Tải bản đầy đủ

Quản lý dạy học tiếng anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ (tt)

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bước vào thế kỷ XXI, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đang tiếp
tục tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đưa sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến thành công thì nhân tố
quan trọng hàng đầu là cần có con người mới đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp phát triển đất nước. Giáo dục là con đường bền vững nhất để hình
thành nguồn nhân lực, nguồn lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, nhất là cấp THPT có ý
nghĩa vô cùng quan trọng; vì trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục
THPT nhằm giúp cho học sinh hoàn thiện học vấn phổ thông và có những
hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy
năng lực cá nhân để tự lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao
đẳng, trung cấp nghề, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động sản xuất.
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc sử dụng ngoại ngữ đặc biệt là
Tiếng Anh là một trong những nhân tố không thể thiếu được. Khả năng
sử dụng thành thạo tiếng Anh là một trong tiêu chuẩn hàng đầu mà nhà
tuyển dụng đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đòi
hỏi đầu tiên. Cùng với đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng
dạy của giáo dục phổ thông từ đó đòi hỏi phải có sự thay đổi việc dạy

và học tiếng Anh cũng có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu hiện nay, sự
thay đổi này có ảnh hưởng đến các hoạt động dạy, kiểm tra dánh giá của
giáo viên và hoạt động học của học sinh. Do vậy, việc quản lý hoạt động
dạy và học Tiếng Anh ở trường phổ thông cũng cần những thay đổi tạo
đà cho sự phát triển giáo dục nói chung.
Trong những năm qua, hoạt động dạy và học tiếng Anh ở các trường
THPT trên địa bàn huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ đã có nhiều dấu hiệu
đáng mừng tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu hiện tại
của xã hội vì thế đặt ra cho các nhà quản lý giáo dục làm thế nào để nâng
cao chất lượng của việc dạy và học tiếng Anh để đáp ứng được yêu cầu đòi
hỏi của xã hội hiện tại. Hơn nữa, tới thời điểm hiện tại, chưa có một
nghiên cứu khoa học nào về quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của huyện
Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ. Để đáp ứng với những yêu cầu đổi mới giáo dục
phổ thông hiện nay, việc áp dụng các biện pháp quản lý và tổ chức hoạt


2
động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
một cách hiệu quả sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ
trọng tâm của các nhà trường
Chính vì những lý do được đề cập ở trên nên tôi thiết nghĩ rằng việc
nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của
huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ” là cần thiết để tìm ra các giải pháp
nâng cao chất lượng việc dạy và học Tiếng Anh ở địa phương nơi mình
công tác.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận, thực trạng và yêu cầu hoạt động dạy học Tiếng
Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT,
đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của huyện
Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng
Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường THPT
hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu
Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT.
- Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng


phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của huyện Thanh
Thủy tỉnh Phú Thọ.
4. Giả thuyết khoa học
Dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
ở các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ đã có những kết
quả nhất định, song chưa đạt chất lượng như mong muốn và còn tồn tại
nhiều hạn chế. Nếu xác đinh được nguyên nhân, đề xuất và thực thi các
biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh bằng tăng cường thực
hành cho HS, bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học cho GV, sẽ đáp
ứng yêu cầu về phát triển năng lực cho học sinh, góp phần nâng cao chất
lượng dạy học Tiếng Anh ở các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh
Phú Thọ.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu


3
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động
dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở
trường THPT.
- Khảo sát thực trạng quản lí hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực ở các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh
Phú Thọ.
- Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực của hiệu trưởng các THPT của huyện Thanh
Thủy tỉnh Phú Thọ, khảo sát tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề
xuất.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản
lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng
phát triển năng lực của học sinh ở các THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh
Phú Thọ.
- Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu, khảo sát, đánh giá trong
thời gian 2 năm học, năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016.
- Giới hạn khách thể khảo sát: Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh
các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.
7. Phương pháp nghiên cứu
* Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
* Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
- Phương pháp chuyên gia
- Phương pháp khảo nghiệm
* Phương pháp xử lý và phân tích thông tin
- Phương pháp này sử dụng toán thống kê và phân tích số liệu
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận khuyến nghị, nội dung của
luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận của quản lý dạy học Tiếng Anh theo định hướng
phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT.
Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT của huyện
Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.
Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT trên địa bàn
huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ


4
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG
ANH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC
SINH Ở
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường
1.2.1.1. Quản lý
Quản lý là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý đến đối tượng
quản lý, phù hợp với quy luật khách quan, để đạt được mục tiêu đã đề ra,
nhằm duy trì và phát triển tổ chức, cá nhân.
1.2.1.2. Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là quá trình tác động có định hướng của nhà quản lý
giáo dục trong việc vận hành nguyên lý, phương pháp chung nhất của kế
hoạch nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Những tác động đó thực chất
là những tác động khoa học đến nhà trường, làm cho nhà trường tổ chức
một cách khoa học, có kế hoạch quá trình dạy và học theo mục tiêu đào
tạo.
Có thể hiểu chung nhất: Quản lý giáo dục là quá trình vận dụng
nguyên lý, khái niệm, phương pháp chung nhất của khoa học quản lý vào
lĩnh vực quản lý giáo dục. Quản lý giáo dục là sự tác động có chủ đích của
chủ thể quản lý giáo dục đến đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu xác
định.
1.2.1.3. Quản lý nhà trường
- Góc độ thứ nhất: Quản lý nhà trường là hệ thống những tác động tự
giác của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT,
Phòng GD & ĐT và các cấp chính quyền (đơn vị hành chính từ trung ương
đến địa phương) đối với một cơ sở giáo dục (trường học) nào đó
- Góc độ thứ hai: Quản lý trường học được hiểu theo nghĩa các hoạt
động của chủ thể quản lý một cơ sở giáo dục (trường học) như Hiệu trưởng
hoặc người có chức vụ quyền hạn tương đương Hiệu trưởng đối với các
hoạt động giáo dục và dạy học của cơ sở hay trường học mà họ được giao
trách nhiệm quản lý.


5
1.2.2. Hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học
1.2.2.1. Hoạt động dạy học
Giáo dục được thực hiện bằng nhiều con đường, trong đó con đường
quan trọng nhất là tổ chức dạy học. Dạy học là một bộ phận của quá trình
sư phạm tổng thể, là một trong những con đường để thực hiện mục đích
GD - ĐT trong các trường học nói chung và trường THPT nói riêng. Quá
trình dạy học được tổ chức trong nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh
hệ thống những tri thức khoa học toàn diện về tự nhiên, xã hội, tư duy và
hình thành hệ thống những kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải
quyết những vấn đề thực tiễn. Quá trình dạy học là một hoạt động phức tạp
chịu sự tác động qua lại của nhiều nhân tố cấu trúc, tạo nên một hệ thống.
Trong các nhân tố cấu trúc của quá trình dạy học: người dạy và người
học được coi là nhân tố trung tâm, quyết định chất lượng và hiệu quả đào
tạo.
1.2.2.2. Quản lý hoạt động dạy học
Quản lý hoạt động dạy học là một quá trình sư phạm đặc thù, nó tồn
tại như là một hệ thống, bao gồm nhiều thành tố như: Mục đích và nhiệm
vụ dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và phương tiện dạy
học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học tập và kiểm tra - đánh
giá kết quả dạy học để điều chỉnh cho hiệu quả ngày càng tốt hơn.
1.2.3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
* Phát triển năng lực
Là khả năng vận dụng tất cả những yếu tố chủ quan (mà bản thân có
sẵn hoặc được hình thành qua học tập) để giải quyết các vấn đề trong
học tập, công tác và cuộc sống.
* Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Dạy học định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của
việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân
cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực
tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của
cuộc sống và nghề nghiệp. Nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách
chủ thể của quá trình nhận thức.
1.3. Hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển
năng lực cho học sinh THPT
1.3.1 .Vị trí, vai trò của môn Tiếng Anh trong trường THPT


6
Tiếng Anh không chỉ là một trong các môn học cơ bản, không thể
thiếu của học vấn phổ thông, mà còn là phương tiện hữu hiệu để khai thác
thông tin công cụ giao tiếp, cập nhật tri thức để hội nhập và phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước. Môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục
THPT. Môn Tiếng Anh cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp mới
để tiếp thu những tri thức tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hóa đa dạng,
phong phú trên thế giới, dễ dàng hội nhập với cộng đồng quốc tế.
1.3.2. Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trong trường THPT
1.3.2.1. Hoạt động dạy của GV
Thứ nhất là soạn giáo án
Thứ hai là lên lớp
Thứ ba là kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS
Thứ tư là sau tiết học, người giáo viên phải phân tích sư phạm một
cách tổng hợp, cụ thể cần làm sáng tỏ chất lượng dạy học rút ra những
kinh nghiệm thành công và thất bại để những tiết học lần sau được tiến
hành với những kết quả cao hơn.
1.3.2.2. Hoạt động học của HS
Thứ nhất là chuẩn bị bài
Thứ hai là chủ động trong quá trình học tập.
Thứ ba là khi về nhà nên tự học để tổng hợp, khắc sâu lại kiến thức đã
được trao đổi trên lớp cũng như chuẩn bị nhiệm vụ mới cho bài học kế
tiếp.
1.3.3. Đặc điểm hoạt động dạy học tiếng Anh theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh THPT
1.3.2.1. Đặc điểm về mục tiêu dạy học tiếng Anh trong trường THPT
Mục tiêu dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông là giúp HS sử dụng
được tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ phổ thông thông qua
việc hình thành các kĩ năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết trên cơ sở nắm
vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản, qua đó tìm kiếm, thu nhập
thông tin nhằm nâng cao trình độ văn hóa chung, bồi dưỡng phẩm chất đạo
đức và phát triển tư duy.
1.3.1.2. Đặc điểm về nội dung dạy học tiếng Anh trong trường THPT
Chương trình tiếng Anh ở trường phổ thông được biên soạn theo 16
chủ điểm, được lặp lại và có mở rộng từ lớp 6 đến lớp 12. Dưới chủ đề
(theme) là các chủ điểm (topic). Hệ thống chủ đề và chủ điểm là cơ sở


7
hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và
ngữ pháp.v.v...
1.3.1.3. Đặc điểm về phương pháp dạy học tiếng Anh trong trường THPT
GV tổ chức và hướng dẫn HS tham gia tích cực vào quá trình học tập
thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm.
HS là chủ thể của hoạt động học tập.
Việc lựa chọn phương pháp dạy học cần phù hợp với mục tiêu, nội
dung chương trình, đối tượng đào tạo.
1.3.1.4. Đặc điểm về kiểm tra và đánh giá khi dạy học tiếng Anh trong
trường THPT
Việc đánh giá học tập sau mỗi lần kiểm tra có tác dụng nâng cao ý
thức trách nhiệm, duy trì sự yêu thích thường xuyên với môn học. Hoạt
động này trong quá trình đào tạo luôn là công việc chính của các GV đứng
lớp. Chính các GV là người tự ra đề kiểm tra trong lớp học, tự thực hiện
chấm điểm cũng là người tự quản lý, sử dụng kết quả kiểm tra để phản hồi
cho người học và cải thiện quá trình giảng dạy.
1.4. Quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh ở trường THPT
1.4.1. Vai trò của các chủ thể trong quản lý hoạt
động dạy học Tiếng Anh
1.4.1.1. Hiệu trưởng
1.4.1.2. Tổ trưởng chuyên môn (nhóm trưởng bộ môn Tiếng Anh)
1.4.1.3.Quan hệ giữa hiệu trưởng với tổ trưởng chuyên môn (nhóm
trưởng bộ môn Tiếng Anh) trong việc quản lý hoạt động dạy học theo
định hướng phát triển năng lực cho HS
1.4.2.
Nội dung quản lý hoạt động dạy học
Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho
học sinh ở trường THPT
1.4.2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh
1.4.2.2. Tổ chức thực hiện hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh


8
1.4.2.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động dạy học Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực cho học sinh
1.4.2.4. Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy học theo định hướng
phát triển năng lực cho học sinh trong nhà trường
a) Kiểm tra việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên.
b) Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên
c) Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên
d) Kiểm tra các chuyên đề giờ lên lớp, về đổi mới phương pháp dạy
học theo hướng phát huy năng lực
e) Kiểm tra việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học Tiếng
Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
1.5.1. Yếu tố thuộc về chủ thể quản lý
1.5.2. Yếu tố thuộc về đội ngũ giáo viên
1.5.3. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường


9
Kết luận chương 1
Trên cơ sở hệ thống hoá các khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản
lý nhà trường, năng lực, phát triển năng lực, luận văn tập trung làm sáng tỏ
nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát
triển năng lực cho HS THPT. Đây chính là những nội dung định hướng
cho việc điều tra thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho các trường THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh
Phú Thọ trình bày ở chương tiếp theo.
Để hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển
năng lực cho đạt hiệu quả cao, cần thực hiện các tốt 4 nội dung quản lý
lĩnh vực này gồm:
(1)
Xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh
(2)
Tổ chức thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát
triển năng lực cho học sinh
(3)
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động dạy học theo định hướng
phát triển năng lực cho học sinh
(4)
Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy học theo định hướng
phát triển năng lực cho học sinh trong nhà trường
Có thể thấy rõ hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng
phát triển năng lực cho HS là một hoạt động góp phần tháo gỡ những khó
khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đồng thời
quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển
năng lực là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý của Hiệu
trưởng nhằm tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
của mỗi nhà trường. Để hoàn thành tốt nội dung này, Hiệu trưởng, cần
nắm vững lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát
triển năng lực, từ đó soi rọi vào thực tiễn môn Tiếng Anh đề ra các biện
pháp quản lý phù hợp.


10
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở
CẤC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH THỦY
TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Khái quát về quá trình khảo sát
2.1.1. Mục đích và đối tượng khảo sát
* Mục đích
Tiến hành hoạt động khảo sát, thu thập các thông tin cần thiết để có
cơ sở đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù
hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực ở các trường THPT huyện Thanh Thủy tỉnh
Phú Thọ.
* Đối tượng khảo sát
Đối tượng của hoạt động khảo sát là toàn bộ CBQL và GV của các
nhà trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bao gồm:
- CBQL: 11 (Các hiệu trưởng, hiệu phó)
- GV: 95 GV giảng dạy trong ba nhà trường.
2.1.2. Nội dung và phương pháp khảo sát
* Nội dung
- Mức độ nhận thức của đội ngũ GV và CBQL trường THPT về hoạt
động quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát
triển năng lực.
- Thực trạng lập kế hoạch trong quản lý hoạt động dạy học môn
Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực
- Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch trong quản lý hoạt động dạy
học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực
- Thực trạng chỉ đạo trong quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực
- Thực trạng kiểm tra, giám sát trong quản lý dạy học môn Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực
* Phương pháp khảo sát
Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi là chủ yếu
Phương pháp chuyên gia


11
2.1.3.Cách xử lý kết quả khảo sát
Sử dụng phương pháp toán học thống kê để xử lý các dữ liệu, các
thông tin liên quan trong quá trình nghiên cứu, điều tra thu thập được để
xác định kết quả một cách khách quan về biện pháp quản lý hoạt động dạy
học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực.
2.2. Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội huyện
Thanh Thủy và các trường THPT trong huyện
2.2.1. Sơ lược về huyện Thanh Thủy
Trong lĩnh vực kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định
Trong lĩnh vực Văn hóa-xã hội, môi trường: phát triển
2.2.2. Khái quát về các trường THPT của huyện Thanh Thủy
2.2.2.1. Về quy mô đào tạo
Quy mô học sinh của các nhà trường trong ba năm học vừa qua
tương đối ổn định, các em đều được tuyển chọn rất chặt chẽ qua các kỳ thi
tuyển sinh vào 10 của các nhà trường.
2.2.2.2. Về cơ sở vật chất
Các trường THPT ở huyện Thanh Thủy đều có cơ ngơi khang trang,
sạch đẹp, 02/03 trường THPT đạt trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
Mỗi trường đều có 01 nhà điều hành , đều có 01 dãy nhà thư viện
Trong các phòng làm việc đều được trang trí và có các thiết bị làm việc
phù hợp với tính chất công việc, có hệ thống công nghệ thông tin kết nối
Internet đáp ứng yêu cầu quản lý. Ngoài ra đối trường THPT Thanh Thủy và
trường THPT Trung Nghĩa đều có 01 dãy nhà với các phòng học bộ môn
2.2.2.3. Về chất lượng giáo dục
Học lực của học sinh từ trung bình trở lên đạt trên 98%, hạnh kiểm
của học sinh từ trung bình trở lên chiếm trên 99,88%.
2.2.2.4. Về đội ngũ quản lý và giáo viên Tiếng Anh
Tương đối đảm bảo về số lượng giáo viên Tiếng Anh và 100% CBQL,
GV Tiếng Anh của các nhà trường trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn trở lên,
đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh
Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng về quản lý hoạt động dạy học
Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường THPT huyện
Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ vào tháng 4/2016. Mẫu khảo sát gồm 11 CBQL


12
và 95 giáo viên, trong đó có 23 GV Tiếng Anh của các nhà trường về các
nội dung dưới đây
2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của quản lý hoạt
động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học
sinh
2.3.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho học sinh
2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động dạy học Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
2.3.4. Thực trạng chỉ đạo thực hiện hoạt động dạy học Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
2.3.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy học
Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở các trường
THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tới kết quả của việc quản lý hoạt động
NCBH của tổ chuyên môn. Có những yếu tố thuộc về chủ quan của chủ
thể, có những yếu tố thuộc về khách quan của đối tượng và môi trường, có
những yếu tố là nội tại nay bên trong hoạt động đào tạo và cũng có những
yếu tố thuộc bên ngoài môi trường chính trị và xã hội.
2.5. Đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
2.5.1. Đánh giá chung
2.5.2. Điểm mạnh
2.5.3. Hạn chế
2.5.4. Nguyên nhân


13
Kết luận chương 2
Trong chương 2, chúng tôi khái quát về thực trạng giáo dục ở các trường
THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt
động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường
THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ; khảo sát, đánh giá thực trạng
quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực ở
các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.
Từ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng cho thấy hoạt động dạy học Tiếng
Anh theo định hướng phát triển năng lực của tổ chuyên môn ở các trường
THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ phù hợp với xu thế phát triển của
hoạt động dạy học chung của cả nước. Hoạt động này của Hiệu trưởng, tổ,
nhóm trưởng Tiếng Anh đã và đang đi đúng quỹ đạo, đúng định hướng theo
quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng cho thấy, Hiệu trưởng các
trường THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ luôn bám sát mục tiêu,
đường lối phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước để quản lý, chỉ đạo
hoạt động của đơn vị mình; kịp thời triển khai các chủ chương, chính
sách của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục tới đội ngũ cán
bộ, viên chức và học sinh trong trường; luôn tìm những giải pháp, biện
pháp tích cực trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động chuyên môn đặc biệt
là quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng
lực để hướng tới chất lượng thực sự cho HS.
Bên cạnh đó, kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng cũng chỉ ra những
hạn chế về hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng
lực, những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực tại nhà trường. Đây là những căn cứ quan
trọng để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực tại các trường THPT ở huyện Thanh Thủy
tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.


14
CHƯƠNG 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HS Ở
CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu giáo dục THPT
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa bàn nghiên
cứu
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với định hướng PTNLHS
3.2. Các biện pháp
3.2.1. Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho GV trong việc thực hiện
đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp
3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện
3.2.1.3. Điều kiện thực hiện
3.2.2. Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo
viên đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh
theo hướng tăng cường các hoạt động thực hành
của học sinh
3.2.2.1. Mục đích của biện pháp
3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện
3.2.2.3. Điều kiện thực hiện
3.2.3. Tổ chức các hình thức bồi dưỡng đa dạng để nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiếng Anh
3.2.3.1. Mục đích của biện pháp.
3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện
3.2.3.3. Điều kiện để thực hiện
3.2.4. Đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp
với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
3.2.4.1. Mục đích
3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện
3.2.4.3. Điều kiện thực hiện
3.2.5. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho HS.


15
3.2.5.1. Mục đích
3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện
3.2.5.3. Điều kiện để thực hiện
3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả khả thi của các biện
pháp đề xuất
3.3.1. Khái quát về khảo sát
* Mục đích khảo sát
Nhằm đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề
xuất, từ đó minh chứng giả thuyết khoa học ban đầu.
* Đối tượng khảo sát
Để đánh giá được sự tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đã
đề xuất, tác giả đã lấy ý kiến đánh giá của 44 cán bộ quản lý và giáo viên
Tiếng Anh có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn vững vàng của các nhà
trường.
* Quy trình tiến hành
- Bước 1: Lập mẫu phiếu điều tra: Nội dung điều tra về tính cần thiết,
tính khả thi của các biện pháp đề xuất ở các mức độ:
Đánh giá về tính cần thiết của 5 biện pháp được đề xuất với 3 mức độ:
Cần thiết: 3 điểm;
Ít cần thiết:

2 điểm;

Không cần thiết: 1 điểm.
Đánh giá về tính khả thi của 5 biện pháp được đề xuất với 3 mức độ:
Khả thi:3 điểm;
Ít khả thi: 2 điểm;
Không khả thi: 1 điểm.
- Bước 2: Chọn đối tượng điều tra
- Bước 3: Phát phiếu điều tra.


16
- Bước 4: Thu phiếu điều tra, xử lý số liệu.
3.3.2. Kết quả khảo sát
- Về mức độ cần thiết

Biện pháp cụ thể

Biện pháp 1: Bồi dưỡng ý thức
trách nhiệm cho GV trong việc
thực hiện đổi mới dạy học theo
định hướng phát triển năng lực
cho HS
Biện pháp 2: Chỉ đạo tổ chuyên
môn hướng dẫn giáo viên đổi
mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Anh theo hướng tăng
cường các hoạt động thực hành
của học sinh
Biện pháp 3: Tổ chức các hình
thức bồi dưỡng đa dạng
để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên Tiếng Anh
Biện pháp 4: . Đầu tư và sử
dụng cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học phù hợp với hoạt động
dạy học theo định hướng phát
triển năng lực cho HS
Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra
đánh giá hoạt động dạy học
môn Tiếng Anh theo định
hướng phát triển năng lực cho
HS

Mức độ cần thiết
Số lượng người chọn
Ít
Không
Cần

cần
cần
thiết
thiết
thiết

X

Thứ
bậc

30
14
68,2% 31,8%

0

118 2.68%

3

28
16
63,6% 36,4%

0

116 2.64%

4

33
10
75,0% 22,7%

1
2,3%

120 2.73%

1

29
13
65,9& 29,5%

2
4,5%

115 2.61%

5

31
13
70,5% 29,5%

0

119

2

2.7%


17
Điểm trung bình chung của

2.67

X

- Về mức độ khả thi
Bảng 3.2. Đánh giá của CBQL, GV về tính khả thi của các biện pháp
đã đề xuất

Biện pháp cụ thể

Biện pháp 1: Bồi dưỡng ý
thức trách nhiệm cho GV
trong việc thực hiện đổi mới
dạy học theo định hướng phát
triển năng lực cho HS
Biện pháp 2: Chỉ đạo tổ
chuyên môn hướng dẫn giáo
viên đổi mới phương pháp
dạy học môn Tiếng Anh theo
hướng tăng cường các hoạt
động thực hành của học sinh
Biện pháp 3: Tổ chức các hình
thức bồi dưỡng đa dạng
để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên Tiếng Anh
Biện pháp 4: . Đầu tư và sử
dụng cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học phù hợp với hoạt
động dạy học theo định
hướng phát triển năng lực cho
HS

Mức độ khả thi
Số lượng người chọn
Ít
Kh.
Khả

khả
khả
thi
thi
thi
27
61,4%

17
36,8
%

0

X

105

Th

bậc

1
2.61

26
59,1%

16
36,4
%

2
102
9,1%

4

2.55
20
45,5%

20
45,5
%

4
104
9,1%

2
2.36

20
45,5%

15
34,1
%

9
20,5
%

94

5

2.25


18
Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra
đánh giá hoạt động dạy học
19
5
20
môn Tiếng Anh theo định
43,2 11,4 103
3
45,5%
hướng phát triển năng lực cho
%
%
HS
2.34
Điểm trung bình chung của X
2.42
Đánh giá mức độ phù hợp giữa mức độ phù hợp giữa mức độ cần
thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất.

STT

1

2

3

4

Các biện pháp

Biện pháp 1: Bồi dưỡng ý thức
trách nhiệm cho GV trong việc
thực hiện đổi mới dạy học theo
định hướng phát triển năng lực
cho HS
Biện pháp 2: Chỉ đạo tổ chuyên
môn hướng dẫn giáo viên đổi
mới phương pháp dạy học môn
Tiếng Anh theo hướng tăng
cường các hoạt động thực hành
của học sinh
Biện pháp 3: Tổ chức các hình
thức bồi dưỡng đa dạng để
nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho giáo
viên Tiếng Anh
Biện pháp 4: . Đầu tư và sử
dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy

Điểm
mức
độ
cần
thiết

Điểm
mức Thứ Thứ
độ bậc bậc D D2
khả
X
Y
thi

2.68

1

2

4

4

4

0

0

1

2

-1

1

5

5

0

0

3
2.61

2.64

2.55

2.73

2.61

2.36
2.25


19

5

học phù hợp với hoạt động dạy
học theo định hướng phát triển
năng lực cho HS
Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra
đánh giá hoạt động dạy học
môn Tiếng Anh theo định 2.7
hướng phát triển năng lực cho
HS
2.34
Tổng
2.67 2.42

2

3

Tổng D2

1

1

6

Qua bảng trên cho thấy:
Các biện pháp đề xuất đều được đánh giá là cần thiết và khả thi
* Mối quan hệ giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi các biện
pháp quản lý đề xuất
Từ bảng , tính được hệ số tương quan Spearman giữa mức độ cần thiết
và mức độ khả thi các biện pháp quản lý đề xuất hiệu trưởng quản lý hoạt
động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho HS tại
các trường THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ là:
R=

1−

6.∑ D 2
N .( N 2 − 1)

= 0.70

Với: R là hệ số tương quan. R càng gần 1 chứng tỏ mối tương quan
càng chặt. Nếu R < 0: Tương quan nghịch, nếu R> 0: Tương quan thuận.
Nếu 0,7 ≤ R ≤ 1: Tương quan chặt;
Nếu 0,5 ≤ R ≤ 0,7: Tương quan;
Nếu 0,3 ≤ R ≤ 0,5: Tương quan không chặt.
Hệ số tương quan Spearman giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi
là 0.80 cho phép kết luận: tương quan giữa mức độ cần thiết và mức độ
khả thi các biện pháp quản lý đề xuất là tương quan thuận và chặt, từ đó
cho thấy hiệu trưởng các trường THPT ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
có thể thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo
định hướng phát triển năng lực cho HS mà chúng tôi đề xuất tại nhà trường


20
mình một cách hiệu quả. Chúng ta thấy cả 6 biện pháp mà tác giả đề xuất
đều có tính tương quan thuận.


21
Kết luận chương 3
Từ cơ sở lý luận chương 1, khảo sát phân tích đánh giá thực trạng ở
chương 2, tác giả đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng
Anh theo định hướng phát triển năng lực của hiệu trưởng trường THPT
của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ trên cơ sở căn cứ mục tiêu chiến
lược phát triển giáo dục và đào tạo; quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà
nước; căn cứ vào các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn
2011-2020 của Đảng và Nhà nước; căn cứ mục tiêu phát triển giáo dục
và đào tạo giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh
Phú Thọ, căn cứ vào Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Bộ GD&ĐT
Các biện pháp được đề xuất là:
Biện pháp 1: Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho GV trong việc thực
hiện đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
Biện pháp 2: Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên đổi mới
phương pháp dạy học môn Tiếng Anh theo hướng tăng cường các hoạt động
thực hành của học sinh
Biện pháp 3: Tổ chức các hình thức bồi dưỡng đa dạng để nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiếng Anh
Biện pháp 4: . Đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù
hợp với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng
Anh theo định hướng phát triển năng lực cho HS
Trong chương 3, tác giả cũng đã trình bày kết quả khảo nghiệm về
tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất.


22
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1. Đối với trường phổ thông thì hoạt động dạy học - giáo dục là hoạt
động chủ yếu của nhà trường, trong các môn học ở nhà trường phổ thông
thì bộ môn Tiếng Anh có vị trí, vai trò quan trọng đối với việc hình thành
các kỹ năng và thiết thực cho cuộc sống của các em khi ra trường. Yếu tố
có vai trò quyết định chất lượng của hoạt động dạy học Tiếng Anh để đáp
ứng được các yêu cầu trên đó chính là phương pháp giảng dạy của giáo
viên. Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS là
một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng học Tiếng
Anh của HS cũng như giúp các em có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng
của bộ môn trong cuộc sóng hằng ngày. Vì thế việc quản lý tốt hoạt động
dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho HS giúp cho
các nhà trường phổ thông hiện nay cải thiện được những khó khăn hiện
tại của chất lượng bộ môn. Nâng cao được chất lượng dạy và học Tiếng
Anh của GV và HS trong nhà trường.
2. Qua thực tế khảo sát và nghiên cứu hoạt động dạy học theo định
hướng phát triển năng lực cho HS đối với các trường THPT của huyện
Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ, đề tài đã đánh giá được thực trạng hoạt động
dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực cho HS đó là hoạt
động này đã được quan tâm và triển khai thực hiện, nhưng trong thực tế
quản lý hoạt động này của nhà trường còn nhiều bất cập hạn chế, dẫn đến
hiệu quả giáo dục chưa cao.
Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, dựa trên lý luận chung về giáo
dục, quản lý giáo dục, đề tài đi sâu nghiên cứu và đưa ra những biện pháp
quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực
cho HS ở các trường THPT của huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học Tiếng Anh và nâng cao chất
lượng dạy học của nhà trường.


23
3. Để nâng cao chất lượng hoạt động động dạy học theo định hướng
phát triển năng lực cho HS chúng tôi đề xuất 5 biện pháp sau:
- Nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ GV trong thực hiện hoạt
động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
- Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp
dạy học môn Tiếng Anh theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo
viên Tiếng Anh, tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát
triển năng lực
- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho
hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
- Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng Anh
theo định hướng phát triển năng lực cho HS.
Qua khảo nghiệm đã khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của các
biện pháp đề xuất
2. Khuyến nghị
* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ
- Tăng cường trang bị cơ sở vật chất- trang thiết bị dạy học cho nhà
trường để đảm bảo tốt cho việc dạy- học theo phương pháp đổi mới đạt
hiệu quả cao.
- Tổ chức kiểm tra năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn của giáo
viên Tiếng Anh 3 năm một lần, mạnh dạn chấm dứt hợp đồng với những giáo
viên không đáp ứng nhu cầu và có chế độ hợp lý để họ chuyển sang công
việc khác.
- Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh về
phương pháp dạy học và các kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học môn Tiếng
Anh, đặc biệt là các thiết bị đa phương tiện.
- Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn
tiếng Anh của giáo viên một cách thường xuyên hơn, sát thực hơn.
- Tăng nguồn ngân sách cho các nhà trường thực hiện các biện pháp


24
nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh
* Đối với hiệu trưởng các nhà trường
- Hiệu trưởng cần chú trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo
niềm tin cho giáo viên về những thay đổi tích cực trong phát triển nghề
nghiệp khi tham gia hoạt động dạy học Tiếng Anh theo định hướng phát
triển năng lực cho HS để đảm bảo chất lượng của hoạt động này.
- Tạo điều kiện hơn nữa để GV Tiếng Anh có cơ hội được học tập, bồi
dưỡng để nâng cao trình độ.
- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn
tiếng Anh, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng kết hợp cả 4 kĩ năng
nghe, nói, đọc, viết.
- Nhà trường cần có kế hoạch mời chuyên gia về tập huấn, tư vấn cho
hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực, cho giáo viên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×