Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ở Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)

B GIO DC V O TO
HC VIN QUN Lí GIO DC
_____________
______________

ONG TH TUYT

QUảN Lý HOạT ĐộNG GIáO DụC CHUYÊN BIệT
TRẻ KHUYếT TậT ở TRUNG TÂM CHĂM SóC
TRẻ EM KHUYếT TậT BắC GIANG
Chuyờn ngnh: Qun lý giỏo dc
Mó s: 60.14.01.01

LUN VN THC S QUN Lí GIO DC

Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN TH HONG YN

H NI 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn
sâu sắc nhất tới Cô giáo – GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến đã tận tình hướng
dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục,
phòng đào tạo và tập thể thầy cô giáo Học viện Quản lý giáo dục đã trực tiếp
giảng dạy, giúp đỡ và cho tôi nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình học
tập và hoàn thành luận văn.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, chuyên viên, tập thể cán
bộ giáo viên, các em học sinh, cán bộ tại địa phương, phụ huynh học sinh đã
nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ, cung cấp cho tôi những số liệu, thông tin, tạo
điều kiện để tôi hoàn thành luận văn này.
Xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và
Ban Lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang đối với
bản thân tôi.
Mặc dù có nhiều cố gắng, song những thiếu sót của luận văn này là khó
tránh khỏi. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của thầy cô giáo và
các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 12 năm 2016
Tác giả

Ong Thị Tuyết


ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... i
MỤC LỤC..............................................................................................................ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ ................................................................. vii
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3


6. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
Luận văn sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu chủ yếu: ......................... 4
8. Cấu trúc của luận văn ...................................................................................... 5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHUYÊN BIỆT TRẺ KHUYẾT TẬT ................................................................. 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ....................................................................... 6
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài ............................................................ 6
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .............................................................. 9
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ............................................................. 12
1.2.1. Trẻ khuyết tật ...................................................................................... 12
1.2.2 Giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật....................................................... 13
1.2.3. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết
tật .................................................................................................................. 14
1.3. Giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật............................................................. 18
1.3.1. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ khuyết tật ............................................... 18
1.3.2. Khó khăn của học sinh khuyết tật trong học tập ................................... 21
1.3.3. Quy trình giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật....................................... 24
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ............. 27
1.3.5. Những lưu ý khi dạy học chuyên biệt cho trẻ khuyết tật ...................... 30
1.4. Quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ở Trung tâm
Chăm sóc trẻ em khuyết tật ............................................................................... 31


iii
1.4.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của của Trung tâm Chăm sóc trẻ em
khuyết tật ...................................................................................................... 31
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật của
Giám đốc Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật .......................................... 32
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt cho
trẻ khuyết tật ở Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật....................................... 40
1.5.1. Cơ sở vật chất của Trung tâm .............................................................. 40
1.5.2. Nguồn lực tài chính ............................................................................. 41
1.5.3. Đặc điểm văn hóa - xã hội ................................................................... 41
1.5.4. Văn bản pháp quy về giáo chuyên biệt................................................. 41
Tiểu kết chương 1.................................................................................................. 42
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHUYÊN BIỆT TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRUNG TÂM CHĂM SÓC ............ 43
TRẺ EM KHUYẾT TẬT BẮC GIANG ............................................................. 43
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu ................................................................. 43
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế văn hóa giáo dục của tỉnh
Bắc Giang ..................................................................................................... 43
2.1.2. Khái quát về Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang .......... 44
2.1.3. Khái quát về tình hình giáo dục của Trung tâm Chăm sóc trẻ em
khuyết tật Bắc Giang ..................................................................................... 45
2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ................................................................... 46
2.2.1. Mục đích khảo sát................................................................................ 46
2.2.2. Mục tiêu khảo sát ................................................................................ 46
2.2.3. Nội dung khảo sát ................................................................................ 47
2.2.4. Mẫu đối tượng khảo sát và địa bàn khảo sát......................................... 47
2.2.5. Phương pháp và công cụ khảo sát ........................................................ 47
2.2.6. Cách thức tiến hành ............................................................................. 47
2.3. Thực trạng hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ở Trung tâm
chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang ............................................................... 47
2.3.1. Về vấn đề nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng, phụ
huynh học sinh về GDCB trẻ KT................................................................... 47
2.3.2. Nhu cầu giáo dục chuyên biệt của gia đình trẻ khuyết tật..................... 49
2.3.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên chuyên biệt ở Trung tâm chăm sóc trẻ
em khuyết tật................................................................................................. 49


iv
2.3.4. Thực trạng kiến thức, kĩ năng về giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật
của GV ở Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang.......................... 53
2.3.5. Thực trạng học sinh học chuyên biệt tại Trung tâm chăm sóc trẻ em
khuyết tật Bắc Giang ..................................................................................... 54
2.3.6. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hỗ trợ giáo dục chuyên
biệt trẻ khuyết tật ở Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang ... 58
2.4. Thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ở
Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang....................................... 61
2.4.1. Thực trạng về lập kế hoạch giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật ở
Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang .................................. 61
2.4.2. Thực trạng việc tổ chức GDCB trẻ KT ở Trung tâm chăm sóc trẻ
em khuyết tật Bắc Giang ............................................................................... 63
2.4.3. Về công tác chỉ đạo thực hiện GDCB trẻ KT ở Trung tâm chăm sóc
trẻ em khuyết tật Bắc Giang .......................................................................... 64
2.4.4. Thực trạng về kiểm tra, đánh giá GDCB trẻ KT ở Trung tâm chăm
sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang .................................................................... 65
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động GDCB trẻ KT ở Trung
tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang ........................................................ 66
2.5.1. Ưu điểm .............................................................................................. 66
2.5.2. Hạn chế ............................................................................................... 66
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế ......................................................... 67
Tiểu kết chương 2.................................................................................................. 68
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHUYÊN
BIỆT TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM
KHUYẾT TẬT .................................................................................................... 69
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ............................................................... 69
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế ...................................................... 69
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn....................................................... 70
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ......................................................... 71
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện và đồng bộ .................................... 71
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững và ổn định ....... 71
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đặc thù của GDCB trẻ KT............................ 72
3.2. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động GDCB trẻ KT tại Trung tâm chăm
sóc trẻ rm khuyết tật Bắc Giang......................................................................... 72


v
3.2.1. Nâng cao nhận thức về giáo dục chuyên biệt cho cộng đồng và
Trung tâm ..................................................................................................... 72
3.2.2. Quản lý xây dựng kế hoạch GDCB trẻ KT trongTrung tâm chăm
sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang .................................................................... 74
3.2.3. Quản lý tăng cường các hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể,
hoạt động ngoài giờ lên lớp ........................................................................... 76
3.2.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý - giáo viên về
GDCB trẻ KT và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên ....................................... 79
3.2.5. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá GDCB trẻ KT tại Trung tâm ....... 82
3.2.6. Quản lý xây dựng và trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy
học ................................................................................................................ 84
3.2.7. Quản lý phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động GDCB cho học
sinh KT ......................................................................................................... 86
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 89
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ............................ 91
3.4.1. Mục đích khảo sát................................................................................ 91
3.4.2. Các bước tiến hành khảo sát ................................................................ 91
3.4.3. Kết quả khảo sát .................................................................................. 92
Tiểu kết chương 3.................................................................................................. 96
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...................................................................... 97
1. Kết luận ......................................................................................................... 97
2. Khuyến nghị .................................................................................................. 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 101
PHỤ LỤC


vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Chữ viết tắt

Cụm từ viết tắt

1

CBQL

Cán bộ quản lý

2

CSVS

Cơ sở vật chất

3

GV

Giáo viên

4

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

5

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

6

GDCB

Giáo dục chuyên biệt

7

HĐNGLL

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

8

PHHS

Phụ huynh học sinh

9

KHGDCN

Kế hoạch giáo dục cá nhân

10

KT

Khuyết tật

11

GDĐB

Giáo dục đặc biệt

12

TBDH

Thiết bị dạy học


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Bảng 2.1:

Nhận thức của chính quyền, cộng đồng, phụ huynh học sinh về trẻ
KT và GDCB trẻ KT .......................................................................... 48
Bảng 2.2: Nguyện vọng của phụ huynh trẻ KT ................................................... 49
Bảng 2.3: Tình hình đội ngũ giáo viên chuyên biệt tại Trung tâm chăm sóc
trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang ........................................................ 50
Bảng 2.4: Kết quả đánh giá xếp loại GV và các danh hiệu thi đua của GV tại
Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang .............................. 50
Bảng 2.5. Nhận thức của GV về vai trò của GDCB đối với trẻ KT ..................... 51
Bảng 2.6: Ảnh hưởng của GDCB trẻ KT đối với GV dạy chuyên biệt ................ 52
Bảng 2.7: Thống kê số lượng GV đã được tập huấn về GDCB ........................... 53
Bảng 2.8: Đánh giá nhu cầu được tập huấn về GDCB của GV ........................... 54
Bảng 2.9: Số lượng học sinh học chuyên biệt tính theo khối lớp......................... 54
Bảng 2.10: Đánh giá, xếp loại học lực 2 môn Tiếng Việt, Toán bậc tiểu học ....... 55
Bảng 2.11: Đánh giá xếp loại hạnh kiểm và khả năng hòa nhập ........................... 56
Bảng 2.12: Tỉ lệ các môn học được học sinh chọn ................................................ 57
Bảng 2.13: Tổng hợp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của Trung
tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Giang (Năm học 2015 2016).................................................................................................. 59
Bảng 2.14: Đánh giá của CBQL và GV về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học .......... 60
Bảng 2.15: Đánh giá của GV về việc thực hiện KHGDCN cho trẻ KT ................. 62
Bảng 2.16: Đánh giá của CBQL và GV về tổ chức thực hiện GDCB.................... 63
Bảng 3.17: Đánh giá của lãnh đạo, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh Bắc Giang và GV về công tác chỉ đạo thực hiện
GDCB của Giám đốc Trung tâm ........................................................ 64
Bảng 3.1: Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp đề xuất ................... 92
Bảng 3.2: Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp đề xuất ..................... 93
Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả đánh giá mức độ cần thiết và mức độ khả thi của
các biện pháp đề xuất ......................................................................... 94
Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo nghiệm đánh giá mức độ cần thiết và khả thi của các
biện pháp đề xuất ............................................................................... 95


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển khá nhanh, toàn diện của
đất nước thì giáo dục cũng đã có những bước phát triển về chất lượng, quy
mô, loại hình đào tạo... Giáo dục đã và đang thể hiện vai trò đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng cao phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước. Trong
đó nổi lên một vấn đề được quan tâm và cũng là xu thế tất yếu cho sự phát
triển hiện nay - đó là giáo dục cho mọi người.
Công ước quốc tế về quyền trẻ em đã khẳng định: “Tất cả trẻ em sinh ra
đều có quyền được đi học”. Đảng và Nhà nước ta trong chính sách về giáo
dục luôn quan tâm đến đối tượng trẻ KT. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Điều 59) đã nêu: “Nhà nước và xã hội tạo
điều kiện cho trẻ tàn tật được đi học văn hóa và học nghề phù hợp” [28].
Trong Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 10):
“… Nhà nước ưu tiên cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng
chính sách ưu đãi, người tàn tật, KT và đối tượng được hưởng chính sách xã
hội khác được thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. [1]
Thực hiện Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Luật Người khuyết tật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các chính sách
hỗ trợ về giáo dục người KT (người dạy và người học); đẩy mạnh công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên có kỹ năng giáo dục
trẻ KT; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đặc thù nhằm đẩy
mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục trẻ KT, trong đó có công tác
giáo dục chuyên biệt.
Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục tách biệt trẻ em có cùng
dạng KT vào cơ sở giáo dục riêng theo chương trình giáo dục riêng phù hợp


2

với đặc điểm tâm - sinh lý và dạng tật của trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa
của trẻ KT, từ đó giúp các em phát triển nhân cách, tri thức, kỹ năng, các
phẩm chất và thể chất của mình. Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, trong khoảng
thời gian từ 2008 – 2013, Việt Nam đã thực hiện giáo dục chuyên biệt cho
79.580 học sinh KT cấp tiểu học. Nhằm giúp các em phát triển nhân cách, tri
thức, kỹ năng, các phẩm chất và thể chất của mình, Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1019/QĐ – TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai
đoạn 2012 – 2020, trong đó đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 có 60% trẻ KT
được tiếp cận giáo dục và đến năm 2020 đạt 70%. Mặt khác, việc chăm sóc,
giáo dục trẻ KT không chỉ mang tính nhân văn cao cả mà còn đánh dấu mức
độ phát triển của toàn xã hội. Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu giáo dục
trẻ KT, đặc biệt là những trẻ KT ở mức độ nặng và rất nặng thì giáo dục
chuyên biệt là sự lựa chọn tốt nhất.
Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang là Trung tâm chuyên
biệt trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, được
thành lập năm 2002. Trung tâm có nhiệm vụ chăm sóc, phục hồi chức năng,
dạy chữ, dạy nghề và giáo dục nhân cách cho trẻ em KT trong tỉnh Bắc
Giang. Đây là môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn và mang lại lợi ích
cho trẻ. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động GDCB trẻ KT ở Trung tâm còn tồn
tại một số hạn chế như công tác quản lý lúng túng, hiệu quả chưa cao, chất
lượng giáo dục chuyên biệt còn thấp, thiếu bền vững...
Xuất phát từ lý do trên, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn công tác, tác
giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ
khuyết tật ở Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang” làm luận
văn tốt nghiệp cao học, với mong muốn tìm ra được những biện pháp tốt nhất
để công tác giáo dục chuyên biệt đạt kết quả cao nhất.


3

2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động GDCB,
luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDCB ở Trung tâm chăm
sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang nhằm nâng cao chất lượng GDCB trẻ KT tại
Trung tâm.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục chuyên biệt trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em
khuyết tật Bắc Giang.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý hoạt động GDCB trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ
em khuyết tật Bắc Giang.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu những biện pháp quản lý GDCB của Giám đốc ở
Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang trong khoảng thời gian từ
2013 đến 2016.
- Đối tượng khảo sát là Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh KT (học sinh
khiếm thính, học sinh KT trí tuệ, học sinh KT vận động, học sinh bại não) ở
mức độ nhẹ (có độ tuổi từ 7 đến dưới 16 tuổi).
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDCB trẻ KT.
5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng GDCB và quản lý hoạt động
GDCB trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang.
5.3. Đề xuất biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao chất
lượng GDCB trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang.
6. Giả thuyết khoa học


4

Hiện nay, chất lượng GDCB trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết
tật Bắc Giang còn nhiều hạn chế. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý
hoạt động GDCB trẻ KT phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ KT, đặc
điểm của Trung tâm, phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện phối hợp
một cách đồng bộ, hợp lý các biện pháp thì hiệu quả hoạt động GDCB trẻ KT
sẽ được nâng cao.
7. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu chủ yếu:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài liệu liên
quan đến vấn đề giáo dục chuyên biệt trẻ khuyết tật và quản lý giáo dục
chuyên biệt trẻ KT.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp quan sát
Sử dụng phương pháp này để quan sát các hoạt động trong Trung tâm, dự
giờ một số giáo viên để tìm hiểu thực trạng dạy và học GDCB của giáo viên,
học sinh KT và việc quản lý GDCB trẻ KT của cán bộ quản lý.
7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (Anket)
Sử dụng phương pháp này để trưng cầu ý kiến của giáo viên, học sinh KT,
nhằm thu thập số liệu để đánh giá thực trạng công tác quản lý GDCB trẻ KT ở
Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang.
7.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên và tham khảo
các ý kiến chuyên gia với mục đích đưa các kết luận thoả đáng trong việc
đánh giá thực trạng công tác quản lý GDCB và đề xuất một số biện pháp giúp
cho việc quản lý GDCB trẻ KT ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc
Giang có hiệu quả.


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×