Tải bản đầy đủ

slide báo cáo về giao thức MQTT

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI
“Giao thức truyền tải MQTT trong IOT”
Giáo viên hướng dẫn:
TS. NGUYỄN QUỐC UY
Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN HUY THÔNG


NỘI DUNG BÁO CÁO
 Lý do chọn đề tài
 Mục tiêu nhiệm vụ
 Khái niệm về MQTT
 Kết luận


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIBối cảnh

 IoT hiện nay đang là một
xu hướng mạnh mẽ trên
toàn thế giới
 Phạm vi ứng dụng công
nghệ IoT thực sự rộng lớn
và đa dạng


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Vấn đề đặt ra
IoT thách thức các

doanh nghiệp, các công ty,
và các nhà phát triển với
những vấn đề mới để
giải quyết đặc biệt là vấn đề giao tiếp giữa các thiết bị IoT.


MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
Mục tiêu và nhiệm vụ
Tìm hiểu về giao thức
truyền

tải

MQTT,

ưu

điểm, nhược điểm và ứng
dụng thực tế của nó trong
IOT.KHÁI NIỆM VỀ MQTT


MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

Là dịch vụ truyền tải dữ liệu. Hoạt động theo cơ chế
publish/subscribe.
Phiên bản đầu tiên có năm 1999, Và phiên bản 3.1.1 được
chuẩn hóa bởi OASIS (2014) và ISO (2016)


Message Queue Telemetry Transport


Publish, subscribePublisher: kết nối tới broker và gửi gói tinSubscriber: kết nối tới một broker tương tự, nhận bản tin mà thiết bị

theo dõi.


Message Broker:

bộ điều khiển trung tâm, luân
chuyển bản tin giữa các thiết
bị trong hệ thống.


Message Queue Telemetry Transport


QOS 0 (Qualities of service)

Mức thấp nhất, bản tin được truyền ít nhất một lần tới
Subscriber. Bản tin sẽ truyền 1 lần tới subscriber. Trong
trường hợp không nhận được sẽ bị thất thoát thông tin.


Message Queue Telemetry Transport


QOS 1 (Qualities of service)

Mức thứ 2, mỗi thiết bị nhận sẽ xác nhận thông tin của
bản tin được nhận. Nếu không có sự xác thực bản tin nào
diễn ra, thông tin sẽ được gửi lại một lần nữa. Điều này sẽ
đảm bảo gói tin được chuyển đi ít nhất một lần.


Message Queue Telemetry Transport


QOS 2 (Qualities of service)

Mức cao nhất ,tại đây gói tin không chỉ được xác nhận, mà
còn được gửi đi theo 2 bước. Bước đầu tiên là truyền, nhận
dữ liệu; bước tiếp theo là xác nhận gói tin. Điều này giúp đảm
bảo rằng quá tin được gửi chính xác một lần tới Subscriber.


KẾT LUẬN


Ưu điểm
Các thiết bị trong hệ thống không cần quan tâm tới địa chỉ IP của nhau.
Băng thông thấp, tốn ít tài nguyên và bộ nhớ.
Tốc độ truyền tải nhanh.Nhược điểm
Chỉ truyền được dữ liệu nhỏ.
MQTT không hỗ trợ xử lí logic dẫn tới 1 broker có thể bị quá tải,

không ngừng nhận tin tới


KẾT LUẬN
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
client.subscribe("home/led1")
client.subscribe("home/led2")
client.subscribe("home/led3")
 
def on_message(client, userdata, msg):
if msg.topic == "home/led1":
if msg.payload == "on" or msg.payload == "ON" or msg.payload == "1":
GPIO.output(led[0], on)
print "Led 1 : ON"
if msg.payload == "off" or msg.payload == "OFF" or msg.payload == "0":
GPIO.output(led[0], off)
print "Led 1 : OFF"
if msg.topic == "home/led2":
if msg.payload == "on" or msg.payload == "ON" or msg.payload == "1":
GPIO.output(led[1], on)
print "Led 2 : ON"
if msg.payload == "off" or msg.payload == "OFF" or msg.payload == "0":
GPIO.output(led[1], off)
print "Led 2 : OFF"


DEMO


Demo sử dụng giao thức MQTT điều kiển Pi qua mobie


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I

Cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×