Tải bản đầy đủ

Phát triển đội ngũ giảng viên ngành tiếng anh của khoa ngoại ngữ ,trường đại học phương đông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay (tt)

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc
dân Việt Nam trong đó đội ngũ giảng viên của trường đóng vai trò quyết
định chất lượng đào tạo. Đội ngũ giảng viên ở trường đại học có nhiệm vụ
giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nhằm đào tạo
thế hệ trẻ thành những người công dân vừa có đức lại vừa có trình độ…,
để góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho
đất nước. Chính vì vậy mà việc phát triển đội ngũ giảng viên trường đại
học là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.
Tại trường Đại học Phương Đông, thời gian qua với sự chỉ đạo của
lãnh đạo nhà trương, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý nói chung và đội ngũ giảng viên ngành Tiếng Anh của Khoa ngoại ngữ
nói riêng đã có nhiều kết quả nhất định. Bên cạnh những thành tựu đã đạt
được, quy mô giảng viên được mở rộng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ
được tăng lên, thì đội ngũ giảng viên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của
việc đổi mới giáo dục hiện nay. Cơ cấu đội ngữ giảng viên chưa đáp ứng
được yêu cầu trước mắt và lâu dài, thiếu đội ngữ cán bộ nòng cốt, kế cận
có trình độ chuyên môn cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong
trường chưa thực sự tương xứng và đòi hỏi phát triển của đất nước, xã hội
và xu thế hội nhập. Đội ngũ giảng viên một số khoa trẻ chưa có kinh

nghiệm giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm yếu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ
chức kỷ luật, tinh thận phục vụ, nhiệt huyết chưa cao.
Từ những vấn đề về lý luận nêu trên, tôi mạnh dạn tiến hành nghiên
cứu vấn đề: “ Phát triển đội ngũ giảng viên ngành Tiếng Anh của Khoa
Ngoại ngữ, trường Đại học Phương Đông trong bối cảnh đổi mới giáo dục
hiện nay” làm để tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành “ Quản lý giáo dục”
của mình.
1


2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng
viên, xác định phương hướng và đề xuất những biện pháp phát triển đội
ngũ giảng viên ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ đại học Phương Đông đủ
về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình để đáp
ứng yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp
tác quốc tế của trường trong giai đoạn hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ giảng viên ngành tiếng anh khoa
ngoại ngữ trường đại học Phương Đông.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên
ngành tiếng anh Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Phương Đông.
4. Giả thuyết khoa học
Việc phát triển đội ngũ giảng viên ngành Tiếng Anh của Ngoại ngữ
trường đại học Phương Đông trong giai đoạn hiện nay đã đạt được một số
kết quả nhất định, song cũng còn nhiều bất cập. Nếu ban lãnh đạo nhà
trưởng, Khoa chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp phát triển dội
ngũ giảng viên ngành Tiếng Anh của Ngoại ngữ trường đại học Phương
Đông phù hợp với thực tiễn thì sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề phát triển đội ngũ giảng
viên
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng và công tác phát triển đội ngũ
giảng viên ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông.

25.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ngành
tiếng anh khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.
6. Phạm vi nghiên cứu
Do thời gian và điều kiện nghiên cứu có hạn, trong đề tài này tác giả
chỉ tập trung nghiên cứu sâu về công tác phát triển đội ngũ giảng viên
ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông từ năm 2012
đến 2015, các vấn đề như: số lượng GV, tuổi, giới tính, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ sư phạm, thâm niên công tác, chế độ đào tạo, đãi ngộ…
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Phương pháp xử lý số liệu
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham
khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên Tiếng anh
Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên ngành tiếng anh
của khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông.
Chương 3: Các biện pháp phát triển ĐNGV ngành tiếng anh khoa
ngoại ngữ trường đại học Phương Đông.

3


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
TIẾNG ANH
1.1. Lịch sử nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Trong nước
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
Quản lý là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý
lên đối tượng quản lý và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất
các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra trong
điều kiện biến động của môi trường. Hoạt động quản lý phải là sự tác động
có định hướng, có mục đích, có kế hoạch để đưa hệ thống vào một trật tự
ổn định, tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tổ chức.
1.2.2. Quản lý giáo dục
QLGD là hệ thống những tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy
luật của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ
học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện
có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục.
1.2.3. Quản lý nhân sự
Đó là một chức năng của nhà quản lý thể hiện trong việc lựa chọn,
đào tạo, xây dựng và phát triển các thành viên của tổ chức do mình phụ
trách. Hoạt động này bao gồm việc dự báo và kế hoạch nguồn nhân lực,
tuyển chọn, đào tạo và phát triển, thẩm định kết quả hoạt động, đề bạt, bổ
nhiệm, thuyên chuyển, sa thải, trong đó cốt lõi là đào tạo, phát triển và sử
dụng đạt hiệu quả cao nhất.
1.2.4. Giảng viên

4


Giảng viên được hiểu là những nhà giáo giảng dạy ở các cơ sở ĐH
và SĐH. Họ là những người công chức, viên chức chuyên môn đảm nhiệm
việc giảng dạy, đào tạo ở bậc ĐH, CĐ thuộc một chuyên ngành đào tạo của
trường ĐH hoặc CĐ.
1.2.5. Phát triển
Sự vật, hiện tượng, con người, xã hội biến đổi để tăng tiến về số
lượng, chất lượng dưới tác động của bên trong hoặc bên ngoài đều được
coi là phát triển.
1.3.4. Yêu cầu đổi mới giảng viên Tiếng Anh hiện nay
a) Yêu câu về phẩm chất đạo đức, chính trị
b) Yêu cầu về kiến thức
c)Yêu cầu về năng lực nghề nghiệp
1.4. Nội dung công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường đại
học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển về số lượng: Phát triển về số lượng là đảm bảo đủ số
lượng GV đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các
cơ sở GDĐH. Để thực hiện được điều này cần phải làm tốt các nhiệm vụ:
(1) Quy hoạch ĐNGV: Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên
chính là thực hiện các biện pháp nhằm phát triển ĐNGV đủ về số lượng,
đồng bộ về cơ cấu, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, đáp
ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD&ĐT.
(2) Tuyển dụng bổ sung khi có nhu cầu đối với những người có đủ
năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp làm GV;
Tuyển dụng là quá trình tuyển mộ và chọn nhân viên dựa trên nhu
cầu sử dụng của tổ chức. Tuyển mộ đó là cách dùng các biện pháp để thu
hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng kí nộp
đơn tìm việc làm để có nguồn cho tuyển chọn nhân viên đạt được kết quả
cao. Tuyển chọn là sau khi có kế hoạch tuyển mộ, tiến hành lựa chọn nhân
5


viên phù hợp nhu cầu của tổ chức, phù hợp với cá nhân, với môi trường
bên trong, bên ngoài là nhiệm vụ của QLNS.
(3) Bổ sung nhân sự kịp thời khi ĐNGV của trường có biến động về
số lượng.
- Phát triển về chất lượng: là nâng cao những năng lực cần thiết để
họ thực hiện tốt các chức năng của người GV. Để phát triển chất lượng
ĐNGV, nhà trường cần tiến hành:
(1) Đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên hoặc định kỳ để
đảm bảo cho GV có đủ năng lực chuyên môn, cập nhật được kiến thức
mới;
(2) Thực hiện đánh giá, sàng lọc, đưa ra khỏi ĐNGV những người
không có đủ năng lực thực hiện chức năng của GV hoặc chỉ ra những tiêu
chuẩn, tiêu chí chưa đạt để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và thúc đẩy họ tự
học, tự đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(3) Thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giảng viên.
Chính sách đãi ngộ ĐNGV là hoạt động không thể thiếu của nội
dung quản lý ĐNGV. Nhà trường cần ban hành những chính sách nhằm
thu hút những giảng viên có trình độ cao về công tác tại đơn vị, có hình
thức khen thưởng hoặc kỷ luật kịp thời đối với mỗi giảng viên sau khi đã
thẩm định kết quả hoạt động của họ.
1.5. Các yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giảng viên ngành
Tiếng Anh
1.5.1. Các yếu tố khách quan
a) Quan điểm, chủ trương về phát triển giảng viên trường Đại học,
cao đẳng
Một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đảng ta xác định theo
“Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”
được xem là khâu đột phá thứ hai. Vấn đề đặt ra là vì sao, phát triển nhanh
6


nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao lại được coi là
khâu đột phá ? Điều này xuất phát từ thực trạng nguồn nhân lực nước ta
hiện nay và từ yêu cầu của thời đại mới với những đổi thay to lớn.
b) Môi trường chính trị, kinh tế, xã hội
Cơ chế thị trường đang dần được vận dụng mở rộng trong tất cả các
lĩnh vực bao gồm cả trong giáo dục. Ngày nay, giáo dục được xem là một
loại dịch vụ, được đem ra đàm phán trên thị trường thế giới (WTO) và
được giới thiệu nhằm đem lại giá trị kinh tế cho các quốc gia, tổ chức.
1.5.2. Các yếu tố chủ quan
a) Sự quan tâm của các chủ thể quản lý đối với việc phát triển
ĐNGV ngành Tiếng Anh
Việc phát triển ĐNGV diễn ra như thế nào phụ thuộc một phần đáng
kể vào sự quan tâm của các chủ thể quản lý, sự quan tâm này thể hiện ở
chỗ các chủ thể quản lý nhận thức đúng đắn vai trò của ĐNGV ngành tiếng
anh trong các trường/khoa; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo bồi
dưỡng và tạo động lực để ĐNGV ngành tiếng anh phát huy vai trò của
mình.
b) Trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý
Cán bộ quản lý là đội ngũ nòng cốt, giữ vai trò chủ chốt, là xương
sống của nguồn nhân lực, có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vấn đề kỹ thuật
và chiến lược phát triển. Hiệu quả quản lý đội ngũ giảng viên, trước tiên,
phụ thuộc vào nhận thức, trình độ tổ chức và năng lực hoạt động thực tiễn
của cán bộ quản lý ở các cấp.
c) Trình độ, năng lực, phẩm chất của giảng viên
Sự nghiệp CNH – HĐH đất nước đang rất cần nguồn nhân lực có
trình độ và chất lượng cao, sản phẩm của các cơ sở đào tạo. Từ đó, đòi hỏi
đội ngũ giảng viên phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực và phẩm
chất tốt. Người giảng viên phải có ý chí, hoài bão vươn lên, không ngừng
7


phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện nhân cách, là tấm gương sáng
cho thế hệ trẻ noi theo.
d) Chế độ chính sách đối với giảng viên
Việc phát triển ĐNGV cao đẳng – đại học đòi hỏi phải có những chế
độ chính sách hợp lý, tạo ra động lực phát triển, trong đó bồi dưỡng là một
bộ phận cấu thành quan trọng của công tác phát triển đội ngũ giúp người
giáo viên cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
e) Các điều kiện hỗ trợ
Để công tác phát triển ĐNGV mang lại hiệu quả cao thì phải gắn liền
với các điều kiện đảm bảo cho hoạt động này về nội dung chương trình và
phương pháp đào tạo, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin
phục vụ cho việc triển khai kế hoạch, về các nguồn lực được huy động để
thực hiện các giải pháp phát triển ĐNGV.
f) Môi trường làm việc
Một tổ chức có môi trường làm việc tốt, có văn hóa, tinh thần hợp
tác và cộng đồng cao sẽ phát huy sức mạnh tập thể. Sống trong môi trường
lành mạnh đó, mọi người sẽ thấy phấn khởi, yên tâm và có trách nhiệm
hơn với công việc và ngược lại. Điều kiện, môi trường làm việc, sự hấp
dẫn của những ngành học truyền thống, uy tín của cơ sở đào tạo có chất
lượng cao sẽ được quan tâm của những giáo viên chất lượng – đây là yếu
tố ảnh hưởng đến chất lượng ĐNGV.

8


TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Giảng viên là lực lượng nòng cốt của mỗi nhà trường. Giảng viên có
vai trò rất lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cho đất nước nói chung, cho từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Công
tác phát triển ĐNGV có vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự
phát triển chung của mỗi nhà trường. Vì thế, việc nghiên cứu cơ sở lý luận
liên quan đến sự phát triển ĐNGV sẽ là cơ sở vững chắc và là định hướng
cho việc định ra các chiến lược, kế hoạch phát triển đúng đắn phù hợp với
giai đoạn phát triển mới của đấtt nước, của Ngành Tiếng anh cũng như nhu
cầu thực tiễn, trong tiến trình phát triển của nhà trường, khẳng định vị thế
và tạo lập uy tín cho trường.
Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV đã làm bộ lộ rõ bản
chất một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: khái niệm
quản lý, quản lý giáo dục, khái niệm đội ngũ giảng viên,… Nhà trường
muốn phát triển, khẳng định vị thế, thương hiệu, đào tạo, bồi dưỡng nhân
tài, có nhiều biện pháp để thực hiện, song trước tiên phải ưu tiên phát triển
ĐNGV.
Căn cứ vào tổng quan nghiên cứu vấn đề, cơ sở lý luận, các khái
niệm cơ bản, nội dung chủ yếu về lý luận được trình bày trong chương này
là cơ sở để tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng, từ đó đề xuất
các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV tại khoa ngoại ngữ nói chung và
ngành Tiếng anh nói riêng của trường đại học Phương Đông.

9


Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH
TIẾNG ANH CỦA KHOA NGOẠI NGỮ
2.1. Tổ chức hoạt động khảo sát
2.1.1. Mục tiêu khảo sát
2.1.2. Đối tượng khảo sát
2.1.3. Nội dung khảo sát
2.1.4. Công cụ khảo sát
2.1.5. Tiến hành khảo sát
2.2. Khái quát chung về trường đại học Phương Đông
2.2.1. Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển nhà trường
Đại học Phương Đông là một trong những trường ĐH ngoài công lập
đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập
1994, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, ĐH Phương Đông bằng
đã khẳng định được vị trí của mình là một trường đại học đào tạo đa
ngành, đa hệ, đa lĩnh vực, góp phần thực hiện chủ trương XHH giáo dục,
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh KT - XH, CNH - HĐH đất nước.
2.2.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của trường
Trường ĐH Phương Đông xác định mục tiêu cụ thể là: đào tạo những
người chủ yếu sẽ hoạt động ở vị trí tác nghiệp trong nền kinh tế xã hội.
Nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là đổi mới cơ bản và toàn
diện các mặt hoạt động của Nhà trường. Phấn đấu xây dựng thương hiệu
của một cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm với khối các trường
đại học tiên tiến trong nước dần tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.
2.3. Quá trình phát triển của khoa ngoại ngữ - trường đại học
Phương Đông
2.3.1. Quá trình hình thành và phát triển khoa

10


Khoa Ngoại ngữ được thành lập từ năm 1994, là một trong những
khoa ra đời ngay khi thành lập trường ĐH Phương Đông. Từ năm 2010
đến nay, theo xu thế và nhu cầu của xã hội, khoa tập trung đào tạo ba ngôn
ngữ với thời gian đào tạo là bốn năm: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung,
ngôn ngữ Nhật.
2.3.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ hiện nay
Đến nay khoa đã xây dựng được đội ngũ đông về lượng, mạnh về
chất với tổng số là 42 cán bộ giảng dạy cả ba ngành ngôn ngữ Anh, Trung,
Nhật và nhân viên trong đó có 03 phó giáo sư, 05 tiến sĩ. Khoa đang phấn
đấu đạt tỉ lệ CBGD có trình độ trên đại học đúng chuyên ngành là 90 %
vào năm 2020.
2.3.3. Nhiệm vụ được giao
Sứ mệnh của Khoa được giao là đào tạo các chuyên gia ngoại ngữ
chất lượng cao theo danh mục các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo ở
các trình độ Thạc sĩ, Ðại học, Cao đẳng.
2.3.4. Những thành tích đạt được
Trong số 52 giải Nghiên cứu khoa học trường đã giành được, khoa
Ngoại ngữ giành 11 giải.
2.3.5. Giảng viên ngành Tiếng Anh khoa ngoại ngữ
Hơn 20 năm phát triển, đội ngũ giảng viên của ngành tiếng anh 25
người trong đó có 01 Phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 11 cử nhân. Trong
đó có 2 cán bộ và 23 giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy phần lớn là trẻ,
nhiệt tình ham học hỏi và nghiên cứu nên đã và đang đáp ứng được các
yêu cầu xã hội trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
2.4. Thực trạng ĐNGV của ngành Tiếng Anh, khoa ngoại ngữ,
trường đại học Phương Đông
a) Số lượng
Bảng 2.2: Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên ngành Tiếng Anh
11


Năm

Tổng số

Giảng

Tỷ lệ %

Cán bộ

Tỷ lệ %

viên
22
20
91
1
9
16
14
87,5
2
12,5
20
18
90
2
10
25
23
92
2
8
(Nguồn: Thống kê của phòng tổ chức cán bộ nhà trường)

2012
2013
2014
2015

Bảng 2.3: Tổng số Giảng viên/HSSV ngành Tiếng Anh qua các năm
Năm học

2012 - 2013 2012 - 2013 2013 – 2014 2014 – 2015

Nội dung
Tổng số HSSV
321
Tổng số GV
20
Tỷ lệ
16,1
b) Chất lượng

312
16
19,5

280
18
15,5

332
23
14,4

Trên cơ sở số liệu đã được điều tra thông qua các bảng thống kê, so
sánh đối chiếu với các nội dung quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức
giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng của Ngành giáo dục và đào tạo cho thấy
ĐNGV của chuyên ngành Tiếng anh khoa ngoại ngữ trường đại học
Phương Đông còn một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn hoá
chức danh giảng viên, cũng như các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục
đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
c) Cơ cấu ĐNGV
* Cơ cấu theo độ tuổi
Bảng 2.5 : Số lượng giảng viên phân theo độ tuổi
Tổng số
GV
25
Tỷ lệ %

Tuổi
Dưới 30 tuổi Từ 31- 40 tuổi Từ 41 – 50 tuổi

Trên 50 tuổi

6
10
8
1
24
40
32
4
(Nguồn: Phòng tổ chức cán bộ trường đại học Phương Đông)

* Cơ cấu theo giới tính

12


Độ tuổi trên 50 có 1 người chiếm 4%. Độ tuổi 41 – 50 có 8 người
chiếm 32 %, Số tuổi giảng viên có độ tuổi 31 – 40 có 10, Số lượng giảng
viên dưới 30 tuổi có 6 người chiếm 24 %.
* Cơ cấu theo thâm niên giảng dạy
Nhìn chung là cơ cấu ĐNGV theo độ tuổi là khá trẻ, đội ngũ vững
vàng chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó
còn những giáo viên thâm niên giảng dạy chưa cao, cần có các biện pháp
để học được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
2.5. Thực trạng công tác phát triển ĐNGV của ngành Tiếng anh
khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông.
2.5.1. Nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giảng viên
Qua khảo sát thực tế, trong đó có cán bộ quản lý khoa, tổ trưởng các
bộ môn và GV trong ở ngành Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ cho kết quả như
sau: phát triển ĐNGV là việc làm cần thiết và đã có 100 % giảng viên
được hỏi trả lời là cần thiết, tuy nhiên trên thực tế khả năng đáp ứng của
GV đối với công tác phát triển ĐNGV là chưa cao. Điều này đã nói lên khả
năng đáp ứng của ĐNGV hiện nay còn yếu kém, cần phải được đào tạo bồi
dưỡng thêm.
2.5.2. Công tác quy hoạch ĐNGV
Công tác quy hoạch mới chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề
trước mắt mà chưa có tính chiến lược lâu dài; thiếu tính thống nhất bên
trong của tổ chức và chưa phát huy được quyền chủ động của cấp khoa và
tổ bộ môn. Công tác quy hoạch phát triển số lượng, cơ cấu và chuẩn hóa
ĐNGV được GV và CBQL đánh giá chỉ đạt mức trung bình và dưới trung
bình.
2.3.3. Công tác tuyển dụng và sử dụng ĐNGV
Nhìn chung việc xây dựng các kế hoạch tuyển chọn giảng viên được
tiến hành theo đúng qui định, kế hoạch của nhà trường của khoa. Tuy
13


nhiên các kế hoạch xây dựng chưa chủ động, chưa có tính chiến lược và
phụ thuộc vào nhà trường, chưa phát huy được tinh thần tự chủ của các
khoa, ngành. Kế hoạch tuyển chọn nhiều lúc không đáp ứng được nguyện
vọng của ngành; cho nên vẫn còn nhiều cán bộ, giáo viên đánh giá các tiêu
chí ở mức trung bình và yếu.
2.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên
2.3.4.1. Đào tạo đội ngũ giảng viên ngành Tiếng Anh
Qua khảo sát cho thấy số lượng giảng viên được cử di đào tạo hàng
năm còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và quy mô của ngành Tiếng anh.
Số lượng đào tạo trình độ thạc sĩ tăng lên, tốc độ đào tạo tiến sĩ vẫn chưa
có biến chuyển nhiều.
2.3.4.2. Bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên
chuyên ngành Tiếng anh.
Qua bảng trên ta thấy số giáo viên được tham gia bồi dưỡng, tập
huấn hàng năm của ngành Tiếng anh đạt mức trung bình trên 50% tổng số
giáo viên của ngành. Như vậy hàng năm, khoa và nhà trường đã tạo điều
kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho các giảng viên tham gia các khóa
đào tạo, bồi dưỡng,…để các giảng viên có cơ hội tiếp cận, cập nhật với các
phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới.
2.3.3.3. Tự học, tự phát triển của đội ngũ giảng viên ngành Tiếng
anh
Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, việc tự học, tự phát triển của GV
ngành Tiếng anh chưa trở thành một yêu cầu bắt buộc. Cho nên, nhiều GV
chưa có kế hoạch tự học, tự phát triển cụ thể (thu thập, trao đổi thông tin
để cập nhật kiến thức; nghiên cứu khoa học; học lên để trở thành chuyên
gia đầu ngành trong lĩnh vực tiếng anh…).
2.3.5. Công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV

14


Kết quả khảo sát về thực trạng đánh giá ĐNGV việc tổ chức đánh giá
GV chưa đảm bảo cách tiếp cận cá nhân và tính thống nhất bên trong của
tổ chức. Kết quả đánh giá chưa thực sự khách quan, công bằng và chưa
phản ánh chính xác năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân GV.
2.3.6. Việc thực hiện chế độ, chính sách đổi mới với ĐNGV
Chính sách chi trả thù lao cho ĐNGV còn nhiều bất cập, nhất là đối
với nhóm GV trẻ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn họ tỏ ra chưa hài
lòng với chính sách này.
2.4. Đánh giá chung về công tác phát triển ĐNGV ngành tiếng
anh – khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông
Qua phân tích về thực trạng trên, có thể rút ra một số điểm mạnh,
điểm yếu trong công tác phát triển ĐNGV ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ
trường đại học Phương Đông như sau:
2.4.1 Những điểm mạnh
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ khi đội ngũ còn thiếu
về số lượng, yếu về chất lượng đến nay ngành đã có một đội ngũ giảng
viên tương đối ổn định về chất lượng và số lượng.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: ngành có 01 phó giáo sư, 03 tiến sĩ
và hiện nay khoa có 10 thạc sĩ, 11 cử nhân. Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt
tình, năng động là điều kiện tốt để tiếp thu cái mới và thiết lập mô hình
mới, tập thể ĐNGV có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ
nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt động khác.
2.4.2. Những hạn chế
- ĐNGV chưa đảm bảo về mặt số lượng.
- Cơ cấu ĐNGV thiếu cân đối về cơ cấu về trình độ, ngành nghề và
độ tuổi của GV.

15


- Chất lượng ĐNGV chưa đáp ứng yêu cầu: Tỷ lệ GV có trình độ tiến
sĩ, thạc sĩ thấp so với mặt bằng chung của các trường đại học trong nước
và quốc tế.
- Đội ngũ giảng viên của Khoa chất lượng giảng dạy chưa đồng đều.
- Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ chưa thực sự phù hợp, các kế
hoạch phát triển mới chủ yếu quan tâm giải quyết được những vấn đề
trước mắt, mà chưa có tính chiến lược lâu dài.
- Việc lập kế hoạch phát triển ĐNGV chưa toàn diện, chưa có tính
khoa hoc, thiếu cụ thể, cho nên có giai đoạn ngành đã để xảy ra tình trạng
thiếu quá nhiều GV nhiều năn 2013.
- Việc tuyển dụng cán bộ để bổ sung đội ngũ và tạo nguồn kế cận còn
chưa hợp lý.
- Công tác đánh giá GV còn nặng tính hình thức, nể nang, thiếu
nghiêm túc nên chưa mang lại hiệu quả; các tiêu chí đánh giá còn chung
chung, chưa cụ thể.
- Chính sách đãi ngộ GV tỏ ra lạc hậu do chưa thực hiện đãi ngộ GV
theo năng lực.
Từ những hạn chế trên dẫn đến một số khó khăn trong công tác phát
triển ĐNGV như: ý thức tự học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ của GV
còn chưa cao, GV chưa thực sự tâm huyết với nghề do chế độ đãi ngộ còn
chưa thỏa đáng, cũng do chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng nên việc thu hút
nhân tài đến với khoa đã khó khăn việc giữ chân ĐNGV có thâm niên và
tay nghề cao ở lại khoa lại càng khó.
2.4.3. Những nguyên nhân của hạn chế
Đội ngũ giảng viên của Khoa chất lượng giảng dạy chưa đồng đều,
GV trẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm, các phương pháp giảng dạy tiên tiến
còn hạn chế. Một số ít giảng viên của Khoa chưa quan tâm đến công tác
NCKH, chưa thật sự tâm huyết với nghề.
16


Việc lập kế hoạch phát triển ĐNGV còn mang tính hính hình thức,
không toàn diện, chưa có tính khoa hoc, thiếu cụ thể.
Việc tuyển dụng cán bộ để bổ sung đội ngũ và tạo nguồn kế cận còn
chưa hợp lý.
Việc phát hiện, bồi dưỡng ĐNGV có trình độ chuyên môn cao, giảng
viên đầu đàn vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng.
Về chất lượng ĐNGV còn thấp, số cán bộ có học hàm, học vị như
Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ hiện nay còn rất ít.
Các chế độ chính sách đối với ĐNGV chưa được thoả đáng, đặc biệt
đối với GV hợp đồng.
Về công tác đánh giá ĐNGV chưa khoa học, chưa đánh giá đúng khả
năng, năng lực của GV.

17


TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Bằng các phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, phỏng vấn, điều tra
bằng bảng hỏi, phân tích, tổng hợp số liệu..., nghiên cứu đã chỉ ra:
(1) Cơ cấu ĐNGV thiếu cân đối về trình độ chuyên môn, ngành
nghề, độ tuổi, giới tính và thâm niên công tác.
(2) Đánh giá, phân tích chất lượng ĐNGV thông qua hệ thống các
năng lực cần thiết và kết quả thực hiện các chức năng của người GV, tìm ra
những ưu điểm và những mặt hạn chế trong các lĩnh vực về kiến thức
chuyên môn, tay nghề, năng lực giảng dạy, năng lực NCKH, năng lực quản
lý và phục vụ cộng đồng của ĐNGV.
(3) Đánh giá, phân tích và chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong
công tác phát triển ĐNGV, làm tiền đề cho việc nghiên cứu, đề xuất các
giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển ĐNGV ngành tiếng anh khoa ngoại
ngữ trường đại học Phương Đông trong những năm tiếp theo đạt mục tiêu
“đủ về số lượng, nang cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý”, đáp ứng yêu cầu
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển của
ngành tiếng anh trong bối cảnh của thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội
nhập quốc tế.

18


Chương 3
CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐNGV NGÀNH TIẾNG ANH
KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tinh khả thi
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐNGV NGÀNH TIẾNG
ANH, KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL về tầm quan
trọng của công tác phát triển đội ngũ giảng viên ngành Tiếng anh trong nhà
trường
3.2.2. Biện pháp 2: Thực hiện công tác quy hoạch, tuyển chọn và sử
dụng đội ngũ giảng viên chuyên ngành Tiếng anh.
3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
GVCNTA theo chuẩn
3.2.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường thuận lợi và tạo động lực
làm việc để phát huy vai trò của ĐNGV ngành Tiếng anh khoa ngoại ngữ
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chuyên
môn và nghiệp vụ cho ĐNGV
3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN
ĐNGNTA CỦA KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG
ĐÔNG
Các giải pháp đã nêu ra hệ thống một số công việc cho công tác quản
lý cần nghiên cứu và thực hiện để tác động tới ĐNGV, đồng thời cũng đã
nêu ra một số yêu cầu mà từng giáo viên cần phải tự giác thực hiện. Các
giải pháp nêu ra đã đề cập khá toàn diện, cụ thể tới công tác quản lý phát
19


triển ĐNĐNNTA trường đại học Phương Đông. Nếu nghiên cứu, thực hiện
tốt các giải pháp trên chắc chắn công tác phát triển ĐNGV sẽ thu được
những kết quả tốt đẹp, sẽ khắc phục được những hạn chế của ĐNGV hiện
này.
3.4. KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI
CỦA CÁC BIỆN PHÁP
Cả 5 biện pháp nhằm phát triển ĐNGV của ngành tiếng anh khoa
ngoại ngữ trường đại học Phương Đông được tác giả đưa ra trưng cầu ý
kiến đều đã khẳng định được tính cần thiết và tính khả thi của chúng. Mặc
dù số ý kiến đánh giá ở các biện pháp không đều nhau các ý kiến có có sự
chênh lệch, xong tổng hợp lại cả 5 biện pháp đưa ra ở trên đều đảm bảo
tính cần thiết và tính khả thi trong công tác phát triển ĐNGV của ngành
Tiếng anh và nếu được triển khai một cách bài bản, đúng quy trình thì chắc
chắn sẽ thu được kết quả trong công tác phát triển ĐNGV của ngành nói
riêng và sự phát triển của khoa, nhà trường nói chung.

20


TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã nhiên cứu, đánh giá những mặt
mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác
phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ trường đại học Phương Đông trong thời gian vừa qua, tác giả đã đề xuất 5
biện pháp chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ giảng viên ngành tiếng anh
khoa ngoại ngữ - trường đại học Phương Đông.
Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ, tác động hỗ trợ nhau
trong quá trình thực hiện. Mỗi biện pháp giữ một vị trí quan trọng trong
quá trình thực hiện, chúng không tách rời nhau và chỉ phát huy hiệu quả
cao nhất khi thực hiện đồng bộ các biện pháp. Các biện pháp mà tác giả đã
đưa ra chưa phải là một hệ thống đầy đủ nhưng là các biện pháp chủ yếu
làm nền tảng cho hệ thống các biện pháp khác nhằm phát triển đội ngũ
giảng viên ngành tiếng anh khoa ngoại ngữ - trường đại học Phương Đông
đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong bối cảnh mới. Kết quả bước
đầu cho thấy các biện pháp được đề xuất đều cần thiết và có tính khả thi
cao, đáp ứng được giả thuyết khoa học đã nêu trong luận văn.

21


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
1.1. Luận văn đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề phát triển
ĐNGV ngành tiếng anh. Cụ thể là:
- Làm rõ cơ sở pháp lý và những định hướng phát triển ngành tiếng
anh của trường đại học Phương Đông .
- Làm rõ vai trò, đặc trưng LĐSP, mô hình nhân cách và những thách
thức đối với người GV ngành Tiếng anh trước yêu cầu đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Làm rõ sự cần thiết và nội dung, các yếu tố ảnh hưởng phát triển
ĐNGV ngành tiếng anh của trường đại học Phương Đông.
1.2. Luận văn đã khảo sát, phân tích làm rõ thực trạng ĐNGV và
thực trạng công tác phát triển ĐNGV chuyên ngành tiếng anh của trường
đại học Phương Đông và đưa ra được các nhận định, đánh giá và nguyên
nhân của thực trạng phát triển ĐNGV ngành tiếng anh của trường đại học
Phương Đông hiện nay.
1.3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất
được 5 biện pháp để phát triển ĐNGV ngành tiếng anh của trường đại học
Phương Đông. Các biện pháp này có quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau và cần thực
hiện một cách đồng bộ. Qua khảo sát đều được đánh giá là rất cần thiết và
có tính khả thi cao.
2. KHUYẾN NGHỊ
- Với trường đại học Phương Đông:
Xây dựng chính sách đãi ngộ, thu hút các nhà khoa học đầu ngành,
giảng viên giỏi tham gia giảng dạy và NCKH tại trường.
22


Có chế độ khuyến khích, hỗ trợ hợp lý đối với các cán bộ, giảng viên
có nguyện vọng học tập nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ.
Bổ sung chỉ tiêu biên chế, đảm bảo đủ số lượng cán bộ, giảng viên
theo quy mô đào tạo và sự phát triển của khoa và của nhà trường.
Cần đầu tư hơn nữa cho trường về kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị để
trường đủ mạnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo.
Đại học Phương Đông cần trao quyền tự chủ, tự quyết cao hơn cho
các khoa, tạo điều kiện để các khoa có thể thực hiện có hiệu quả các mục
tiêu của giáo dục - đào tạo.
Cơ chế quản lý của đại học Phương Đông cần phải mềm dẻo, linh
hoạt phù hợp với đặc thù của từng khoa, ngành.
Hàng năm nên mở các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý và tổ
chức hội thảo về đổi mới công tác quản lý cán bộ, viên chức, đặc biệt là
quản lý đội ngũ giảng viên.
- Với khoa ngoại ngữ:
Đầu tư cơ sở vật chất- thiết bị cho Khoa. Đầu tư kinh phí hợp lý cho
các hoạt động của Khoa, đặc biệt đầu tư vào xây dựng đội ngũ giảng viên.
Cần có các chế độ rõ ràng hơn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, viên chức nói chung và đội ngũ giảng viên nói riêng.
Đề nghị nhà trường cho phép triển khai, áp dụng các biện pháp phát
triển ĐNGV khoa ngoại ngữ một cách đồng bộ.
Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV một
cách hiệu quả.
Chỉ đạo các chuyên ngành trực thuộc thực hiện đúng chương trình,
nội dung phát triển ĐNGV.
- Đối với ngành Tiếng anh
23


Cán bộ quản lý theo dõi dát sao quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng
nâng cao trình độ của giảng viên.
Tham mưu cho khoa xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV
Xây dựng môi trường làm việc đồng nghiệp, thân thiện, giúp đỡ nhau
trong công việc.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×