Tải bản đầy đủ

Phương hướng hoạt động

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN CĐM 18-K11

PHƯƠNG HƯỚNG
Hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2018
-Căn cứ kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017- 2018 của ban
chấp hành đoàn trường đại học CNDM Hà Nội
-Căn cứ tình hình thực tế của Chi đoàn
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 -2018
Nay BCH Chi đoàn CĐM 18-K11 đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ
2017 -2018 như sau:
I.Đặc điểm tình hình:
. Tổng số Đoàn viên : 52 đồng chí, trong đó có 5 đoàn viên nam và 47 đoàn viên
nữ.
. Số lượng Đoàn viên theo học lớp đối tượng Đảng: 2 đồng chí.
Trong nhiệm kì 2016-2017,Chi Đoàn CĐM 18-K11 có 7 đồng chí đạt rèn luyện
xuất sắc, 39 đồng chí đạt loại tốt và 5 đồng chí đạt loại khá.

II.Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn
CĐM 18-K11 nhiệm kỳ 2017-2018
Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ lâm thời

cùng những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, Chi Đoàn CĐM 18-K11 xây
dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên với các nội
dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu chung
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên;tuyên truyền,
giáo dục để Đoàn viên, thanh niên nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách lớn


của Đảng, Nhà nước; giữ gìn và phát huy các yếu tố truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, xây dựng nhân cách Đoàn viên gương mẫu.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, rèn luyện, vì ngày mai lập nghiệp”
3. Không ngừng đổi mới, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn
viên thanh niên trong Chi đoàn.
4. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn hoá, văn minh, ngăn chặn các
tệ nạn xã hội.
2.Chỉ tiêu phấn đấu:
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- 100% đoàn viên thanh niên học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và
Đoàn
-100% Đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao ở nhà trường và nơi cư trú
-100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện nghiêm túc thực hiện không vi
phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
2. Học tập và rèn luyện đạo đức
- 100% đoàn viên thanh niên xếp loại đạo đức xuất sắc, tốt,khá; 100% Đoàn viên
đủ cách và không có Đoàn viên thanh niên nào xếp loại yếu, kém.
-100% đoàn viên thanh niên xếp loại học lực từ trung bình trở lên, loại khá giỏi đạt
từ 30 đến 40% ,không có đoàn viên nào xếp loại yếu kém.
-100% đoàn viên thanh niên không vi phạm quy chế thi và kiểm tra.
-100% ĐVTN đều hoàn thành tốt tiến độ học tập.
3.Công tác phong trào.
-100% đoàn viên thanh niên đóng đoàn phí đầy đủ.
- 100% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện nhân,nhân đạo
dưới sự chỉ đạo của đoàn trường.


-100% đoàn viên chi đoàn đạt loại tốt.
III.Một số biện pháp thực hiện.
- Làm tốt công tác giáo dục, động viên đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức học
tập, rèn luyện để có nhân cách, có sức khỏe, có kiến thức thực chất cho bản thân,


thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức và tuân thủ nội quy nhà trường và pháp
luật nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện có thái độ động
cơ học tập nghiêm túc, tránh xa các tệ nạn xã hội.
-Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên ý thức lịch sử,các ngày lễ trọng
đại củaĐảng và nhà nước.Đẩy mạnh chương trình “Thắp Sáng Ước mơ tuổi trẻ
Việt Nam vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” hay phong
trào thi đua “Học tập, rèn luyện, vì ngày mai lập nghiệp”.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục tư vấn đạo đức lối sống kỹ năng sống cho đoàn
viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên có ứng xử phù hợp, có lối sống văn hóa,
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Chủ động nắm bắt tình hình từ nhiều
nguồn thông tin khác nhau định hướng tư tưởng xã hội cho Đoàn viên TN.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể trao đổi về phương pháp học tập ,trao đổi kinh
nghiệm cho ĐVTN.Phát huy tinh thần sáng tạo không ngừng, thúc đẩy ĐVTN
tham gia các kì thi sinh viên giỏi, thi Olympic hay các hoạt động văn hóa văn nghệ
của Đoàn trường,…

IV. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại chi đoàn để thực hiện
chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường học năm 20172018, chủ động tham gia có hiệu quả các chương trình do Đoàn trường tổ chức,
triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học.
-Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ do Đoàn
trường giao, thực hiện tốt công tác báo cáo, triển khai thông tin kịp thời.


-Tiếp tục phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phong
trào thi đua trong chi Đoàn, động viên Đoàn viên thanh niên tích cực xây dựng một
tập thể đoàn kết, vững mạnh hơn nữa.
-Phát huy vai trò của ban chấp hành trong việc điều hành chỉ đạo hàng tháng chỉ ra
những mặt được và chưa được, có những hướng giải quyết vấn đề tồn tại.Bên cạnh
đó,tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các Đoàn viên thanh niên trong
chi đoàn.
Trên đây là phương hướng hoạt động của Chi đoàn CĐM 18-K11 trong nhiệm kỳ
tới, rất mong các cấp Đoàn cấp trên và toàn thể đoàn viên thanh niên tích cực
tham gia đóng góp xây dựng để bản báo cáo thực sự là tiếng nói của Chi đoàn .
TM.BCH CHI ĐOÀN CĐM 18-K11
(Kí tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×