Tải bản đầy đủ

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông ở trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

B GIO DC O TO
HC VIN QUN Lí GIO DC

Lấ TH HIN TUYN

QUảN Lí ứng dụng công nghệ thông tin
Trong đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông
ở tr-ờng đại học công nghệ,
đại học quốc gia hà nội

LUN VN THC S QUN Lí GIO DC

H NI - 2016


B GIO DC O TO
HC VIN QUN Lí GIO DC

Lấ TH HIN TUYN

QUảN Lí ứng dụng công nghệ thông tin

Trong đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông
ở tr-ờng đại học công nghệ,
đại học quốc gia hà nội

CHUYấN NGNH: QUN Lí GIO DC
M S: 60 14 01 01

LUN VN THC S QUN Lí GIO DC

Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Tõn n

H NI - 2016


LỜI CẢM ƠN
Bản luận văn này trình bày lại một cách hệ thống một số vấn đề cơ bản
của khoa học quản lí và các ƣu thế của ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lí đào tạo. Dựa trên các cơ sở lý luận thu nhận đƣợc chúng tôi đã tiến
hành khảo sát thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác
đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông ở trƣờng Đại học Công Nghệ, Đại
học Quốc Gia Hà Nội. Từ đó đƣa ra các biện pháp quản lí ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác đào tạo ở trƣờng Đại học Công Nghệ, Đại học
Quốc Gia Hà Nội. Để hoàn thành bản luận văn này chúng tôi đã nhận đƣợc sự
giúp đỡ tận tình của các thầy, cô ở khoa Quản lí giáo dục, Học viện Quản lí
giáo dục, bạn bè đồng nghiệp và các giáo sƣ của trƣờng Đại học Công Nghệ,
Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đặc biệt là sự chỉ dẫn và quan tâm tận tình của
thầy hƣớng dẫn PGS.TS.Nguyễn Tân Ân trong suốt quá trình khởi thảo và
hoàn thành luận văn này. Nhân dịp này chúng tôi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm
ơn chân thành tới thầy hƣớng dẫn, các thầy cô ở Học viện Quản lí giáo dục,
các giáo sƣ và các bạn đồng nghiệp đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt
thời gian qua.
Hà Nội, ngày ........ tháng........ năm 2016
Tác giả Luận văn

Lê Thị Hiến Tuyến


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và trích dẫn nêu trong Luận văn là hoàn toàn trung thực. Kết quả nghiên


cứu của Luận văn chƣa từng đƣợc ngƣời khác công bố trong bất kỳ công
trình nào.
Hà Nội, ngày ........ tháng........ năm 2016
Tác giả Luận văn

Lê Thị Hiến Tuyến


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ............................................................ iii
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 6
THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC ............................ 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.................................................................. 6
1.2. Khái niệm cơ bản ..................................................................................... 7
1.2.1. Quản lí ................................................................................................ 7
1.2.2. Quản lí giáo dục và quản lí đào tạo .................................................... 9
1.2.3. Công nghệ thông tin ......................................................................... 11
1.3. Vai trò ứng dụng CNTT đối với sự phát triển của xã hội ......................... 13
1.4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo ở trƣờng Đại học ................... 15
1.4.1. Ứng dụng trong nghiên cứu khoa học .............................................. 15
1.4.2. Ứng dụng trong soạn thảo giáo án ................................................... 15
1.4.3. Ứng dụng trong thực hiện bài giảng ................................................ 16
1.4.4. Ứng dụng trong khai thác dữ liệu .................................................... 16
1.4.5. Ứng dụng trong đánh giá kết quả học tập ........................................ 17
1.4.6. Ứng dụng trong học tập của sinh viên ............................................. 17
1.4.7. Ứng dụng trong quản lí nhà trƣờng.................................................. 18
1.5. Quản lí hoạt động của ứng dụng CNTT trong đào tạo ở trƣờng Đại học18
1.6. Các yêu cầu đối với cán bộ quản lí trong hoạt động đào tạo ở trƣờng
Đại học .......................................................................................................... 19


1.7. Nội dung quản lí ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo ở trƣờng
Đại học .......................................................................................................... 23
1.7.1. Quản lí đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ về CNTT ...................... 23
1.7.2. Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị về CNTT ................................ 25
1.7.3 Quản lí thông tin, dữ liệu nguồn ....................................................... 25
1.7.4 .Quản lí các mối liên kết về ứng dụng CNTT ................................... 26
1.8. Những yếu tố ảnh hƣớng đến quản lí ứng dụng CNTT trong đào tạo ở
trƣờng Đại học .............................................................................................. 26
1.8.1. Yếu tố chủ quan................................................................................ 26
1.8.2. Yếu tố khách quan ............................................................................ 28
Kết luận chƣơng 1 ...................................................................................... 30
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN
THÔNG Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ
NỘI .................................................................................................................. 31
2.1. Khái quát về trƣờng Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội .......... 31
2.1.1. Một vài đặc điểm chung của trƣờng Đại học Công Nghệ, Đại học
Quốc Gia Hà Nội.......................................................................................... 31
2.1.2. Chuyên ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN ........................ 32
2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên ngành ĐTVT ở
trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN ............................................................................ 34
2.2.1. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị CNTT ở trƣờng ĐHCN,
ĐHQGHN ................................................................................................... 34
2.2.2. Thực trạng trình độ về CNTT của cán bộ trong đào tạo ở trƣờng
Đại học Công Nghệ .................................................................................... 37
2.2.3. Nội dung ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên ngành ĐTVT ở
trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN ......................................................................... 38


2.2.4. Thực trạng ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên ngành ĐTVT ở
trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN ......................................................................... 41
2.3. Thực trạng quản lí ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo chuyên
ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN .................................................. 43
2.3.1. Thực trạng quản lí đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ về CNTT ................. 43
2.3.2. Thực trạng quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị về CNTT .............. 45
2.3.3. Thực trạng quản lí thông tin, dữ liệu nguồn..................................... 47
2.3.4. Thực trạng quản lí các mối liên kết về ứng dụng CNTT ................. 50
2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí ứng dụng CNTT trong đào tạo
chuyên ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN...................................... 51
2.5. Đánh giá thực trạng công tác quản lí ứng dụng CNTT trong đào tạo
chuyên ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN...................................... 53
2.5.1 Những thành tựu và hạn chế ............................................................. 53
2.5.2. Nguyên nhân .................................................................................... 56
Kết luận chƣơng 2 ......................................................................................... 57
CHƢƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CNTT TRONG
ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ở TRƢỜNG ĐẠI
HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN .................................................................... 58
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp................................................................ 58
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả .............................. 58
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống................................................... 59
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ.................................................... 59
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ..................................................... 60
3.2. Các biện pháp đề xuất ............................................................................ 60
3.2.1. Nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt động
đào tạo chuyên ngành ĐTVT cho đội ngũ cán bộ quản lí ........................ 60


3.2.2. Xác định rõ các khâu, các lĩnh vực có thể ứng dụng CNTT phục
vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN 63
3.2.3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt
động đào tạo ở trƣờng ĐHCN, ĐHQG Hà Nội.......................................... 66
3.2.4. Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho việc quản lí ứng dụng CNTT
trong đào tạo chuyên ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN ............. 69
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp .............................................................. 72
3.4. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ..................... 74
Kết luận chƣơng 3 ......................................................................................... 80
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 85
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 87


i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Nguyên nghĩa

Ký hiệu

1

CNTT

Công nghệ thôn tin

2

ICT

Công nghệ thông tin và truyền thông

3

CSDL

Cơ sở dữ liệu

4

QLGD

Quản lí giáo dục

5

ĐT

Đào tạo

6

CBQL

Cán bộ quản lí

7

CPĐT

Chính phủ điện tử

8

CBQLGD

Cán bộ quản lí giáo dục

9

GD

Giáo dục

10

HTTTTQLGD Hệ thống thông tin trong quản lí giáo dục

11

ĐHCN

Đại học Công Nghệ

12

ĐHQGHN

Đại học Quốc Gia Hà Nội

13

CSVC

Cơ sở vật chất

14

BP

Biện pháp


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT ........................... 34
tại trƣờng Đại học Công nghệ, ĐHQGHN ..................................................... 34
Bảng 2.2: Thực trạng về mức độ sứ dụng CSVC phục vụ ứng dụng CNTT
trong công tác quản lí đào tạo chuyên ngành ĐTVT tại trƣờng ĐHCN,
ĐHQGHN ....................................................................................................... 35
Bảng 2.3: Trình độ CNTT của cán bộ phục vụ hoạt động đào tạo ở trƣờng Đại
học Công nghệ, ĐHQGHN ............................................................................. 37
Bảng 2.4: Kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên
ngành ĐTVT ở trƣờng ĐHCN, ĐHQGHN (bảng này đƣợc thăm dò ý kiến của
120 đối tƣợng cán bộ trong trƣờng ĐHCNT) ................................................... 41
Bảng 2.5: Thực trạng quản lí đào tào, bồi dƣỡng cán bộ về CNTT ............... 43
Bảng 2.6: Thực trạng quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị về CNTT ............ 46
Bảng 2.7: Thực trạng Quản lí thông tin dữ liệu nguồn ................................... 48
Bảng 2.8: Thực trạng quản lí các mối liên kết về ứng dụng CNTT ............... 50
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp .................... 74
Bảng 3.2. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp ...................... 76


iii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Mối liên hệ giữa 4 biện pháp quản lí ứng dụng CNTT ................. 73
trong đào tạo ở trƣờng ĐHCN ........................................................................ 73
Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo sát mực độ khả thi và mức độ cần thiết của các
biện pháp đề xuất quản lí ứng dụng CNTT trong quản lí đào tạo chuyên ngành
Điện tử viễn thông ở trƣờng Đại học Công Nghệ........................................... 79


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, công nghệ thông tin và truyền thông là cơ sở hạ tầng công
nghệ của xã hội và tri thức. Bản thân công nghệ thông tin không chỉ là một
ngành khoa học mà đã trở thành ngành công nghệ cao. Công nghệ thông tin
và truyền thông viết tắt là ICT (Information and Comunication Technology).
Nhƣ chúng ta đã biết trong những năm gần đây ICT đang làm thay đổi mọi
hoạt động của con ngƣời, trong đó có giáo dục đào tạo. Thông qua các ứng
dụng tuyệt vời của nó, ICT nói chung và công nghệ thông tin (CNTT) nói
riêng đã làm ảnh hƣởng thực sự đến đời sống văn hóa, nếp nghĩ, cách tiếp cận
và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần của con ngƣời.
Nhờ quá trình xử lý các thông tin có thể tiến hành một cách tự động nên các
hoạt động liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học hoặc quản lí và tổ
chức các hoạt động của con ngƣời đƣợc tiến hành một cách dễ dàng và hiệu
quả hơn. Nhiều công cụ sản xuất và điều khiển tự động mới ra đời, các máy
móc tinh vi mà gọn nhẹ của công nghệ điện tử đã trở nên thân thuộc và gần
gũi cho tất cả mọi ngƣời thuộc mọi lứa tuổi.
Riêng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin (hay chính
xác hơn là ICT) đã mở tung bốn bức tƣờng của trƣờng học truyền thống xƣa
nay thành một thế giới mênh mông đầy ắp những tri thức quý báu của nhân
loại. Nói cách khác công nghệ thông tin (CNTT) đã làm thay đổi một cách căn
bản cách dạy và cách học. Nhờ có công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
mà chúng ta có thể đẩy nhanh các quá trình chuyển đổi từ hình thái học tập
trung sang sang hình thái học tập theo phƣơng thức phân tán đa tốc độ. Đặc
biệt CNTT có thể hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong quá trình chuyển đổi từ
việc học tập theo hƣớng nghiền ngẫm nội dung sang xu hƣớng học tập và phát
triển năng lực. Do đó nó góp phần đẩy mạnh quá trình xã hội hóa giáo dục và
tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho quan điểm học tập suốt đời.


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×