Tải bản đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn lập trình nhà thông minh KNX sử dụng thiết bị của ABB phần 1

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ

TÂN PHÁT
Địa chỉ: Số 168 – Phan Trọng Tuệ – Thanh Liệt - Thanh Trì – Hà Nội
Điện thoại: 04.3685.7776/ Fax: 04. 3685.7775
Website: www.tpa.com.vn - Email: tpa@tpa.com.vn

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ
NHÀ THÔNG MINH KNX
Mã: EXHE.0001.00

TP-TT31-BM06/Lsđ:00


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Mục lục
1.

Sơ đồ nguyên lý của bài thực hành..........................................................................................3


2.

Danh mục thiết bị có trong bài thực hành................................................................................3

3.

Nguyên lý hoạt động của bài thực hành...................................................................................3

4.

Trình tự thao tác thực hành.......................................................................................................3

5.

Kết quả thực hành.....................................................................................................................4

2


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

1. Sơ đồ nguyên lý của bài thực hành

Hình 1-1: Sơ đồ nguyên lý bài thực hành

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

3


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

2. Danh mục thiết bị có trong bài thực hành
STT
1
2
3


4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TÊN THIẾT BỊ

MODEL

SL
MODULE NGUỒN KNX
TPAD.H5000
01
MODULE IP ROUTER
TPAD.H5060
01
MODULE 4 NÚT BẤM
TPAD.H5100
01
MODULE 2 NÚT BẤM
TPAD.H5090
01
MODULE 1 NÚT BẤM
TPAD.H5080
02
3. Nguyên
MODULE 4 RELAY ĐIỀU KHIỂN
TPAD.H5020
01
lý hoạt
MODULE ĐIỀU KHIỂN A/S NGOÀI TRỜI
TPAD.H5140
01
động của
MODULE ĐIỀU KHIỂN A/S TRONG NHÀ
TPAD.H5030
01
bài thực
MODULE ĐIỀU KHIỂN KIỂU DIMMER
TPAD.H5040
01
hành
MODULE ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA
TPAD.H5050
01
- Bài toán :
MODULE CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
TPAD.H5130
01
Tất cả các
MODULE CẢM BIẾN PHÁT HIỆN NGƯỜI
TPAD.H5020
01
thiết bị
của bộ
MODULE ĐẦU VÀO SỐ
TPAD.B0210
01
nhà thông
DÂY CẮM TRÒN LTW8, DÂY MẠNG
15
minh được
DÂY CẮM AN TOÀN
50
kết nối vào
mạng KNX Bus, sau đó đặt lại địa chỉ của từng thiết bị, ghi nhớ lại các địa chỉ này, dán
địa chỉ lên mặt module để làm các bài thực hành tiếp theo.

4. Trình tự thao tác thực hành
B1.Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.
B2.Gá lắp thiết bị lên khung thực hành.
B3.Đấu nối thiết bị theo sơ đồ hình 1-1.
B4.Kiểm tra mạch điện, nguồn điện trước khi vận hành.
B5.Cấu hình ứng dụng bằng phần mềm ETS
Mở phần mềm ETS5 bằng cách click vào biểu tượng ETS5 trên màn hình

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

4


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Bấm dấu “+”, đặt tên Project(1), kiểu nhóm địa chỉ loại tự do, hai cấp hay ba
cấp (3), sau đó nhấn Create Project để bắt đầu một dự án mới.

Vào Workplace (1)Open New Panel (2)  Topology (3) để tạo cấu trúc cho dự
án

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

5


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Tạo Area mới, đặt tên cho Area ở phần Area Name (2)

Tạo Line mới, đặt tên cho Line, đặt vùng địa chỉ cho Line, nếu giả sử một thiết
bị có địa chỉ là “1.2.10” thì Line có giá trị là 1.2

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

6


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Vào Catalog, Import Catalogs như sau :

Import tất cả các file thư viện thiết bị KNX ABB vào phần mềm ETS, có thể lên
trang https://www.busch-jaeger.de/en/ để tải về các thư viện như ở dưới
Link : http://www.knxgebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_data_knxprod.htm
Part 1 : http://www.knxgebaeudesysteme.de/sto_g/English/ETS_VD/IBUS_EX.KNXPROD
Part 2 :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/ETS_VD/BJE_EX.VD5

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

7


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

8


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Vào Catalogs, tìm kiếm thiết bị có tên SA/S 4.6.1.1 là thiết bị chấp hành Switch
Actulator.

Kéo thiết bị tìm kiếm được (2) kéo lên vùng số (3).

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

9


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Đặt địa chỉ cho thiết bị, nếu đã biết trước địa chỉ thì nhập đúng địa chỉ của thiết
bị, nếu không biết địa chỉ thì cần đặt lại địa chỉ thiết bị.

Tương tự, gõ 6127 vào để tìm kiếm thiết bị module 4 nút bấm, sau đó kéo vào
và nhập địa chỉ chính xác, không biết địa chỉ thì cần đặt lại địa chỉ.

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

10


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Lấy tất cả các thiết bị có trong bộ thực hành vào

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

11


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Tắt cửa sổ Catalogs

Download địa chỉ thiết bị như sau : Chọn vào thiết bị  Download  Download
invidial address .

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

12


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

Một thông báo yêu cầu bấm nút lập trình trên thiết bị để hoàn thành việc
download, khi bấm vào đèn lập trình sẽ chuyển sang màu đỏ, sau khi download
xong, đèn sẽ tắt.

5. Kết quả thực hành
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

13


Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tân Phát

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng về sản phẩm của chúng tôi, rất mong nhận
được góp ý của quý khách hàng về tài liệu, sản phẩm để chúng tôi nâng cao hiệu quả khai thác,
sử dụng thiết bị.
Người biên soạn tài liệu:
Địa chỉ email: doc.info@tpa.com.vn
Số điện thoại: 04.3685.7776.

EXHE.0001.00

ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH KNX

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×