Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường đại học lâm nghiệp (tt)

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nguồn nhân lực chất lượng cao trở
thành động lực chính cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Chất
lượng nguồn nhân lực phần lớn là nhờ vào chất lượng giáo dục- đào tạo.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ là một phần không thể thiếu
trong quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Tại Nghị quyết 29, hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu “Đổi mới căn bản hình thức
và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực,
khách quan, chính xác, theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học”.
Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo được
phép đào tạo trình độ thạc sĩ về lĩnh vực lâm nghiệp. Với mục tiêu “ưu tiên phát triển
đào tạo trình độ sau đại học là mục tiêu mũi nhọn của Nhà trường về chất lượng đào
tạo”. Do đó, việc KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Nhà trường đã và đang
không ngừng được cải tiến nhằm phát huy tác dụng của hoạt động này đối với quá
trình dạy học, và phù hợp với chương trình đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện, hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ của Nhà trường vẫn không
tránh khỏi những bất cập và chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt
động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm
nghiệp”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động KTĐG
kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp, đề xuất một số biện
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập
trình độ thạc sĩ của trường Đại học Lâm nghiệp.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc
sĩ; Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp; Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động KTĐG
kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp.


2

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động quản lý KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học
Lâm nghiệp.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường
Đại học Lâm nghiệp.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu các biện pháp quản lý KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ được nghiên
cứu và đề xuất trên cơ sở phù hợp với các điều kiện thực tế của trường Đại học Lâm
nghiệp, thì khi được áp dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động
KTĐG kết quả học tập, nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường.
6. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
- Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu quản lý hoạt động KTĐG kết
quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Lâm nghiệp, đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Giới hạn về khách thể nghiên cứu: Chúng tôi chỉ tiến hành khảo: 34 CBQL, 51
GVvà 185 HVCH của Trường Đại học Lâm nghiệp.
7. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận; Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi;
Phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp xử lý số liệu
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo,
phần nội dung của luận văn gồm 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập
trình độ thạc sĩ
Chương 2: Thực trạng việc quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập
trình độ thạc sĩtại trường Đại học Lâm nghiệp.
Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình
độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp.
NỘI DUNG
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG


3

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết
quả học tập
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài về quản lý hoạt động kiểm tra đánh
giá kết quả học tập
Có thể kể đến ở đây là bộ Tiêu chí đánh giá của Cơ quan đảm bảo chất lượng đại
học của Anh, viết tắt là QAA; công trình nghiên cứu của Rice- nhà bác học người
Mỹ; Bộ tiêu chí của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á; công trình của
Benjamin S. Bloom và các cộng sự;
1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước về quản lý hoạt động kiểm tra đánh
giá kết quả học tập
Đã có một số luận văn, luận án nghiên cứu về KTĐG kết quả học tập như: luận
án tiến sĩ của Cấn Thị Thanh Hương (2011) “Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam”, luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị
Phương Thanh (2014) “Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong
đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học Y tế công cộng”;
Ngoài ra, còn có những hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá;
kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo đại học;
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
Trong đề tài này, tác giả xin sử dụng khái niệm quản lý của tác giả Nguyễn Thị
Tuyết Hạnh – Trần Thị Mai Phương “Quản lý là quá trình tác động có kế hoạch, có
chủ đích, hợp qui luật của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý, nhằm sử dụng có
hiệu quả các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức, đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã xác
định”.
1.2.2. Kiểm tra đánh giá
1.2.2.1. Kiểm tra
Trong đề tài này tác giả xin sử dụng khái niệm kiểm tra của tác giả Phạm Viết
Vượng “Kiểm tra là phương pháp xem xét thường xuyên quá trình học tập của người
học. Mục đích của kiểm tra là tích cực hóa hoạt động của người học, tăng cường


4

chất lượng học tập. Kiểm tra là khâu quan trọng trong quá trình dạy học nhằm đánh
giá kết quả học tập”.
1.2.2.2. Đánh giá
Đánh giá trong giáo dục là sự xem xét, so sánh mức độ tương thích giữa những
thông tin thu nhận được về quá trình giáo dục với những chuẩn mực, tiêu chuẩn
tương ứng nhằm đưa ra những quyết định về người học và việc tổ chức quá trình dạy
học.
1.2.3. Kết quả học tập
Kết quả học tập là kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có được trong quá
trình học tập và rèn luyện tại trường trong một lĩnh vực (môn học) nào đó.
1.2.4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Theo Đỗ Thị Thúy Hằng (2012), “KTĐG kết quả học tập là sự so sánh, đối
chiếu kiến thức, kỹ năng, thái độ thực tế đạt được của người học để tìm hiểu và chẩn
đoán trước và trong quá trình dạy-học, hoặc sau một quá trình học tập so với các kết
quả mong đợi đã được xác định trong mục tiêu cần đạt sau kết thúc đánh giá”.
1.2.5. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Quản lý KTĐG kết quả học tập là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và
kiểm tra quá trình KTĐG kết quả học tập nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu
kiểm tra, đánh giá đã đề ra.
1.2.6. Đào tạo trình độ thạc sĩ
Đào tạo trình độ thạc sĩ là chương trình đào tạo dành cho những người đã tốt
nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kĩ năng
thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị,
đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.
1.3. KTĐG kết quả học tập trong đào tạo trình độ thạc sĩ
1.3.1. Vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
- Đối với người học:giúp nhận thức đúng được khả năng của mình về các mặt
như kiến thức, kỹ năng, thái độ, phương pháp,...
- Đối với người dạy: nắm bắt được thực trạng lĩnh hội tri thức của người học để
có những tác động điều chỉnh phù hợp.


5

- Đối với cán bộ quản lý: giúp người quản lý xác định được mức độ hoàn thành
mục tiêu đi đến những quyết định phù hợp.
1.3.2. Mục đích kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Để chứng nhận năng lực của người học; Để hướng dẫn và điều chỉnh; Để thúc
đẩy, kích thích.
1.3.3. Nguyên tắc của KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Nguyên tắc: Đảm bảo tính khách quan; Đảm bảo tính toàn diện; Đảm bảo tính
công khai; Đảm bảo tính hệ thống; Đảm bảo tính phát triển.
1.3.4. Hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Thường sử dụng hai hình thức chính đó là: KTĐG quá trình và KTĐG kết thúc.
Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ thì hình thức KTĐG kết quả học tập được quy
định trong đề cương chi tiết của môn học/học phần đã được phê duyệt. Hình thức
KTĐG được kết hợp thường xuyên trong quá trình học tập với thi kết thúc học phần
và kết hợp một số hình thức đánh giá như bài tập, tiểu luận, kết quả thực hành, báo
cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp phù hợp với yêu cầu của môn học/học phần.
1.3.5. Phương pháp KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Các phương pháp chính: Phương pháp vấn đáp;Phương pháp trắc nghiệm khách
quan; Phương pháp tự luận;Phương pháp thực hành;phương pháp kiểm tra đánh giá
thực.
1.3.6. Căn cứ pháp lý của hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Thực hiện Luật Giáo dục năm 2005; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn
2011- 2020; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày
09/6/2014; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; Quyết định 18/2000/QĐBGD&ĐTngày

08/6/2000;Quyết

định

số

43/2007/QĐ-BGDĐT

ngày

15/8/2007;Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011;Thông tư 15/2014/TTBGDĐT ngày 15/5/2014. Ngoài ra, còn có quyết định, quy định ban hành của các cơ
sở giáo dục có đào tạo trình độ thạc sĩ.
1.3.7. Tiêu chí đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
1.3.7.1. Nguyên tắc đánh giá học phần trình độ thạc sĩ
-Khách quan, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.
- Đề thi, kiểm tra phải phù hợp với nội dung; đúng hình thức và phương pháp
đánh giá đã được quy định trong đề cương chi tiết.


6

- Kết hợp kiểm tra thường xuyên với thi kết thúc học phần;
- Kết hợp đánh giá ý thức học tập chuyên cần và tính độc lập.
1.3.7.2.Tiêu chí đánh giá điểm môn học/học phần trình độ thạc sĩ
KTĐG kết quả học tập trong đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: Điểm quá trình
học tập và điểm thi kết thúc học phần. Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc đối với
mọi học viên.
Điểm tổng hợp của học phần bao gồm điểm quá trình học tập (chuyên cần, bài
tập, tiểu luận, giữa học kỳ,..) và điểm thi kết thúc học phần, theo phương pháp bình
quân gia quyền.
1.3.7.3.Cách tính điểm và đánh giá học phần trình độ thạc sĩ
* Điểm học phần (ĐHP) được tính như sau:
Trong đó: - n: là số lần kiểm tra, đánh giá và thi;
- xi: là điểm của lần kiểm tra hoặc thi thứ i;
- ki: là trọng số của lần kiểm tra hoặc thi thứ i, tổng các ki bằng 1.
* Đối với học phần luận văn thạc sĩ
- Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể
lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn tối đa 9 điểm và điểm thành
tích nghiên cứu tối đa 1 điểm cho những luận văn mà học viên đã có bài báo khoa học
liên quan. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở
lên.
1.3.7.4. Quy đổi từ điểm số thang điểm 10 sang điểm số thang điểm 4 và điểm chữ
Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ và thang điểm 4 cụ thể như:
Bảng 1.1: Bảng quy đổi điểm từ thang điểm 10 sang điểm chữ và thang điểm 4
TT
a) Loại đạt:
1
2
3
4
5
6
7

Thang điểm

Điểm quy đổi

Thang

10

sang điểm chữ

điểm 4

8,5 - 10
7,8 – 8,4
7,0 – 7,7
6,3 – 6,9
5,5 – 6,2
4,8 – 5,4
4,0 – 4,7

A
B+
B
C+
C
D+
D

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Xếp loại
Giỏi
Khá
Trung
bình
Trung


7

TT

Thang điểm

Điểm quy đổi

Thang

10

sang điểm chữ

điểm 4

Dưới 4,0

F

0,0

8

Xếp loại
bình yếu
Không đạt

1.3.7.5. Cách tính điểm trung bình chung các học phần trong đào tạo thạc sĩ
Điểm trung bình chung các học phần được tính theo công thức sau và được làm
tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy:
Trong đó: A- điểm trung bình chung tích lũy; - điểm của học phần thứ I; - số tín
chỉ của học phần thứ I; n- tổng số học phần.
Điểm trung bình chung các học phần phải đạt 5,5 trở lên.
1.3.8. Quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Bước 1: Xác định mục đích đánh giá
Bước 2: Lựa chọn ND, HT, PP KTĐG kết quả học tập
Bước 3: Ra đề KTĐG
Bước 4: Tổ chức KTĐG
Bước 5: Phân tích kết quả, đánh giá
Bước 6: Công bố kết quả
1.4 . Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
1.4.1.Vai trò của quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập
Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập có vai trò đảm bảo cho hoạt động
KTĐG được thực hiện chính xác, khách quan về kết quả học tập của người học, đảm
bảo cho mục đích của KTĐG kết quả học tập được thực hiện theo đúng quy chế, quy
trình đã được đề ra của mỗi cơ sở đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo cũng
như chất lượng quản lý đào tạo của các cơ sở đào tạo.
1.4.2. Chức năng của quản lý
- Chức năng kế hoạch
- Chức năng tổ chức
- Chức năng chỉ đạo
- Chức năng kiểm tra
1.4.3. Yêu cầu đối với quản lý KTĐG kết quả học tập
- Quản lý phải theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định riêng
của từng cơ sở đào tạo.


8

- Bám sát quy trình KTĐG kết quả học tập, QL tốt từng khâu trong quy trình
này.
- Có kế hoạch rõ ràng, cụ thể trong thực hiện quản lý KTĐG kết quả học tập.
- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, cá nhân tham gia vào quá trình
quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập.
- Đảm bảo sự chính xác.
- Gắn liền với các nội dung quản lý hoạt động đào tạo khác.
1.4.4. Nội dung của quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
1.4.4.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Xây dựng kế hoạch là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình triển khai
công tác KTĐG kết quả học tập trong quá trình đào tạo. Nhờ vào việc xây dựng kế
hoạch mà người dạy, người học nắm được các kế hoạch hoạt động của mình trong
hoạt động KTĐG kết quả học tập như: thời gian KTĐG; Hình thức/phương pháp
KTĐG và các yếu tố khác trong quá trình KTĐG.Nó giúp cho nhà quản lý có thể
kiểm tra một cách dễ dàng hoạt động và kết quả đạt được, dựa trên kế hoạch đã được
xác định làm chuẩn mực cho đo lường.
1.4.4.2. Tổ chức hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Tổ chức hoạt động KTĐG kết quả học tập là việc thực hiện phân công một cách
khoa học các lực lượng tham gia vào hoạt động KTĐG kết quả học tập là cơ sở để tạo
ra hiệu quả tốt.
Tổ chức có hiệu quả sẽ giúp người quản lý có thể phối hợp, điều phối tốt hơn
các lực lượng tham gia vào hoạt động KTĐG kết quả học tập. Nhờ có tổ chức mà kỷ
cương, nề nếp, tác phong làm việc khoa học, sự đoàn kết nhất trí trong hoạt động
KTĐG kết quả học tập được đảm bảo; năng lực, sở trường của mỗi người và mỗi bộ
phận được phát huy.
1.4.4.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động KTĐG kết quả học tập
- Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia hoạt động KTĐG thực hiện
các hoạt động theo đúng quy chế, quy định về KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
của nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ KTĐG cho đội ngũ giảng
viên, nhân viên.


9

- Động viên, khuyến khích giảng viên, tạo động lực để cán bộ, giảng viên tích
cực và tự giác tham gia hoạt động KTĐG kết quả học tập với tinh thần trách nhiệm
cao.
1.4.4.4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ
Thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý, là nhu cầu cơ
bản để hoàn thành các quyết định quản lý. Kiểm tra còn giúp hoàn thiện các quyết
định quản lý về nhiều mặt, khẳng định sự đúng sai của đường lối, chính sách, mục
tiêu, cơ cấu, cơ chế của tổ chức
1.4.4.5. Các nguồn lực bảo đảm cho KTĐG KQHT trình độ thạc sĩ
Các nguồn lực bảo đảm cho KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ ở đây là
nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được sử dụng trong KTĐG,
nguồn lực thông tin và các chính sách tài chính được sử dụng. Việc quản lý các nguồn
lực này cho KTĐG chính là việc xây dựng kế hoạch khai thác chúng để sử dụng cho
các kỳ thi, đánh giá.
1.5. Các yếu tố tác động tới quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả
học tập trình độ thạc sĩ
1.5.1. Năng lực, kỹ năng của giảng viên và cán bộ quản lý
1.5.2. Quy định, quy trình kiểm tra đánh giá của nhà trường
1.5.3. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường
1.5.4. Đặc điểm của người học
Tiểu kết Chương 1
Chương 1 của luận văn đã trình bày những lý luận cơ bản về KTĐG kết quả học
tập nói chung và KTĐG kết quả học tập ở bậc thạc sĩ nói riêng. Luận văn đã đề cập
đến các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập,
KTĐG kết quả học tập, quản lý KTĐG kết quả học tập, đào tạo thạc sĩ. Luận văn
cũng đã xác định và trình bày chức năng, vai trò, nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp,
quy trình KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ; cũng như nêu lên những căn cứ
pháp lý quan trọng, có tính then chốt quyết định đến hoạt động KTĐG kết quả học
tập trình độ thạc sĩ.
Trong chương này, tác giả cũng đã trình bày một số lý luận về quản lý KTĐG
kết quả học tập trình độ thạc sĩ như: căn cứ pháp lý, tiêu chí đánh giá kết quả, nội


10

dung quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập và các yếu tố tác động tới hoạt động
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ đã được trình bày trong chương 1 của luận
văn.
Những nội dung trình bày ở Chương 1 là tiền đề, là cơ sở lý luận cho việc xác
định thực trạng quản lý KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học
Lâm nghiệp ở chương 2, đồng thời là căn cứ khoa học để tác giả đề xuất các biện
pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường.
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC
TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
2.1. Khái quát về Trường Đại học Lâm nghiệp
2.1.1. Quá trình phát triển của nhà trường
Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 19/8/1964 theo Quyết định số
127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm học và tổ
Cơ giới khai thác Lâm nghiệp từ trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học
viện Nông nghiệp Việt Nam).
Năm 2008 Trường thành lập Cơ sở 2 đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp
số 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn
nhân lực về lâm nghiệp cho các tỉnh phía Nam.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Lâm nghiệp (theo QĐ
392/BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học và các trình độ khác.
- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác với các đối tác trong và
ngoài nước nhằm giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ của ngành
- Tham gia tư vấn về chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển kỹ nghệ
và kinh tế nông lâm nghiệp ở mọi hình thức và cấp độ khác nhau.
- Phát triển các hoạt động khác như sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, thương mại,
liên danh, liên kết.


11

- Quản lý có hiệu quả nguồn lực và cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của trường;
phát triển và hội nhập; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà trường
Trường Đại học Lâm nghiệp được tổ chức theo Quy chế tổ chức và hoạt động
của các trường đại học công lập. Trường có 01 Hội đồng trường, các tổ chức đoàn
thể, Ban giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 03 Hiệu phó), các hội đồng tư vấn, 13 Phòng
Ban chức năng, 8 đơn vị đào tạo, 9 đơn vị nghiên cứu sản xuất và phục vụ, Cơ sở 2
(thể hiện rõ qua sơ đồ trang 45 trong bản chính của luận văn).
2.1.4. Cơ cấu đội ngũ và quy mô đào tạo thạc sĩ
Nhà trường đào tạo với các bậc: cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Với 30
chuyên ngành đào tạo bậc đại học, 6 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng, 08 chuyên
ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 5 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ. Đã đào tạo được trên
32.000 kỹ sư, gần 4000 học viên cao học và gần 100 tiến sĩ. Quy mô đào tạo trình độ
thạc sĩ hàng năm của nhà trường luôn ở mức gần 1000 học viên cao học.
Đội ngũ CBVC của nhà trường gồm 1 chủ tịch Hội đồng trường, 1 Hiệu trưởng,
3 hiệu phó và 942 cán bộ viên chức ở cả 2 cơ sở đào tạo. Trong đó, cán bộ tại các
phòng ban là 340 CBVC, giảng viên cơ hữu 606 giảng viên, trong đó: giáo sư 6, phó
giáo sư 24, tiến sĩ 94, thạc sĩ 287, đại học 195.
2.1.5. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường
Cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, các
phương tiện phục vụ cho việc dạy – học của giảng viên, CBQL, phục vụ.
2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc
sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp
2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, học viên cao học
về tầm quan trọng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Qua khảo sát thực trạng nhận thức về vai trò của KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả thu được tại bảng 2.1:
Bảng 2.1: Nhận thức của CBQL, GV, HVCH về vai trò của hoạt động KTĐG kết
quả học tập trình độ thạc sĩ
GV
TT

Vai trò của KTĐG

Số
lượng

CBQL
Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

HVCH
Số
lượng

Tỷ lệ
(%)


12

1

Rất quan trọng

34

66.7

20

58.8

105

56.8

2

Quan trọng

11

21.6

9

26.5

45

24.3

3

Không quan trọng

6

11.8

5

14.7

35

18.9

Qua số liệu tại bảng 2.1 cho thấy đa số các GV, CBQL và HVCH được khảo sát
đều có nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động KTĐG kết quả học tập đối
với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận
các CBQL, GV và HVCH được khảo sát còn chưa có nhận thức đúng về tầm quan
trọng của hoạt động KTĐG kết quả học tập.
Qua kết quả khảo sát định tính cũng thu được kết quả tương đồng với kết quả
định lượng mà chúng tôi khảo sát bằng phiếu hỏi.
2.2.2.Thực trạng việc thực hiện về mục tiêu, phương pháp và hình thức kiểm
tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
2.2.2.1. Thực trạng việc thực hiện về mục tiêu kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình
độ thạc sĩ.
Bảng 2.2: Mức độ thực hiện mục tiêu KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại
Trường Đại học Lâm nghiệp
GV
TT

1
2
3

Nội dung

CBQL

Không
Tốt Đạt yêu
đạt YC
(%) cầu (%)
(%)

Đảm bảo mục tiêu dạy học
theo chuẩn kiến thức đầu 66.7
ra
Phân định về năng lực và
kết quả học tập của học 54.9
viên
Nâng cao chất lượng và
74.5
hiệu quả dạy học

Tốt
(%)

Không
Đạt yêu
đạt YC
cầu (%)
(%)

27.5

5.9

61.8

32.4

5.9

37.3

7.8

55.9

35.3

8.8

15.7

9.8

70.6

14.7

14.7

Như vậy có thể thấy việc đa số các đối tượng được khảo sát đánh giá thực hiện
mục tiêu KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ của nhà trường được thực hiện tốt và
đạt yêu cầu. Chỉ một số lượng nhỏ các đối tượng được khảo sát cho rằng việc này
không đạt yêu cầu.
2.2.2.2. Thực trạng việc thực hiện các phương pháp KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp


13

Bảng 2.3. Mức độ và hiệu quả của các phương pháp giảng viên sử dụng trong
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Giảng viên
TT

Phương pháp

KTĐG quá trình
1
Đánh giá chuyên cần
2
Vấn đáp
3
Trắc nghiệm KQ
4
Tự luận đề đóng
5
Tự luận đề mở
6
Bài tập lớn
KTĐG hết học phần
1
Vấn đáp
2
Trắc nghiệm KQ
3
Tự luận đề đóng
4
Tự luận đề mở
5
Tiểu luận

Mức độ (%)
Thường Thỉnh
Chưa
xuyên
thoảng bao giờ

Hiệu quả (%)
Đạt
Chưa
Tốt
YC
đạt YC

92.2
15.7
29.4
17.6
60.8
66.7

7.8
52.9
21.6
19.6
23.5
19.6

0
31.4
49
62.7
15.7
13.7

82.4
41.2
37.3
9.8
70.6
49

13.7
27.5
13.7
27.5
13.7
37.3

0
0
0
0
0
0

7.8
11.8
17.6
58.8
76.5

23.5
33.3
21.6
27.5
13.7

68.6
54.9
60.8
13.7
9.8

23.5
25.5
29.4
66.7
76.5

7.8
19.6
9.8
19.6
13.7

0
0
0
0
0

Qua bảng trên cho thấy, trong KTĐG quá trình đa số các giảng viên sử dụng
thường xuyên phương pháp đánh giá chuyên cần và bài tập lớn, tự luận mở và các
phương pháp này mang lại hiệu quả cao. Trong KTĐG hết học phần đa số các GV sử
dụng phương pháp tự luận để KTĐG.
Về phía học viên cao học cũng có những nhận định tương đồng với GV về các
phương pháp được sử dụng trong KTĐG định kỳ và KTĐG hết học phần.
c. Thực trạng việc thực hiện các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp
Bảng 2.4: Mức độ sử dụng các hình thức KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
TT

Hình thức

1

Tổ chức KTĐG thường
xuyên trong quá trình
dạy học

2
3

Tổ chức thi/làm chuyên
đề kết thúc học phần
Tổ chức cho học viên
đánh giá và tự đánh giá

Mức độ (%)
Giảng viên
Học viên cao học
Thường Thỉnh Chưa Thường Thỉnh Chưa
xuyên thoảng bao giờ xuyên thoảng bao giờ
70.6

29.4

0.0

73.0

19.5

7.6

100.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

4.3

12.4

83.2


14

4

Những hình thức khác:

0

0

0

0

0

0

Kết quả thu được ở bảng trên cho thấy: Đa số GV và HVCH được khảo sát cho
rằng thường xuyên tổ chức KTĐG thường xuyên trong quá trình học, 100% GV và
HVCH cho rằng KTĐG kết thúc học phần dùng hình thức làm chuyên đề và không có
giảng viên nào sử dụng hình thức cho học viên tự đánh giá, nhưng HVCH lại có
mong muốn được sử dụng hình thức này.
2.2.3. Thực trạng việc thực hiện về quy chế, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả
học tập trình độ thạc sĩ
2.2.3.1. Thực trạng việc thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ
thạc sĩ
Nhà trường luôn luôn tuân thủ và áp dụng theo các quy chế, quy định chung của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kịp thời áp dụng và cũng đã ban hành những
quyết định nhằm cụ thể hóa một số điểm trong quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phù hợp với điều kiện của nhà trường.
2.2.3.2. Thực trạng việc thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình
độ thạc sĩ
+ Việc phổ biến quy trình KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Bảng 2.5: Thực trạng việc phổ biến quy trình KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp
GV
TT

Nội dung

CBQL
Số
Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

lượng

(%)

lượng

(%)

1

Có hướng dẫn cụ thể

10

19.6

15

44.1

2

Có hướng dẫn nhưng không cụ thể

25

49.0

14

41.2

3

Không hướng dẫn

16

31.4

5

14.7

Qua số liệu khảo sát cho thấy, nhà trường đã phổ biến và hướng dẫn về quy trình
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tới đội ngũ CBQL và GV trong trường. Nhưng
phổ biến nhưng không cụ thể và không thường xuyên vẫn chiếm tỷ lệ khá cao.
+ Việc thực hiện quy trình KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Bảng 2.6: Thực trạng về thực hiện quy trình KTĐG kết quả học tập TĐThS


15

Mức độ (%)
TT

1

2

3

4

5

6

Các bước

GV

1
2
3
4
Ra đề thi, xây dựng đáp án và biểu điểm
Nội dung KTĐG bám sát
25.5 54.9 19.6
0
nội dung đã học
Đề thi đảm bảo công tác
66.7 33.3
0
0
bảo mật
Đề KTĐG được thông
43.1 31.4
7.8
17.6
qua Khoa/Bộ môn
Xây dựng đáp án và nộp
23.5 33.3 15.7 27.5
cùng với đề thi
Tổ chức KTĐG
Phân công cán bộ coi thi
31.4 35.3 27.5
5.9
Cán bộ coi thi nghiêm túc
29.4 23.5 29.4 17.6
thực hiện quy chế coi thi
Công tác thanh tra, kiểm
tra khi KTĐG
Xử lý cán bộ coi thi
35.3 54.9
9.8
0
Công tác chấm thi
Giao bài thi cho cán bộ
43.1 27.5 19.6
9.8
coi thi theo quy định
Đảm bảo khách quan
35.3 39.2 25.5
0
công bằng
Thời hạn chấm, trả bài thi
17.6 29.4 29.4 23.5
theo đúng quy định
Lưu trữ bài thi theo đúng
27.5 31.4 35.3
5.9
quy định
Phân tích, đánh giá kết
29.4 23.5 21.6 25.5
quả KTĐG
Công bố kết quả
Công bố kết quả thi kịp
54.9 11.8 25.5
7.8
thời, chính xác
Phản hồi thắc mắc của
học viên nhanh chóng, 47.1 33.3 15.7
3.9
kịp thời
Dựa trên sự phân tích kết
quả, ra quyết định mới
17.6 11.8
49
21.6
nhằm điều chỉnh quá
trình dạy học
Ghi chú: 1- Rất tốt; 2- Tốt; 3- Bình thường; 4- Không tốt

1

HVCH
2
3

4

27

52.4

17.3

3.2

35.1

46.5

18.4

0

27

48.6

21.6

2.7

30.3

48.1

16.8

4.9

24.9

23.2

15.1

36.8

38.9

48.6

12.4

0

32.4

43.8

15.1

8.6

31.4

38.9

18.9

10.8

30.3

36.8

23.2

9.7

17.3

39.5

35.7

7.6

Qua khảo sát cho thấy:
Nhìn chung các bước trong quy trình KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
được các GV, HVCH thực hiện thường xuyên và ở mức độ khá tốt. Điều này thể hiện
việc phổ biến quy chế, quy trình của Nhà trường có tác động rất lớn đến tinh thần,


16

thái độ nghiêm túc của các đội ngũ tham gia trực tiếp vào hoạt động KTĐG kết quả
học tập trình độ thạc sĩ. Bên cạnh những nội dung thực hiện rất tốt, thì cũng tồn tại
một số nội dung trong quy trình cần được quan tâm và cần hoàn thiện tốt hơn.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá quả học tập trình độ
thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp
2.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Qua khảo sát về thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp thu được kết quả tại bảng sau:
Bảng 2.7: Mức độ thực hiện xây dựng kế hoạch KTĐG kết quả học tập
TT

GV

Nội dung đánh giá
1

1

2

3

4

Mức độ (%)
CBQL

2

3

4

1

2

Xây dựng kế hoạch
KTĐG kết quả học
60.8 23.5 15.7 0.0 47.1 29.4
tập định kỳ cho học
viên cao học
Xây dựng kế hoạch
KTĐG kết quả học
tập hết học phần 49.0 33.3 17.6 0.0 44.1 38.2
cho học viên cao
học
Xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng
chuyên
môn,
17.6 33.3 19.6 29.4 26.5 29.4
nghiệp vụ KTĐG
cho cán bộ, giảng
viên
Kế hoạch thanh tra,
kiểm tra của nhà
trường về công tác 19.6 33.3 17.6 29.4 23.5 35.3
KTĐG kết quả học
tập trình độ thạc sĩ
Ghi chú: 1- Rất tốt; 2- Tốt; 3- Bình thường; 4- Không tốt

3

HVCH
4

1

2

3

4

23.5 0.0 29.2 51.4 19.5 0.0

17.6 0.0 25.9 65.9 8.1

0.0

23.5 20.6

14.7 26.5 27.0 25.9 16.8 30.3

Nhận xét:
Qua kết quả khảo sát trên cho thấy, việc xây dựng kế hoạch KTĐG kết quả học
tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại Lâm nghiệp đã được nhà trường phổ biến, thực
hiện rất tốt và tốt. Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho CB, GV và thah tra, kiểm
tra thì vẫn còn ở mức hạn chế và chưa được tốt.
2.3.2.Thực trạng tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình
độ thạc sĩ


17

Đánh giá về mức độ và hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động KTĐG kết quả
học tập trình độ thạc sĩ được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.8: Mức độ và hiệu quả tổ chức hoạt động KT, ĐG kết quả học tập trình
độ thạc sĩ
T
T

1

2

3

4

Nội dung đánh giá

GV
Mức độ (%) Hiệu quả (%)
TX TT

CT

T

Đ

C

CBQL
Mức độ (%)
Hiệu quả (%)
TX TT

Tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho cán bộ,
giảng viên về KTĐG 25.5 35.3 39.2 33.3 31.4 35.3 35.3 26.5
kết quả học tập trình độ
thạc sĩ
Thực hiện bố trí, phân
công cán bộ, giảng viên
trong công tác KTĐG 100 0.0 0.0 90.2 9.8 0.0 100 0.0
kết quả học tập trình độ
thạc sĩ
Tổ chức thực hiện
KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ theo 74.5 25.5 0.0 47.1 37.3 15.7 52.9 32.4
đúng quy trình, quy
định
Tổ chức sử dụng kết
quả KTĐG vào việc
điều chỉnh phương pháp 27.5 35.3 37.3 21.6 33.3 45.1 26.5 47.1
giảng dạy và trong quản
lý KTĐG
Ghi chú: TX- Thường xuyên; TT- Thỉnh thoảng; CT- Chưa thực hiện

CT

T

Đ

C

38.2 47.1 29.4 23.5

0.0 91.2 8.8

0.0

14.7 58.8 23.5 17.6

26.5 44.1 26.5 29.4

T- Tốt; Đ- Đạt yêu cầu; C- Chưa đạt yêu cầu

Nhận xét: Việc thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và sử dụng kết quả KTĐG
để điều chỉnh trong giảng dạy và quản lý được thực hiện chưa tốt (hơn 70% ý kiến
cho là thỉnh thoảng và chưa thực hiện) và hiệu quả mang lại còn thấp. Việc bố trí,
phân công CB, GV và tổ chức thực hiện KTĐG kết quả học tập thì được tổ chức
thường xuyên và đạt kết quả cao (100%).
2.3.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động KTĐG kết quả HT trình độ thạc sĩ
Công tác chỉ đạo quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ được
lãnh đạo và nhà trường thực hiện thường xuyên và rất sát sao.


18

Bảng 2.9 : Mức độ và hiệu quả thực hiện chỉ đạo KTĐG kết quả học tập trình
độ thạc sĩ
T
T

1

2

3

Nội dung đánh giá

GV
Mức độ (%)
Hiệu quả (%)
TX TT

CT

T

Đ

C

CBQL
Mức độ (%)
Hiệu quả (%)
TX

TT

CT

T

Đ

C

Hướng dẫn cán bộ,
giảng viên học tập văn
bản pháp quy về 54.9 27.5 17.6 39.2 9.8 51.0 52.9 38.2 8.8 44.1 41.2 14.7
KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ
Chỉ đạo thực hiện
KTĐG kết quả học tập 49.0 37.3 13.7 29.4 45.1 25.5 58.8 23.5 17.6 64.7 14.7 20.6
trình độ thạc sĩ
Khuyến khích giảng
viên, CBQL tự học, tự
bồi dưỡng đổi mới 62.7 31.4 5.9 56.9 35.3 7.8 44.1 32.4 23.5 58.8 29.4 11.8
KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ

Ghi chú: TX- Thường xuyên; TT- Thỉnh thoảng; CT- Chưa thực hiện
T- Tốt; Đ- Đạt yêu cầu; C- Chưa đạt yêu cầu

Qua khảo sát cho thấy, phần lớn các ý kiến được khảo sát cho rằng việc chỉ đạo
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ được diễn ra thường xuyên và hiệu quả đạt
được ở mức tốt và đạt hiệu quả, chiếm đa số (vào khoảng hơn 70%). Tuy nhiên, công
tác này ở mức độ chưa thực hiện vẫn ở mức cao gần 20%, và hiệu quả đạt được so
với nhu cầu vẫn ở mức thấp. Điều này cho thấy, việc vận dụng quy chế còn thiếu linh
hoạt, nghiệp vụ quản lý giáo dục, kỹ năng tổ chức chỉ đạo các hoạt động KTĐG hoặc
thiếu kinh nghiệm, việc khuyến khích GV, CBQL tự bồi dưỡng đổi mới KTĐG còn ở
khía cạnh khuyến khích tinh thần mà chưa có khuyến khích nên chưa thúc đẩy mạnh
được phong trào tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về KTĐG của các GV, CBQL.
2.3.4. Thực trạng kiểm tra hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Bảng 2.10: Mức độ và hiệu quả thanh tra, kiểm tra hoạt động KTĐG kết quả
học tập trình độ thạc sĩ
Mức độ (%)
TT

Nội dung

Thường Thỉnh
xuyên thoảng

Hiệu quả (%)
Chưa
thực
hiện

Tốt

Đạt
YC

Chưa
đạt YC


19

1

2

3

Thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện quy trình KTĐG
(ra đề thi, chấm thi, quản
lý và công bố điểm thi,…)
Thanh tra, kiểm tra việc tổ
chức KTĐG kết quả học
tập hết học phần của học
viên cao học
Thu thập thông tin và xây
dựng các tiêu chí liên quan
để đánh giá hoạt động
KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ

31.8

27.1

41.2

30.6

28.2

41.2

41.2

36.5

22.4

43.5

31.8

24.7

24.7

28.2

47.1

28.2

29.4

42.4

Qua số liệu khảo sát cho thấy: Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động KTĐG kết quả
hoc tập trình độ thạc sĩ có được triển khai, tuy nhiên mức độ thực hiện công tác
thanh, kiểm tra còn ở mức thường xuyên là rất thấp mà phần lớn là thỉnh thoảng và
không kiểm tra nhưng hiệu quả mang lại của công tác thanh, kiểm tra lại mang lại rất
cao. Điều này cho thấy, công tác thanh, kiểm tra cần được tiến hành phổ biến và
thường xuyên hơn nữa để nâng cao hiệu quả của hoạt động KTĐG.
2.2.5. Thực trạng các nguồn lực bảo đảm cho KTĐG kết quả HT trình độ thạc sĩ
+ Cơ sở vật chất:
Bảng 2.11: Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp
GV

TT

Nội dung

CBQL
Tỷ lệ
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng
(%)

HVCH
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)

1

Rất tốt

15

29.4

12

35.3

56

30.3

2

Tốt

17

33.3

15

44.1

64

34.6

3

Chưa tốt

19

37.3

7

20.6

65

35.1

4

Không tốt

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Qua các số liệu khảo sát được ở trên cho thấy có 62.7% GV, 79.4% CBQL và
64.9% HVCH được khảo sát đánh giá rằng cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ
công tác KTĐG kết quả học tập ở mức độ rất tốt và tốt. Tuy nhiên, vẫn còn 37.3%
GV, 20.6% CBQL và 35.1% HVCH cho rằng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ chưa được tốt.


20

+ Chính sách tài chính bồi dưỡng:
Bảng 2.12: Mức độ đánh giá về chế độ dành cho các hoạt động KTĐG kết quả
học tập trình độ thạc sĩ
TT

Nội dung

GV

CBQL

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

1

Rất tốt

9

17.6

6

17.6

2

Tốt

14

27.5

9

26.5

3

Chưa tốt

21

41.2

10

29.4

4

Không tốt

7

13.7

9

26.5

Qua kết quả ở bảng 2.12 trên cho thấy, một số CB, GV không hài lòng với chính
sách tài chính bồi dưỡng, do đó, họ tham gia vào hoạt động KTĐG vì trách nhiệm và
bắt buộc, dẫn đến khi triển khai hoạt động dễ dẫn đến những sai sót trong chuyên
môn, nghiệp vụ và thậm chí có tiêu cực trong quá trình tham gia vào hoạt động kiểm
tra, đánh giá.
Tóm lại: Qua kết quả khảo sát và qua phỏng vấn sâu về thực trạng nội dung
quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm
nghiệp ở trên cho thấy, kết quả của hai phương pháp này là tương đồng với nhau.
2.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động kiểm tra đánh
giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ
Bảng 2.13: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động KTĐG kết
quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Mức độ (%)
TT

1
2

3

Các yếu tố ảnh hưởng

Nhận thức của cán bộ quản
lý, giảng viên, học viên
Trình độ, kỹ năng KTĐG
của giảng viên
Nội dung, phương pháp và
hình thức tổ chức KTĐG
kết quả học tập trình độ
thạc sĩ

GV
CBQL
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
hưởng
hưởng
Ảnh
hưởng
hưởng hưởng
bình
bình hưởng ít
nhiều
ít
nhiều
thường
thường
54.9

33.3

11.8

58.8

26.5

14.7

37.3

52.9

9.8

32.4

44.1

23.5

39.2

45.1

15.7

41.2

47.1

11.8


21

Mức độ (%)
TT

Các yếu tố ảnh hưởng

4

Quy chế, quy trình KTĐG
kết quả học tập trình độ
thạc sĩ

5

6

7
8

Sự quản lý khoa học, hiệu
quả, đồng bộ của Ban giám
hiệu
Sự phối hợp của các bộ
phận trong trường trong
KTĐG kết quả học tập
trình độ thạc sĩ
Đặc điểm về tâm lý, hoàn
cảnh của học viên cao học
Hệ thống cơ sở vật chất
phục vụ cho KTĐG kết
quả học tập trình độ thạc sĩ

GV
CBQL
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
hưởng
hưởng
Ảnh
hưởng
hưởng hưởng
bình
bình hưởng ít
nhiều
ít
nhiều
thường
thường
43.1

37.3

19.6

32.4

47.1

20.6

25.5

45.1

29.4

26.5

38.2

35.3

58.8

25.5

15.7

23.5

41.2

35.3

47.1

35.3

17.6

50.0

32.4

17.6

49.0

37.3

13.7

41.2

35.3

23.5

Nhận xét:
Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số các GV và CBQL đều có cùng quan điểm
đánh giá về một vấn đề. Tỷ lệ đánh giá của các đối tượng được khảo sát về các vấn đề
là tương đương nhau về mức độ đánh giá. Theo đó, ảnh hưởng nhiều đến quản lý hoạt
động KTĐG phải kể đến yếu tố: Nhận thức của CBQL, QL; Quy chế, quy trình; sự
phối hợp của các bộ phận; đặc điểm về tâm lý của học viên; hệ thống cơ sở vật chất.
Các yếu tố còn lại bị ảnh hưởng ít hơn đến hoạt động quản lý
Qua kết quả kiểm tra định tính cũng có kết quả tương đồng với kết quả khảo sát
bằng phiếu hỏi.
2.5. Đánh giá chung về quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập
trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp
2.5.1. Ưu điểm đạt được
- Công tác đào tạo trình độ thạc sĩ luôn được nhà trường luôn chú trọng và quan
tâm, trong đó có công tác KTĐG kết quả học tập, đây được coi là nhiệm vụ quan
trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo trình độ thạc sĩ. Nhà trường đã
đầu tư và áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý một số khâu trong quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ bằng sử dụng phần mềm của CMC để phục vụ hoạt động KTĐG trong


22

đào tạo thạc sĩ: lập kế hoạch giảng dạy, KTĐG; quản lý học viên, giảng viên; quản lý
điểm. Do đó, việc quản lý điểm bằng phần mềm giúp cho việc quản lý của CBQL và
tra cứu của điểm của học viên được dễ dàng và thuận lợi, làm giảm thiểu được đáng
kể thời gian và nhân lực để giải quyết công việc.
- Đội ngũ CBQL, GV, học viên có nhận thức tương đối tốt về KTĐG kết quả học
tập trình độ thạc sĩ. Luôn có tinh thần và trách nhiệm trong hoạt động KTĐG, luôn có
ý thức tự trau dồi kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và nghiêm túc, trung thực khi
tham gia hoạt động KTĐG.
- Có đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong giảng
dạy và KTĐG vì vậy việc quản lý công tác ra đề thi, quản lý coi thi,.. đã được thực
hiện tương đối tốt. Nhà trường luôn có sự quan tâm, đầu tư cho hoạt động KTĐG kết
quả học tập, sự quan tâm đó được thể hiện trong công tác kế hoạch, tổ chức hoạt
động, chỉ đạo và kiểm tra.
- Nhà trường đã ban hành kịp thời những văn bản quy định, quy trình làm việc
và áp dụng bám sát vào những văn bản pháp quy, quy định trong quá trình triển khai
hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ.
2.5.2. Một số tồn tại
- Do không được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ KTĐG kết quả
học tập trình độ thạc sĩ một cách có hệ thống nên vẫn còn một số CBQL, GV chưa
nhận thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm trong công tác này, nhất là đội ngũ
CBQL và GV mới tham gia vào công tác đào tạo sau đại học.
- Nhà trường đã ban hành kịp thời các văn bản quy định và quy trình KTĐG kết
quả học tập nhưng vẫn còn mang tính chung chung và một số khâu trong quy trình
còn chưa được hoàn thiện và chưa qua sửa đổi, bổ sung sau khi thực hiện và chưa
được phổ biến rộng rãi tới các đối tượng tham gia vào quản lý hoạt động KTĐG kết
quả học tập trình độ thạc sĩ.
- Một số khâu trong quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập còn hạn chế như:
việc ra đề thi/ làm tiểu luận không được duyệt qua khoa chuyên môn; một số cán bộ
coi thi còn chưa nghiêm túc; khâu chấm thi còn gặp một số vấn đề về khách quan,
công bằng, chậm trễ so với quy định; phản hồi cho học viên còn chưa thỏa đáng,
chậm trễ; công tác thanh tra, kiểm tra không thường xuyên và chưa mang lại hiệu
quả.


23

- Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo trình độ thạc sĩ đã được đầu tư và quan tâm
nhưng so với thực tế giảng dạy và KTĐG trình độ thạc sĩ thì chưa xứng tầm với quy
mô và chất lượng đào tạo thạc sĩ. Chưa có cơ sở vật chất riêng mà sử dụng cơ sở vật
chất của bậc đại học.
- Chính sách tài chính bồi dưỡng cho hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ như việc chấm thi, coi thi chưa được thỏa đáng nên chưa tạo được động lực
cho các đối tượng tham gia vào hoạt động này.
- Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập đã được nhà trường quan tâm, tuy
nhiên, công tác quản lý vẫn còn nhiều hạn chế do cán bộ làm công tác quản lý là
những người kiêm nhiệm mà không phải là những người được đào tạo chuyên môn
về lĩnh vực quản lý.
- Công tác chỉ đạo chưa phân định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của
từng cá nhân, việc phối hợp giữa các lực lượng tham gia KTĐG kết quả học tập trình
độ thạc sĩ còn lỏng lẻo chưa tạo được gắn kết giữa các lực lượng trong trường.
Tiểu kết Chương 2
Trên cơ sở lý luận ở chương 1, chương 2 của luận văn đã tiến hành phân tích
thực trạng hoạt động và thực trạng quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp thông qua việc khảo sát phiếu hỏi và tìm hiểu
thực tế đối với GV, CBQL, HVCH.
Qua khảo sát thực trạng về quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại trường cho thấy: quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ
đã được lãnh đạo, GV và CBQL quan tâm và đạt được một số thành quả nhất định,
song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong
đó phải nói đến yếu tố con người là chủ đạo tiếp đến là cách thức quản lý công tác
này. Để giải quyết được những hạn chế, yếu kém trong vấn đề này, trước tiên phải tạo
ra được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ CBQL, GV
và học viên cao học trong trường. Cần có những biện pháp cụ thể quản lý khoa học,
phù hợp và khả thi nhằm phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những yếu
kém, quyết tâm thực hiện tốt công tác kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, thanh tra kiểm tra.
Bởi chính những yếu tố này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy - học cũng như việc
đổi mới quá trình KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm
nghiệp.


24

Chương 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨTẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết
quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp
3.1.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất các biện pháp
Để xây dựng những biện pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ tại trường, tác giả căn cứ vào:
- Căn cứ vào lý luận về hoạt động KTĐG kết quả học tập, quản lý hoạt động
KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ ở Trường Đại học Lâm nghiệp.
- Căn cứ vào quy chế, chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và các quy định về quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ của
Trường Đại học Lâm nghiệp.
- Căn cứ vào thực trạng hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ và
công tác quản lýhoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp.
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
Mọi mục đích đưa ra đều phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả
đào tạo mà cụ thể là nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động KTĐG kết quả
học tập trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp.
Mặt khác, các biện pháp này phải phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục đại
học nói chung và đào tạo trình độ thạc sĩ nói riêng, mà cụ thể là đổi mới hoạt động
KTĐG kết quả học tập.
3.1.3. Đảm bảo tính khả thi
Khả thi là có khả năng thực hiện được. Một biện pháp có tính khả thi là một biện
pháp có khả năng thực hiện trên thực tế hay nói một cách khác là những nội dung của
biện pháp khả thi được áp dụng vào thực tế mà không chỉ dừng lại trên giấy tờ. Việc
đảm bảo tính khả thi của các biện pháp là một yêu cầu rất quan trọng được đặt ra
trong suốt quá trình đề xuất các biện pháp. Theo đó, trong quá trình đề xuất các biện
pháp, tác giả luôn phải chú ý tới thực trạng hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ
thạc sĩ còn tồn tại những yếu kém và dựa vào nguồn lực sẵn có của nhà trường để đề


25

xuất các biện pháp sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả trong
quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ.
3.1.4. Đảm bảo tính pháp lý
Biện pháp quản lý KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ cần phải đảm bảo
được thực hiện dựa trên cơ sở, căn cứ là các quy chế, quy định, các văn bản pháp quy
có liên quan tới hoạt động KTĐG kết quả học tập của học viên. Đồng thời, các biện
pháp khi được đưa ra thực tiễn cũng phải đảm bảo không vi phạm các phạm vi, quyền
hạn được quy định.
3.1.5. Đảm bảo tính đồng bộ
Các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập cần đảm bảo được tiến
hành một cách khoa học, đồng bộ tức là phải dựa trên những tri thức của khoa học
quản lý giáo dục. Các biện pháp không nên mâu thuẫn, tách rời riêng lẻ mà phải hỗ
trợ lẫn nhau trong mối quan hệ biện chứng chặt chẽ tạo thành một hệ thống chỉnh thể
nhằm tác động tích cực tới các lĩnh vực đang quản lý, điều chỉnh hoạt động quản lý
một cách toàn diện phù hợp với thực tiễn của nhà trường.
3.1.6. Đảm bảo tính thực tiễn
Tính thực tiễn của các biện pháp thể hiện ở nội dung, cách thức tiến hành, điều
kiện thực hiện gắn với thực trạng quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập và mục
tiêu quản lý hoạt động này của mỗi nhà trường.
Xuất phát từ kết quả khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động KTĐG
kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp cho thấy, lãnh đạo nhà
trường đã xây dựng các biện pháp nhằm quản lý hoạt động KTĐG khá hiệu quả và
mang lại những tác động rất tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy-học và
KTĐG kết quả học tập. Song bên cạnh đó, vẫn còn có một số khâu trong quá trình
thực hiện quản lý chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Có rất nhiều nguyên nhân
để tồn tại những yếu kém đó nhưng chủ yếu vẫn là hạn chế ở mặt quản lý, tổ chức khi
thực hiện và phối kết hợp các biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá
3.2.1. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên
và học viên cao họctrong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ
thạc sĩ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×