Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện phù cừ, tỉnh hưng yên theo định hướng đổi mới giáo dục (tt)

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Tăng cường hiệu lực quản lí nhà nước về GD, nhất là về chương
trình, nội dung và chất lượng GD-ĐT, đồng thời chú trọng tới việc phát
triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.
Để thực hiện mục tiêu kế hoạch 2016 - 2020, phấn đấu đưa GD bậc
THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất
lượng GD, nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ nhà giáo nhiệt tình, năng
động có phẩm chất tốt và năng lực chuyên môn cao thông qua hoạt động
của các tổ chuyên môn ở các trường THCS, cần có những biện pháp tăng
cường hiệu quả quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ
chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Với mục tiêu đó,
tác giả đã chọn đề tài: “Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường
THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD” làm
đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động của tổ
chuyên môn theo định hướng đổi mới GD, nhằm nâng cao chất lượng sinh
hoạt tổ chuyên môn, góp phần quyết định cho việc nâng cao chất lượng
dạy và học trong các trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đáp ứng
yêu cầu đổi mới GD hiện nay.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các
trường THCS; Nghiên cứu, khảo sát thực trạng về quản lí hoạt động tổ chuyên
môn ở các trường THCS huyện Phù Cừ theo định hướng đổi mới GD.
4. Phạm vi nghiên cứu
Các nghiên cứu các biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn và khảo
sát số liệu ở 15 trường THCS của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trong thời gian
3 năm trở lại đây (từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016).
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
5.1 . Khách thể nghiên cứu
Quá trình hoạt động của các tổ chuyên môn ở các trường THCS
thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD.
5.2 . Đối tượng nghiên cứu
1


Biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD.
6. Giả thuyết khoa học
Qua thực tiễn kiểm tra, chúng tôi nhận thấy hoạt động của tổ chuyên
môn các trường chưa đáp ứng, còn nhiều bất cập dẫn đến chất lượng GD
của bậc THCS huyện Phù Cừ thường ở mức thấp trong tỉnh Hưng Yên.
Vì vậy, nếu đề xuất được những biện pháp quản lí hoạt động tổ
chuyên môn theo định hướng đổi mới GD phù hợp với thực tiễn GD
THCS của huyện, thì sẽ nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, năng lực
chuyên môn của đội ngũ GV theo hướng tích cực, góp phần nâng cao chất
lượng GD của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trong thời gian sớm nhất,
đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới GD hiện nay.
7. PP nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu: Đọc, phân tích, tổng hợp những văn bản, tài liệu
PP quan sát: Quan sát các hoạt động của GV, HS.
Điều tra - Khảo sát: Sử dụng các phiếu khảo sát, thăm dò,…
PP nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Kiểm tra, đánh giá năng lực
quản lí, năng lực hoạt động của cán bộ quản lí, GV…
Tổng kết kinh nghiệm quản lí: Thông qua thực tiễn triển khai các
biện pháp quản lí, từ đó đúc rút ra các kinh nghiệm quản lí,..
PP phân tích tổng hợp: Phân tích, tổng hợp hệ thống các dữ liệu trước
và trong quá trình nghiên cứu,..
PP chuyên gia: Xin ý kiến của chuyên gia về các lĩnh vực…
PP thống kê toán học: Sử dụng các công cụ trên máy tính nhằm thực


hiện việc thống kê, phân tích các số liệu khảo sát,…
8. Những đóng góp mới của đề tài
- Đề tài góp phần bổ sung và hoàn chỉnh cơ sở lí luận về quản lí hoạt
động tổ chuyên môn ở trường THCS theo định hướng đổi mới GD.
- Đề tài chỉ ra thực tiễn quản lí còn nhiều bất cập, hạn chế khiến hoạt
động của các tổ chuyên môn không hiệu quả.
- Đưa ra được hệ thống các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí,
phù hợp với với điều kiện thực tiễn tại địa phương.
9. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ
2


lục, luận văn được trình bày trong 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở
trường THCS theo định hướng đổi mới GD.
- Chương 2: Thực trạng về quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các
trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD.
- Chương 3: Biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các
trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD.

3


CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
Ở TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
1.1.Tổng quan về nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới
Ở Nga, đã đưa ra một số biện pháp quản lí của trường THCS, trong đó
chú trọng tới việc phân công công việc hợp lí qua các thành viên; các nước như
Anh, Mĩ đều lấy nhà trường làm đối tượng nghiên cứu, phân tích. Trong đó có
đề cập tới việc phân cấp quản lí trong nhà trường, chú trọng tới việc xây dựng
tổ chuyên môn và bồi dưỡng đội ngũ GV. Ở Nhật Bản, mô hình sinh hoạt tổ
chuyên môn theo nghiên cứu bài học (Lesson Study) được ra đời từ rất lâu,
được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới như Mĩ, Đức, Hàn Quốc,
Singapore, Phần Lan, Thái Lan, Việt Nam.
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
Trong các công trình nghiên cứu về quản lí GD ở Việt Nam đã có một
số công trình nghiên cứu về quản lí hoạt động của tổ chuyên môn trong
nhà trường, như: Hà Sỹ Hồ, Nguyễn Ngọc Quang, Đặng Quốc
Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc,…Các tác giả đề cập đến các vấn đề chung
về lí luận quản lí, lí luận quản lí GD, các nội dung về quản lí nhà
trường.
Trong những năm gần đây, đã có nhiều đề tài luận văn thạc sĩ, nhiều
tác giả nghiên cứu về quản lí nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên
môn trong phạm vi cấp trường, chưa có công trình nghiên cứu ở phạm vi
rộng hơn ở cấp Phòng GD.
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lí
Quản lí là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí
để chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội, hành vi và hoạt động
của con người nhằm đạt được mục tiêu và ý chí của nhà quản lí đề ra, phù
hợp với quy luật khách quan.
1.2.2. Tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, ban nghiệp vụ
Tổ chuyên môn là một đơn vị trong trường học, nơi thực thi các nhiệm
vụ, chính sách, các PP đổi mới GD, đồng thời cũng là nơi phản hồi một cách
chính xác nhất tính hiệu quả của PP GD của đơn vị cơ sở.
4


Ban nghiệp vụ: tiêu chuẩn là những giáo viên giỏi, có phẩm chất đạo
đức, nhiệt tình và có sưc lan tỏa...
1.2.3. Quản lí hoạt động tổ chuyên môn
Quản lí hoạt động tổ CM là điều khiển, chỉ đạo các tổ chuyên môn thực
thi các nhiệm vụ, chính sách, các PP đổi mới GD, đồng thời cũng tiếp nhận
những phản hồi một cách chính xác nhất tính hiệu quả từ cơ sở nhằm có
những điều chỉnh hợp lí để cho hệ thống vận động theo ý muốn của người
quản lí nhằm đạt được những mục đích đề ra.
1.2.4. Quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới GD
Quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới GD cần
xác định là điều khiển, chỉ đạo các tổ chuyên môn thực thi các nhiệm vụ,
chính sách, các PP đổi mới GD, đồng thời cũng tiếp nhận những phản hồi
một cách chính xác nhất tính hiệu quả từ cơ sở nhằm có những điều chỉnh
hợp lí để cho hệ thống vận động theo ý muốn của người quản lí nhằm đạt
được những mục tiêu đổi mới GD đã đề ra.
1.2.5. Biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn
Biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn là các PP tác động trực
tiếp hoặc gián tiếp của nhà quản lí vào các hoạt động của tổ chuyên
môn, thông qua các quyết định quản lí nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
1.3. Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS
1.3.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ
Xây dựng các kế hoạch chuyên môn dựa trên phân tích đặc điểm tình
hình, các điểm yếu, điểm mạnh của nhà trường và tổ chuyên môn cũng như
việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của năm học dựa trên nhiệm vụ năm học
của ngành, của nhà trường và quy chế chuyên môn do nhà trường đề ra.
1.3.2. Hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch hoạt động cá nhân
của tổ viên
Tổ chuyên môn hướng dẫn và đôn đốc các thành viên trong tổ hoàn thành
việc đăng kí các mục tiêu, tìm ra giải pháp, hoàn thành việc đăng ký các kế
hoạch vào đầu năm.
1.3.3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các
chuyên đề
Tổ chuyên có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ
cho các tổ viên thông qua nhiều hình thức sinh hoạt chuyên môn như kiểm tra
5


giáo án, dự giờ thăm lớp, tổ chức hội giảng, tổ chức nhận xét, đánh giá việc
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện báo cáo các chuyên đề,...
1.3.4. Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá HS theo định hướng
phát triển năng lực, phẩm chất
Việc định hướng dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực, phẩm chất người học đã trở thành quan điểm GD chính
trong mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD hiện nay.
1.3.5. Tham gia đánh giá, xếp loại những thành viên của tổ
Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên
của tổ theo Chuẩn nghề nghiệp GV trung học và các quy định khác hiện hành.
1.3.6.Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với GV
Tổ chuyên môn có nhiệm vụ đề xuất, giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; có
trách nhiệm đề xuất khen thưởng và kiến nghị, đề xuất thi hành kỉ luật đối với
GV.
1.4. Định hướng đổi mới GD
1.4.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới GD
Đổi mới GD-ĐT là nhiệm vụ hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước và của toàn dân. Đầu tư cho GD là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi
trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới căn
bản, toàn diện GD và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cần thiết,
từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế,
chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lí của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GD-ĐT.
1.4.2.Định hướng đổi mới GD THCS và đổi mới hoạt động tổ chuyên môn
Nâng cao chất lượng GD toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, cung cấp học
vấn phổ thông cơ bản, hệ thống và có tính hướng nghiệp, tiếp cận trình độ
các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đổi mới căn bản hình thức và PP thi, kiểm tra và đánh giá kết quả
GD, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; Đẩy mạnh việc ứng dụng
CNTT, công tác phân luồng sau THCS gắn với định hướng nghề nghiệp,...
- Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- Đổi mới việc thực hiện chuyên đề bồi dưỡng GV trong tổ theo
hướng đi vào giải quyết các nhiệm vụ thực tế, trọng tâm như thực hiện chỉ
đạo đổi mới hình thức tổ chức dạy học; dạy học theo định hướng phát triển
6


năng lực, phẩm chất người học;
- Đổi mới công tác dự giờ và đánh giá GV.
- Đổi mới trong việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hình thức liên trường.
1.5. Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS theo
định hướng đổi mới GD
1.5.1. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt
động của tổ chuyên môn ở các trường THCS
Để hoạt động của các tổ chuyên môn đi vào nề nếp, cần sự chỉ đạo, đôn
đốc, kiểm tra sát sao của các cấp quản lí, trong đó nổi bật lên vai trò của bộ
phận chuyên môn của Phòng GD-ĐT và Ban giám hiệu các trường THCS.
Kế hoạch tổ chuyên môn và của các thành viên trong tổ chuyên môn,
yêu cầu tiến độ hoàn thành, thời gian duyệt và kiểm tra,…
a. Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn
* Quy trình xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn gồm các
bước:
* Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn
* Nội dung chính
* Hình thức trình bày:
b. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn
Tăng cường kiểm tra giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch
tổ chuyên môn ở các trường THCS thông qua kế hoạch kiểm tra định kì,
kiểm tra đột xuất. Tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn như thực
hiện chuyên đề, hội giảng có liên quan tới cụm trường, từ đó có những
quyết định quản lí điều chỉnh một cách phù hợp, hiệu quả.
1.5.2. Quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và
thực hiện các chuyên đề của tổ chuyên môn ở các trường THCS
*Quản lí công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Thực hiện quy định trong TT 27/2015/TT-BGD-ĐT ngày 30/10/2015
và TT 31/2011/TT-BGD-ĐT ngày 08/8/2011về Ban hành Chương trình bồi
dưỡng thường xuyên với cán bộ quản lí và GV THCS.
*Quản lí việc thực hiện các chuyên đề của tổ chuyên môn:
Các tổ chuyên môn phải lập kế hoạch theo hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu
về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm của năm học và yêu cầu đổi mới GD.
1.5.3. Quản lí việc đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn ở các
7


trường THCS
*Quản lí việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học:
*Quản lí việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:
Phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường khả năng giao lưu, hoạt động nhóm
trong đội ngũ GV; tạo khối đoàn kết, thống nhất, nhất trí cao trong tổ; Góp
phần thay đổi tích cực hình thức, PP đánh giá GV theo các tiêu chí đánh giá
mới; Tạo không khí tích cực trong sinh hoạt CM.
*Quản lí hoạt động khai thác, ứng dụng CNTT trong giảng dạy:
*Quản lí việc vận dụng các PP và KT dạy học tích cực trong giảng
dạy:
*Quản lí hoạt động hội giảng:
*Quản lí hoạt động nghiên cứu đề tài, viết sáng kiến kinh nghiệm
1.5.4. Quản lí các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của tổ
chuyên môn ở các trường THCS
Đòi hỏi sự phối hợp chặt chặt chẽ giữa tổ chuyên môn, GV với
nhân viên phụ trách thiết bị nhằm quản lí, khai thác có hiệu quả phục
vụ tốt hoạt động giảng dạy và học tập của GV và HS.
1.5.5. Quản lí việc đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ chuyên
môn ở các trường THCS
Cần chỉ đạo cụ thể đối với các nhà trường, các tổ chuyên môn trong việc
đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá GV theo CV 5555/2014 của Bộ GD-ĐT.
1.5.6. Quản lí các hoạt động khác của tổ chuyên môn ở các
trường THCS
Các hoạt động phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể
khác cần được lập kế hoạch chi tiết sẽ giúp cho các hoạt động có sự chuẩn bị
chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí, thực hiện và đạt kết quả cao.
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lí và hoạt động của tổ
chuyên môn ở trường THCS theo định hướng đổi mới GD
1.6.1. Nhận thức chung về ý nghĩa, vai trò của tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn của trường THCS.
1.6.2. Năng lực quản lí của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
Lãnh đạo tổ chuyên môn không hề trải qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn
8


về quản lí, vì vậy có nhiều hạn chế trong quản lí, điều hành tổ chuyên môn.
1.6.3. Cơ chế chính sách
Mức phụ cấp chưa thực sự đáp ứng với nhiệm vụ đề ra, điều đó phần
nào dẫn đến khó khăn trong quản lí thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn.
Kết luận Chương 1
Định hướng đổi mới GD hiện nay trong trường THCS được tiến hành
một cách tương đối đồng bộ từ hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn như sinh
hoạt chuyên môn theo cụm trường, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết
nối, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học,… tới quan
điểm dạy học và kiểm tra đánh giá HS theo định hướng phát triển năng lực,
phẩm chất; áp dụng, thử nghiệm các mô hình dạy học tiên tiến; vận dụng các
PP và KT dạy học tích cực; khai thác, ứng dụng CNTT vào quản lí và dạy
học,… đã tạo nên những thách thức không hề nhỏ đối với GV và cán bộ quản
lí, đòi hỏi những sự tâm huyết, trách nhiệm, cũng như những nghiên cứu về
khoa học quản lí nhằm áp dụng vào thực tiễn hoàn thành mục tiêu đổi mới
GD theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở
CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN THEO
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng
2.1.1. Mục đích, yêu cầu khảo sát
2.1.2. Nội dung khảo sát
2.1.3. Đối tượng và địa bàn khảo sát
2.1.4. PP điều tra, khảo sát
- PP nghiên cứu hồ sơ:
- PP điều tra bằng phiếu (An ket):
- PP đàm thoại kết hợp phỏng vấn:
- PP lắng nghe, quan sát:
2.1.5. Tiến hành khảo sát
2.1.6. PP xử lí số liệu
9


2.1.7. Tiêu chí đánh giá
2.2. Sơ lược đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, GD huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên
2.2.1. Đặc điểm lịch sử, địa lí
2.2.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội
2.2.3. Tổ chức bộ máy các trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
2.2.4. Thực trạng GD các trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng
Yên trong các năm qua
Giáo dục bậc THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thực sự chưa phát
huy được tiềm năng và các thế mạnh vốn có, thể hiện ở tỉ lệ HS đạt học lực
giỏi, điểm trung bình/HS thi vào THPT và chất lượng học sinh giỏi còn thấp.
2.2.5. Kế hoạch, mục tiêu GD các trường THCS huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
Tập trung mọi nguồn lực trong việc xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu
100% các trường THCS huyện Phù Cừ đạt chuẩn quốc gia; Thực hiện thành
công việc đổi mới căn bản và toàn diện GD, tạo được niềm tin trong nhân dân.
Phấn đấu nâng cao chất lượng GD toàn diện, nâng tỉ lệ HS khá, giỏi bằng với
mặt bằng chung của tỉnh; chất lượng HS sau tốt nghiệp THCS được nâng cao.
2.3. Thực trạng nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động
tổ chuyên môn
Cán bộ quản lí, GV đa số có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan
trọng của tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng GD của trường THCS.
2.4. Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
2.4.1. Thực trạng về nhận thức tầm quan trọng và đánh giá chung
chất lượng các hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện
Phù Cừ
Khảo sát 173 cán bộ quản lí, GV về đánh giá tầm quan trọng của các hoạt
động chuyên môn. Kết quả thu được kết quả đánh giá tầm quan trọng của các
hoạt động chuyên môn ở các trường THCS huyện Phù Cừ qua bảng dưới đây:

10


Khảo sát 85 GV ở 15 trường THCS huyện Phù Cừ về đánh giá chất
lượng thực tiễn các hoạt động chuyên môn, sau khi xử lí số liệu cho thấy: ở một
số hoạt động: 3-Nghiên cứu khoa học, viết SKKN: 3,95 đ; 11-Sinh hoạt chuyên
môn theo cụm trường: 3,42 đ và 12-Sinh hoạt chuyên môn trên trang trường
học kết nối: 3,39 đ, là các hoạt động có điểm số trung bình ở mức thấp hơn hẳn
so với các hoạt động khác.
Bảng 2.8 - Kết quả đánh giá về chất lượng các hoạt động của tổ chuyên
môn ở các trường THCS huyện Phù Cừ

2.4.2. Thực trạng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động
của tổ chuyên môn và của tổ viên
Qua thực tế kiểm tra hồ sơ của các tổ chuyên môn, tác giả nhận thấy
còn rất nhiều tồn tại, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới GD, thể hiện
qua: mục tiêu không rõ ràng; nội dung kế hoạch còn sơ sài, chung chung
hoặc không thực sự khả thi,.. Việc hướng dẫn tổ viên xây dựng và quản lí kế
hoạch chưa được quan tâm đúng mức.
2.4.3. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và
thực hiện các chuyên đề
11


Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các chuyên
đề thực sự chưa đáp ứng yêu cầu. Cần những biện pháp quản lí tác động
mạnh mẽ để sớm đi vào nề nếp.
Biểu đồ 2.2 - Mức độ nắm bắt
các hoạt động đổi mới GD ở
GV bậc THCS huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên
2.4.4. Thực trạng việc thực hiện đổi mới các hình thức tổ chức sinh
hoạt tổ CM
Nhiều đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa về các hoạt
động đổi mới chưa tốt; thực hiện mang tính chất tương đối, chưa tuân thủ các
bước dẫn đến hiệu quả sinh hoạt chuyên môn không cao; các nội dung đánh
giá về: Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; Sinh hoạt
chuyên môn theo cụm trường; Sinh hoạt trên trang trường học kết nối, tỉ lệ
đánh giá Trung bình còn cao.
Biểu đồ 2.3 - Đánh giá
chất lượng tổ chức, thực
hiện các hình thức tổ chức
sinh hoạt tổ chuyên môn ở
các trường THCS huyện
Phù Cừ

2.4.5. Thực trạng việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá HS
theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất
Đánh giá hoạt động Soạn giáo giáo án theo hướng đổi mới phát triển
năng lực HS và hoạt động Kiểm tra đánh giá năng lực HS qua biểu đồ sau:

12


Biểu đồ 2.4-Kết quả
đánh giá tầm quan
trong của việc Soạn
giáo án theo hướng
đổi mới và Kiểm tra,
đánh giá năng lực
HS
2.4.6. Thực trạng việc tổ chức vận dụng các PP và KT dạy học tích
cực trong giảng dạy
Việc tổ chức vận dụng các PP và các KT dạy học tích cực của các tổ
chuyên môn, GV vào trong giảng dạy còn nhiều bất cập, hạn chế, sự lúng
túng của GV trong việc tổ chức các hoạt động học tập cho HS, sự phối hợp
các PP, các KT dạy học chưa linh hoạt, nhuần nhuyễn,...
2.4.7. Thực trạng việc nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm
Thông qua phiếu khảo sát: “Đồng chí cho đánh giá về tầm quan trọng
của các hoạt động sau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ
chuyên môn?” đối với hoạt động nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm.
Kết quả thu được:
Biểu đồ 2.5 - Kết quả khảo
sát GV; tổ trưởng, tổ phó;
Hiệu trưởng, Hiệu phó về
tầm quan trọng của hoạt
động nghiên cứu, viết sáng
kiên kinh nghiệm
2.4.8. Thực trạng tham gia đánh giá, xếp loại những thành viên
của tổ
Thực tế đã trở thành thông lệ, thói quen từ nhiều năm trong việc đánh giá
hoạt động giảng dạy của GV thường tập trung nhận xét các hoạt động của
GV tới mức xoi mói mà ít quan tâm nhiều đến việc nhận xét, đánh giá các
hoạt động của HS, dẫn đến tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới sự đoàn kết
và sự nhiệt tình phấn đấu của GV.
2.4.9. TT việc giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; đề xuất khen thưởng, kỉ
13


luật GV
Các hoạt động đề xuất giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; khen thưởng, kỉ
luật trên đảm bảo quy chế dân chủ trong cơ quan và được sự đồng
tình nhất trí cao của các thành viên, với hơn 90% số phiếu đánh giá
ở mức độ Khá và Tốt.
Biểu đồ 2.6 – Kết quả đánh giá thực
tiễn công tác thi đua, khen
thưởng

2.5. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường
THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD
Bảng 2.12-Kết quả đánh giá về chất lượng quản lí các hoạt động của tổ
chuyên môn ở các trường THCS huyện Phù Cừ

2.5.1. Thực trạng công tác chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực
hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THCS
Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn
ở các trường THCS huyện Phù Cừ, được thực hiện thường xuyên
và có nề nếp.
2.5.2. Thực trạng công tác quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ và thực hiện các chuyên đề của tổ chuyên môn ở các
trường THCS
Công tác quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và
thực hiện các chuyên đề của tổ chuyên môn ở các trường THCS đã hình
thành nề nếp.
14


Biểu đồ 2. 8-Kết quả ĐG chất
lượng việc quản lí hoạt động tổ
chức bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ và thực hiện các
chuyên đề của tổ chuyên môn ở
các trường THCS …
2.5.3. Thực trạng công tác Quản lí việc đổi mới hình thức tổ chức
sinh hoạt của tổ chuyên môn ở các trường THCS
Kết quả khảo sát đánh giá 3 nội dung: Quản lí sinh hoạt tổ chuyên
môn theo hướng nghiên cứu bài học; Quản lí sinh hoạt chuyên môn theo
cụm trường; Quản lí sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối. Kết
quả các mức độ đánh giá thu được cho thấy tỉ lệ đánh giá ở mức Trung
bình còn cao.
2.5.4. Thực trạng việc quản lí tổ chức dạy học và kiểm tra đánh
giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS
Việc điều hành hoạt động tổ chuyên môn, còn những tồn tại như
công tác lập kế hoạch chung chung; quản lí việc tập huấn, chuyên đề về
dạy học và kiểm tra đánh giá HS theo định hướng phát triển NL-PC chưa
đảm bảo yêu cầu theo quy định; quản lí giáo án và giảng dạy trên lớp của
GV chưa thực sự sát sao, còn để tình trạng nhiều GV chưa thành thạo
trong việc xác định năng lực và phẩm chất chuyên biệt,…
2.5.5. Thực trạng việc quản lí tổ chức vận dụng các PP và KT dạy
học tích cực trong giảng dạy
Việc quản lí tổ chức vận dụng các PP và KT dạy học tích cực trong
giảng dạy lại chưa được quan tâm đúng mức, đúng cách thể hiện thông qua
việc kiểm tra kế hoạch tổ chức thực hiện của tổ chuyên môn; kế hoạch kiểm
tra kiểm tra hồ sơ, giáo án.
2.5.6. Thực trạng công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học,
viết sáng kiến kinh nghiệm
Phân tích tỉ lệ % tổng các đánh giá của 2 nhóm khảo sát, thu được biểu
đồ sau:

15


Biểu đồ 2.12-Kết quả đánh giá chất
lượng hoạt động quản lí việc nghiên
cứu khoa học, viết sáng kiến kinh
nghiệm
2.5.7. Thực trạng công tác Quản lí việc đánh giá, xếp loại các
thành viên của tổ chuyên môn ở các trường THCS
Công tác Quản lí việc đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ chuyên
môn ở các trường THCS hiện nay vấn còn những bất cập dẫn đến việc đánh
giá, xếp loại các thành viên của tổ chuyên môn chưa sát thực, chưa mang
tính động viên, thi đua, thúc đẩy,...
2.5.8. Thực trạng công tác Quản lí các điều kiện phục vụ cho việc
dạy và học của tổ chuyên môn ở các trường THCS
Công tác quản lí các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của tổ
chuyên môn ở các trường THCS gồm: tài chính, trang thiết bị, CSVC phòng
tổ chuyên môn đến CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học,…chưa được quan
tâm đúng mức.
2.6. Khảo sát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện đổi
mới hoạt động tổ chuyên môn thường gặp nhiều khó khăn
Có nhiêu nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc thực hiện đổi mới
hoạt động tổ chuyên môn thường gặp nhiều khó khăn.
2.7. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân dẫn
đến hạn chế trong hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới GD
2.7.1. Ưu điểm
Đội ngũ cán bộ quản lí, GV đảm bảo đủ về số lượng, loại hình đào
tạo phục vụ cho việc dạy học ở các trường THCS, bình quân số GV trên
lớp toàn huyện đạt 2,3 GV/lớp, tỉ lệ GV đạt chuẩn trình độ trên chuẩn cao.
2.7.2. Hạn chế
CSVC cho các nhà trường còn hạn chế; Đội ngũ GV thừa, thiếu cục
bộ; Khả năng tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ quản lí, GV chưa cao; Còn
nhiều GV ngại đổi mới, thụ động.
2.7.3. Nguyên nhân
Đội ngũ quản lí, đặc biệt là tổ trưởng, tổ phó đa phần được làm theo
16


kinh nghiệm; thiếu kĩ năng dự báo, lập kế hoạch,..
Kết luận Chương 2
1. Hoạt động tổ chuyên môn của các trường THCS huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây có nhiều dấu hiệu khởi sắc, các hoạt
động GD đi vào nề nếp. Tuy nhiên chất lượng GD đại trà, chất lượng mũi
nhọn và chất lượng đội ngũ chưa thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ.
2. Ở một số hoạt động như: nghiên cứu khoa học, viết SKKN; sinh
hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; sinh hoạt chuyên môn
theo cụm trường và trên trường học kết nối vẫn còn cán bộ quản lí và GV
hiểu chưa đúng.
3. Các hoạt động chuyên môn hiệu quả chưa cao.
4. Chất lượng lập kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai
thực hiện các hoạt động chưa bám kế hoạch,...
CHƯƠNG 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC
TRƯỜNG THCS HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN THEO ĐỊNH
HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
3.1 . Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1 . Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích của công tác quản lí
các hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới GD
3.1.2 . Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học
3.1.3 . Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ
3.1.4 . Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.5 . Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.6 . Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.2 Một số biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các
trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi
mới giáo dục
3.2.1 . Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên về vai
trò và tầm quan trọng của tổ chuyên môn
• Mục tiêu biện pháp
17


Tạo sự chuyển biến về thái độ tiếp cận công việc, nâng cao tinh thần trách
nhiệm của lãnh đạo các nhà trường THCS và lãnh đạo các tổ chuyên môn.
• Nội dung biện pháp
Việc nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò của tổ
chuyên môn, tổ trưởng, tổ phó gắn liền với việc bồi dưỡng kiến thức, kĩ
năng quản lí và điều hành hoạt động tổ chuyên môn.
• Cách thức thực hiện biện pháp
Nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chuyên môn, tổ trưởng, tổ phó
gắn liền với việc bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng quản lí và điều hành hoạt động
tổ chuyên môn được thực hiện một cách linh hoạt bằng nhiều hình thức.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Gắn liền với việc bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng quản lí trong việc
quản lí, điều hành hoạt động tổ chuyên môn; nội dung và phương pháp
thực hiện đòi hỏi sự linh hoạt, phong phú, sát với thực tiễn, tránh sự trùng
lặp, giáo điều, quá tải,..
3.2.2 . Tăng cường công tác quy hoạch, tham mưu bổ nhiệm, bồi
dưỡng, xây dựng đội ngũ quản lí các nhà trường THCS, các tổ chuyên
môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
• Mục tiêu biện pháp
Thiết lập được đội ngũ lãnh đạo, quản lí các trường THCS và các tổ
chuyên môn có nhiệt tình, tâm huyết; vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ
cũng như giỏi trong lĩnh vực quản lí, điều hành các hoạt động chuyên môn.
• Nội dung biện pháp
Làm tốt công tác quy hoạch, tham mưu với huyện Ủy, UBND huyện
trong việc bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lí các trường THCS,
đồng thời luân chuyển cán bộ quản lí một cách khoa học; phù hợp với năng
lực, với tình hình thực tiễn.
• Cách thức thực hiện biện pháp
- Hàng năm rà soát và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lí,
- Lập kế hoạch cử cán bộ quản lí các trường, các tổ chuyên môn và
các giáo viên trong diện quy hoạch tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về
kiến thức quản lí.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Đòi hỏi người cán bộ làm công tác tham mưu phải có đủ tri thức, tài
18


năng, đức độ, thẳng thắn, trung thực. Quy hoạch, tham mưu phải đủ tri thức và
đủ độ trung thực, là đòi hỏi khách quan, là nguyên tắc bất di, bất dịch.
3.2.3 . Chỉ đạo, định hướng gắn liền nội dung thực hiện chuyên
đề của tổ chuyên môn với nhiệm vụ đổi mới giáo dục vào các họat
động hội giảng và giảng dạy thường ngày
• Mục tiêu biện pháp
Nhằm phát huy vai trò hoạt động chuyên đề của tổ chuyên môn, hiệu
quả thực hiện chuyên đề, đưa nội dung đổi mới giáo dục đi vào thực tiễn
một cách bài bản và có hiệu quả cao.
• Nội dung biện pháp
Thực hiện các chuyên đề cấp tổ, cấp trường, cấp cụm, nội dung gắn
liền với các nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới giáo dục.
• Cách thức thực hiện
Có các định hướng về nhiệm vụ đổi mới giáo dục, có sự bàn bạc,
thống nhất lựa chọn thực hiện các chuyên đề phù hợp và đăng ký thực
hiện; tổng kết, rút kinh nghiệm; triển khai thông qua các đợt hội giảng, các
cuộc thi giáo viên giỏi.
• Điều kiện thực hiện
Phải có kế hoạch, định hướng sớm về nhiệm vụ trọng tâm của năm
học; nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới giáo dục, giúp tổ chuyên môn chủ động
trong việc lựa chọn, đăng ký thực hiện chuyên đề.
3.2.4 . Quản lí sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu
bài học và sinh hoạt chuyên môn trên trang trường học kết nối
• Mục tiêu biện pháp
Tạo thói quen và kĩ năng hoạt động nhóm; tăng cường sự đoàn kết,
gắn bó giữa các thành viên trong tổ, nhóm chuyên môn. Tạo điều kiện
thuận lợi cho việc giao lưu, chia sẻ, học tập...
• Nội dung biện pháp
Tập huấn, hướng dẫn các bước thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo
định hướng bài học và sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.
• Cách thức thực hiện biện pháp
Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các cuộc giao ban về chuyên
môn để hướng dẫn, yêu cầu các nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức thực
hiện sinh hoạt chuyên môn theo định hướng bài học.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
19


Phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể, quán triệt đầy đủ ý
nghĩa của việc sinh hoạt chuyên môn theo định hướng bài học và sinh hoạt
chuyên môn trên trường học kết nối.
3.2.5 . Tăng cường vai trò của Ban nghiệp vụ chuyên môn trong
việc đi đầu thực hiện các hoạt động đổi mới giáo dục
• Mục tiêu biện pháp
Ban nghiệp vụ chuyên môn có nhiệm vụ tham mưu với Phòng GDĐT và làm nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, chất lượng giáo
dục toàn diện.
• Nội dung biện pháp
Thực hiện các hoạt động chuyên môn gắn liền với nhiệm vụ đổi mới
GD như: tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ và Sở GD-ĐT tổ
chức; thẩm định tài liệu chuyên môn; thẩm định đề thi; chấm sáng kiến
kinh nghiệm; thực hiện các chuyên đề cấp Phòng; đánh giá công tác soạn,
giảng của GV,…
• Cách thức thực hiện biện pháp
Phòng GD-ĐT ra quyết định thành lập Ban nghiệp vụ cấp THCS, lên
kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể cho từng môn học.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Phải có chương trình hoạt động rõ ràng, hợp lí, khuyến khích được
các thành viên hăng say cống hiến.
3.2.6 . Tập huấn nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng CNTT
trong quản lí và dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
• Mục tiêu biện pháp
Tăng cường khả năng khai thác, ứng dụng CNTT và truyền thông
trong việc nâng cao năng lực quản lí, điều hành và triển khai các hoạt động
chuyên môn ở phòng GD-ĐT, các trường THCS và các tổ chuyên môn.
• Nội dung biện pháp
Bồi dưỡng kiến thức về CNTT và truyền thông tới cán bộ quản lí, GV
các trường THCS huyện Phù Cừ; đẩy mạnh việc khai thác Internet; tìm
hiểu, nghiên cứu các phần mềm GD; thành lập nhóm nòng cốt về CNTT.
• Cách thức thực hiện biện pháp
Phòng GD-ĐT: Ra quyết định thành lập nhóm nòng cốt về tin học,
20


phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khai thác, ứng
dụng, bồi dưỡng về CNTT cho từng thành viên trong nhóm.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Các trường THCS cần có kế hoạch dài hạn, từng bước bồi dưỡng, nâng
tầm cán bộ, GV trong việc thực hiện nhiệm vụ CNTT; Tạo điều kiện thuận
lợi về cơ sở vật chất; Phát động phong trào học tập và ứng dụng CNTT.
3.2.7 . Tăng cường sự trao đổi, giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
• Mục tiêu biện pháp
Tăng cường sự giao lưu, học hỏi giữa các tổ chuyên môn trong các
cụm trường, trong toàn huyện và phạm vi rộng hơn.
• Nội dung biện pháp
Tăng cường giao lưu về chuyên môn nghiệp vụ: hoạt động tập huấn,
bồi dưỡng; thực hiện chuyên đề và dự giờ theo cụm trường, tổ chức giao
ban chuyên môn,..
• Cách thức thực hiện biện pháp
Phân cụm trường, lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch cho từng hoạt động;
Thực hiện việc đăng kí thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp quản lí, coi đó là một yêu cầu
bắt buộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
3.2.8 . Đổi mới kiểm tra, giám sát, đưa hoạt động tổ chuyên môn
vào nề nếp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
• Mục tiêu biện pháp
Nắm bắt việc triển khai các hoạt động tổ chuyên môn ở các trường
THCS một cách nhanh nhất, đầy đủ và chính xác; giúp các cấp quản lí có dữ
liệu phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp quản lí hoạt động tổ chuyên
môn phù hợp, hiệu quả.
• Nội dung biện pháp
Trong hoạt động kiểm tra, giám sát, ngoài việc thực hiện kiểm tra
theo định kỳ thì cần tăng cường các hoạt động kiểm tra đột xuất nhằm thu
được các dữ liệu đáng tin cậy.
• Cách thức thực hiện biện pháp
Căn cứ các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường,
của các tổ chuyên môn, kế hoạch thực hiện chuyên đề, đặc biệt là các đăng
21


ký thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, cấp huyện,.. để lập kế hoạch
kiểm tra, bằng nhiều biện pháp,...
• Điều kiện thực hiện biện pháp
Nộp đầy đủ các loại kế hoạch theo quy định, các văn bản đăng kí tổ
chức thực hiện nhiệm cụ chuyên môn; yêu cầu các tổ chuyên môn, các nhà
trường thực hiện nghiêm chỉnh công tác báo cáo; thiết lập đường dây liên hệ
có hiệu quả, đảm bảo thường trực và thông suốt: E.mail, tin nhắn, điện thoại,...
3.3 . Mối quan hệ giữa các biện pháp
Các biện pháp trên có mối liên hệ chặt chẽ, biện chứng, bổ sung
và hỗ trợ, đồng thời tương tác lẫn nhau để tạo nên một chỉnh thể thống
nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lí.
3.4 . Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS theo định hướng đổi
mới giáo dục
3.4.1 . Các bước tiến hành khảo nghiệm
Khảo sát sự cần thiết và tính khả thi với 50 đồng chí là cán bộ quản lí
của 15 trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
3.4.2 . Kết quả khảo nghiệm
- Về mức độ cần thiết: Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của 8 biện
pháp đề xuất là tương đối cao, thể hiện ở Tổng điểm ∑ = 2,52 so với điểm
trung bình cao nhất ∑ max = 3,0 và có 5/8 biện pháp có điểm trung bình ≥
2,50, không có biện pháp nào có điểm trung bình ≤ 2,0.
- Về tính khả thi: Tất cả các biện pháp đều có tính khả thi tương
đối cao khi Tổng trung bình ∑ = 2,37 so với điểm trung bình cao nhất
∑ max = 3,0.
- Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp: Được thể hiện qua biểu đồ sau:

22
Các biện pháp

Hệ số tương quan r = 0,64, có thể nhận thấy rằng: tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp đề xuất là phù hợp, tương quan thuận và
đảm bảo được tính chặt chẽ cần thiết. Các biện pháp đề xuất có mức độ
cần thiết và mức độ khả thi là khá tương đồng nhau.
Kết luận chương 3
Dựa trên các nghiên cứu, phân tích cơ sở lí luận và khảo sát, đánh giá
thực trạng các công tác quản lí, hoạt động tổ chuyên môn ở các trường
THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục,
đồng thời tuân thủ các nguyên tắc, tác giả đã đề xuất 8 biện pháp. Các biện
pháp đề xuất được tiến hành khảo nghiệm. Kết quả xử lí cho thấy sự cần
thiết và tính khả thi tương đối cao; có mức độ cần thiết và mức độ khả thi
là khá tương đồng nhau; đồng thời hệ số tương quan cho phép khẳng định
sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất là phù hợp, tương
quan thuận và đảm bảo được tính chặt chẽ cần thiết.

23


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Như vậy nhiệm vụ nghiên cứu của chúng tôi đã hoàn thành, mục đích
nghiên cứu đã đạt được, giả thuyết khoa học bước đầu đã được kiểm
chứng. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp đề xuất có thể giúp công
tác quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS huyện Phù
Cừ, tỉnh Hưng Yên đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao
chất lượng GD, thực hiện thành công mục tiêu đổi mới GD.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ GD và Đào tạo
Đưa quản lí GD trở thành một nghề trong xã hội; Có chương trình đào
tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho hàng ngũ cán bộ quản lí, GV trong
diện quy hoạch,...
2.2. Đối với Sở GD và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
Chú trọng hơn nữa tới công tác bồi dưỡng GV, xây dựng đội ngũ GV cốt
cán ở các môn ổn định để làm nòng cốt trong các nhà trường; Tăng cường
thanh tra, kiểm tra.
2.3. Đối với các trường THCS
- Thực hiện phân cấp rõ ràng trong quản lí hoạt động tổ chuyên môn,
tránh tình trạng ôm đồm công việc, chỉ đạo chồng chéo mà không hiệu
quả.
- Thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác quản lí GD;
tích cực tự học, tự nghiên cứu; áp dụng các biện pháp quản lí tiên tiến vào việc
quản lí, chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường, trong đó có hoạt động tổ
chuyên môn..
- Thực hiện xây dựng đội ngũ Tổ trưởng có năng lực quản lí tốt, phù
hợp với điều kiện nhà trường.
- Thường xuyên có kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị để phục vụ
cho hoạt động chuyên môn.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×