG Toán và QL tuyển chọn, bồi dưỡng HSG Toán ở trường
THCS huyện Kim Sơn ...................................................................... 64
Bảng 2.15. Mức độ nhận thức về quản lý CSVC bồi dưỡng HSG Toán các
trường THCS huyện Kim Sơn ............................................................ 67
Bảng 2.16. Mức độ thực hiện của quản lý CSVC bồi dưỡng HSG Toán ở các
trường THCS huyện Kim Sơn ............................................................ 68
Bảng 2.17. Mức độ nhận thức của quản lí kiểm tra, đánh giá thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng HSG Toán tại các trường THCS huyện Kim Sơn ..... 69
Bảng 2.18. Mức độ thực hiện của quản lí kiểm tra, đánh giá thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng HSG Toán tại các trường THCS huyện Kim Sơn ..... 70
Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp quản lý bồi
dưỡng HSG môn toán ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh
Bình ................................................................................................. 100
Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp bồi dưỡng
HSG môn Toán ................................................................................ 101


viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1.
Sơ đồ 1.2.
Sơ đồ 1.3.
Sơ đồ 1.4.
Sơ đồ 1.5.

Cấu trúc của năng lực ......................................................................... 13
Cấu trúc của tài năng .......................................................................... 15
Các chức năng và thông tin trong quản lí ........................................... 24
Các yếu tố quản lí giáo dục ................................................................ 25
Mối quan hệ giữa các yếu tố của quá trình bồi dưỡng HSG
mônToán ............................................................................................ 32
Biểu đồ 2.1. Tỉ lệ trình độ cán bộ, GV cấp THCS (2016)....................................... 42
Biểu đồ 2.2. Số lớp, số học sinh 3 năm học............................................................ 43
Biểu đồ 2.3. Số lượng thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc (năm 2016) .............. 49
Biểu đồ 2.4. So sánh mức độ nhận thức và mức độ thực hiện chương trình bồi
dưỡng HSG Môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS
huyện Kim Sơn .................................................................................. 56
Biểu đồ 2.5. So sánh mức độ nhận thức và mức độ thực hiện quản lí chương
trình bồi dưỡng HSG môn Toán THCS hiện nay tại các trường
THCS huyện Kim Sơn ....................................................................... 58
Biểu đồ 2.6. So sánh mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của quản lí tuyển
chọn, bồi dưỡng GV bồi dưỡng HSG Toán và quản lí tuyển chọn,
bồi dưỡng HSG Toán tại các trường THCS huyện Kim Sơn ............... 65
Biểu đồ 2.7. So sánh mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của quản lí
CSVC bồi dưỡng HSG môn Toán tại các trường THCS huyện
Kim Sơn............................................................................................. 69
Biều đồ 2.8. So sánh mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của quản lí kiểm
tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG Toán tại các
trường THCS huyện Kim Sơn ............................................................ 71
Biểu đồ 3.1. So sánh mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp
quản lý đã đề xuất ............................................................................ 102


1

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Mọi quốc gia đều coi giáo dục (GD) là nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự
phát triển kinh tế xã hội, với sự hưng thịnh của đất nước. Do vậy, trong những thập
kỉ gần đây, nhiều quốc gia đã và đang thực hiện cải cách, đổi mới về GD để chuẩn
bị cho thế hệ trẻ nói riêng và đất nước nói chung bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ được
mệnh danh là thế kỷ của công nghệ thông tin, thế kỷ của kinh tế tri thức.
Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, tiến hành công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh và
hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được ưu tiên
đầu tư, được xác định là “quốc sách hàng đầu”. Nhà nước khẳng định: Muốn tiến
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào
tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền
vững. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất
là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào đổi mới căn bản, toàn diện nền GD
quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng
khoa học công nghệ là một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 [9]. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đề án
“Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế” [1].
Trong Văn kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước,
Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự
phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt
Nam trong thế kỷ XXI.
Ngày 24/6/2010, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 959/QĐTTg về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông giai
đoạn 2010-2020” trong đó nhấn mạnh đến công tác đào tạo bồi dưỡng HSG và sinh
viên tài năng [10].


2

Ngày 4/7/2013, UBND Huyện Kim Sơn ban hành Đề án số 01/ĐA-UBND
về việc Nâng cao chất lượng GD toàn diện, ổn định đội ngũ GV và CBQL trong
ngành GD huyện Kim Sơn [46]. Ngày 2/4/2013 Huyện ủy huyện Kim Sơn bàn hành
Chương trình hành động số 17-CTr/HU về việcThực hiện Kết luận số 51-KL/TW
ngày 29/10/2012 [24]. Ngày 22/5/2015, Ban Thường vụ huyện ủy huyện Kim Sơn,
tỉnh Ninh Bình ra Nghị quyết số 21-NQ/HU về nâng cao chất lượng GD toàn diện
giai đoạn 2015-2020 [23];
Thực hiện Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của UBND huyện, những năm gần
đây công tác nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG)
nói chung và bồi dưỡng HSG môn toán nói riêng được các trường THCS huyện
Kim Sơn xác định là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm của
mỗi năm học. Phong trào bồi dưỡng HSG các trường trung học cơ sở (THCS) của
huyện đã đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh, cấp quôc gia. Có
được những thành tích trên là do sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Huyện ủy (HU),
Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND huyện Kim Sơn, Phòng GDĐT huyện Kim
Sơn, là sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ GV giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm
huyết với nghề, các thế hệ HS chăm ngoan, hiếu học, sáng tạo và đặc biệt là công
tác quản lí bồi dưỡng HSG có hiệu quả của các trường THCS. Tuy nhiên, chất
lượng HSG môn toán còn thấp, không ổn định, công tác quản lí bồi dưỡng HSG
môn toán gặp nhiều khó khăn, vẫn chỉ làm theo kinh nghiệm nên có nhiều trở ngại
và bất cập. Việc tìm kiếm được các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán các
trường THCS một cách khoa học, có hệ thống là vấn đề cấp bách và cần thiết để
đáp ứng yêu cầu thực tế của đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi
dưỡng HSG của các trường THCS, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ
giáo dục, đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện GD trong bối cảnh kinh
tế thị trường và hội nhập quốc tế. Với các lí do nêu trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài
“Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán các trường THCS huyện Kim Sơn,
tỉnh Ninh Bình”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lí luận và thực tiễn về chất lượng bồi dưỡng HSG môn toán các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, luận văn phân tích, đánh giá thực


3

trạng công tác quản lí bồi dưỡng HSG môn toán các trường THCS huyện Kim Sơn,
tỉnh Ninh Bình, đề tài đề xuất quan điểm và các biện pháp góp phần nâng cao chất
lượng quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh
Bình.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện được mục đích trên, luận văn tập trung làm rõ nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng cơ sở lí luận của biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán
THCS.
2. Khảo sát, đánh giá thực trạng bồi dưỡng HSG môn toán và các biện pháp
quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
3. Đề xuất các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, tiến hành khảo nghiệm nhằm khẳng
định tính khoa học, tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS huyện Kim Sơn,
tỉnh Ninh Bình.
4.2. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS thuộc Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
5. Phạm vi nghiên cứu
5.1. Nội dung và địa bàn nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG
môn toán ở trường THCS thuộc Phòng GDĐT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
5.2. Khách thể điều tra
- CBQL các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: 72 người.
- GV bồi dưỡng HSG môn toán các trường ở các trường THCS huyện Kim
Sơn, tỉnh Ninh Bình: 150 người.
- HSG môn toán ở các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: 200 em
6. Giả thuyết khoa học


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×