Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục quận bắc từ liêm thành phố hà nội (tt)

1
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo chủ đề luôn được xem là
một hoạt động quan trọng trong mỗi nhà trường mầm non, là con đường ngắn nhất
giúp các giáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng giảng dạy.
Quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề tại các trường mầm non nói chung và
khối MNTT nói riêng trong giai đoạn hiện nay là phải thực hiện theo các quan điểm
chủ yếu dưới đây:
- Một là: Tiếp tục thực hiện quyết định số 711/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính
phủ ngày 13 tháng 6 năm 2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 –
2020; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 8 khóa XI ( Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày
04/11/2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng của Nhà nước
và hội nhập quốc tế; Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2009 – 2020 của
Bộ GD&ĐT.
- Hai là: Giáo viên các trường mầm non phải thực hiện tốt các tiêu chí của giáo
viên đã quy định trong chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non ban hành theo
quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 và Kế hoạch số
930/KH-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Bộ GD&ĐT.
-Ba là việc quản lý HĐ BDCM cần chú ý xác đinh rõ nhiệm vụ và mục tiêu của

giáo dục mầm non theo Điều 21, 22 Luật giáo dục năm 2005 (Luật sửa đổi bổ sung
năm 2009) là: “Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ
từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi”,“mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển
về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân
cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1”.
Trong những năm qua, quản lý HĐ BDCM theo chủ đề trong các trường
MNTT của quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn
chế cần khắc phục khi tổ chức các hoạt động BDCM theo chủ đề như: Lựa chọn chủ
đề phù hợp, nội dung, thời gian, hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề. Việc
nghiên cứu về lý luận và thực trạng BDCM theo chủ đề để đề xuất những biện pháp
quản lý HĐ BDCM theo chủ đề cho các trường MNTT quận Bắc Từ Liêm trong giai
đoạn hiện nay là một trong những vấn đề cần thiết. Vì vậy, chúng tôi chọn đề
tài:“Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội” để nghiên cứu với mục đích
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất được một số biện pháp quản lý HĐ BDCM theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội, nhằm góp phần nâng cao chất
lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên của trường.
3. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non
tư thục.


2
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1. Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non .
4.2. Khách thể điều tra: Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của 8 trường
mầm non tư thục trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội, cán bộ Phòng
Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, cán bộ Phòng GD&ĐT quận Bắc
Từ Liêm thành phố Hà Nội.
4.3. Địa bàn nghiên cứu: Gồm 8 trường mầm non tư thục trên địa bàn quận
Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội là những trường mầm non tư thục trực thuộc sự quản
lý hoạt động của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội.
5. Giả thuyết khoa học
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm


non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã đạt được
kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quản lý còn có những bất cập, do các biện
pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn chưa thật hợp lý, chưa thật khoa
học. Do vậy, nếu áp dụng một cách đồng bộ các biện pháp quản lý hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề phù hợp với các trường mầm non tư thục quận Bắc
Từ Liêm thành phố Hà Nội do tác giả đã đề xuất thì sẽ góp phần nâng cao chất
lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên đối với việc thực hiện mục tiêu chăm sóc
và giáo dục trẻ mầm non các trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Bắc Từ
Liêm thành phố Hà Nội
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. Hệ thống hóa được một số vấn đề về lý luận về quản lý hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề đối với giáo viên mầm non .
6.2. Khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và thực trạng quản
lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục quận
Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề cho giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ.
6.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa
các nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn : Điều tra, tham khảo ý kiến
chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm QLGD, khảo nghiệm
7.3. Nhóm các phương pháp xử lý thông tin: để xử lý các kết quả nghiên cứu
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THEO CHỦ ĐỀ
CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ THỤC
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số lý luận cơ bản của đề tài
1.2.1 Quản lý


3
1.2.1.1 Khái niệm quản lý
“Quản lý là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối
tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra”
1.2.1.2. Chức năng quản lý:
- Chức năng lập kế hoạch:. Lập kế hoạch giúp vạch ra mục tiêu, xác định các
bước đi và các biện pháp cụ thể để đạt tới mục tiêu.
- Chức năng tổ chức: Tổ chức bộ máy và tổ chức công việc:
- Chức năng chỉ đạo: Đưa đến con người bằng các mệnh lệnh làm cho người
dưới quyền phục tùng và làm việc đúng với kế hoạch và nhiệm vụ được phân công.
- Chức năng kiểm tra: Thu nhập những thông tin ngược từ phía bộ máy. Để
kiểm soát hoạt động của bộ máy nhằm điều chỉnh kịp thời các sai sót, lệch lạc để bộ
máy đạt được mục tiêu.
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.2.1. Khái niệm quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục chính là quá trình tác động có định hướng của nhà quản lý
giáo dục trong việc vận dụng nguyên lý, phương pháp chung nhất của quản lý nhằm
đạt được những mục tiêu đề ra.
1.2.2.2. Quản lý giáo dục mầm non tư thục
- Quản lý giáo dục mầm non là hệ thống những tác động có mục đích, có kế
hoạch của các cấp quản lý đến các cơ sở giáo dục mầm non nhằm tạo ra những điều kiện
tối ưu cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển toàn diện
về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách
chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
- Quản lý giáo dục mầm non tư thục :
Hội đồng quản trị đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục được gọi chung
là Hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết đinh về
phương hướng hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, huy động và giám sát việc sử dụng
các nguồn lực dành cho nhà trường, nhà trẻ, gắn nhà trường, nhà trẻ với cộng đồng và
xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.
Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các
hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ.
1.2.3. Nghề nghiệp và chuyên môn nghề nghiệp
1.2.3.1. Khái niệm nghề nghiệp
- Nghề nghiệp là một lĩnh vực sử dụng lao động vật chất và tinh thần của con
người một cách có giới hạn, cần thiết cho xã hội (do sự phân công lao động xã hội mà
có), nó tạo cho con người có khả năng sử dụng lao động của mình để thu lấy những
phương tiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển.
1.2.3.2. Khái niệm chuyên môn nghề nghiệp
- Chuyên môn nghề nghiệp của một người gắn với nghề có thể hiểu đó là kiến
thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề của người đó, hay nói cách khác là học vấn và nghiệp vụ
của người đó trong lĩnh vực nghề.
- Dạy học là một nghề chuyên môn và giáo viên phải xem mình là người có
chuyên môn.
1.2.4. Giáo viên mầm non, hoạt động chuyên môn và hoạt động chuyên môn theo
chủ đề


4
1.2.4.1. Giáo viên mầm non
a. Giáo viên
- Giáo viên (danh từ) là người dạy học ở bậc phổ thông hoặc tương đương.
- Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:
+Phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.
+Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
+Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
+Lý lịch bản thân rõ ràng.
b. Giáo viên mầm non
Giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi
dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập.
c. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non
- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà
trường.
- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em theo chương trình
giáo dục mầm non
- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự , uy tín của nhà giáo;
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ.
- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành,
các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
1.2.4.2. Hoạt động chuyên môn của giáo viên mầm non
- Hoạt động chuyên môn chủ yếu là hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ. Hoạt động chuyên môn phải bám sát nội dung chương trình chăm sóc – nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
1.2.5. Trường mầm non tư thục và hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên
1.2.5.1. Trường mầm non tư thục
- Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật
chất và đảm bảo kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
1.2.5.2. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non
-Chủ đề là một đơn vị nội dung hoặc phần kiến thức mà trẻ có thể tìm hiểu,
khám phá và học theo nhiều cách khác nhau dưới sự tổ chức và hướng dẫn của giáo
viên, diễn ra trong một khoảng thời gian thích hợp.
- Về nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
- Về hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
- Về phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
- Về kiểm tra, đánh giá qua các đợt bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề với các hình thức:
1.2.6. Biện pháp quản lý và biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục
1.2.6.1. Biện pháp quản lý


5
- Biện pháp quản lý là cách làm, cách giải quyết những công việc cụ thể của
hoạt động quản lý nhằm đưa hệ thống vận hành đạt được mục tiêu đã xác định.
- Biện pháp quản lý giáo dục là một bộ phận năng động nhất, linh hoạt nhất
trong hệ thống quản lý.
1.2.6.2. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục
- Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề chính là
cách thức tác động vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề để công tác này
hoàn thành có kết quả các mục tiêu nhiệm vụ của nó.
1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục
1.3.1. Hiệu trưởng trường mầm non tư thục:
Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm và có quyền quyết định tổ
chức, quản lý các hoạt động của nhà trường; xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường,
thực hiện các quyết định của hội đồng trường.
1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục
1.3.2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên mầm non tư thục
- Xây dựng kế hoạch là đưa toàn bộ hoạt động quản lý vào công tác kế hoạch,
trong đó chỉ rõ các bước đi, biện pháp thực hiện và bảo đảm các nguồn lực để đạt
được tới mục tiêu của tổ chức.
- Lập kế hoạch BDCM cho từng giáo viên hoặc cho toàn trường theo nhiều
cách: Giáo viên tự xây dựng kế hoạch; Nhà trường lập kế hoạch; Dựa vào mẫu kế
hoạch có sẵn để điều chỉnh.
1.3.2.2. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục
-Tổ chức hoạt động BDCM theo chủ đề là chức năng được tiến hành sau khi
lập xong kế hoạch nhằm chuyển hóa những mục đích, mục tiêu bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề cho giáo viên trong kế hoạch thành hiện thực.
1.3.2.3. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục
Hiệu trưởng chỉ đạo cụ thể hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên về mục tiêu, nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, địa điểm bồi
dưỡng, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, yêu cầu cần đạt sau bồi dưỡng.
1.3.2.4. Kiểm tra hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục
Hiệu trưởng là người kiểm soát quá trình kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
1.4. Đặc điểm của quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho
giáo viên mầm non tư thục
- Chi phí cho HĐ BDCM theo chủ đề cho giáo viên phụ thuộc vào tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây
dựng trường.
- Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên trường
MNTT thường do Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành.


6
- Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên trường MNTT
phụ thuộc phần nhiều vào người Hiệu trưởng và CBQL của nhà trường và Hội đồng
quản trị trường.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục
1.5.1. Yếu tố khách quan
- Những yếu tố về quản lý nhà nước
- Yếu tố thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của phụ huynh,
các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư.
- Những yếu tố về kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán,
tâm lý xã hội
1.5.2. Yếu tố chủ quan
- Nhận thức của Hiệu trưởng về vị trí, vai trò của bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề trong trường MNTT
- Năng lực quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng
- Cách thức tổ chức của Hiệu trưởng đối với HĐ BDCM theo chủ đề cho giáo viên.
- Lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động BDCM theo
chủ đề cho giáo viên
- Thực hiện trong kiểm tra đánh giá.
Kết luận chương 1
Quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề là quản lý các thành tố của quá trình bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề, quản lý việc vận hành của quá trình một cách có kế
hoạch, có tổ chức, có điều khiển, điều chỉnh nhằm đạt đến mục tiêu xác định. Người
quản lý cần có phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy đồng thời cần
quản lý một cách khoa học theo các chức năng quản lý: chức năng kế hoạch, chức
năng tổ chức, chức năng chỉ đạo, chức năng kiểm tra – đánh giá. Từ đó nâng cao chất
lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên tại mỗi
nhà trường mầm non tư thục trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển.
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
THEO CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ THỤC
QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của quận Bắc Từ Liêm thành phố
Hà Nội
2.2 Khái quát tình hình giáo dục mầm non và giáo dục mầm non tư thục Quận
Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.2.1. Khái quát chung về giáo dục mầm non và mầm non tư thục Quận Bắc Từ
Liêm thành phố Hà Nội trong những năm qua.
2.2.1.1 Số lượng, chất lượng trẻ cấp học mầm non
2.2.1.2. Số lượng và chất lượng đội ngũ CBQL và GV ở các trường MNTT quận Bắc
Từ Liêm thành phố Hà Nội


7
2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của trường mầm non tư thục so với
trường mầm non công lập của quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.2.2.1. Thuận lợi
2.2.2.2. Khó khăn
2.3. Tổ chức khảo sát thực trạng
2.3.1 Mục đích khảo sát
2.3.2. Đối tượng khảo sát
2.3.3. Nội dung khảo sát
2.3.4. Phương pháp khảo sát
2.3.5. Địa điểm khảo sát
2.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.4.1. Thực trạng chuyên môn của giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm
thành phố Hà Nội
2.4.2. Nhận thức về vị trí, vai trò của bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục
Bảng 2.8: Thực trạng nhận thức của CBQL và giáo viên về vị trí vai trò
của BDCM theo chủ đề cho giáo viên trường mầm non tư thục
CBQL
GV
Chung
Mức độ
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng %
Rất quan trọng
10
83,3
99
86,8
109
86,5
Quan trọng
2
16,7
15
13,2
17
13,5
Không quan trọng
0
0
0
0
0
0
* Nhận xét: Hầu hết các cán bộ quản lý và giáo viên đều nhận thức rất rõ vị trí,
vai trò của BDCM cho giáo viên của Hiệu trưởng trường mầm non tư thục.
Bảng 2.9: Biểu hiện về vai trò của BDCM theo chủ đề
cho giáo viên mầm non tư thục
CBQL
GV
Chung
Vai trò của BDCM theo chủ đề cho
TT
Số
Số
Số
giáo viên
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lượng
lượng
lượng
BDCM theo chủ đề giúp cho giáo viên
có một nền tảng chuyên môn nghiệp vụ
1
12 100% 114 100% 126
100%
vững chắc để thực hiện việc CS-GD hiệu
quả
BDCM theo chủ đề quyết định đến sự
2 tín nhiệm tin tưởng của phụ huynh tới 12 100% 95 83.3% 107 84.9%
nhà trường
BDCM theo chủ đề cho giáo viên có
3 vai trò quyết định đến chất lượng CS- 12 100% 114 100% 126
100%
GD trẻ trong nhà trường
BDCM theo chủ đề có ảnh hưởng lớn
4
12 100% 109 95.6% 121 96.03%
đến sự phát triển trường MN
BDCM theo chủ đề giúp giáo viên có
thể giao lưu học hỏi và phát triển
5
12 100% 114 100% 126
100%
chuyên môn của mình một cách hiệu
quả nhất


8
Vai trò của BDCM theo chủ đề cho
TT
giáo viên

CBQL
GV
Chung
Số
Số
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lượng
lượng
lượng

BDCM theo chủ đề cho giáo viên có
83.3
6 ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và 10
112 98.2% 121 96.03%
%
bảo vệ thương hiệu của nhà trường
* Nhận xét: Các nhà quản lý và giáo viên đều có sự tương đối đồng nhất giữa
quan niệm về vai trò của BDCM theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục.
2.4.3. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm
non tư thục
Bảng 2.10: Bảng tổng hợp nhu cầu BDCM theo chủ đề của giáo viên
trường mầm non tư thục
STT
Mức độ
Số lượng
Tỷ lệ %
1
Rất cần thiết
98
85,96
2
Cần thiết
16
14,04
3
Chưa cần thiết
0
0
4
Không cần
0
0
* Nhận xét: Nhu cầu được bồi dưỡng về chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên tại
các trường MNTT là rất cao.
Bảng 2.11: Tổng hợp số lượng đánh giá các chủ đề chuyên môn
cần BDCM theo chủ đề cho giáo viên
Mức độ đánh giá
Rất cần Cần
Không Điểm Thứ
TT
Chủ đề
thiết
thiết cần thiết TB bậc
SL
SL
SL
1 Chủ đề trường mầm non
96
23
7
8
2.71
2 Chủ đề Gia đình
84
34
8
6
2.60
3 Chủ đề Bản thân
87
25
14
7
2.58
4 Chủ đề Thế giới động vật – thực vật
93
17
16
5
2.61
5 Chủ đề nghề nghiệp
95
22
9
3
2.68
6 Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên
96
23
7
1
2.71
7 Chủ đề Giao thông
93
28
5
2
2.70
Chủ đề Quê hương – Đất nước 8
94
19
13
4
2.64
Trường Tiểu học
* Nhận xét: Hầu hết các chủ đề chuyên môn đều được CBQLvà giáo viên quan tâm
trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.
2.4.4. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.4.4.1. Thực trạng về nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội


9
Bảng 2.12: Thực trạng về nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Mức độ đánh giá
Rất
Chưa
Thường
Nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo thường
thường Điểm Thứ
TT
xuyên
chủ đề
xuyên
xuyên TB bậc
Số lượng Số lượng Số
lượng
BDCM những kiến thức chuyên môn
cập nhật theo Chương trình GDMN mới,
1 tập trung vào những chuyên đề trọng 109
16
1
2.84 1
tâm của năm học theo sự chỉ đạo của
cấp trên và đòi hỏi thực tế của trường.
BDCM Xây dựng kế hoạch giảng dạy
2 (kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, kế 106
17
3
2.82
2
hoạch ngày…)
BDCM về phương pháp bộ môn kích
3 thích sự tích cực, chủ động khám phá,
98
24
4
2.75
4
sáng tạo ở trẻ.
BDCM tổ chức giờ học và hoạt động
hiệu quả, hướng tới vận dụng thực hành,
4
96
27
3
2.74
5
áp dụng vào thực tế gần gũi với trẻ mầm
non.
BDCM về chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ,
phong tránh tai nạn thương tích, sơ cấp
5
103
19
4
2.79
3
cứu cho trẻ, giáo dục hòa nhập trẻ
khuyết tật
BDCM phương pháp đánh giá trẻ mầm
6
87
35
4
2.66
7
non theo độ tuổi.
BDCM phương pháp giáo dục
7
75
42
9
2.52 10
Montessori.
8 BD về ứng dụng CNTT trong giảng dạy
80
39
7
2.58
9
BD nội dung “Xây dựng trường học thân
9
89
35
2
2.69
6
thiện, học sinh tích cực”
BDCM các chương trình ngoại khóa
(phát triển kỹ năng sống, giá trị sống,
10 các môn năng khiếu, ngoại ngữ, tiếp cận
83
38
5
2.62
8
với các phần mềm trò chơi phát triển trí
thông minh cho trẻ qua máy tính…)
* Nhận xét: Hiệu trưởng các trường MNTT có chú trọng đến công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo chủ đề.
2.4.4.2. Thực trạng về hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội


10

TT

1
2
3
4

Bảng 2.13: Thực trạng về hình thức bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề cho giáo viên
Số lượng mức
độ đánh giá Điểm Thứ
Hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
Chưa TB bậc
Tốt BT
tốt
BD tập trung theo kế hoạch tập huấn của Phòng GD
112 15
0 2.90 1
&ĐT quận
BD theo chuyên đề tập trung ở cụm trường theo kế
97 26
3 2.75 4
hoạch của Phòng GD&ĐT quận
Giáo viên tự bồi dưỡng theo chương trình quy định
102 22
1 2.79 3
(thông qua giáo trình, tài liệu được cung cấp)
Trường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên
105 22
2 2.83 2
môn thường xuyên

* Nhận xét:
- Hình thức “Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch tập huấn của Phòng GD&ĐT
quận được đánh giá mức độ thực hiện cao. Các trường MNTT đã chủ động thường
xuyên tổ chức các hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề trong nhà trường.
2.4.4.3. Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Bảng 2.14: Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên mầm non quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Mức độ đánh giá
TT

1

Phương pháp bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề

Rất
Chưa
Điểm Thứ
Thường
thường
thường
TB bậc
xuyên
xuyên
xuyên
SL
110

SL
16

SL
0

Thuyết trình của giảng viên
2.87
1
Thuyết trình kết hợp luyện tập, thực
2
85
34
7
2.62
7
hành
Thuyết trình kết hợp minh họa hình
3
108
17
1
2.85
2
ảnh
Nêu vấn đề, cá nhận nghiên cứu tài
4
98
25
3
2.75
4
liệu, trình bày báo cáo
5 Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
103
21
2
2.80
3
6 Tọa đàm, trao đổi
97
24
5
2.74
5
7 Phối hợp các phương pháp
86
35
5
2.64
6
* Nhận xét:
Các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên chưa được
sử dụng tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng của GVMN.
2.4.4.4. Thực trạng mức độ phù hợp về thời gian BDCM theo chủ đề cho giáo viên
MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội


11
Bảng 2.15: Đánh giá mức độ phù hợp về thời gian tổ chức BDCM
theo chủ đề cho GVMN
Mức độ phù hợp
TT

Thời gian bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề

Rất phù
hợp

Phù
hợp

SL
107
113
101
91

SL
18
13
23
27

Chưa
Điểm Thứ
phù hợp
TB bậc
SL
1
2.84 2
0
2.90 1
2
2.81 3
8
2.66 5

Chuẩn bị vào năm học mới
Tổ chức trong hè
Tổ chức định kỳ trong năm học
Tổ chức đột xuất trong năm học
Do giáo viên tự xếp lịch bồi dưỡng và
5
97
24
5
2.73 4
tự bồi dưỡng
* Nhận xét:
- CBQL và GV đều nhận định thời gian bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên trong hè và đầu năm học là phù hợp nhất .
2.4.4.5. Thực trạng hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Bảng 2.16: Thực trạng hình thức kiểm tra, đánh giá sau các đợt bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm
Kết quả đánh giá
Rất
Chưa
Thường
Điểm Thứ
thường
thường
TT
Hình thức kiểm tra
xuyên
TB bậc
xuyên
xuyên
SL
SL
SL
1 Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
92
29
5
4
26.9
2 Làm bài thu hoạch cá nhân
93
25
8
5
2.67
3 Lên tiết kiến tập, dự giờ
109
17
0
1
2.87
4 Đánh giá sản phẩm theo nhóm
103
21
2
2
2.80
5 Viết sáng kiến kinh nghiệm
97
26
3
3
2.75
1
2
3
4

* Nhận xét: Hiệu trưởng cần tăng cường sử dụng nhiều hình thức bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề để hoạt động BDCM theo chủ đề đạt hiệu quả cao.
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.5.1. Vai trò của Hiệu trưởng và các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề đã sử dụng
2.5.1.1. Thực trạng về vai trò của Hiệu trưởng và các biện pháp quản lý hoạt
động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên trường MNTT


12
Bảng 2.17: Thống kê ý kiến về vai trò của Hiệu trưởng
trường mầm non tư thục trong hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên
Vai trò của Hiệu trưởng
Mức độ
trong việc quản lý hoạt động Rất quan
Quan
Bình
Không quan
bồi dưỡng chuyên môn theo
trọng
trọng
thường
trọng
chủ đề cho giáo viên trường SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
MNTT
109 86.5 13 10.3
4
3.2
0
0
* Nhận xét: Vai trò của Hiệu trưởng trong quản lý Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề tại MNTT là rất quan trọng.
2.5.1.2. Những biện pháp Hiệu trưởng đã sử dụng trong công tác quản lý hoạt động
bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên MNTT.
Bảng 2.18. Những biện pháp Hiệu trưởng đã sử dụng trong công tác quản lý|
hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT

TT

Biện pháp của Hiệu trưởng trong
quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề

Kết quả đánh giá
Rất
Chưa
Thườn
thường
thường Điểm Thứ
g xuyên
TB bậc
xuyên
xuyên
Số
Số Số lượng
lượng lượng

Tăng cường vai trò của tổ trưởng
98
23
5
2.74 7
chuyên môn
Kiểm tra kế hoạch và thực hiện kế
2
103
23
0
2.82 3
hoạch của giáo viên
Kiểm tra kế hoạch hoạt động của tổ
3
87
29
5
2.69 8
chuyên môn
Tổ chức tốt công tác sinh hoạt chuyên
4
101
21
4
2.77 6
môn và tự bồi dưỡng cho giáo viên
Tăng cường công tác kiểm tra đánh
5
103
21
2
2.80 5
giá giáo viên
Kiểm tra việc thực hiện quy chế
6
105
20
1
2.83 2
chuyên môn
7 Tổ chức tốt việc dự giờ thăm lớp
110
16
0
2.87 1
Tổ chức công tác thi đua khen
8
99
28
1
2.81 4
thưởng.
* Nhận xét:
Các CBQL đã chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của tổ chuyên môn trong triển
khai các hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên.
2.5.2. Kết quả điều tra và phân tích thực trạng quản lý hoạt động BDCM theo chủ
đề cho các giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.5.2.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề cho
giáo viên
1


13
Bảng 2.19: Thực trạng xây dựng kế hoạch BDCM theo chủ đề
cho giáo viên
Mức độ thực hiện (N=126)
Xây dựng kế hoạch BDCM
TT
CBQL
GV
Chung
theo chủ đề
SL % SL % SL %
Nắm vững kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
1 theo chủ đề cho giáo viên của Phòng GD& 10 83 78 68.4 99 78.6
ĐT quận Bắc Từ Liêm
Thiết lập mục tiêu hoạt động bồi dưỡng
2
10 83 91 79.8 107 84.9
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
3 theo chủ đề cho giáo viên trong kế hoạch 10 83 79 69.3 89 70.6
hoạt động năm học của nhà trường
Xác định nội dung, hình thức, phương pháp
4 bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho cả 10 83 76 66.7 88 69.8
năm học
*Nhận xét: CBQL có chú ý thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chương
trình BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT.
2.5.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Bảng 2.20: Công tác tổ chức hoạt động BDCM cho GV trường MNTT
Mức độ thực hiện (N=126)
TT Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên
CBQL
GV
Chung
môn cho GVMN
%
%
%
SL
SL
SL
Tổ chức hoạt động BDCM theo chủ đề
1 tập trung theo kế hoạch của Phòng 10 83.3 60 52.6 70 55.6
GD&ĐT quận
Tổ chức thực hiện các chuyên đề bồi
2
7 58.3 56 49.1 63 50.0
dưỡng thường xuyên
Tổ chức kiến tập, tọa đàm, giao lưu, trao
3 đổi, học hỏi kinh nghiệm với các trường 3 25.0 35 30.7 38 30.2
bạn
* Nhận xét: Công tác chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề của trường MNTT
cần tập trung và có những chỉ đạo cụ thể.
2.5.2.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận
Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội


14
Bảng 2.21: Thực trạng chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên
Mức độ thực hiện (N=126)
TT Chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ
CBQL
GV
Chung
đề cho GVMN
SL
%
SL
%
SL
%
Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động
1 BDCM trong trường
6 50.0 76 66.7 82 65.1
2

3
4
5

Hướng dẫn chỉ đạo cụ thể nội dụng và
cách thức tổ chức hoạt động BDCM
theo chủ đề cho tổ chuyên môn
Hướng dẫn chi đạo, tạo điều kiện cho
giáo viên thực hiện kế hoạch tự bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề
Chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong
hoạt động BDCM theo chủ đề
Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực
hiện hoạt động BDCM theo chủ đề
cho giáo viên

7

58.3

67

58.8

77

61.1

10

83.3

45

39.5

55

43.7

8

66.7

78

68.4

86

68.3

10

83.3

87

76.3

97

77.0

2.5.2.4.Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên
MNTT
Bảng 2.22: Công tác quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT
Mức độ thực hiện (N=126)
TT
Kiểm tra đánh giá
CBQL
GV
Chung
%
%
%
SL
SL
SL
Quy định tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt
1
8 66.7 78 68.4 86 68.3
động BDCM theo chủ đề
Quy đinh hình thức, phương pháp kiểm
2 tra, đánh giá hoạt động BDCM theo chủ 10 83.3 89 78.1 99 78.6
đề
Phối hợp các lực lượng có liên quan
3
9 75.0 68 59.6 77 61.1
trong kiểm tra đánh giá
Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau
4
9 75.0 56 49.1 65 51.6
đợt BDCM theo chủ đề
Thực hiện theo quy chế đề ra với các
5 giáo viên không đạt yêu cầu sau BDCM 8 66.7 62 54.4 70 55.6
theo chủ đề
* Nhận xét: Kiểm tra đánh giá công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn ở
trường MNTT còn hạn chế, mặc dù trong kế hoạch nhà trường đã đưa ra công tác
kiểm tra đánh giá định kỳ thường xuyên.
2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành Hà Nội


15
2.6.1. Đánh giá mặt thành công của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên
Hiệu trưởng và giáo viên đã có nhận thức tốt và rất quan tâm về tầm quan
trọng, sự cần thiết, triển khai của hoạt động BDCM theo chủ đề tại trường MNTT.
- Hiệu trưởng có sự quản lý tốt, rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, quan
tâm ra kế hoạch qua các lớp bồi dưỡng về công tác quản lý hoạt động BDCM theo
chủ đề.
2.6.2. Đánh giá mặt hạn chế của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên
- Hiệu trưởng một số trường chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
xuyên suốt trong năm học phù hợp với điều kiện nhà trường.
- Thời điểm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên các kiến thức về công
tác chuyên môn; triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn của
ngành học chưa kịp thời.
- Hiệu trưởng một số nhà trường chưa có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể trong công
tác triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề..
- Việc xây dựng nội dung bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
còn nghèo nàn, chưa nắm bắt được nhu cầu của giáo viên, chưa đáp ứng yêu cầu thực
tiễn công việc.
- Các trường MNTT chưa cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến,
khoa học trong giáo dục trẻ.
- Các nhà trường MNTT chưa kịp thời trong khuyến khích các giáo viên tự
học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và các kiến thức khác phục vụ cho công tác
chuyên
- Công tác kiểm tra đánh giá kết quả của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề còn bị buông lỏng.
- Công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa được
chú ý đúng mức.
- Các nhà trường chưa bổ sung thường xuyên trang bị đồ dùng thiết bị tối
thiểu, trang bị các học phẩm, đồ dùng trực quan để tiến hành các hoạt động giáo dục
cho trẻ.
2.7. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề
cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
2.7.1. Thực trạng các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Bảng 2.23: Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên
Mức độ
Rất
Không
Điểm Thứ
Ảnh
TT
Các yếu tố chủ quan
ảnh
ảnh
TB bậc
hưởng
hưởng
hưởng
SL
SL
SL
Nhận thức của Hiệu trưởng về vị trí, vai
1 trò của BDCM theo chủ đề trong trường 103
23
0
2.82
1
MNTT


16
Mức độ
TT

Các yếu tố chủ quan

Rất
Không
Điểm Thứ
Ảnh
ảnh
ảnh
TB bậc
hưởng
hưởng
hưởng
SL
SL
SL

Năng lực quản lý chuyên môn của Hiệu
trưởng còn hạn chế do không kịp thích
2
96
28
2
2.75
3
ứng được với điều kiện thực tế ở trường
MNTT
Xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu
3
BDCM theo chủ đề giáo viên
94
29
3
2.72
4
Hiệu trưởng chưa tổ chức, chỉ đạo sâu sát
tới các thành viên trong nhà trường thực
4
89
34
3
2.68
5
hiện nhiệm vụ BDCM theo chủ đề cho
giáo viên.
Lựa chọn nội dung, phương pháp, hình
5 thức tổ chức hoạt động BDCM theo chủ 97
28
1
2.76
2
đề cho giáo viên chưa thiết thực
Chưa nghiêm túc thực hiện trong kiểm tra
đánh giá. Chưa đề ra cụ thể chế độ chính
6
85
37
4
2.64
6
sách thưởng, phạt trong hoạt động BDCM
theo chủ đề.
* Nhận xét: Dù không đồng đều nhưng các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng rất
lớn đến chất lượng BDCM theo chủ đề tại các trường MNTT.
2.7.2. Thực trạng các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Bảng 2.24: Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Mức độ
Rất
Không
Điểm Thứ
Ảnh
TT
Các yếu tố khách quan
ảnh
ảnh
TB bậc
hưởng
hưởng
hưởng
SL
SL
SL
1 Yếu tố về quản lý nhà nước
112
4
0
2.89
1
Yếu tố về kinh tế - xã hội, truyền
2 thống văn hóa, phong tục tập quán, 98
28
0
2.78
3
tâm lý xã hội
Yếu tố thực hiện công tác xã hội hóa
huy động sự đóng góp của phụ
3
105
21
0
2.83
2
huynh, các tổ chức xã hội và cộng
đồng dân cư
* Nhận xét: Các yếu tố khách quan đều ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý
hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên MNTT.


17
Kết luận chương 2
Qua khảo sát thực trạng HĐ BDCM theo chủ đề và hoạt động quản lý BDCM
theo chủ đề cho giáo viên tại các trường MNTT quận Bắc Từ Liêm chúng tôi thấy:
Hiệu trưởng các nhà trường đã áp dụng các biện pháp quản lý HĐ BDCM theo chủ
đề, mức độ thực hiện nội dung là khá tốt tuy nhiên chưa đồng đều và còn nhiều hạn
chế. Để khắc phục thực trạng trên và nhằm nâng cao chất lượng hoạt động BDCM
theo chủ đề tại các trường MNTT cần đề xuất được các biện pháp quản lý HĐ BDCM
theo chủ đề cho giáo viên MNTT.
Chương 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THEO
CHỦ ĐỀ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TƯ THỤC
QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.2. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề
cho giáo viên MNTT quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
3.2.1. Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề ngắn hạn và dài
hạn của nhà trường trên cơ sở cá nhân tự đăng ký
3.2.1.1. Mục tiêu biện pháp
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên một cách
khoa học, hợp lý, có tính khả thi, đáp ứng với đổi mới GDMN và nhu cầu bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trong trường.
3.2.1.2. Nội dung thực hiện
- Lập kế hoạch trên cơ sở cá nhân tự đăng ký
-Xác định, phân bổ các đợt bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn xen kẽ trong năm
học cho giáo viên giúp nhiều giáo viên có thể tham gia các đợt bồi dưỡng
- Cần xác định rõ mục tiêu, nội dung BDCM, điều kiện về cơ sở vật chất cho
các đợt BDCM theo chủ đề.
3.2.1.3. Cách thực hiện
- Xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề trên cơ sở
cá nhân tự đăng kí: Khuyến khích các giáo viên đề xuất, đăng kí nội dung bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề gắn với yêu cầu của đổi mới GDMN
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề thiết thực, hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề đảm bảo các điều
kiện, quy trình.
3.2.1.4. Điều kiện thực hiện
Người Hiệu trưởng, CBQL cần luôn sâu sát, nắm bắt được những nhu cầu bồi
dưỡng chuyên môn theo chủ đề của giáo viên nhiệm vụ trọng tâm, định hướng nội


18
dung để có sự tổng hợp và lựa chọn đúng và trúng khi xác định kế hoạch bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên.
3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề có trọng tâm, trọng điểm căn cứ
vào mục tiêu, yêu cầu nuôi dưỡng, giáo dục của trường mầm non tư thục từng giai
đoạn
3.2.2.1. Mục tiêu biện pháp
- Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vai trò của các vị trí, chức năng
của các thành viên trong hoạt động quản lý của CBQL trong trường MNTT
- Tổ chức và triển khai các hoạt động BDCM theo chủ đề vào những mục tiêu trọng
tâm, trọng điểm đề ra trong kế hoạch, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhà trường.
3.2.2.2. Nội dung biện pháp
- Thiết lập bộ máy hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề phụ thuộc
quy mô, điều kiện của từng trường MNTT.
- Nghiên cứu kĩ kế hoạch để ưu tiên tổ chức hoạt động BDCM theo chủ đề
cho giáo viên những mục tiên trọng tâm phù hợp điều kiện của mỗi nhà
trường MNTT.
- Rà soát, tăng cường trang bị, chuẩn bị các điều kiện tốt phục vụ cho công
tác tổ chức các hoạt động BDCM theo chủ đề thành công và đạt kết quả.
3.2.2.3. Cách thức thực hiện
- Thiết lập bộ máy hoạt động BDCM theo chủ đề
- Xác định trọng tâm cần tổ chức BDCM theo chủ đề với từng quy mô trường:
trường MNTT có quy mô trung bình, quy mô lớn; trường MNTT chất lượng cao
- Tăng cường các điều kiện phục vụ tốt cho tổ chức hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề.
3.2.2.4. Điều kiện thực hiện
Tập hợp ý kiến của tập thể đề xác định việc tổ chức BDCM theo chủ đề đúng
trọng tâm đợt bồi dưỡng.Dành nguồn kinh phí thỏa đáng, tạo mọi điều kiện về cơ sở
vật chất cho hoạt động BDCM theo chủ đề cho GVMN
3.2.3. Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên một cách khoa học
3.2.3.1. Mục tiêu biện pháp
Điều hành, liên kết các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giáo
viên hoàn thành những nhiệm vụ được phân công đề đạt được mục tiêu bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề.
3.2.3.2. Nội dung biện pháp
- Xây dựng Ban chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề trong nhà trường.
- Hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể nội dung BDCM theo chủ đề
- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện BDCM theo chủ đề
- Phối hợp các lực lượng trong BDCM theo chủ đề.
3.2.3.3. Cách thức thực hiện
- Xây dựng Ban chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề trong nhà trường: với
trưởng ban và các ủy viên.
- Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức các hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên
và có sự sắp xếp nhiệm vụ hợp lý căn cứ vào trọng tâm mục tiêu, yêu cầu Chăm sóc –
Nuôi dưỡng – Giáo dục của nhà trường trong giai đoạn cụ thể.
- Phối hợp các lực lượng trong hoạt động BDCM theo chủ đề:


19
3.2.3.4. Điều kiện thực hiện
- Trưởng Ban chỉ đạo đề ra sự phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên.
- Các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động BDCM theo chủ đề được giao
nhiệm vụ gắn trách nhiệm với quyền hạn cụ thể.
- Có những quy định rõ ràng về chế độ, quyền lợi cho giáo viên tham gia lớp
tập huấn.
3.2.4. Quản lý đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề
3.2.4.1. Mục tiêu biện pháp
- Đổi mới nội dung, hình thức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
trong mỗi nhà trường MNTT.
- Đổi mới nội dụng, hình thức bồi dưỡng chuyên môn nhằm lựa chọn và xây
dựng nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên môn thiết thực, đáp ứng nhu cầu người
học .
3.2.4.2. Nội dung biện pháp
- Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non.
-Xác định nội dung bồi dưỡng cụ thể, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của giáo
viên và người cần được bồi dưỡng chuyên môn.
3.2.4.3. Cách thức thực hiện
- Xác định nội dụng bồi dưỡng cụ thể, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của
giáo viên mầm non dựa vào: trình độ đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng..
- Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non
3.2.4.4. Điều kiện thực hiện
- Hiệu trưởng cần căn cứ vào mục tiêu trọng điểm của nhà trường để đề ra
những nội dung BDCM theo chủ đề cho phù hợp.
- Xây dựng nội dung BDCM theo chủ đề đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù
hợp thực tế nhà trường MNTT.
- Chú trọng các hình thức BDCM làm tăng tính hiệu quả các đợt BDCM theo
chủ đề.
- Đảm bảo nguồn kinh phí, điều kiện CSVC để tiến hành thực hiện BDCM
theo chủ đề.
3.2.5. Động viên và khuyến khích việc tự bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề của
giáo viên
3.2.5.1. Mục tiêu biện pháp
- Củng cố chất lượng hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên thông qua
việc khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.
- Phát huy ở người giáo viên, tinh thần ham học hỏi sự sáng tạo, tìm tòi, không
ngừng hoàn thiện bản thân thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng.
3.2.5.2. Nội dung biện pháp
- Động viên và khuyến khích giáo viên tự học nhằm phát hiện những sở trường
về chuyên môn để tự học hỏi, đi sâu nghiên cứu đặc thù bộ môn.
3.2.5.3. Cách thức thực hiện


20
- Nâng cao ý thức “Tự học, tự sáng tạo, học liên tục, học suốt đời” cho giáo
viên MNTT sau mỗi đợt BDCM theo chủ đề.
- Định hướng cho giáo viên tự bồi dưỡng giúp phát hiện những năng khiếu, sở
trường riêng của giáo viên để khuyến khích giáo viên tự hoàn thiện mình.
3.2.5.4. Điều kiện thực hiện
- Hiệu trưởng luôn động viên, khuyến khích giáo viên trong việc tự bồi dưỡng.
- Hiệu trưởng và GVMN phải có định hướng rõ ràng về công tác tự bồi dưỡng,
phải xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác tự bồi dưỡng.
3.2.6. Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo
viên trường MNTT
3.2.6.1.Mục tiêu biện pháp
Kiểm tra, đánh giá làm cho việc nắm bắt tình hình công việc kịp thời, thấy
được những ưu điểm , nhược điểm trong việc thực hiện, qua đó uốn nắn, đôn đốc,
đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo
viên
3.2.6.2. Nội dung biện pháp
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề của mỗi
giáo viên mầm non bằng nhiều hình thức khác nhau:
- Kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu về; Đảm bảo tính khách quan:
công khai, minh bạch; đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo tính giáo dục
3.2.6.3. Cách thức thực hiện
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề trong
trường mầm non phải được tiến hành theo đúng theo tiến trình.
- Sử dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá thích hợp: phỏng vấn, tọa
đàm, nghe báo cáo phản ánh của đối tượng được kiểm tra.
3.2.6.4. Điều kiện thực hiện
Hiệu trưởng sát sao trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động BDCM
theo chủ đề, trong kiểm tra giáo viên sau khi tham gia BDCM theo chủ đề.
3.2.7. Quản lý việc thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích giáo viên học tập, bồi
dưỡng chuyên môn
3.2.7.1 Mục tiêu biện pháp
Tạo động lực cho hoạt động học tập, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề của giáo viên, khuyến khích, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể tích
cực .
3.2.7.2. Nội dung biện pháp
Xây dựng kế hoạch thi đua theo từng kỳ, năm học, xác đinh mục tiêu cụ thể.
Phát động các cuộc thi đua với nhau giữa các giáo viên.
Tổ chức tốt công tác thi đua, nhằm khuyến khích giáo viên học tập và bồi
dưỡng chuyên môn.Tập hợp các kết quả thi đua chính xác và kiểm tra, đánh giá các
hoạt động thi đua để kịp thời động viên những người đạt thành tích.
3.2.7.3. Cách thức thực hiện
Để khuyến khích giáo viên trong công tác học tập, bồi dưỡng chuyên môn.
Hiệu trưởng phải tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng.Thường xuyên kiểm tra,
đánh giá các hoạt động thi đua ,có chế độ khen thưởng kịp thời đối với giáo viên đạt
kết quả xuất sắc trong quá trình bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề


21
3.2.7.4. Điều kiện thực hiện
- Tổ chức xét thi đua phải dân chủ, đảm bảo đúng quy trình.
- Tập hợp kết quả thi đua phải chính xác, khen đúng người đúng việc.
- Hiệu trưởng phải thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thi
đua xem các hoạt động đó có tác dụng tốt đến chuyên môn không.
- Hiệu trưởng cần dành nguồn kinh phí của nhà trường cho quỹ thi đua khen
thưởng.
- Tích cực đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tranh thủ sự ủng hộ của các
tổ chức xã hội, phát huy ảnh hưởng giáo dục mầm non.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã được đề
xuất
3.4.1. Quy trình khảo nghiệm
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm
Bảng 3.1: Thống kê ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất

T
T

1

2

3
4
5
6

7

Các biện pháp quản lý hoạt động
BDCM theo chủ đề
Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn theo chủ đề ngắn hạn và dài hạn của
nhà trường trên cơ sở cá nhân tự đăng ký
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề có trọng tâm, trọng điểm căn cứ vào
mục tiêu, yêu cầu nuôi dưỡng, giáo dục
của trường mầm non tư thục từng giai
đoạn
Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề cho giáo viên một cách khoa học
Quản lý đổi mới nội dung, hình thức và
phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo
chủ đề
Động viên và khuyến khích việc tự bồi
dưỡng của giáo viên
Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
trường MNTT
Quản lý việc thi đua, khen thưởng nhằm
khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề

Mức độ đánh giá
Rất
Chư
Cần
cần
a cần
thiết
thiết
thiết
SL
SL
SL

Điểm
TB

Thứ
bậc

116

14

0

2.89

4

118

2

0

2.91

3

113

17

0

2.87

5

122

8

0

2.94

1

120

10

0

2.92

2

109

21

0

2.84

7

112

18

0

2.86

6


22
*Nhận xét: Các biện pháp quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề đã đề xuất với các
trường MNTT đều được đánh giá ở mức độ rất cần thiết và cần thiết.
Bảng 3.2: Tổng hợp ý kiến về tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Mức độ đánh giá
Rất
Chưa
Các biện pháp quản lý hoạt động BDCM
Điểm Thứ
Cần
TT
cần
cần
theo chủ đề
TB
bậc
thiết
thiết
thiết
SL
SL
SL
Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng chuyên
1 môn theo chủ đề ngắn hạn và dài hạn của 111
19
0
4
2.89
nhà trường trên cơ sở cá nhân tự đăng ký
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề có trọng tâm, trọng điểm căn cứ vào
2
120
10
0
2
2.92
mục tiêu, yêu cầu nuôi dưỡng, giáo dục
của trường mầm non tư thục từng giai đoạn
Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
3 đề cho giáo viên một cách khoa học
117
13
0
3
2.90
Quản lý đổi mới nội dung, hình thức và
4 phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo
124
6
0
1
2.95
chủ đề
Động viên và khuyến khích việc tự bồi
5
114
16
0
4
2.88
dưỡng của giáo viên
Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng
6 chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên 105
25
0
7
2.81
trường MNTT
Quản lý việc thi đua, khen thưởng nhằm
7 khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng 108
22
0
6
2.83
chuyên môn theo chủ đề
Qua kết quả trưng cầu ý kiến: Các biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn
theo chủ đề cho giáo viên được đánh giá có tính khả thi cao.
Bảng 3.3: Tổng hợp kết quả về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Mức độ
Kết quả
Các biện pháp quản lý hoạt động
Tính
Tính
TT
Hiệu số thứ bậc
BDCM theo chủ đề
cần thiết
khả thi
X
X1
Y
Y1 (X1-Y1) (X1-Y1)2
Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề ngắn hạn và dài
1
-1
1
2.89 4 2.85 5
hạn của nhà trường trên cơ sở cá nhân tự
đăng ký
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề có trọng tâm, trọng điểm căn cứ vào
2 mục tiêu, yêu cầu nuôi dưỡng, giáo dục 2.91 3 2.92 2
1
1
của trường mầm non tư thục từng giai
đoạn


23

TT

Các biện pháp quản lý hoạt động
BDCM theo chủ đề

Mức độ
Kết quả
Tính
Tính
Hiệu số thứ bậc
cần thiết
khả thi
X
X1
Y
Y1 (X1-Y1) (X1-Y1)2

Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
2
4
2.87 5 2.90 3
đề cho giáo viên một cách khoa học
Quản lý đổi mới nội dung, hình thức và
4 phương pháp bồi dưỡng chuyên môn theo 2.94 1 2.95 1
0
0
chủ đề
Động viên và khuyến khích việc tự bồi
5
-2
4
2.92 2 2.88 4
dưỡng của giáo viên
Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng
6 chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên 2.84 7 2.81 7
0
0
trường MNTT
Quản lý việc thi đua, khen thưởng nhằm
7 khuyến khích giáo viên học tập, bồi 2.86 6 2.83 6
0
0
dưỡng chuyên môn theo chủ đề
*Nhận xét:
Các biện pháp mà tác giả đề xuất đều được các cán bộ quản lý, chuyên gia và
đại diện giảng viên thống nhất đánh giá ở mức cao, các biện pháp quản lý đề xuất có
tính cấp thiết thì đều có tính khả thi.
Mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động BDCM theo
chủ đề đề xuất là tương đối phù hợp với nhau.
3

Kết luận chương 3
Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên
mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội là rất cần thiết và có tính khả
thi cao phù hợp với điều kiện thực tiễn của các nhà trường. Việc thực hiện thường
xuyên và đồng bộ các biện pháp quản lý trên sẽ có chất lượng và hiệu quả hoạt động
BDCM theo chủ đề cho giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên trường MNTT là
công việc hết sức cần thiết, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
giáo viên vì đội ngũ giáo viên là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục
mầm non.
- Về lý luận: đề tài đã hệ thống được các khái niệm về quản lý, các chức năng
quản lý và quản lý giáo dục, nghề nghiệp và chuyên môn nghề nghiệp, giáo viên
mầm non và hoạt động chuyên môn, trường MNTT và hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên, biện pháp quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên,
vai trò, vị trí của Hiệu trưởng và việc quản lý hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo
viên MNTT….


24
-Về thực tiễn: Đề tài đã xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn theo chủ đề cho giáo viên trường MNTT trước những yêu cầu cấp thiết
hiện nay về đổi mới GDMN: Những biện pháp đề xuất mang ý nghĩa cụ thề, thiết
thực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên trường MNTT hiện nay.
2. Khuyến nghị
2.1 Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường tổ chức các Hội thảo giáo dục có nội dung liên quan tới nhiệm vụ
trọng tâm “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”. Biên soạn các tài liệu
bồi dưỡng thường xuyên theo chủ đề. Tiếp tục có chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí
hoạt động bồi dưỡng, đầu tư CSVC cho trường MNTT, hỗ trợ kinh phí cho trẻ mầm
non học tại các trường MNTT.
2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Triển khai bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề ở các cấp, có chế độ bồi
dưỡng chuyên môn, tham gia các buổi kiến tập chuyên môn đối với cả các trường
MNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tỉ lệ nhất định giữa khối công lập và
ngoài công lập.
Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn cho giáo viên mầm
non sâu rộng trong toàn ngành.
2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm
Triển khai bồi dưỡng chuyên môn theo chủ đề với những chuyên đề thiết thực,
kịp thời và phù hợp với đặc thù của trường MNTT. Tăng cường quản lý về chuyên
môn đối với trường MNTT.Phát động các hội thi về chuyên môn, các phong trào thi
đua vận động trường MNTT đăng ký tham gia.
Tăng cường hướng dẫn các nhà trường về công tác xã hội hóa giáo dục, huy
động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn quận.
2.4. Đối với các trường mầm non tư thục quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Hiệu trưởng MNTT cần áp dụng các biện pháp đã được nghiên cứu trong đề tài
một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của trường. Chủ động trong
tự nhận thức tầm quan trọng của hoạt động BDCM theo chủ đề cho giáo viên với
sự phát triển bền vững của nhà trường.
Cần chủ động tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng chuyên môn theo chủ
đề của giáo viên mầm non trong thực tế. Khuyến khích, động viên giáo viên MNTT
trong tự học tập, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chăm
sóc giáo dục trẻ, cải thiện các điều kiện làm việc cho giáo viên.
2.5. Đối với giáo viên các trường mầm non tư thục
Cần xác định rõ nhiệm vụ chuyên môn của mình đối với nghề giáo viên mầm
non để thực hiện tốt công tác CS -ND - GD trẻ ở trường mầm non là cần thiết. Tích
cực, chủ động, phát huy tự học tập, tự bồi dưỡng, có ý thức học tập cao khi tham gia
các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ bản thân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×