Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học của trường THCS tôn quang phiệt huyện thanh chương tỉnh nghệ an (tt)

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những giá trị đạo đức cơ bản và năng lực nghề nghiệp cần có ở con
người lao động của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước được
hình thành không chỉ bằng giờ học trên lớp mà phải được rèn luyện, củng
cố và phát triển thông qua các hoạt động GD phong phú, đa dạng, đặc biệt
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần hoàn thiện mục tiêu
giáo dục; đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của
đời sống xã hội. Thông qua hoạt động này, học sinh sẽ hòa nhập vào cuộc
sống cộng đồng.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn
diện năng lực và phẩm chất học sinh được triển khai ở trường THCS Tôn
Quang Phiệt – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, hoạt động
chưa thực sự được chú trọng, đầu tư đúng mức; quy trình và cách thức tổ
chức còn tản mạn, mang tính hình thức, chưa phát huy vai trò trong việc
hình thành phẩm chất, nhân cách học sinh một cách toàn diện, dẫn đến
việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học còn hạn chế. Xuất phát từ
những lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động
ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm
chất học sinh của trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương

– Tỉnh Nghệ An” .
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL theo định
hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh của trường
THCS Tôn Quang Phiệt – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh.


2
- Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm
chất học sinh của Trường THCS Tôn Quang Phiệt – huyện Thanh Chương
– tỉnh Nghệ An.
- Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh
Trường THCS Tôn Quang Phiệt – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động GDNGLL .
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định
hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh của Trường
THCS Tôn Quang Phiệt - huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An.
5. Phạm vị nghiên cứu
- Luận văn tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động
GDNGLL theo định hướng phát triền toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh của trường THCS Tôn Quang Phiệt từ đó đưa ra một số biện pháp
quản lý HĐGDNGLL trong giai đoạn hiện nay.
- Các số liệu thống kê được sử dụng trong nghiên cứu là số liệu của
trường THCS Tôn Quang Phiệt giai đoạn từ 2012 – 2015.
6.
Giả thuyết khoa học
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triền toàn
diện năng lực và phẩm chất học sinh ở trường THCS Tôn Quang Phiệt,
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã được triển khai
và đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trên


một số phương diện, trong đó có công tác quản lý của người hiệu trưởng
và các lực lượng hỗ trợ. Nếu xác định rõ cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực
trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì có thể đề xuất các biện pháp


3
quản lý của hiệu trưởng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường.
7. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp
quan sát, phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, phương pháp nghiên cứu
sản phẩm hoạt động, phương pháp phỏng vấn, Nghiên cứu tài liệu lưu trữ
Phương pháp xử lý số liệu
8.
Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo,
phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý HĐGDNGLL theo định hướng phát
triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.
Chương 2: Thực trạng quản lý HĐGDNGLL của Hiệu trưởng trường
THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.
Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt HĐGDNGLL của Hiệu trưởng
trường THCS Tôn Quang Phiệt – Huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.


4
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN PHẨM CHẤT
VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu của vấn đề
1.1.1. Ở nước ngoài
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến vấn đề nghiên
cứu
1.2.1 Quản lý và quản lý giáo dục
1.2.1.1. Quản lý
Quản lý là một quá trình tác động có tổ chức, có mục đích, có kế
hoạch của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý (đối tượng quản lý) nhằm
sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức để đạt
được mục tiêu đề ra.
1.2.1.2. Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế
hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều
hành hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục nhằm đưa hoạt động
sư phạm của hệ thống giáo dục đạt được mục tiêu quản lý đã đề ra.
1.2.1.3. Quản lý nhà trường
Quản lý nhà trường theo nghĩa hẹp là tác động của chủ thể quản lý
một cơ sở giáo dục (hiệu trưởng hoặc người có chức vụ tương đương như
hiệu trưởng) đến độ ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh
và các lực lượng tham gia giáo dục khác trong các hoạt động giáo dục của
cơ sở giáo dục mà họ được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý.
1.2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .
HĐGDNGLL là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ
học các môn học là hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động
học tập trên lớp nhằm góp phần vào hình thành và phát triển nhân cách học


5
sinh theo theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh.
1.2.3. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp .
Quản lý HĐGDNGLL của cán bộ QLGD trong nhà trường thực chất
là quản lý về mục tiêu giáo dục, quá trình giáo dục, là quản lý về kế hoạch,
đội ngũ, các điều kiện, công tác kiểm tra, đánh giá, công tác phối hợp các
LLGD trong và ngoài trường thực hiện HĐGDNGLL; vì vậy, tham gia tổ
chức thực hiện HĐGDNGLL là một trong những tiêu chí để đánh giá thi
đua các tập thể và cá nhân trong mỗi năm học.
1.3. Những vấn đề cơ bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp
1.3.1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trên lớp. Góp phần hình thành
các hành vi thới quen tốt.
Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản; hình thành tình cảm,
niềm tin trong sáng, thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã
hội.
1.3.2. Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, củng cố tri thức đã học, gắn lý
thuyết với thực tiễn, nhận thức với hành động.
Rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tính chủ động, tích cực của học
sinh.
Thu hút, phát huy tiềm năng của các lực lượng tham gia giáo dục
1.3.3. Nhiệm vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Giáo dục nhận thức: củng cố lý thuyết đã học, bổ sung kiến thức
thực tiễn, kinh nghiệm thực hành.
- Giáo dục kỹ năng: kỹ năng tư duy, kỹ năng tự chủ, kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức hoạt động,…
- Giáo dục thái độ: bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm; định hướng nghề
nghiệp, hình thành thái độ năng động, tích cực,…


6
1.3.4. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Nội dung của HĐGDNGLL được cấu trúc theo các chủ đề. Nội dung
HĐGDNGLL được cụ thể hóa thành 10 chủ đề theo các tháng.
1.3.5. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Do những yêu cầu thực tiễn mà hoạt động này được thực hiện chủ
yếu thông qua 3 hình thức tổ chức cơ bản (đã được qui định):
(1). Tiết chào cờ đầu tuần;
(2). Tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tuần, tiết hoạt động tập thể
lớp cuối tuần;
(3). Hoạt động giáo dục theo chủ điểm hàng tháng.
1.3.6.Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Phương pháp thảo luận; đóng vai; phương pháp giải quyết vấn đề;
phương pháp giao nhiệm vụ, phương pháp diễn đàn…
1.3.7. Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Nguyên tắc về tính mục đích, tính kế hoạch
- Nguyên tắc về tính tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động
- Về đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh
- Nguyên tắc kết hợp sự lãnh đạo sư phạm của thầy với tính tích cực,
độc lập và sáng tạo của học sinh
1.3.8. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát
triển toàn diện năng lực và năng lực học sinh
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển
năng lực và phẩm chất học sinh được gọi là hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
Khẳng định vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của nhà giáo dục;
thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, người phụ trách... Nhà giáo dục không tổ
chức, không phân công học sinh một cách trực tiếp mà chỉ hướng dẫn, hỗ
trợ, giám sát cho tập thể hoặc cá nhân học sinh tham gia trực tiếp hoặc ở
vai trò tổ chức hoạt động, giúp học sinh chủ động, tích cực trong các hoạt
động; phạm vi các chủ đề hay nội dung hoạt động và kết quả đầu ra là


7
năng lực thực tiễn, phẩm chất và năng lực sáng tạo đa dạng, khác nhau của
các em.
Việc gọi tên khác cho hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Chương trình
GD mới vì chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự thay đổi nhận thức, ý thức về
cái mới của hoạt động này, tránh sự hiểu nhầm rằng ngoài giờ thì không
quan trọng, không có vị trí xứng đáng; hoặc là đơn giản hóa nội dung, mục
đích của hoạt động này, không chỉ “trăm hay không bằng tay quen”…
Trong tên gọi mới, “trải nghiệm” là phương thức giáo dục và “sáng tạo” là
mục tiêu giáo dục, phải được làm rõ. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là
hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ
thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm
để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng
lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.
1.4. Công tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS trong hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện
năng lực và năng lực học sinh
1.4.1. Thực hiện xây dựng kế hoạch HDGDNGLL
Việc quản lý phải được thể hiện ở những nội dung: quản lý việc xây
dựng kế hoạch, việc triển khai kế hoạch, việc tổ chức thực hiện, phối hợp
các lực lượng ngoài nhà trường, và cuối cùng quản lý việc bồi dưỡng học
sinh và kiểm tra đánh giá.
1.4.2. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL
Lựa chọn phù hợp hình thức tổ chức HĐGDNGLL với nội dung, chủ
đề, quy mô và tính chất của hoạt động đó. Xem xét đánh giá hình thức tổ
chức hiệu quả nhất, mà chi phí thấp nhất, thời gian hợp lý.
1.4.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh
Tổ chức những hoạt động ngoài giờ lên lớp và thực hiện sự phối hợp
chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm… và các lực
lượng giáo dục khác ngoài nhà trường có hiệu quả.
Tổ chức các lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động.


8
Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý HĐGDNGLL
nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp.
1.4.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL.
- Quản lý sân bãi phục vụ các hoạt động thể dục thể thao;
- Quản lý các phòng học bộ môn phục vụ sinh hoạt tập thể và ngoại
khoá bộ môn;
- Quản lý các phương tiện kĩ thuật loa máy, các thiết bị phục vụ hoạt
động tập thể;
- Quản lý kinh phí được cấp từ ngân sách, kinh phí do học sinh, cha
mẹ học sinh đóng góp, kinh phí từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá
nhân …
1.4.5. Việc phối kết hợp các lực lượng tham gia tổ chức
HĐGDNGLL.
- Phối hợp trong việc thiết kế, lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức
HĐGDNGLL.
- Phối hợp quản lý, triển khai thực hiện cũng như giám sát kiểm tra
đánh giá quá trình HDDGDNGLL.
1.4.6. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL.
- Xây dựng lực lượng kiểm tra, xác định tiêu chuẩn kiểm tra, đánh
giá việc thực hiện HĐGDNGLL của nhà trường.
- Đa dạng hóa hình thức và phương pháp kiểm tra HĐGDNGLL.
- Trong kiểm tra thực hiện cần phải: xác định nội dung kiểm tra, xây
dựng tiêu chí đánh giá theo từng hoạt động trên cơ sở mục tiêu của hoạt
động; hiệu trưởng kiểm tra việc triển khai và thực hiện các HĐGDNGLL ở
tổ chuyên môn, dự giờ, kiểm tra nội bộ nhà trường.
- Đánh giá công bằng, hợp lý làm cơ sở để rút kinh nghiệm, điều
chỉnh cho các hoạt động tiếp theo; xếp loại thi đua.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GDNGLL .
1.5.1. Nhận thức của các lực lượng giáo dục


9
Nhận thức của các lực lượng giáo dục và chủ thể giáo dục sẽ trở
thành yếu tố tích cực nếu nó phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngược lại
trở thành lực cản khi nhận thức lệch lạc.
Nhận thức của các lực lượng giáo dục tạo nên sự đồng thuận trong
việc xác định vai trò, mục tiêu, sự cần thiết tổ chức HĐGDNGLL cũng
như các biện pháp tổ chức thì hoạt động này sẽ đạt kết quả mong muốn.
1.5.2. Năng lực của cán bộ quản lý
Đối với tổ chức HĐGDNGLL, người hiệu trưởng giữ vai trò nòng
cốt, hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức
HĐGDNGLL, chỉ đạo triển khai bố trí nhân lực, chuẩn bị các điều kiện
cần thiết cũng như lựa chọn các hình thức HĐGDNGLL cho phù hợp. Xác
định được mối gắn kết của các hoạt động đó với việc phát triển năng lực
và phẩm chất cho học sinh.
1.5.3. Năng lực của người tổ chức HĐGDNGLL
Với đặc trưng HĐGDNGLL là các “giờ học lồng ghép” nhưng lại
khó “ép” các thành viên tham gia, nên năng lực kinh nghiệm và uy tín
người tổ chức là yếu tố quan trọng để huy động các thành viên tham gia
tích cực và đạt hiệu quả. Nếu năng lực và uy tín với tập thể của người tổ
chức hạn chế thì khó có thể thu hút các thành viên vào hoạt động chưa nói
gì đến hoạt động có kết quả.
1.5.4.Các điều kiện để tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả
Điều kiện tổ chức, phương tiện sẽ làm tăng tính hấp dẫn để hoạt động
có hiệu quả. Việc tạo điều kiện về môi trường giáo dục sẽ giúp cho
HĐGDNGLL đạt kết quả cao.


10
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, các hoạt động
trải nghiệm mang tên HĐGDNGLL luôn đóng một vai trò quan trọng
trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh tại các trường THCS ở nước ta
hiện nay. Đây là các hoạt động làm phong phú nhân cách và tạo điều kiện
thuận lợi để học sinh được giao tiếp, được làm, được thực hành, được trải
nghiệm trong môi trường tập thể lành mạnh, gắn bó với tập thể và được
giáo dục cũng như tự giáo dục nhằm phát huy vai trò chủ thể, nâng cao
tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của mình trong mọi hoạt động,
vận dụng những điều được học trên lớp vào cuộc sống thực tế, góp phần
thực hiện nguyên tắc “học đi đôi với hành”, “nhà trường gắn liền với đời
sống xã hội”.
Quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và
phẩm chất học sinh là điều kiện tất yếu, cần thiết để đáp ứng được sự
thống nhất về mục tiêu giáo dục toàn diện của HĐGDNGLL, về nội dung,
hình thức và các điều kiện tổ chức thực hiện HĐGDNGLL trong môi
trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, rộng khắp; phát huy được các tiềm
năng của xã hội trong việc huy động sự đóng góp tài lực, vật lực, nhân lực,
…cho HĐGDNGLL; là một trong những hình thức thể hiện vai trò, trách
nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong việc tạo môi trường thuận lợi
cho sự phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ của con em mình; phối hợp
với nhà trường quản lý giáo dục thanh niên học sinh gương mẫu trong học
tập, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tham gia
phát triển sự nghiệp giáo dục.


11
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HDGDNGLL TRƯỜNG THCS TÔN
QUANG PHIỆT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH.
2.1. Tổ chức hoạt động khảo sát
2.1.1. Mục tiêu khảo sát
2.1.2. Đối tượng khảo sát
2.1.3. Nội dung khảo sát
2.1.4. Công cụ khảo sát
2.1.5. Tiến hành khảo sát
2.2. Thực trạng về GD&ĐT huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
2.2.1.Vị trí địa lý, KT – XH ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
a) Vị trí địa lý
Thanh Chương là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam thuộc
tỉnh Nghệ An. Thanh Chương có địa hình đa dạng, phức tạp, bị chia cắt
bởi các đồi núi và hệ thống sông suối nhiều là một trở ngại cho việc phát
triển mạng lưới giao thông đường bộ, gây khó khăn cho phát triển lâm
nghiệp, bảo vệ xói mòn.
b) Kinh tế - xã hội
Kinh tế Thanh Chương tăng trưởng ổn định trong những năm gần
đây. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm của huyện
đạt hơn 8% cả thời kỳ 2010 – 2015.
2.2.2. Khái quát về GD&ĐT huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
* Thuận lợi
Nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và đội ngũ các thầy cô giáo về
tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng cao, có nhiều chủ
trương, chính sách tăng cường đầu tư cho giáo dục, quan tâm đến đầu tư
cơ sở vật chất trường học và đời sống giáo viên.


12
Qui mô giáo dục ổn định và giữ vững. Giáo viên các trường THCS
huyện Thanh Chương không ngừng được tập huấn, đào tạo bổ sung theo
hướng đủ về số lượng, đồng bộ về loại hình, cao về chất lượng.
Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường theo hướng chuẩn hoá,
hiện đại hoá, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các ngành học,
cấp học phát triển mạnh mẽ.
Các hoạt động chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày
càng sôi nổi và hiệu quả. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, đảm bảo
những qui định về qui chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông.
Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động
“Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”; Qui chế dân chủ trường học, việc triển khai đánh giá
công chức theo 6 điểm tư cách của người cán bộ, giáo viên Nghệ An.
* Khó khăn:
Chất lượng học sinh đại trà không đồng đều nhất là ở một số trường
cơ sở vật chất còn thiếu chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới chương trình
giáo dục phổ thông.
Giáo viên vẫn thiếu cục bộ ở khối THCS, còn một bộ phận giáo viên
chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
Hiện tượng học sinh ngồi nhầm chỗ tiểu học vẫn còn, do đó giáo dục
THCS gặp rất nhiều khó khăn.
Nhận thức của phụ huynh và học sinh về nghề nghiệp còn hạn chế
thường chỉ quan tâm tới mục tiêu trước mắt, ít chú ý tới mục tiêu lâu dài là
sự phát triển toàn diện của con em, nên không muốn cho con tham gia hoạt
động khác.
Tác động tiêu cực của cơ chế thị trường ảnh hưởng đến lối sống của
giáo viên, học sinh.


13
Một số cán bộ, giáo viên, học sinh chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa,
giá trị của việc dạy và học nên thiếu quyết tâm, thiếu cố gắng trong việc
khắc phục khó khăn để dạy và học. Một số ít giáo viên chưa mạnh dạn đổi
mới phương pháp dạy học, nhất là việc đưa công nghệ thông tin vào quản
lí và dạy học.
2.2.3. Khái quát về trường THCS Tôn Quang Phiệt
Ngày 12/1/1984 UBND huyện Thanh Chương quyết định thành lập
Trường Năng khiếu, tiền thân của trường THCS Tôn Quang Phiệt ngày
nay. Ngày 16 tháng 10 năm 2000, UBND huyện Thanh Chương với Quyết
định số 878 trường chính thức được mang tên nhà giáo, nhà cách mạng
Tôn Quang Phiệt - người con của quê hương Võ Liệt - Thanh Chương.
Sứ mạng nhà trường là xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện,
an toàn, kỷ cương, tạo điều kiện cho mỗi học sinh phát triển toàn diện,
phát huy tư duy sáng tạo, trở thành tài sản quý của đất nước, thành niềm tự
hào của mỗi gia đình trong tương lai. Trong quá trình xây dựng và phát
triển thầy trò trường THCS Tôn Quang Phiệt đã đạt được nhiều thành tích
trong dạy và học.
a) Quy mô trường lớp
Bảng 2.2: Quy mô lớp học từ năm 2012 – 2015
Năm học
2012- 2013
2013- 2014
2014- 2015

Tổng
HS

số Lớp 6
362
356
368

93
89
94

Lớp 7
90
90
92

b) Đội ngũ giáo viên và cán bộ
* Số lượng đội ngũ
- Đội ngũ cán bộ: 03
- Đội ngũ giáo viên: 34
- Nhân viên : 05

Lớp 8
88
90
90

Lớp 9
91
87
92


14
Nhìn chung chất lượng chuyên môn đội ngũ ở trường THCS Tôn
Quang Phiệt về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí, dạy học
theo tinh thần đổi mới nhưng bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước
c) Kết quả 2 mặt giáo dục của học sinh từ năm 2012 - 2015
Qua khảo sát cho ta thấy học sinh trường THCS Tôn Quang Phiệt có
ý thức học tập rèn luyện tốt, học lực các em hầu hết là mức khá giỏi. Tuy
nhiên trên thực tế thì chất lượng học tập của các em chỉ mới dừng lại ở
mức đánh giá kết quả giáo dục, kiến thức các môn học, còn nặng về áp lưc
thi cử, thi chuyển cấp, thi đại học chưa chú trọng quan tâm tới các hoạt
động ngoài giờ.
2.3. Thực trạng về việc tổ chức HĐGDNGLL tại trường THCS
Tôn Quang Phiệt
2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV về HĐGDNGLL
CBQL, GV đều nhận thức được tầm quan trọng của HĐGDNGLL;
tuy nhiên qua theo dõi các hoạt động trong nhà trường, tác giả nhận thấy
hầu hết chỉ mới dùng lại ở mức độ nhận thức, làm thế nào để đạt được mục
đích, kết quả cao còn rất nhiều hạn chế từ khâu chỉ đạo của hiệu trưởng tới
khâu thực hiện của giáo viên.
2.3.2. Nội dung và hình thức HĐGDNGLL được trường tổ chức
Nhìn chung hình thức tổ chức ít thay đổi, nội dung lặp đi lặp lại hàng
năm cũng dễ gây nhàm chán; các hoạt động khác hầu hết tổ chức trong
phạm vi nhà trường, chủ yếu do LLGD trong trường thực hiện; vì thế,
HĐGDNGLL cũng chưa lấy học sinh làm trung tâm, chưa phát huy vai trò
chủ thể, tính tích cực hoạt động của học sinh, hiệu quả giáo dục chưa cao.
2.4. Thực trạng quản lý HĐGDNGLL trường THCS Tôn Quang
Phiệt
2.4.1. Tình hình lập kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL cho HS
Qua khảo sát cho thấy nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch
HĐNGLL ở tất cả các nội dung, tuy nhiên mức độ thực hiện đánh giá khác


15
nhau. Hầu hết cán bộ, giáo viên đánh giá hạng mục xây dựng kế hoạch
thực hiện là khá tốt, các kế hoạch được xây dựng đầu năm học và được sự
thống nhất của hội đồng giáo viên.
2.4.2. Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL
Việc triển khai thực hiện HĐGDNGLL ở trường THCS Tôn Quang
Phiệt trong những năm vừa qua đã đi vào ổn định. Và khi được hỏi về thực
hiện các nội dung của tổ chức thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL, 100%
CBQL, và 100% GV đều xác nhận có thực hiện.
Qua phỏng vấn trực tiếp CBQL và GV nhà trường cho thấy: mức độ
tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất học sinh của các LLGD rất khác nhau được lực lượng tham
gia tổ chức nhiều nhất được đánh giá cao nhất là các thầy cô giáo; trong
khi với CMHS thì mức độ này được đánh giá không mấy khả quan. Hầu
hết CMHS thường không quan tâm nhiều đến việc tổ chức thực hiện
HĐGDNGLL như thế nào; họ chỉ biết đóng góp tài chính là chủ yếu, còn
hình thức và nội dung hoạt động, chất lượng giáo dục là do nhà trường
quyết định; đáng chú hơn là ngay trong đội ngũ giáo viên cũng có một số ý
kiến cho rằng việc tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo hướng phát triển
năng lực và phẩm chất học sinh tốt hay không cũng không ảnh hưởng gì
nhiều tới chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Điều này cho thấy
để thực sự HĐGDNGLL đi vào cuộc sống xã hội, mọi lực lượng hiểu tính
cấp thiết của nó thì cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa; cần
phải xây dựng được những mô hình mới có hiệu quả và đề xuất được
những biện pháp khả thi thì mới có thể thu hút được nhiều sự quan tâm của
các LLXH.
2.4.3. Thực trạng kiểm tra đánh giá HĐGDNGLL


16
Qua kết quả khảo sát cho thấy 100% CBQL, GV đều xác nhận
trường có kiểm tra đánh giá việc tổ chức các HĐGDNGLL. Nhưng việc
đánh giá chưa thực sự mang lại hiệu quả trong thúc đẩy nâng cao chất
lượng tổ chức HĐGDNGLL, còn mang tính hình thức và đánh giá còn cả
nể nhau, ngại va chạm.
2.4.4. Thực trạng về xây dựng và sử dụng CSVC, trang thiết bị
phục vụ cho các HĐGDNGLL
Qua khảo sát cho thấy hiệu trưởng trường THCS Tôn Quang Phiệt đã
quan tâm đến việc đầu tư CSVC phục vụ cho các hoạt động chung của nhà
trường. Nhà trường thường xuyên rà soát CSVC, phát huy tốt phong trào
tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học; hàng năng tổ chức cuộc thi sáng tạo đồ
dùng học tập. Tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động ngoài
giờ cần nhiều đồ dùng, thiết bị và để đổi mới các hình thức tổ chức; kế
hoạch sử dụng chưa hợp lý vẫn còn sự chồng chéo và chưa phát huy hết
tác dụng của các thiết bị.
2.4.5. Thực trạng về phối hợp các lực lượng tổ chức HĐGDNGLL
Theo kết quả khảo sát cho thấy toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện
HĐGDNGLL đều cần có sự tham gia của các LLGD khác nhau. Trên thực
tế thì sự kết hợp chưa thực sự mang lại kết quả cao trong quá trình tổ chức.
Nhà trường chưa tận dụng được hết nguồn lực hỗ trợ ngoài xã hội, do đó
các hoạt động còn thiếu kinh phí tổ chức, thiếu phương tiện tổ chức, thiếu
lực lượng hỗ trợ trong công tác tổ chức dẫn đến các HĐGDNGLL còn
nghèo nàn về kinh phí, phương pháp tổ chức còn sơ sài, nội dung chưa
phong phú làm cho học sinh chưa phát huy được tính tích cực và kết quả
chưa cao.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý HĐGDNGLL theo
hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh ở trường
THCS Tôn Quang Phiệt.
2.5.1. Thuận lợi:


17
- Hầu hết CBQL đều quan tâm, nhận thức được vai trò, nhiệm vụ,
tầm quan trọng của quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất học sinh.
- Trong các chức năng quản lý của cán bộ QLGD, chức năng xây
dựng kế hoạch cho các hoạt đã được chú trọng đầu tư, tạo tiền đề cho việc
xây dựng và thực hiện ngày càng tốt hơn.
- Đại đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến các hoạt động giáo dục
trong nhà trường, sẵn sang hỗ trợ kinh phí cho trường để tổ chức các hoạt
động có ý nghĩa cho học sinh.
2.5.2. Khó khăn:
- Nhận thức của các LLGD về bản chất của quản lý HĐGDNGLL
theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh là tổ chức
hoạt động của học sinh còn chưa đẩy đủ, đồng đều và đúng mức.
- Các LLGD chưa đạt được sự thống nhất cao về mục tiêu, nội dung,
phương pháp và hình thức phối hợp tổ chức triển khai HĐGDNGLL theo
hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh; do đó chưa đạt
được hiệu quả mong muốn.
- Nhà trường chưa phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực hoạt động
của học sinh trong HĐGDNGLL.
- Nhà trường chưa khai thác triệt để được các nguồn lực và chưa phát
huy tối đa tiềm năng của các LLGD.
- Việc kiểm tra đánh giá không được tiến hành thường xuyên, việc
khen thưởng, kỷ luật chưa đủ mạnh để động viên khuyến khích mọi lực
lượng cùng tham gia.
2.5.3. Những nguyên nhân của hạn chế
Do nhận thức của các LLGD về quản lý HĐGDNGLL theo hướng
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh chưa đầy đủ (đứng
đầu); nhà trường chưa đầu tư đúng mức cho HĐGDNGLL (thứ hai), cán
bộ QLGD quản lý các HĐGDNGLL cũng chưa hiệu quả (thứ ba), giáo
viên chủ nhiệm chưa quan tâm tới các HĐGDNGLL(thứ 4) nên việc triển


18
khai HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất
học sinh ở trường cũng chưa đạt kết quả như mong muốn.
Những hạn chế này cũng không phải chỉ do các nguyên nhân gây ra
từ phía nhà trường mà còn phải kể đến những yếu tố khác như xã hội chưa
chú ý phát triển HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và
phẩm chất học sinh (thứ năm); gia đình các em chưa nhận thấy được tầm
quan trọng nên chưa quan tâm tới các HĐGDNGLL (thứ sáu); dẫn tới sự
phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong tổ chức HĐGDNGLL là
chưa cao (thứ bảy), thêm đó là các điều kiện để thực hiện HĐGDNGLL
chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra (thứ tám) cũng là những nguyên nhân
gây khó khăn nhiều cho công tác quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát
triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh. Những nguyên nhân đó
làm cho học sinh hiểu sai về bản chất của HĐGDNGLl và chưa thực sự
hứng thú, và chưa đạt kết cả cao (thứ 9).
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Qua thực trạng khảo sát các LLGD trong và ngoài trường ta đều thấy
công tác quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và
phẩm chất học sinh là điều kiện để nhà trường, gia đình, xã hội liên kết
chặt chẽ với nhau trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy
nhiên, HĐGDNGLL tại trường THCS Tôn Quang Phiệt trong thời gian
qua chưa đạt được mục tiêu của mình một cách triệt để do còn khá nhiều
vấn đề bất cập, chưa đồng bộ.
Cần thấy rằng nâng cao chất lượng, sự hấp dẫn, phong phú đa dạng
của HĐGDNGLL không chỉ đòi hỏi những điều kiện nhất định về kinh
phí, thời gian, cách tổ chức, nơi tổ chức mà còn là tâm huyết và cả trình độ
của những người thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp quản lý
HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh ở trường THCS một cách hợp lý, khả thi, khoa học để khắc phục
những tồn tại, hạn chế đã nêu trên.


19
Chương 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL TRƯỜNG THCS TÔN
QUANG PHIỆT, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
3.1.3. Nguyên tắc Đảm bảo tính hệ thống
3.1.4. Đảm bảo tính thực tiễn
3.2. Biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hướng phát triển
toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh trường THCS Tôn Quang
Phiệt
3.2.1.Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo
viên, phụ huynh, học sinh về bản chất, vị trí, vai trò của hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển toàn diện năng lực và
phẩm chất học sinh.
3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực
hiện HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất
học sinh.
3.2.3.Biện pháp 3: Đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp.
3.2.4. Biện pháp 4: Tạo điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ HĐGDNGLL
3.2.5. Biện pháp 5: Phối hợp các lực lượng trong tổ chức
HĐGDNGLL
3.2.6. Biện pháp 6 : Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp
Để HĐGDNGLL có hiệu quản thì việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn
về vị trí, vai trò, tác dụng của HĐGDNGLL của các LLGD trong và ngoài
nhà trường là vô cũng cần thiết và quan trọng. HĐGDNGLL khi đã được


20
nhận thức đầy đủ thì HT cần yêu cầu xây dụng thật tốt kế hoạch hoạt động
để đưa hoạt động về đích với hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, HT cần phải
QL, chỉ đạo việc thực hiện chương trình thật tốt. Việc đổi mới hình thức
hoạt động, đổi mới phương pháp làm cho hoạt động phong phú đa dạng,
gây hứng thú, say mê hoạt động cho HS cấp THCS. Muốn tổ chức HĐ bao
giờ cũng đòi hỏi các CSVC đảm bảo có kế hoạch, có tính khả thi và hoạt
động đạt kết quả cao. Nhận thức có đúng đắn, kế hoạch có hợp lý, CSVC
đầy đủ song sự phối hợp các LLGD không tốt thì HĐGDNGLL cũng bị
hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện hoạt động, kết thúc hoạt động nhất
thiết có khâu kiểm tra đánh giá và khen chê kịp thời để hoạt động sau
thành công hơn. Việc kiểm tra đánh giá phải có căn cứ vào kế hoạch đề ra,
yêu cầu về mục tiêu giáo dục cần đạt của hoạt động và đánh giá cần dựa
vào quy trình đánh giá thì kết quả đánh giá sẽ khách quan hơn.
Như vậy, các biện pháp nêu trên sự kết hợp chặt chẽ biện chứng với
nhau. Mỗi biện pháp có thế mạnh riêng, vậy không nên coi nhẹ biện pháp
nào. Để quản lý HĐGDNGLL đạt hiệu quả cao nhất, HT không thể thực
hiện riêng biệt, tách rời các biện pháp nêu trên mà cần thực hiện một cách
đồng bộ, khoa học có sự ràng buộc, gắn kết, mật thiết với nhau, tạo điều
kiện hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình QL.
3.4. KHẢO NGHIỆM TÌNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI
CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm
3.4.2. Đối tượng khảm nghiệm
3.4.3. Kết quả khảo nghiệm
Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp QL qua bảng
trên cho thấy các biện pháp đề cuất đều được đánh giá là cần thiết không
có biện pháp nào đánh giá là không cần thiết. Trong đó biện pháp được
đánh giá cần thiết nhất là Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch tổ chức


21
thực hiện HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm
chất học sinh
Kết quả khảo sát cho thấy mức độ khả thi của các biện pháp QL đã
đề xuất là cao. Các biện pháp đều có mức đánh giá cao, có tính khả thi,
đáp ứng yêu cầu triển khai công tác quản lý HĐGDNGLL theo định hướng
phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh trường THCS Tôn
Quang Phiệt. Nếu đồng bộ triển khai các biện pháp trên sẽ tạo điều kiện
thúc đẩy hiệu quả công tác HĐGDNGLL cho học sinh, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường.
TIỂU KẾT CHƯƠNG III
Dựa vào cơ sở lý luận đã nêu ở chương 1, cùng với cơ sở pháp lý, cơ
sở thực tiễn và kết quả, phân tích, đánh giá khoa học đúng thực trạng công
tác các HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng
lực học sinh ở trường THCS Tôn Quang Phiệt ở chương 2. Đã đề ra 6 biện
pháp quản lý HĐGDNGLL theo định hướng phát triển toàn diện phẩm
chất và năng lực học sinh.
Các biện pháp quản lý trên đã được khảo nghiệm. Kết quả cho thấy,
cả 6 biện pháp đều có tính cần thiết và tính khả thi cao. Nếu Hiệu trưởng
vận dụng linh hoạt mềm dẻo các biện pháp trên, thì chúng tôi tin chắc công
tác quản lý các HDGDNGLL sẽ đạt hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu giáo
dục toàn diện học sinh.


22
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Về lý luận:
Luận văn đã nghiên cứu đầy đủ, logic và có hệ thống lý luận khoa
học quản lý, lý luận khoa học QLGD, lý luận quản lý nhà trường,… Đồng
thời tập trung nghiên cứu sâu lý luận, nội dung phương pháp tổ chức, quản
lý các HĐGDNGLL của HT trường THCS làm cơ sở khoa học cho việc
phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý HĐGDNGLL của
trường THCS Tôn Quang Phiệt.
Bản chất quản lý HĐGDNGLL là việc lãnh đạo, tổ chức
HĐGDNGLL phải lấy học sinh làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể,
tính tích cực hoạt động của học sinh; nhằm phát triển toàn diện năng lực và
phẩm chất của họ.
Về thực trạng:
Thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở Trường THCS Tôn Quang Phiệt
cho thấy: Việc quản lý HĐGDNGLL còn mang nặng tính hình thức; chưa
thật sự lấy học sinh làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực
hoạt động của học sinh, nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất
của họ.
Từ cơ sở lý luận và kết quả nghiên cứu thực trạng đã rút ra một số
hạn chế mà nhà trường cần sớm khắc phục; điều này cho thấy các CBQL
cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, để cơ chế quản lý cũng như việc huy
động các nguồn lực và phối hợp giữa các LLGD trong và ngoài trường
thực hiện HĐGDNGLL ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và nhịp nhàng hơn;
từ đó giúp cho công tác HĐGDNGLL ngày càng hoàn thiện hơn.
Đề xuất và khảo nghiệm biện pháp:
Dựa vào kết quả nghiên cứu lý luận, kết hợp với kết quả đánh giá
thực trạng, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo
hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh


23
Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ
huynh, học sinh về bản chất, vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh..
Biện pháp 2. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
HĐGDNGLL theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học
sinh.
Biện pháp 3. Đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
Biện pháp 4. Tạo điều kiện cơ sở vật chát hỗ trợ HĐGDNGLL
Biện pháp 5. Phối hợp các lực lượng trong tổ chức HĐGDNGLL
Biện pháp 6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An
- Bổ sung số lượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các thiết bị dồ
dùng dạy học.
- Tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
về đổi mới công tác quản lý nói chung và HĐGDNGLL nói riêng.
- Xây dựng, đổi mới đồng bộ, thống nhất các hình thức kiểm tra,
đánh giá HĐGDNGLL theo yêu cầu đổi mới.
- Hàng năm nên tổ chức hội nghị báo cáo điển hình các đơn vị làm
tốt công tác tổ chức HĐGDNGLL, có biểu dương khen thưởng đối với các
tập thể, cá nhân, có tổ chức rút kinh nghiệm quản lý đối với các nhà
trường.
2.2. Đối với phòng giáo dục và đào tạo Thanh Chương
- Căn cứ vào nội dung, chương trình HĐGDNGLL của BGD&ĐT
qui định; căn cứ vào hướng dẫn của sở GD&ĐT về công tác
HĐGDNGLL; xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn HĐGDNGLL cho


24
các trường THCS một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với yêu cầu đổi mới và
điều kiện thực tế của toàn huyện.
- Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng GV về phương pháp giảng dạy bộ
môn, cách sử dụng dồ dùng dạy học hiệu quả.
- Tổ chức cho giáo viên được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh
nghiệm giữa các trường trong huyện, trong tỉnh.
- Quản lý tốt kế hoạch và chương trình, phổ biến rộng các sáng kiến
kinh nghiệm xuất sắc cho giáo viên học tập.
- Tiến hành thanh tra toàn diện, kiểm tra đột xuất các trường về hoạt
động dạy học cũng như HĐGDNGLL.
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân quận hỗ trợ kinh phí để sắm thiết
bị, đầu tư xây dựng các nhà đa chức năng, sân chơi… hỗ trợ hiệu quả hơn.
2.3. Đối với nhà trường THCS Tôn Quang Phiệt
- Hiệu trưởng cần phải có nhận thức đúng đắn về bản chất, vị trí, vai
trò, nhiệm vụ của HĐGDNGLL đối với sự phát triển toàn diện học sinh
hiện nay để từ đó đầu tư thời gian, công sức cho công tác quản lý hoạt
động này.
- Thực hiện công tác quản lý một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp với
điều kiện cụ thể của nhà trường. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt
tổ, nhóm chuyên môn, tích cực thăm giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm, trao
đổi học tập, tăng cường hoạt động giao lưu.
- Cần dành kinh phí thích đáng cho việc đầu tư CSVC phục vụ
HĐGDNGLL.
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các lực lượng giáo dục trong
và ngoài nhà trường nhận thức đúng về HĐGDNGLL để có sự kết hợp
chặt chẽ trong việc tổ chức HĐGDNGLL.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×