Tải bản đầy đủ

De thi ket cau mo tru (trinh lap)

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 01-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Khái niệm về mố, trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn

dầm (m)
Tải trọng thiết
kế

33

Khổ cầu (m)

- Hoat tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức
xe chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết
cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (f'c)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT


Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

Chữ T

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)
Các số liệu khác

6.5

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mt ct ngang cu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng


Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 02-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

B. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)

24

Khổ cầu (m)

- Hoat tải HL93

Tải trọng thiết
kế

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

Chữ T

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)
Các số liệu khác

7.5

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.


c- Kiểm tra mố theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đỉnh bệ móng

Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 03-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận mố cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

18
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8+ 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (f'c)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)

6

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu


a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đáy
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 04-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các loại trụ cầu dầm
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

18
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)
Các số liệu khác
2. Yêu cầu:

Chữ T

4.5

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp


1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 05-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các loại mố cầu dầm
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

21
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)

6

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp


2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHề
P

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 06-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các biện pháp giảm áp lực đất sau mố
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

21

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

Chữ T

3


Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)
Các số liệu khác

4.5

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 07-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

Bộ môn: ctgttp và Ctt

A. Lý thuyết
Khái niệm về mố, trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

24
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5


Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)

5

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đỉnh bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 08-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố
trụ cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

24
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3

Khổ cầu (m)

8 + 2x1.5

Kiểu bố trí lề ngời đi bộ

Cùng mức
xe chạy

KN/m2

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T


Vật liệu kết
cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến
đỉnh mố (m)

6

Các số liệu
khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không
đợc sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 09-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận mố cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)

28

Khổ cầu (m)

8 + 2x1.5


Tải trọng

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

Tuỳ chọn

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Mố U BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

Chữ T

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
mố (m)
Các số liệu khác

4.5

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 10-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận mố cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh


Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

28

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

8 + 2x1.5

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Trụ thân cột

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

8

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 11-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Chuyên ngành: TĐH
Thời gian: 90 phút
Nguyễn Thị Tuyết
Trinh


A, Lý thuyết
Các biện pháp giảm áp lực đất sau mố
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

33

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ thân hẹp

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)

Chữ T

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

9

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một mố theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra mố theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu


đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 12-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Khái niệm về mố, trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

33

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ thân đặc

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)
Số lợng nhịp

Chữ T

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)
Các số liệu khác

10

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng


Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 13-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng thiết
kế

15
- Hoat tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức
xe chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Chữ T

Vật liệu kết
cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Kiểu mố (trụ)

Trụ thân cột

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

8

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHề
P

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra


TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 14-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận mố cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng thiết
kế

15

Khổ cầu (m)

- Hoat tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ 2 cột

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)

Chữ T

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

8

Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP


Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 15-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các loại trụ cầu dầm
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

18

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8+ 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ thân tròn

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)

Chữ T

Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

7

Các số liệu khác
2. Yêu cầu:

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp


1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH cờng độ 1 theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH cờng độ về sức kháng cắt tại mặt cắt đỉnh
bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 16-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các loại mố cầu dầm
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

18

Khổ cầu (m)

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m

2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ 2 cột BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)
Số lợng nhịp

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)

Chữ T

3
10


Các số liệu khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 17-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố
trụ cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Các biện pháp giảm áp lực đất sau mố
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

21
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3

Khổ cầu (m)

8 + 2x1.5

Kiểu bố trí lề ngời đi bộ

Cùng mức
xe chạy

KN/m2

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết
cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ thân hẹp

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)

Chữ T


Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến
đỉnh trụ (m)

8

Các số liệu
khác

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không
đợc sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 18-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Khái niệm về mố, trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

21
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Khổ cầu (m)
Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

8 + 2x1.5
Cùng mức xe
chạy
Chữ T
30 MPa


Kiểu mố (trụ)

Trụ 2 cột BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

Số lợng nhịp

5
3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)
Các số liệu khác

12

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHềP

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫu
trờng đại học gtvt

đề thi

trởng Bộ môn

(số 19-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố
trụ cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)
Tải trọng

24
- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3
KN/m2

Khổ cầu (m)

8 + 2x1.5

Kiểu bố trí lề ngời đi bộ

Cùng mức
xe chạy


Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết
cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ thân tròn

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)
Số lợng nhịp

3

Chiều cao từ đáy móng đến
đỉnh trụ (m)
Các số liệu
khác

Chữ T

12

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHề
P

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đáy bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đáy bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không
đợc sử dụng ví dụ thiết kế mẫu

đề thi

trờng đại học gtvt

trởng Bộ môn

(số 20-CTGT)
Môn học: Kết cấu Mố trụ
cầu
Thời gian: 90 phút
Khoa: công trình
Bộ môn: ctgttp và Ctt

Nguyễn Thị Tuyết
Trinh

A. Lý thuyết
Cấu tạo các bộ phận trụ cầu
B. Bài tập
1. Số liệu cho trớc
Chiều dài toàn
dầm (m)

24

Khổ cầu (m)

8 + 2x1.5


Tải trọng

- Hoạt tải HL93

- Ngời đi 3 KN/m2

Kiểu bố trí lề ngời
đi bộ

Cùng mức xe
chạy

Dạng kết cấu

Dầm có sờn

Dạng mặt cắt

Vật liệu kết cấu

BTCT thờng

Cấp bê tông (fc)

30 MPa

Trụ 2 cột BTCT

Số lợng dầm chủ
(dầm)

5

Kiểu mố (trụ)
Số lợng nhịp

Chữ T

3

Chiều cao từ đáy móng đến đỉnh
trụ (m)
Các số liệu khác

14

Các số liệu khác thí sinh tự chọn cho phù hợp

2. Yêu cầu:
1/2 MAậ
T CAẫ
T ẹA
U NHề
P

1/2 MAậ
T CAẫ
T GIệế
A NHềP

Mặt cắt ngang cầu
a- Chọn cấu tạo một trụ theo các dữ liệu đã cho.
b- Theo cấu tạo đã chọn ở trên, hãy thiết lập tổ hợp tải trọng kiểm tra
TTGH sử dụng theo phơng dọc cầu mặt cắt đỉnh bệ móng.
c- Kiểm tra trụ theo TTGH sử dụng tại mặt cắt đỉnh bệ móng
Ghi chú: Thí sinh chỉ đợc tham khảo giáo trình và Qui trình, không đợc
sử dụng ví dụ thiết kế mẫuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×