Tải bản đầy đủ

Quản lý đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng tại học viện ngân hàng (tt)

1
MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với
sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Nhiều quốc gia trên thế giới
đã đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển nhờ coi
trọng vai trò của giáo dục và đào tạo như Nhật Bản với quan điểm coi
“Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu; cần kết hợp hài hoà giữa
bản sắc văn hóa lâu đời phương Đông với những tri thức phương Tây
hiện đại”. Hiểu được vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo
dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo
nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài; tạo ra nguồn lực có ý nghĩa quyết định đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - đó là nguồn
lực con người. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích
trăm năm thì phải trồng người” – Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và
Nhà nước trong việc xây dựng nền giáo dục nước nhà. Nghị quyết
Trung Ương 2 khoá VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào
tạo là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong

giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay”. Trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 được
thông qua tại Đại hội XI, vai trò của giáo dục và đào tạo lại được làm
rõ: “Giáo dục và đào tạo cần tập trung vào việc phát triển nhanh
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”.


2
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào
tạo trình độ thạc sĩ vẫn còn những tồn tại. Quy mô và cơ cấu của đào
tạo còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu cân đối và đồng bộ với
sự phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu ngành đào tạo chưa hợp lý. Chất
lượng, hiệu quả đào tạo còn nhiều hạn chế, phát triển quy mô chưa
gắn với chất lượng đào tạo.
Học viện Ngân hàng bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
khóa đầu tiên vào năm 1999 theo quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT
ngày 19 tháng 1 năm 1999. Đến nay, sau quá trình gần 20 năm đào
tạo cao học, Học viện Ngân hàng đã góp phần tạo ra đội ngũ nhân lực
chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên, bên
cạnh những thành tựu đã đạt được, Học viện Ngân hàng cũng gặp
không ít khó khăn trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo. Đứng trước những thách thức của thời kỳ mới, Học
viện Ngân hàng luôn nỗ lực hết mình để trở thành trường đại học
hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hướng tới mục tiêu
đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Từ những lí do trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, tác giả lựa chọn thực hiện đề tài: “Quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện
Ngân hàng”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên
ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo tại Học viện Ngân hàng.


3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quản lý đào tạo tại Học viện Ngân hàng.


3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài
chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng.
4. Giả thuyết nghiên cứu
Công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài
chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng trong những năm vừa qua
đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên đứng trước yêu cầu
phát triển đất nước cũng như nhu cầu của xã hội vẫn còn những bất
cập. Nếu có các biện pháp đồng bộ tác động đến tất cả các khâu của
quá trình đào tạo thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ
thạc sĩ.
5.2. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản
lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại
Học viện Ngân hàng hiện nay.
5.3. Đề xuất và khảo nghiệm các biện pháp quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo tại Học viện Ngân hàng.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Phạm vi nghiên cứu


4
Nghiên cứu quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện
Ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo của
nhà trường.
6.2. Địa điểm nghiên cứu:
Học viện Ngân hàng – Số 12 đường Chùa Bộc, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Phương pháp xử lý số liệu
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo
và phụ lục, luận văn gồm 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ thạc
sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng
Chương 3: Biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên
ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại
Học viện Ngân hàng


5
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam
Từ khi Việt Nam có trường đại học đầu tiên đến nay nền giáo
dục đại học Việt Nam có thể thấy ảnh hưởng của ba mô hình giáo
dục đại học: Liên Xô, Pháp, Mỹ. Riêng về kinh tế, ảnh hưởng mạnh
nhất đến giáo dục đại học là kinh tế kế hoạch hóa tập trung, và kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Về lý luận quản lý giáo dục và tổ chức quản lý quá trình đào
tạo có các tác giả đã nghiên cứu như: Phạm Minh Hạc, Đặng Quốc
Bảo, Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền, … Các chuyên đề về nghiệp vụ
quản lý đào tạo như: xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo của Lê
Đức Ngọc, hay quản lý đào tạo trong trường học của Bộ Y tế.
1.2. Một số khái niệm
1.2.1. Quản lý và các chức năng của quản lý
1.2.1.1. Quản lý
Như vậy, có thể hiểu: Quản lý là sự tác động có tổ chức, có
hướng đích, hợp quy luật của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
1.2.1.2. Chức năng của quản lý
- Chức năng kế hoạch hóa
- Chức năng tổ chức


6
- Chức năng chỉ đạo
- Các chức năng kiểm tra
1.2.2. Đào tạo
Đào tạo là hoạt động mang tính phối hợp giữa các chủ thể dạy
học (người dạy và người học), là sự thống nhất hữu cơ giữa hai mặt
dạy và học tiến hành trong một cơ sở giáo dục, mà trong đó tính chất,
phạm vi, cấp độ , cấu trúc, quy trình của hoạt động được quy định
một cách chặt chẽ, cụ thể về mục tiêu, chương trình, nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức, cơ sở vật chất, và thiết bị dạy học,
đánh giá kết quả đào tạo, cũng như về thời gian và đối tượng đào tạo
cụ thể.
1.2.3. Đào tạo trình độ thạc sĩ
Đào tạo trình độ thạc sĩ là một nội dung trong đào tạo sau đại
học. Đào tạo SĐH là đào tạo bậc cao hơn bậc ĐH. Đây là quá trình
phát triển về CL nhằm tạo ra những con người có tư duy và nhận
thức tổng quan, có khả năng tổ chức QL và điều hành một nhóm
người cùng làm việc. Đào tạo SĐH bao gồm ĐT trình độ thạc sĩ, ĐT
trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH.
1.2.4. Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ là việc xây dựng các biện pháp
nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng ĐT như xây dựng, hoàn thiện
và đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, phương
tiện giảng dạy, phát triển đội ngũ GV, QL học viên, … nhằm đạt hiệu
quả cao nhất trong quá trình ĐT đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử
lý kịp thời những tồn tại, yếu kém để hướng tới mục tiêu ĐT đã đặt
ra.


7
1.3. Nội dung quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
1.3.1. Quản lý công tác tuyển sinh
1.3.2. Quản lý tổ chức đào tạo
1.3.2.1. Quản lý nội dung, chương trình đào tạo
1.3.2.2. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên
1.3.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học viên:
1.3.3. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
1.3.4. Quản lý đội ngũ giảng viên
1.3.5. Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ quá
trình đào tạo
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo trình độ
thạc sĩ
1.4.1. Các yếu tố chủ quan
1.4.1.1. Yếu tố chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý,
nhân viên phục vụ
1.4.1.2. Yếu tố cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo
1.4.1.3. Yếu tố công nghệ thông tin và truyền thông
1.4.2. Các yếu tố khách quan
1.4.2.1. Yếu tố thể chế, quy chế đào tạo và các quy định của
pháp luật
1.4.2.2. Yếu tố môi trường đào tạo


8
Kết luận chương 1
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu
rộng như hiện nay đã đặt ra những cơ hội và thách thức đối với các
cơ sở đào tạo. Điều này đòi hỏi người CBQL phải nắm vững những
vấn đề cơ bản của khoa học QL nói chung, QLGD nói riêng, trong đó
có nội dung, nguyên tắc quản lý đào tạo trong nhà trường.
QL đào tạo trình độ thạc sĩ thực chất là QL các yếu tố: QL
công tác tuyển sinh, mục tiêu ĐT, nội dung, phương pháp, hình thức
tổ chức, hoạt động dạy và học, sự đáp ứng của cơ sở vật chật, thiết bị,
phương tiện, môi trường ĐT, yêu cầu về QL CL đào tạo, … Trong
quá trình QL công tác đào tạo trình độ thạc sĩ với các yếu tố trên luôn
vận động và tác động qua lại lẫn nhau làm nảy sinh những tình huống
QL. Đồng thời nhà QL phải nắm được các nhân tố khách quan và chủ
quan ảnh hưởng đến quá trình ĐT. Do vậy, nhà QL phải thường
xuyên theo dõi, đánh giá, xử lý các sai lệch để kịp thời điều chỉnh
nhằm làm cho công tác GDĐT và nhà trường phát triển liên tục. Nếu
hạn chế được tối đa các yếu tố bất lợi, tiêu cực và phát huy được
những yếu tố tích cực thì việc QL đào tạo trình độ thạc sĩ sẽ phát huy
hiệu quả tối đa, góp phần nâng cao CL đào tạo trình độ thạc sĩ.
Khung lý luận được nghiên cứu, trình bày trong chương 1 là cơ
sở lý luận vững chắc để giúp tác giả tiến hành việc đánh giá thực
trạng trong chương 2 và nghiên cứu các biện pháp quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện
Ngân hàng trong chương 3.


9
Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH –
NGÂN HÀNG TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
2.1. Một vài nét chung về Học viện Ngân hàng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Học viện Ngân
hàng
Học viện Ngân hàng là một cơ sở đào tạo của Nhà nước, được
thành lập theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg ngày 09/02/1998 của
Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và
Nghiên cứu khoa học Ngân hàng mà tiền thân là trường Cao cấp
Nghiệp vụ Ngân hàng (được thành lập theo Quyết định số 3032/GV
ngày 13/09/1961 của Thủ tướng Chính phủ). Học viện Ngân hàng
được phép đào tạo các bậc học từ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau
đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng.
2.1.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Ngân
hàng
2.1.3. Đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất và phương
tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo
2.2. Thực trạng đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Ngân
hàng
2.3. Thực trạng công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng


10
2.3.1. Nhận thức về sự cần thiết của quản lý đào tạo trình độ
thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân
hàng
Bảng 2.5. Sự cần thiết của quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Nhận thức của CBQL, GV
và học viên
Mức độ
Số lượng
Tỉ lệ %
Rất cần thiết
81
81%
Cần thiết
17
17%
Không cần thiết
2
2%

TT
1
2
3

2.3.2. Quản lý công tác tuyển sinh
Bảng 2.8. Đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh cao học
tại Học viện Ngân hàng
Kết quả
Nội dung

TT

Tốt

Bình

Chưa

Điểm
TB

Thứ

thường

tốt84

11

5

2,79

2

76

9

15

2,61

7

79

14

7

2,72

6

81

13

6

2,75

3

( )

bậc

Thông tin liên quan đến kỳ thi
1

tuyển sinh được công bố rộng
rãi, kịp thời
Tổ chức ôn tập kịp thời, nội

2

dung đầy đủ, bám sát nội dung
thi
Công tác tuyển sinh được thực

3

hiện theo hướng gọn nhẹ, hiệu
quả, giảm áp lực

4

Đảm bảo công bằng, khách


11
quan, minh bạch
Công tác tổ chức thi được thực
hiện nghiêm túc, đúng quy chế

5

86

11

3

2,83

1

77

19

4

2,73

5

78

18

4

2,74

4

của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết quả thi tuyển sinh được
công bố công khai, đúng theo

6

thời gian quy định
Tuyển được học viên đáp ứng
yêu cầu đầu vào của chương

7

trình đào tạo

2.3.3. Quản lý tổ chức đào tạo
2.3.3.1. Quản lý nội dung, chương trình đào tạo
Bảng 2.9. Thực trạng quản lý nội dung, chương trình đào tạo và
kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Kết quả
Nội dung

TT

Điểm

Đồng

Phân

Không

ý

vân

đồng ý81

11

8

2,73

1

74

15

11

2,63

5

77

16

7

2,70

2

TB
( )

Thứ
bậc

Chương trình đào tạo mềm dẻo,
1

bám sát với chương trình khung
theo quy định, có sự kết hợp
giữa lý thuyết và thực tế
Có sự bổ sung, cập nhật

2

chương trình đào tạo một cách
kịp thời, theo đúng quy định
của các cơ quan QL nhà nước
Thực hiện nghiêm túc, đúng kế

3

hoạch và nội dung, chương
trình ĐT


12
Nội dung giảng dạy được GV
4

thường xuyên cập nhật, điều
chỉnh cho phù hợp với tình

78

13

9

2,69

3

72

17

11

2,61

6

74

18

8

2,66

4

hình hiện tại
Kiểm tra việc thực hiện chương
5

trình, kế hoạch giảng dạy của
GV

6

Kế hoạch đào tạo được xây
dựng khoa học, hợp lý

2.3.3.2. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên
2.3.3.3. Quản lý hoạt động học tập của học viên cao học:
2.3.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
2.3.4.1. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả các học phần đối
với học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học
viện Ngân hàng
Bảng 2.12. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học
tập đối với học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Mức độ thực hiện
T

Nội dung quản lý hoạt động

T

đánh giá kết quả

Tốt

Bình

Chưa

Điểm
TB

Thứ

thường

tốt75

18

7

2,68

2

79

16

5

2,74

1

71

21

8

2,63

4

( )

bậc

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết
1

quả học tập đã được công bố
rộng rãi ngay từ đầu năm học
GV đã thông báo cụ thể hình

2

thức đánh giá kết quả đối với
từng học phần

3

Việc tổ chức đánh giá kết quả


13
học

tập

được

thực

hiện

nghiêm túc, công bằng, theo
đúng quy định
Việc thông báo kết quả đánh
giá được thực hiện kịp thời,

4

68

24

8

2,60

5

76

15

9

2,67

3

công khai
Hoạt động đánh giá kết quả đã
phản ánh đúng thực trạng học

5

tập của học viên

2.3.4.2. Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng luận văn thạc
sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Bảng 2.13. Thực trạng về quản lý hoạt động đánh giá chất
lượng luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Nội dung quản lý hoạt động
TT

đánh giá chất lượng luận văn
thạc sĩ

1

2

3

4

QL việc phân công người
hướng dẫn học viên thực hiện
đề tài luận văn thạc sĩ
Tổ chức hoạt động phê duyệt
đề cương luận văn thạc sĩ theo
đúng quy định
Tổ chức Hội đồng đánh giá
luận văn là những nhà khoa học
có trình độ chuyên môn cao,
đúng chuyên ngành ĐT
Tổ chức đánh giá luận văn thạc
sĩ nghiêm túc, chính xác, khách
quan

Mức độ thực hiện
Tốt

Bình

Chưa

Điểm
TB

Thứ

thường

tốt72

19

9

2,63

4

71

17

12

2,59

5

75

18

7

2,68

2

75

15

10

2,65

3

( )

bậc


14
2.3.5. Quản lý đội ngũ giảng viên
Bảng 2.14. Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên
Mức độ thực hiện
TT

Nội dung quản lý đội ngũ
giảng viên

Điểm

Bình

Chưa

thường

tốt71

18

11

2,60

4

73

17

10

2,63

2

76

16

8

2,68

1

70

18

12

2,58

5

74

14

12

2,62

3

Tốt

TB
( )

Thứ
bậc

Thường xuyên cập nhật danh
1

sách GV tham gia giảng dạy và
hướng dẫn khoa học
Định kỳ đánh giá chất lượng

2

giảng dạy của GV tham gia đào
tạo trình độ thạc sĩ
Dân chủ, khách quan trong việc

3

lấy ý kiến đóng góp của học
viên về GV

4

Công khai kết quả khảo sát lấy
ý kiến của học viên về GV
Tiến hành rà soát, thỉnh giảng

5

những GV có chuyên môn cao,
nghiệp vụ sư phạm tốt và có
đánh giá tích cực từ người học

2.3.6. Quản lý các điều kiện phục vụ quá trình đào tạo
2.4. Đánh giá về thực trạng công tác quản lý đào tạo trình
độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện
Ngân hàng


15
2.4.1. Những thành công đã đạt được
2.4.2. Những hạn chế, tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
Kết luận chương 2
Học viện Ngân hàng là cơ sở ĐT có bề dày truyền thống và có
uy tín trong ĐT lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Học viện Ngân hàng
đã có những đóng góp nhất định trong công tác ĐT nguồn nhân lực
chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH của đất
nước.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng luôn quan tâm
thực hiện các chức năng QL hoạt động ĐT nói chung và ĐT trình độ
thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng, giúp cho hoạt
động ĐT trình độ thạc sĩ đi vào nề nếp, là yếu tố quan trọng tạo nên
hiệu quả của quá trình ĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng trong gần 20 năm qua. Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng
đã thực hiện rất tốt phương châm “Học đi đôi với hành”, có nhiều
biện pháp, sáng tạo trong việc quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị,
đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng vào ĐT, tạo môi
trường học tập cho học viên sát với thực tiễn công tác nên sau khi kết
thúc chương trình ĐT, học viên đều đáp ứng được yêu cầu vị trí công
việc. Trong QL hoạt động ĐT đã đi vào chiều sâu, các nội dung trong
nội quy, quy chế, quy định được thực hiện nghiêm túc, công tác
tuyên truyền đã tạo nên phong trào thi đua trong học tập. Kết quả tốt
nghiệp hàng năm đạt tỉ lệ cao, thu hút được người học tham gia


16
chương trình ĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng tại Học viện Ngân hàng.
Qua phân tích thực trạng từ QL hoạt động ĐT trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, công tác tuyển sinh đầu vào
đến cơ sở vật chất phục vụ ĐT, đội ngũ giảng viên, hoạt động đánh
giá kết quả học tập cùng những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến
công tác QLĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
tại Học viện Ngân hàng, có thể nói công tác QLĐT trình độ thạc sĩ
của Học viện Ngân hàng trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, tạo
được chuyển biến tích cực trong hoạt động ĐT. Tuy nhiên, trước yêu
cầu ngày càng cao của ĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng đòi hỏi Học viện Ngân hàng phải có những đột phá trong
công tác QL, tìm ra được những biện pháp hữu hiệu để nâng cao
CLĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học
viện Ngân hàng trong giai đoạn sắp tới.


17
Chương 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tác đảm bảo tính hệ thống
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Một số biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản lý
đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại
Học viện Ngân hàng
3.2.2. Tổ chức quy trình tuyển sinh khoa học, phù hợp với
điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh
cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
3.2.3. Quản lý việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo
theo hướng chuẩn hóa quốc tế
3.2.4. Quản lý thực hiện đánh giá kết quả học tập của học viên
theo hướng kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá kết quả
3.2.5. Đổi mới công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
giảng viên theo quy trình chuẩn hóa quốc tế


18
3.2.6. Tăng cường quản lý đầu tư cơ sở vật chất và phương
tiện, thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào
tạo
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các
biện pháp đề xuất
3.4.1. Các vấn đề chung
Số lượng CBQL và GV tham gia khảo sát: 40 người
Nguyên tắc đánh giá và cho điểm:
- Khảo nghiệm tính cần thiết có 3 mức đánh giá: Rất cần thiết,
cần thiết và không cần thiết với mức điểm tương ứng lần lượt là 3
điểm, 2 điểm và 1 điểm.
- Khảo nghiệm tính khả thi có 3 mức đánh giá: Rất khả thi, khả
thi và không khả thi với mức điểm tương ứng lần lượt là 3 điểm, 2
điểm và 1 điểm.
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết của các biện
pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng
3.4.3. Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp
quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng tại Học viện Ngân hàng
3.4.4. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các
biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính
– Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng


19
Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp

TT

Biện pháp quản lý

Tính cần

Tính khả

Hiệu

thiết

thi

số

Xi

Yi

(d = Xi
- Yi)

Nâng cao nhận thức về tầm quan
1

trọng của QLĐT trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân

2,83

2

2,80

3

-1

2,78

4

2,85

2

2

2,90

1

2,90

1

0

2,70

5

2,65

5

0

2,80

3

2,73

4

-1

hàng tại Học viện Ngân hàng

Tổ chức quy trình tuyển sinh
khoa học, phù hợp với điều kiện
2

thực tiễn nhằm nâng cao chất
lượng công tác tuyển sinh cao
học chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng
Quản lý việc xây dựng nội dung,

3

chương trình ĐT theo hướng chuẩn
hóa quốc tế

Quản lý thực hiện đánh giá kết quả
4

học tập của học viên theo hướng
kết hợp giữa đánh giá quá trình và
đánh giá kết quả
Đổi mới công tác quản lý, đào tạo

5

bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo
quy trình chuẩn hóa quốc tế


20
Tăng cường quản lý đầu tư cơ sở vật
6

chất và phương tiện, thiết bị giảng
dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất

2,68

6

2,60

6

0

lượng đào tạo

3

2.832.802.782.852.902.90
2.702.652.802.732.682.60

2.5
2
Tính cần thiết

1.5

Tính khả thi

1

0.5
0
BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6

Biểu đồ 3.1. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi
của các biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài
chính – Ngân hàng
Từ biểu đồ trên cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự tương quan
giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.


21
Kết luận chương 3
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và từ thực tiễn khảo sát, tác giả
đã đề xuất 6 biện pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành
Tài chính – Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ
thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng.
- Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
QLĐT trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học
viện Ngân hàng.
- Biện pháp 2: Tổ chức quy trình tuyển sinh khoa học, phù hợp
với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh
cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Biện pháp 3: Quản lý việc xây dựng nội dung, chương trình
ĐT theo hướng chuẩn hóa quốc tế.
- Biện pháp 4: Quản lý thực hiện đánh giá kết quả học tập của
học viên theo hướng kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá kết
quả.
- Biện pháp 5: Đổi mới công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ giảng viên theo quy trình chuẩn hóa quốc tế.
- Biện pháp 6: Tăng cường quản lý đầu tư cơ sở vật chất và
phương tiện, thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng
đào tạo.
Các biện pháp được đề xuất trong luận văn đã tập trung khắc
phục được những tồn tại và phát huy những mặt tích cực trong công
tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng tại Học viện Ngân hàng. Qua khảo nghiệm tính cần thiết và tính
khả thi của các biện pháp đề xuất có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ
giữa các biện pháp, đảm bảo được tính hiệu quả khi thực hiện.


22
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Nâng cao chất lượng ĐT trong hệ thống các trường đại học nói
chung và tại Học viện Ngân hàng nói riêng là nhu cầu tất yếu, khách
quan trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh
tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước giai đoạn
đổi mới và hội nhập với thế giới.
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn, tác giả xin
đưa ra một số kết luận sau:
- Luận văn đã làm sáng tỏ khái niệm quản lý, đào tạo, đào tạo
trình độ thạc sĩ và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ; nghiên cứu và xác
định rõ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao trong ngành Ngân
hàng.
- Luận văn cũng làm sáng tỏ nội dung quản lý đào tạo trình độ
thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng bao
gồm nhiều vấn đề như quản lý công tác tuyển sinh, quản lý nội dung và
chương trình đào tạo, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập, quản
lý đội ngũ giảng viên, quản lý cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo.
Thông qua quá trình khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản
lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học
viện Ngân hàng, tác giả đã làm rõ được những điểm tích cực cũng như
những tồn tại trong công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ. Thực tế cho
thấy, công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính –
Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng cho đến nay đã đạt được rất nhiều
thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, từ kết quả khảo sát cho thấy công tác


23
quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
vẫn còn một số bất cập như chưa tạo ra một quy trình thống nhất trong
việc quản lý đào tạo, chưa có sự đồng bộ trong các biện pháp quản lý,
chưa có sự nhất quán trong việc xây dựng kế hoạch, phương pháp đào
tạo chưa đổi mới kịp thời để thích ứng với nhu cầu xã hội, việc biên soạn
tài liệu giáo trình phục vụ quá trình đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu,
cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo còn nhiều hạn chế,…
Trên cơ sở lý luận về quản lý đào tạo, từ kết quả khảo sát thực
trạng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng tại Học viện Ngân hàng trong những năm gần đây, tác giả đã đề
xuất 6 biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Đồng thời tác giả
cũng đã tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp đề xuất, làm rõ mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi
của các biện pháp, qua đó đảm bảo tính hiệu quả khi thực hiện đồng bộ 6
biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên
ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, quy định, quy chế liên
quan đến công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ.
- Tạo điều kiện để mở rộng quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng nhằm góp
phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội.


24
- Có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao đối với các trường đại học trong
công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo.
2.2. Đối với Học viện Ngân hàng
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội
ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và học viên về công tác quản lý đào tạo
trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân
hàng. Xác định đây là nhiệm vụ chung trong toàn thể đội ngũ cán bộ
công nhân viên của Học viện Ngân hàng, do đó cần có sự phối hợp của
tất cả các đơn vị tại Học viện Ngân hàng.
- Cần có sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân
hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo.
- Có cơ chế chính sách hợp lý trong việc thu hút người tài, khuyến
khích đội ngũ cán bộ QLGD có năng lực, tâm huyết với nghề gắn bó lâu
dài với Học viện Ngân hàng. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số
lượng, đảm bảo về chất lượng phục vụ công tác đào tạo trình độ thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào
tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ngày càng hiện
đại, đáp ứng nhu cầu xã hội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x