Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém ở trường trung học phổ thông nho quan c, tỉnh ninh bình (tt)

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong Văn kiện Đại hội XII (1/2016), Đảng ta đã đưa ra đường lối
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; trong đó có đổi mới căn bản, toàn
diện ở cấp THPT. Thực hiện đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
đó, chất lượng giáo dục có những chuyển biến, tiến bộ và các điều kiện
đảm bảo chất lượng giáo dục được cải thiện như: Đội ngũ giáo viên,
CSVC, thiết bị dạy học …Tuy nhiên, những tiến bộ này vẫn chưa đáp ứng
được theo yêu cầu và đòi hỏi hiện nay của xã hội. Thực tế cho thấy chất
lượng của giáo dục còn một số bất cập như hiện tượng “ngồi nhầm lớp”;
học sinh yếu kém ở các trường vẫn tồn tại; chất lượng và tinh thần học tập
của một bộ phận học sinh phổ thông hiện nay đang giảm sút; tình trạng
học sinh mất kiến thức căn bản, kém về năng lực chủ động và sáng tạo,
thiếu ý chí và hứng thú học tập, lười biếng, chán nản, bỏ học và nhiều tiêu
cực khác gây ra hậu quả cho bản thân HS, gia đình, nhà trường, xã hội.
Song song với những vấn đề đó, sự phân hóa trình độ học sinh cũng ngày
càng rõ rệt.
Một câu hỏi đặt ra, làm cách nào để có thể giúp cho học sinh khai
thác tối đa bài giảng của thầy, nhất là đối với học sinh yếu kém? Ở các em
có sự khác biệt về sự tiếp thu bài, đặc điểm tâm sinh lý, sự phát triển về

thể chất và trí tuệ, có điều kiện hoàn cảnh sống và sự quan tâm chăm sóc
ở gia đình…so với những học sinh khác. Vì vậy, vấn đề học sinh yếu kém
hiện nay luôn được xã hội quan tâm và tìm giải pháp để khác phục vấn đề
này. Yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục, các nhà quản lý phải tìm những
nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của học sinh một cách chính xác, phải
nhìn thẳng vào sự thật một cách khác quan, từ đó dưa ra các giải pháp tích


2
cực, phù hợp sát với thực tế để từng bước nâng cao chất lượng học tập của
học sinh và đề xuất phương pháp giảng dạy của giáo viên cho phù hợp.
Phụ đạo học sinh yếu kém là một hoạt động không thể thiếu được
trong bất kỳ trường học nào. Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày
01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cụ thể thực
hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trug học đã nêu: việc phụ đạo,
củng cố và ôn tập kiến thức là cần thiết.
Chính vì thế việc tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy nói chung
và hoạt động dạy phụ đạo học sinh yếu kém nói riêng ở nhà trường phổ
thông có ý nghĩa rất quan trọng vì nó góp phần nâng dần chất lượng học
tập của học sinh, giúp các em học sinh yếu kém tự tin hơn khi đến lớp, có
được một nền tảng kiến thức cần thiết, tạo điều kiện cho các em học tập
tiếp lên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
Quản lý hoạt động dạy học nói chung và hoạt động phụ đạo nói riêng
là một công việc khó khăn đối với nhà quản lý. Để giảm dần tỉ lệ học sinh
yếu kém, đảm bảo tốt chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường, tạo
sự cân đối về chất lượng học tập của học sinh giữa các trường nói chung,
các nhà quản lý cần có những biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém.
Trường THPT Nho Quan C đóng trên địa bàn xã Gia Lâm – huyện
Nho Quan – tỉnh Ninh Bình là một ngôi trường miền núi, đa số học sinh
của trường có hoàn cảnh khó khăn. Một số em bản thân nhận thức, tư duy
chậm và gia đình không có điều chăm sóc nên dẫn đến tình trạng yếu kém
trong học tập. Làm thế nào để các em nâng tầm nhận thức, vượt ra khỏi
tình trạng yếu kém trong học tập – đó là vấn đề đặt ra.


3
Từ những lí do trên, chúng tôi thấy rằng việc nghiên cứu “Quản lý
hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém ở trường trung học phổ thông
Nho Quan C – huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình” và đề xuất các biện


pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém
là một hoạt động rất cần thiết sẽ làm cho hoạt động phụ đạo ở trường
THPT Nho Quan C đạt hiệu quả cao hơn, nâng dần chất lượng học tập của
học sinh, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng quản
lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém ở trường THPT Nho Quan C; đề
xuất một số biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém nhằm nâng
cao chất lượng quản lý hoạt động phụ đạo ở trường THPT Nho Quan C,
tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động dạy học ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở trường THPT Nho Quan
C, tỉnh Ninh Bình.
4. Giả thuyết nghiên cứu
Hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở trường THPT Nho Quan C đã đạt
được kết quả nhất định, song vẫn còn tồn tại trong đó quản lý hoạt động
phụ đạo chưa đồng bộ, việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo xây dựng nội dung
phụ đạo, việc lựa chọn giáo viên… Nếu đề xuất được biện pháp quản lý
phù hợp sẽ góp phần nâng cao kết quả hoạt động phụ đạo học sinh yếu
kém ở trường THPT Nho Quan C trong giai đoạn hiện nay.


4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu
kém ở các trường THPT.
5.2. Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS
yếu kém ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém
ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu
kém ở trường THPT.
6.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung khảo sát thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS
yếu kém ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp luận
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu
7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
8. Cấu trúc luận văn
Gồm 3 phần: Mở đầu, nội dung, Kết luận và kiến nghị
+ Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu
kém ở trường THPT
+ Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở
trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
+ Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu
kém ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.


5
Chương 1.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỤ ĐẠO HỌC
SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT.
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.12. Các nghiên cứu trong nước
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
-

Theo tác giả Trần Kiểm: “Quản lý là tác động có mục đích đến tập

thể người để tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong suốt quá trình lao
động".[11]
Từ các ý kiến trên có thể hiểu: Quản lý là sự tác động có tổ chức, có
hướng đích của chủ thể quản lý đến đối tượng và khách thể quản lý bằng
một hệ thống các giải pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản
lý, đưa hệ thống tiếp cận mục tiêu với hiệu quả cao.
1.2.2. Các chức năng của quản lý
1.2.3. Hoạt động phụ đạo
1.2.3.1. Khái niệm hoạt động phụ đạo
Theo Từ diển giáo dục học: “ Phụ đạo là sự giúp đỡ ngoài giờ lên lớp
chính khoá của GV đối với HS trong học tập như chỉ ra những cái sai,
cung cấp cho HS những lời khuyên cần thiết và nhiều lúc giúp đỡ HS giải
quyết các vấn đề được đặt ra một cách chính xác.”
Hoạt động phụ đạo là quá trình tổ chức và thực hiện những tương tác
qua lại giữa các thành tố cấu trúc gồm mục tiêu, nội dung chương trình,
phương pháp, hình thức và kết quả nhằm làm cho năng lực của đối tượng
được thêm vào, bổ sung phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, thích hợp và
đáp ứng đầy đủ trước nội dung mới và yêu cầu mới.


6
1.2.3.2. Học sinh yếu kém
- Khái niệm học sinh yếu kém: HS yếu kém là những HS với khả
năng phân tích tổng hợp, so sánh còn hạn chế, chưa mạnh dạn trong học
tập, nắm kiến thức chưa chắc, thiếu tự tin; khả năng chú ý và tập trung vào
bài giảng của giáo viên không bền, trình độ tư duy còn hạn chế
- HS yếu kém trong nhà trường phổ thông có thể được chia thành làm
hai đối tượng sau:
+ Thứ nhất: HS yếu kém là HS bị mất kiến thức căn bản ngay từ lớp
dưới, các em bị hổng kiến thức bộ môn và thường là các môn khoa học tự
nhiên; là những HS có khả năng tiếp thu kiến thức chậm hoặc không còn
khả năng tiếp thu và “tiêu hóa” những kiến thức mới, HS bị mất căn bản về
kiến thức, HS lười học…
+ Thứ hai: HS yếu là những học HS có điểm trung bình các môn học từ
3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0. [Theo Thông
tư 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12 háng 12 năm 2011, ban hành Quy chế
đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ
thông của Bộ giáo dục - đào tạo qui định] . Học sinh kém là những học
sinh có điểm trung bình các môn học dưới 3,5 hoặc một môn có điểm
trung bình dưới 2,0.
1.3. Hoạt động phụ đạo HS yếu kém
Là quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy học của GV với đối tượng HS
yếu kém theo hướng củng cố kiến thức, bổ sung các kiến thức cơ bản mà
các em chưa nắm được, rèn luyện kỹ năng học tập đáp ứng mục tiêu.
1.3.1. Mục tiêu hoạt động phụ đạo HS yếu kém
Mục tiêu của hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở trường THPT là:
- Củng cố các kiến thức cơ bản, bổ sung các kiến thức bị hổng cho
HS .


7
- Rèn luyện các kỹ năng học tập, phương pháp học phù hợp với khả
năng trí tuệ, tiếp thu kiến thức của HS.
- Nâng cao ý thức và khát vọng của học sinh về trách nhiệm cá nhân
đối với cộng đồng, đóng góp cho xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại
mới.
Trong hoạt động dạy học của nhà trường vấn đề chất lượng là một
trong những khâu quan trọng để đánh giá quản lý của Hiệu trưởng, thông
thường đánh giá vào chất lượng dạy học của GV và HS.
Biện pháp quản lý giúp đỡ HS yếu kém và quản lý mặt bằng chất
lượng nhằm giúp cho GV nâng cao vai trò giảng dạy và lương tâm nghề
nghiệp; giúp đối tượng HS yếu kém vươn lên để cùng nhà trường nâng
cao chất lượng.
1.3.2. Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở
trường THPT
1.3.2.1. Nội dung hoạt động phụ đạo HS yếu kém
Nội dung của hoạt động phụ đạo là một thành tố đặc trưng của quá
trình dạy phụ đạo, là hệ thống tri thức, kỹ năng có liên quan đến mục tiêu
giáo dục của nhà trường. Nội dung dạy phụ đạo HS yếu kém ở trường
THPT được xác định trên những căn cứ:
- Căn cứ vào mục tiêu đã được xác định cho hoạt động phụ đạo: mục
tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
- Căn cứ vào các qui định, hướng dẫn về chương trình, nội dung phụ
đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục.
- Căn cứ vào những yêu cầu về hình thức kiểm tra, đánh giá trong
những kỳ thi.
Nội dung phụ đạo bao gồm:


8
- Hệ thống kiến thức: Củng cố kiến thức; truyền đạt những kiến thức
trọng tâm, cơ bản trong phạm vi kiến thức của một môn học trên chương
trình chính khóa HS đã được tiếp thu.
- Phát triển năng lực trí tuệ: rèn luyện cho HS năng lực tư duy, khả
năng tưởng tượng, phân tích tổng hợp sự vật, hiện tượng có tính hệ thống
và chính xác, có khả năng trưu tượng hóa, khả năng tiếp thu.
- Rèn luyện, phát triển kỹ năng, kỹ xảo: rèn luyện cho HS kỹ năng
nhận và xử lý thông tin, trình bày vấn đề mạch lạc, biết phán đoán đề ra
phương án giải quyết chính xác, linh hoạt về ngôn ngữ, ký hiệu, định luật,
vận dụng sáng tạo lý thuyết vào thực hành.
Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức: bồi dưỡng cho HS về động cơ học tập
đúng đắn, trong sáng; có tinh thần trách nhiệm; tính tự giác, chủ động
trong học tập, kiên trì nhẫn nại, độc lập suy nghĩ và hành động.
1.3.2.2. Hình thức hoạt động phụ đạo HS yếu kém
1.4. Quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở trường THPT
Quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém là quá trình nhà quản lý
hoạch định và tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy phụ
đạo HS yếu kém của GV nhằm bổ sung, ôn tập, củng cố hệ thống kiến
thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao và hoàn thiện năng lực học tập của HS ở
những môn học nhất định nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến
thức, kỹ năng.
1.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT
1.4.2. Nội dung quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động phụ đạo học
sinh yếu kém.


9
1.4.2.1. Quán triệt mục tiêu phụ đạo học sinh yếu kém
1.4.2.2. Quản lý kế hoạch hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém
1.4.2.3. Quản lý nội dung, chương trình phụ đạo học sinh yếu kém
1.4.2.4. Quản lý hồ sơ, giáo án
1.4.2.5. Quản lý việc thực kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém của
hiệu trưởng
1.4.2.6. Quản lý việc sử dụng đồ dùng, thiết bị
1.4.2.7. Quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
1.4.2.8. Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh
1.4.3. Phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động phụ đạo HS yếu
kém
1.5. Các yếu tố có ảnh hưởng đến quản lý hoạt động phụ đạo
học sinh yếu kém
Tiểu kết chương 1
Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém:
Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém là những tác động của
chủ thể quản lý vào hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém được tiến hành
bởi GV, HS và sự hỗ trợ của các lực lượng giáo dục khác nhằm thực hiện
có hiệu quả kế hoạch phụ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ dạy học. Chủ thể quản
lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
Đối tượng quản lý: Hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS.
Những nội dung quản lý học sinh yếu kém là:
-

Quản lý kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém

-

Quản lý nội dung chương trình phụ đạo học sinh yếu kém

-

Quản lý hồ sơ, giáo án phụ đạo học sinh yếu kém

-

Quản lý việc thực hiện kế hoạch của hiệu trưởng

-

Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên


10
- Quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
-

Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá học sinh

-

Quản lý bài soạn của giáo viên
Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý học sinh yếu kém
- Quy chế dạy học và quy chế quản lý hoạt động dạy học
- Năng lực CBQL và đội ngũ GV
- Chất lượng học sinh và chất lượng tuyển sinh đầu vào
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
- Môi trường giáo dục và môi trường dạy học
- Công tác thi đua, khen thưởng


11
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỤ ĐẠO HỌC SINH
YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT NHO QUAN C, TỈNH NINH BÌNH
2.5. Khái quát về tình hình giáo dục của trường THPT Nho Quan
C
2.1.1. Đặc điểm tình hình nhà trường
Trường THPT Nho Quan C được thành lập từ năm 2007, là một trong
bốn trường THPT trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Học
sinh của Nhà trường 7 xã thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gồm:
Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Lâm, Đức Long, Gia Thủy, Gia Tường và Thạch
Bình.
Năm học 2016-2017, nhà trường được biên chế, hợp đồng 65 cán bộ,
giáo viên và nhân viên. Trong đó:
Hiệu trưởng: 01.
Phó hiệu trưởng: 03.
Giáo viên:53
Nhân viên: 08.
Vê quy mô trường lớp: Năm học 2016-2017, nhà trường có 25 lớp
học với tổng số học sinh là 934 học sinh trong đó:
Khối 10 có 9 lớp, tổng số học sinh 345
Khối 11 có 8 lớp, tổng số học sinh 301
Khối 12 có 8 lớp, tổng số học sinh 288


12
Để có cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo
học sinh yếu kém ở trường THPT Nho Quan C, tác giả đã điều tra thực
trạng 57 cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy. Trong đó có 4 cán
bộ quản lý, 05 tổ trưởng chuyên môn và 48 giáo viên. Trước khi đánh giá
thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém của
Hiệu trưởng, tác giả xin được đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ của
04 cán bộ quản lý và 05 tổ trưởng chuyên môn và 48 giáo viên với kết quả
như sạu:
Bảng 2.6. Thực trạng mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý
và giáo viên
CBQL
Giáo viên
Chung
Thứ
Thứ
Thứ
TT Nhiệm vụ của cán


bộ quản lý
1

Xây dựng kế hoạch 9
bồi

dưỡng

X

bậc2.58

1

48 2.47

1

57 2.48

1

2.42

6

48 2.39

4

57 2.38

4

X

bậcX

bậc

một

cách chi tiết, cụ
thể.
Hướng dẫn giáo
2

viên xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng
của cá nhân theo
kế

hoạch

bồi

dưỡng chung của
nhà trường

9


13
Quản lý việc xây
3

dựng kế hoạch cá
nhân của giáo viên

9 2.4

5

3

4

2.3

8

7

4

2.3

8

2

4

2.4

8

4

4

2.3

8

0

4

2.4

8

5

5

57

2.3

5

6

theo kế hoạch bồi
dưỡng của
Tổ
chức
4

dưỡng

nhà
bồi

chuyên

môn, nghiệp vụ
5

cho giáo viên theo
Có thời khóa biểu
cụ thể cho việc bồi

9 2.3

7

2
9 2.5

2

7

6

57

2.3

6

2
3

57

2.4

3

4

dưỡng.
Tổ chức kiểm tra,
đánh
6

giá

chất

lượng thực hiện
nhiệm vụ của GV

9 2.4

4

4

7

57

2.3

6

2

theo KH của nhà
trường (soạn giáo
án, sử dụng đồ
7

dùng
dạy
Đề
xuất

học,
khen

thưởng, kỷ luật đối

9 2.5
6

3

1

57

2.4
7

với giáo viên.
2.47

2.39

2.40

2


14
2.3. Thực trạng về quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém
của Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C
2.3.1. Thực trạng quản lý kế hoạch hoạt động phụ đạo học sinh yếu
kém
Bảng 2.7. Thực trạng quản lý kế hoạch hoạt động phụ đạo học sinh yếu
kém
Mức độ quan Mức độ thực
TT Các biện pháp quản lý
Thứ
Thứ


X
X
bậc
bậc
1

2

3

4

5
6

Quán triệt đến các cán bộ giáo viên về nhiệm vụ năm
học, kế hoạch phát triển
nhà trường, kế hoạch bồi
dưỡng học sinh yếu kém
Phân công chuyên môn
cho giáo viên đảm bảo tính
công bằng, hợp lý, khoa
học.
Thống nhất với tổ chuyên
môn về mẫu kế hoạch và
kế hoạch cá nhân.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn
và các giáo viên xây dựng
kế hoạch chi tiết, cụ thể
cho từng chuyên đề.
Hiệu trưởng duyệt kế
hoạch với tổ trưởng
chuyên môn vào đầu tuần
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch
và thường xuyên kiểm tra,
đánh giá, rút kinh nghiệm.

57

2.57

1

57

2.46

1

57

2.54

2

57

2.40

2

57

2.51

4

57

2.30

3

57

2.48

5

57

2.25

4

57

2.45

6

57

2.19

5

57

2.52

3

57

2.08

6

2,51

2,28


15
2.3.2. Thực trạng quản lý nội dung, chương trình phụ đạo học sinh yếu
kém
Bảng 2.8. Thực trạng quản lý nội dung, chương trình phụ đạo học
sinh yếu kém
Mức độ quan trọng Mức độ thực hiện
TT Quản lý nội dung phụ


đạo
1

Thứ
bậcX

Thứ
bậc

Quy định lịch phụ đạo
ngay từ đầu năm học
Tổ

2

X

chức

tập

57

2.56

1

57

2.45

1

57

2.52

2

57

2.40

2

2.39

3

huấn

thường xuyên cho giáo
viên trong toàn trường
về cách thức phụ đạo
Thông
bộ kế
vào đầuqua
mỗi toàn
năm học.

3

hoạch hoạt động phụ
đạo của nhà trường
trong
dưỡng

hội

nghị

chuyên

bồi

57

57

2.45

4

57

2.43

5

57

2.35

4

57

2.47

3

57

2.30

5

môn

Thống
nhất các nhóm
hàng tháng.
4

chuyên môn về nội
dung phụ đạo hàng tuần
Ủy quyền cho các nhóm

5

chủ động việc xây dựng
nội dung phụ đạo.


16
Có kế hoạch phân công
6

dự giờ thăm lớp cho
các

phó hiệu trưởng

57

2.42

6

57

2.32

7

57

2.29

6

57 2.28

7


tổ phụ
trưởng
Kiểmcác
tra việc
đạo
7

định kỳ thông qua biên
bản ghi nội dung phụ
đạo.

2.45

2.35

2.3.3. Thực trạng quả lý hồ sơ, giáo án của giáo viên
2.3.3.1. Thực trạng quả lý hồ sơ

2.3.3.2. Thực trạng quản lý giáo án của giáo viên
2.3.5. Thực trạng quản lý việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học
2.3.6. Thực trạng quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
2.3.7. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh của hiệu
trưởng
2.4.1. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Nho Quan
C.
2.4.2. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt
động phụ đạo học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Nho
Quan C
2.5. Đánh giá chung về thực trạng việc quản lý hoạt động phụ đạo học
sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C
2.5.1. Những ưu điểm, hạn chế
2.5.2. Nguyên nhân


17
Tiểu kết chương 2
Kết quả nghiên cứu việc quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém đã làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận của
chương 1.
Thông qua khảo sát 57 ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên của nhà
trường cho thấy: Một số biện pháp đã được triển khai, một số biện pháp
thực hiện khá tốt cần được phát huy, một số biện pháp được đánh giá ở
mức độ bình thường, song một số biện pháp chưa được quan tâm và cụ thể
hoá.
Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò, trách nhiệm
tương đối đầy đủ, từ đó việc thực nhiệm vụ của mỗi giáo viên đã được
thực hiện tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông hiện nay;
Hiệu trưởng nhà trường đã sử dụng các biện pháp quản lý hoạt
động phụ đạo học sinh yếu kém phù hợp với điều kiện thực tế ở địa
phương, nhìn chung đã đạt được hiệu quả nhất định trong thực hiện
nhiệm vụ dạy học của nhà trường. Tuy nhiên mức độ thực hiện và mức
độ tác dụng của các biện pháp còn ở mức thấp hơn so với mức độ nhận
thức, việc sử dụng các biện pháp quản lý chưa được đồng bộ nên chưa
phát huy tác dụng tối đa của các biện pháp;
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý chỉ đạo hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém là khá cao. Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng tích
cực, còn nhiều yếu tố ảnh hưởng chưa tốt đến hoạt động phụ đạo học sinh
yếu kém ở trường THPT Nho Quan C làm cho hiệu quả công việc chưa
cao. Trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém và


18
kết quả điều tra, phân tích thực trạng là cơ sở thực tiễn gợi mở cho việc đề
xuất, hoàn thiện biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động phụ
đạo học sinh yếu kém ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.


19
Chương 3
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG HOẠT ĐỘNG PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM Ở
TRƯỜNG THPT NHO QUAN C, TỈNH NINH BÌNH
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả:
3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu
kém của Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C
3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém cụ thể,
thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường
3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý hoạt động thực hiện đổi mới sáng tạo
trong giảng dạy theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiến thức kỹ năng
3.2.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên
3.2.4. Biện pháp 4: Thường xuyên cải tiến nội dung phụ đạo học sinh
yếu kém
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh
trong quá trình phụ đạo học sinh yếu kém
qui, qui định của nhà trường, của ngành và của địa phương.
3.2.6. Biện pháp 6: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để phòng
bộ môn, thiết bị dạy học
3.2.7. Biện pháp 7: Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối
với giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phụ đạo học sinh yếu
kém
gia hỗ trợ, đóng góp trí lực, vật lực.


20
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
Các biện pháp được đề xuất ở trên có quan hệ mật thiết với nhau, tạo
thành một thể thống nhất, nhằm nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh yếu
THPT ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
Biện pháp 1: Quản lý kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém cụ thể,
thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường: đây là công tác quan trọng
hàng đầu không thể thiếu, đồng thời nó mang tính quyết định hiệu quả
trong mọi hoạt động của bất kỳ tổ chức nào. Kế hoạch khoa học, hợp lý thì
mới khả thi và có kết quả cao.
Biện pháp 2: Quản lý hoạt động thực hiện đổi mới sáng tạo
trong giảng dạy theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiến thức kỹ năng:
đây là biện pháp bắt buộc các cấp quản lý phải quan tâm. Biện pháp này có
tác dụng lâu dài cho sự phát triển của nhà trường và đáp ứng được yêu cầu
đổi mới giáo dục hiện nay.
Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên: biện pháp này là nền tảng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Biện pháp 4: Thường xuyên cải tiến nội dung phụ đạo học sinh yếu
kém biện pháp này thể hiện xu thế tất yếu của giáo dục và đào tạo trong
giai đoạn hiện nay, tạo sự biến đổi về chất của hoạt động phụ đạo trong
nhà trường THPT.
Biện pháp 5: Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh
trong quá trình phụ đạo học sinh yếu kém: đây là khâu quan trọng
trong quá trình quản lý của hiệu trưởng, là một trong những điều kiện đảm
bảo để đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.


21
Biện pháp 6: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để phòng
bộ môn, thiết bị dạy học: biện pháp này là cơ sở để thực hiện đổi mới
phương pháp dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục
Biện pháp 7: Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với
giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phụ đạo học sinh yếu
kém: tạo động lực cho giáo viên và học sinh nhằm thúc đẩy tốt hơn nữa
công tác phụ đạo học sinh yếu kém.
Để quản lý tốt hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém ở trường THPT
Nho Quan C theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, thì hiệu trưởng cần
thực hiện sáu biện pháp nêu trên đầy đủ, hài hoà, đồng bộ. Vì các biện
pháp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, biện pháp này thúc
đẩy biện pháp kia và ngược lại, tạo nên sự đồng bộ thống nhất. Các biện
pháp này có tác động đến nhận thức, hành vi của các chủ thể tham gia vào
hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Tuy nhiên, tuỳ theo những hoàn
cảnh cụ thể, đối tượng cụ thể mà có thể ưu tiên biện pháp này hay biện
pháp kia.
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề
xuất


22
Tiểu kết chương 3
Nghiên cứu lý luận và căn cứ vào vai trò, tầm quan trọng của hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém trong trường THPT, thực trạng quản lý hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém của hiệu trưởng, để nâng cao chất lượng quản
lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém của hiệu trưởng.
Quá trình đề xuất đã đảm bảo tính pháp lý, tính đồng bộ, tính hiệu
quả và tính thực tiễn của các biện pháp. Việc khảo nghiệm cho thấy tính
cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp đã đề xuất.
Qua kết quả khảo nghiệm lấy ý kiến của các chuyên gia là cán bộ
quản lý giáo dục, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên có thâm niên, kinh
nghiệm trong quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém cho thấy: 7
biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém của hiệu trưởng
trường THPT Nho Quan C có tính cần thiết và tính khả thi cao phù hợp
với tình hình đặc điểm phát triển tại địa phương. Việc thực hiện đồng
bộ, thường xuyên các biện pháp quản lý trên sẽ có tác dụng nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học
sinh ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình.
Tuy vậy, các biện pháp mới chỉ được khẳng định qua khảo nghiệm
nên khi triển khai cần thực hiện linh hoạt, sáng tạo và có những cải tiến
thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lý hoạt động phụ
đạo học sinh yếu kém ở trường THPT Nho Quan C.


23
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn trên 57 khách
thể là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên của
trường THPT Nho Quan C; Trên cơ sở nghiên cứu nội dung quản lý hoạt
động phụ đạo HS yếu kém của Hiệu trưởng, cán bộ quản lý nhà trường
THPT Nho Quan C, đề tài có một số kết luận sau:
Kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém của
hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan C cho thấy: Hoạt động phụ đạo HS
yếu kém của nhà trường được thực hiện khá tốt với đầy đủ các nội dung; cơ
bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C đã áp dụng các khâu trong
quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra đánh giá... với nhiều biện
pháp cụ thể, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đã nhận thức đúng đắn về
vai trò, tầm quan trọng của các biện pháp quản lý hoạt động phụ đạo HS
yếu kém. Tuy nhiên một số biện pháp vẫn chưa được quan tâm, chỉ đạo
thực hiện một cách đồng bộ và triệt để.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém
rất đa dạng về chủ thể quản lý, cơ chế làm việc, nội dung, chương trình,
nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất...Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến việc quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém khác nhau và đều ở
mức độ khá cao.
Từ nghiên cứu lí luận và thực trạng hoạt động phụ đạo HS yếu kém và
quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém; để nâng cao chất lượng công tác
quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém của hiệu trưởng trường THPT
Nho Quan C, đề tài đề xuất 7 biện pháp quản lý cơ bản:


24
Với kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn trên cho thấy:
Nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành và giả thuyết khoa học đã được
chứng minh, kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết khoa học. Trong
quá trình nghiên cứu

đề tài, tác giả thấy xung quanh vấn đề quản lý

hoạt động phụ đạo HS yếu kém trường THPT Nho Quan C còn nhiều vấn
đề đặt ra cần được giải quyết, nhưng do thời gian nghiên cứu và giới
hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài, nên chưa đặt vấn đề giải quyết tất cả
những vấn đề đó. Đây chính là tiền đề, là câu hỏi đặt ra cho những
nghiên cứu tiếp theo của đề tài, nhằm hoàn thiện hơn quản lý hoạt
động phụ đạo HS yếu kém trong trường.
2. Khuyến nghị
Từ việc nghiên cứu lí luận và thực tiễn đề tài “Quản lý hoạt động
phụ đạo học sinh yếu kém ở trường THPT Nho Quan C, tỉnh Ninh Bình”,
nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu kém ở
trường THPT Nho Quan C, đề tài xin đưa ra một số khuyến nghị:
Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Cần đầu tư xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, phòng thiết bị tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động phụ
đạo học sinh yếu kém nói riêng.
Cần xây dựng cơ chế phù hợp hơn, có hình thức khuyến khích mọi
thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các cá nhân tham gia xây dựng và
phát triển sự nghiệp giáo dục, coi trọng hoạt động phụ đạo học sinh yếu
kém nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Đối với Nhà trường
Hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm đúng mức về cơ sở vật chất, có
kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, tạo những điều kiện tốt
nhất cho hoạt động phụ đạo HS yếu kém; động viên đội ngũ giáo viên cả
về vật chất và tinh thần. Quan tâm trực tiếp đến việc chỉ đạo điều hành
hoạt động phụ đạo HS yếu kém.


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×