Tải bản đầy đủ

Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận thanh xuân thành phố hà nội giai đoạn 2016 2020 (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
**********************

TRẦN MINH THỦY

PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
QUẬN THANH XUÂN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2016-2020
Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Mã số: 60.14.01.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2016

1


Công trình được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng

Phản biện 1:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Phản biện 2:..........................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ
Họp tại Học viện Quản lý giáo dục
Vào hồi..........giờ........ngày.........tháng.........năm 2016

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
Thư viện Học viện Quản lý giáo dục

2


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đội ngũ giáo viên là yếu tố nòng cốt quyết định chất lượng giáo dục
đào tạo. Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
thì vai trò của người giáo viên càng quan trọng. Nâng cao chất lượng giáo
viên là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Trong những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư mọi mặt của các cấp
lãnh đạo Đảng và chính quyền Quận Thanh Xuân với sự phấn đấu bền bỉ,
liên tục của các thầy giáo, học sinh, các trường THCS quận Thanh Xuân đã
từng bước trưởng thành và ngày một vững mạnh. Các nhà trường đã có những
chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hoá và nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên bên cạnh
những thành quả đã đạt được, đội ngũ GV của các nhà trường còn nhiều bất cập,
chưa đáp ứng kịp với những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về việc đào tạo
nguồn nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội . Các trường THCS
quận Thanh Xuân đang rất cần những biện pháp về xây dựng và phát triển
đội ngũ giáo viên, một nhân tố quyết định cho sự phát triển của nhà trường.
Đó chính là lý do lựa chọn đề tài: " Phát triển đội ngũ giáo viên trung học


cơ sở trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020" làm hướng nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hoá những cơ sở lý luận có liên quan và phân tích
thực trạng đội ngũ giáo viên cấp THCS quận Thanh Xuân hiện nay để đề
xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS quận
Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
các trường THCS Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao
chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của Quận.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên
cấp THCS.
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
4. Giả thuyết khoa học

3


Nếu có các biện pháp phát triển hợp lý, phù hợp với thực tế của quận thì
đội ngũ giáo viên cấp THCS sẽ đầy đủ về số lượng, đồng bộ vê cơ cấu và nâng
cao chất lượng giảng dạy đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện của các trường THCS trên địa bàn quận trong giai
đoạn tới.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu trên cơ sở lý luận và phát triển đội ngũ giáo viên các
trường Trung học cơ sở.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên các
trường THCS quận Thanh Xuân.
5.3. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS
quận Thanh Xuân trong giai đoạn 2016-2020.
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS công lập theo tiếp cận
nguồn nhân lực
6.2. Giới hạn địa bàn và thời gian nghiên cứu
Giới hạn địa bàn nghiên cứu 10 trường THCS công lập trên địa bàn quận
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Tiến hành sưu tầm các văn kiện, tài liệu lý luận, sách, báo, tạp chí, nguồn
Internet… các công trình liên quan đến quản lý giáo dục, quản lý phát triển đội
ngũ giáo viên. Từ đó, tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các
vấn đề được nghiên cứu làm cơ sở lý luận cho các nội dung nghiên cứu.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
Tiến hành xây dựng bộ phiếu hỏi dành cho đối tượng là CBQL, giáo viên
nhằm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích và đánh giá
thực trạng vấn đề nghiên cứu.
7.2.2. Phương pháp chuyên gia.
Tiến hành xin ý kiến của các chuyên gia trong nghiên cứu cơ sở lý luận,
xây dựng bộ phiếu khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp phát triển, nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên các trường Trung học Cơ sở Quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
4


7.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ
Vận dụng phương pháp thống kê toán học: Các số liệu đã điều tra được xử
lý bằng hệ thống phần mềm Microsoft Excel, nhằm xác định các tham số đặc
trưng mang tính khách quan.
Phương pháp lưu trữ đề tài bằng bản mềm dữ liệu số và văn bản.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận kiến nghị, đề tài có cấu trúc gồm ba chương
sau:
Chương 1: Cơ sở lí luận phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS
Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Chương 3: Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các
trường THCS quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1.

Sơ lược nghiên cứu vấn đề

1.2. Các khái niệm liên quan đến nội dung nghiên cứu
1.2.1. Quản lí giáo dục
Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch
hợp quy luật của chủ thể quản lý (hệ giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo
đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng thực hiện được các tính chất của nhà
trường XHCN Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học và giáo dục thế
hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến tới trạng thái mới về chất.
1.2.2. Đội ngũ giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên
a, Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, họ nắm
vững tri thức và hiểu biết dạy học và giáo dục như thế nào và có khả năng cống
hiến toàn bộ sức lực và tài năng của họ đối với giáo dục.
- Đội ngũ giáo viên THCS: Là những người làm công tác giảng dạy - giáo
dục trong trường THCS, có cùng một nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học sinh của
trường giúp các em hình thành và phát triển nhân cách để sau khi tốt nghiệp các
em có đủ trình độ văn hoá tiếp tục học lên bậc trung học phổ thông, đồng thời
5


giúp các em chọn đúng hướng đi phù hợp với năng lực sở trường và hoàn cảnh
của mình.
b, Phát triển đội ngũ giáo viên
Phát triển đội ngũ giáo viên là phát triển nguồn nhân lực trong ngành giáo
dục. Phát triển đội ngũ GV phản ánh sự tăng trưởng, sự biến đổi về cơ cấu, sự
cải thiện về chất lượng, sự thích nghi với các thành tố trong hệ thống giáo dục.
Theo quan điểm quản lý nguồn nhân lực, quản lý phát triển đội ngũ GV không
phải bắt đầu từ đào tạo mới, mà kể từ lúc kế hoạch hóa nguồn nhân lực, khai
thác và tạo nguồn, bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng và bổ nhiệm, miễn nhiệm
cho đến đào tạo lại và phát triển trong chính thực tiễn giảng dạy của GV theo
những yêu cầu ngày càng mới của nghề nghiệp. Như vậy phát triển đội ngũ GV
bao gồm: Quy mô và số lượng đội ngũ; cơ cấu và chất lượng đội ngũ.
1.2.3 Chuẩn nghề nghiệp
Theo Từ điển Tiếng Việt: “Chuẩn là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu,
để hướng theo đó mà làm cho đúng” [ 23,tr 181]
1.2.4. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS là hệ thống các yêu cầu cơ bản về
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên
THCS cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục THCS. [2,tr 1]
1.2.5. Biện pháp quản lý
Biện pháp quản lý là hệ thống các cách tổ chức, điều khiển hoạt động của
một nhóm (hay nhiều nhóm xã hội) cùng nhau thực hiện những mục đích và
nhiệm vụ chung.
1.3. Trường THCS và đội ngũ giáo viên THCS
1.3.1. Trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân
a. Đặc điểm cấp học THCS
Về mục tiêu: Giúp học sinh củng cố và phát triển kết quả của giáo dục
tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ
thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề
hoặc đi vào cuộc sống lao động sản xuất sau này.
Về nội dung của giáo dục THCS:
Điều 28, Luật giáo dục năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, quy định
về nội dung của giáo dục THCS là: “Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển
những nội dung đã học ở bậc tiểu học, đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết
phổ thông cơ bản về tiếng việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học
xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, có những hiểu biết cần
thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.” [20, tr. 22].
Về phương pháp giáo dục THCS
6


Giáo dục THCS là một bậc học trong giáo dục phổ thông nên phương pháp
giáo dục THCS không thể tách rời với phương pháp giáo dục phổ thông nói chung.
Điều 28, Luật giáo dục năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định:
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,
sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng
phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động
đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.” [20; tr. 22].
Về nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.
Tổ chức hướng nghiệp và tham gia các hoạt động hướng nghiệp chuẩn bị nghề
cho học sinh. Tổ chức cho thầy cô giáo và học sinh tham gia các hoạt động văn
hóa, thể thao, phổ biến khoa học, bảo vệ môi trường, vận động nhân dân, các tổ
chức cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tham gia thực hiện
mục tiêu giáo dục. Quan tâm giáo dục toàn diện nhằm hình thành và phát triển ở
học sinh nhân cách XHCN, chuẩn bị đội ngũ lao động và chiến sĩ trẻ sẵn sàng
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp
phần chuẩn bị đào tạo nhân tài, tạo nguồn cho THPT, trung cấp chuyên nghiệp
và đào tạo nghề.
b. Vị trí của trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân
Vị trí của trường THCS: Trường THCS nằm trong hệ thống giáo dục quốc
dân, là một bộ phận trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cấp THCS được xem là
cầu nối giữa cấp tiểu học và THPT. Học sinh THCS có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi.
c. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường THCS
Nhiệm vụ, quyền hạn trong trường trung học thực hiện tại Điều 3, Điều lệ
trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28
tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT.
1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ giáo viên trường THCS
a. Nhiệm vụ của giáo viên trường THCS bao gồm: Nhiệm vụ của giáo
viên bộ môn; Giáo viên chủ nhiệm; Giáo viên thỉnh giảng; Giáo viên làm công
tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh….
b. Quyền của giáo viên giáo viên trường THCS
1.3.3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên là mức độ và yêu cầu về phẩm chất và năng
lực sư phạm của người giáo viên đáp ứng với từng giai đoạn phát triển giáo dục.
Năng lực giáo viên được phát triển trong suốt quá trình hình thành nghề theo
chuẩn nghề nghiệp.
1.3.4. Phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp
Phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp là phát triển
đội ngũ giáo viên THCS đạt chuẩn về trình độ và các chuẩn về phẩm chất và
năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học THCS.
7


1.4. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS theo quan điểm
phát triển nguồn nhân lực.
1.4.1. Quy hoạch đội ngũ giáo viên
Quy hoạch đội ngũ giáo viên là việc cấp có thẩm quyền thực hiện một quy
trình, thủ tục lựa chọn, sắp xếp những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản
theo một quy định nào đó vào danh sách dự kiến sẽ tuyển dụng. Quy hoạch đội
ngũ giáo viên có mục đích chủ động tạo nguồn giáo viên cho công việc của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, mà tổ chức dự kiến.
1.4.2. Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên
Công tác Tuyển dụng đội ngũ giáo viên THCS cần xem xét, đánh giá, cân
nhắc kỹ lưỡng, lấy mục tiêu tuyển dụng để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục. Tuyển
dụng đội ngũ giáo viên THCS là việc làm diễn ra thường xuyên theo kế hoạch
của công tác nhân sự nhưng phải được tổ chức thực hiện minh bạch, công khai,
dân chủ, đúng quy trình, hợp lý hợp tình, theo đúng quy định của ngành và của
pháp luật. Hình thức xét tuyển: thực hiện theo mục 3, chương II, Nghị định
29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản
lý viên chức.
1.4.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
a. Đào tạo đội ngũ giáo viên
Hiện nay đào tạo giáo viên mới thường do các trường Sư phạm đảm
trách. Vì thế các nhà quản lý địa phương cần có sự liên kết với các trường để
“đặt hàng” phù hợp với yêu cầu thực tế.
b. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:
Bồi dưỡng ĐNGV là cách thức tốt nhất để khai thác mọi tiềm năng và
phát huy nội lực của đội ngũ giáo viên trong các nhà trường và cũng là động lực
mạnh mẽ nhất trong quá trình tự hoàn thiện của bản thân để nâng cao tiềm lực
của người thầy.
1.4.4. Tạo điều kiện, môi trường để phát triển đội ngũ giáo viên
Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với ĐNGV là điều kiện cần để động
viên, khuyến khích giáo viên gắn bó với nhà trường, cống hiến hết mình trong
công tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
1.4.5. Chính sách chế độ đối với GV
Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, quản lý, Đảng và Nhà nước đã ban
hành nhiều chính sách về giáo dục và đào tạo. Trong những năm gần đây, Quốc
hội, Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, văn
bản về chế độ chính sách đối với GV. Đội ngũ GV có điều kiện thuận lợi khi
chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS
8


1.5.1. Yếu tố khách quan
Sự hội nhập của nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi
hỏi GD&ĐT nước nhà phải có những thay đổi cho phù hợp với trình độ đào
tạo, nội dung chương trình giáo dục quốc tế. Quá trình giao lưu hội nhập đặt
ra yêu cầu cho đội ngũ giáo viên THCS phải tiếp cận học nâng cao trình độ
chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, học hỏi những kinh nghiệm hoạt động dạy
học và giáo dục hiện đại, khoa học, có hiệu quả đồng thời phải có định hướng
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đây là những thử thách đòi hỏi sự rèn luyện
bản lĩnh nghề nghiệp, tính sáng tạo không ngừng của đội ngũ giáo viên THCS
.
1.5.2 . Yếu tố chủ quan
Đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng GD&ĐT có vai trò rất quan trọng đối
với chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.
1.6. Các yêu cầu đối với Phòng GD&ĐT trong quản lý phát triển đội ngũ
giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay
1.6.1. Đáp ứng yêu cầu về số lượng: Đủ về số lượng
1.6.2. Đồng bộ về cơ cấu (độ tuổi, giới tính, chuyên môn, trình độ đào tạo)
1.6.3. Nâng cao chất lượng đạo đức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp thiết và thường
xuyên được thể hiện trên các lĩnh vực: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;
Trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phát triển nghề
nghiệp.
Kết luận chương 1
Qua chương 1, tác giả đã phân tích cụ thể một số khái niệm chủ yếu được
sử dụng trong đề tài nghiên cứu, trong đó có các khái niệm: quản lý; QLGD;
phát triển; giáo viên; đội ngũ giáo viên; phát triển đội ngũ giáo viên...Khẳng
định vị trí tầm quan trọng của cấp THCS và đội ngũ GVTHCS trong hệ thống
giáo dục quốc dân, mục tiêu và nội dung của giáo dục THCS trong chiến lược
phát triển giáo dục nói chung; vai trò cấp học trong phát triển KT-XH.

CHƯƠNG 2

9


THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG
HỌC CƠ SỞ QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của quận Thanh Xuân
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
Quận Thanh Xuân là một quận nội thành nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam
thành phố Hà Nội, được thành lập theo Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ
và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Với diện tích 908,3 ha có 11
phường với 279.315 người và 67.088 hộ.
2.1.2. Kinh tế - xã hội
Qua 20 năm thành lập Quận, 30 năm đổi mới của Đảng, Nhà nước và
Chính phủ với sợ nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị các doanh nghiệp
trong và ngoài nhà nước, nên kinh tế của quận Thanh Xuân liên tục tăng trưởng,
sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16,4 %/năm (tăng 2,2 so với chỉ tiêu Địa
hội Đảng bộ Quận lần thứ IV đề ra), giá trị thương mại dịch vụ tăng 14%/năm
(tăng 2,3 so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV đề ra).
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận đã được Chủ tịch nước tặng
Huân chương Lao động hạng nhất(2011) và nhiều cờ , bằng khen, giấy khen của
các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Thành phố đến Trung ương. Ngày 28/12/2016,
UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và vinh
dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
2.2. Tình hình phát triển giáo dục THCS của quận Thanh Xuân
2.2.1. Về quy mô trường, lớp
Bảng 2.1: Quy mô giáo dục THCS công lập giai đoạn 2011 - 2016
20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Số trường
Số lớp

10
172

10
175

10
181

10
206

10
219

Số học sinh

6438

STT

Các chỉ số

1
2
3

6511
7008
8433
9188
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)

2.2.2. Chất lượng giáo dục học sinh THCS của quận
a. Hạnh kiểm
Bảng 2.2: Xếp loại Hạnh kiểm học sinh THCS giai đoạn 2011 - 2016
Xếp
loại
Tốt
Khá
TB
Yếu

2011-2012
TS
%
6108 94,8
221
3,4
109
1,8
0
0

2012-2013
TS
%
6212 95,4
224
3,4
75
1,2
0
0

2013-2014
TS
%
6720 95,8
280
4,0
8
0,2
0
0
10

2014-2015
TS
%
8172 96,9
245
2,9
16
0,2
0
0

2015-2016
TS
%
9005 98,0
171
1,9
12
0,1
0
0


Tổng

6438

6511

7008

8433
9188
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)

b. Học lực:
Bảng 2.3: Xếp loại Học lực học sinh THCS giai đoạn 2011-2016
Xếp 2011-2012
2012-2013 2013-2014 2014-2015
2015-2016
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
loại
Giỏi 3946 61,3 4001 61,4 4495 64,1 5192 61,2 6055 65,9
Khá 1908 29,6 1912 29,4 1931 27,5 2635 31,2 2480 27,0
TB
545
8,4 562
8,3 581 8,2 572
6,8 612
6,7
Yếu
35
0,6
32
0,5
23 0,19
32
0,4
40 0,39
Kém
4
0,02
4
0,02
2
0,01
2
0,01
1
0,01
Tổng 6438
6511
7008
8433
9188
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
Nhận xét chung về giáo dục THCS
Giáo dục THCS quận Thanh Xuân trong nhiều năm qua đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, đội
ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2.2.3. Cơ cấu đội ngũ GV
a. Về số lượng
Bảng 2.4: Thống kê số lượng giáo viên THCS
Tổng số giáo viên
Năm học

Số
trường

Số
lớp

CBQL GV

Tổng biên chế GV
theo định biên (1.9 Số GV
giáo viên/lớp + thiếu
CBQL)
(-)
Thừa
Tổng
lệ CB
(+)
GV

Tỉ
GV/lớp

QL

số

2011-2012

10

172

22

329

1,91

22

329

351

(-)

2012-2013

10

175

22

343

1,96

22

343

365

(-)

2013-2014
2014-2015
2015-2016

10
10
10

181
206
219

22
23
23

344
391
416

1,6
22 344 366
Đủ
1,9
23 391 414
Đủ
1,9
23 416 439
Đủ
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
Bảng 2.5: Cơ cấu giáo viên THCS theo nhóm bộ môn
Số lượng CBQL
Chia ra theo nhóm bộ môn
và GV
GV
Năm học Số lớp
GV
GV
GV
CBQL
GV
Môn
KHTN KHXH NN
khác
11


2011-2012

172

22

329

142

137

24

26

2012-2013

175

22

343

148

138

25

32

2013-2014

181

22

344

143

138

30

33

2014-2015

206

23

391

159

162

34

36

2015-2016

219

23

416

172

170

36

38

(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
b. Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS
Bảng 2.6. Trình độ đào tạo ĐNGV THCS công lập
Thạc sĩ

Năm học

Tổng
số

2011-2012

329

25

2012-2013

343

2013-2014

%

Cao đẳng
SL

%

Trung cấp

SL

%

7,6

179

54,4

125

38,0

0

38

11,1

197

57,4

108

31,5

0

344

41

11,9

195

56,7

108

31,4

0

2014-2015

391

48

12,4

257

65,7

86

21,9

0

2015-2016

416

54

12,9

Năm học

SL

Đại học

SL

%

284 68,3
78
18,8
0
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
Bảng 2.7. Kết quả xếp loại chuyên môn GV THCS

Đạt
Tổng
&
số
trên
Tốt %
GV
chuẩn

Phân loại
Khá %

TB

%

Kém

2011-2012

329

204

165 50,2

153

46,5

11

3,3

0

2012-2013

343

235

172 50,1

163

47,5

8

2,3

0

2013-2014

344

236

186 54,1

146

42,4

12

3,5

0

2014-2015

391

305

221 56,5

160

40,9

10

2,6

0

2015-2016

416

338

245 58,9

%

165 39,7
6
1,5
0
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
c. Kết quả đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp
Bảng 2.8. Kết quả xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp
Đạt
Tổng
Phân loại
&
Năm học số
Xuất
trên
%
Khá %
TB
%
Kém %
GV
chuẩn sắc
2011-2012 329
204
165 50,2 153 46,5
11
3,3
0
12


2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

343
344
391
416

235
236
305
338

172
186
221
245

50,1
54,1
56,5
58,9

163 47,5
8
2,3
0
146 42,4
12
3,5
0
160 40,9
10
2,6
0
165 39,7
6
1,5
0
(Nguồn: PGD&ĐT quận Thanh Xuân)
Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ cho ta thấy quận Thanh Xuân đã thực
hiện tốt Chỉ thị 35 của Thành ủy và Kế hoạch 111 của UBND Thành phố về xây
dựng, nâng cấp chất lượng đội ngũ nhà giáo. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về
số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Thực hiện tốt công
tác đào tạo bồi dưỡng gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh
giá, tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực trong nhà trường cho CBQL và
giáo viên.
2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS quận Thanh
Xuân thành phố Hà Nội
Qua kết quả khảo sát cho thấy tình hình đội ngũ GV THCS trong các
trường công lập quận Thanh Xuân, ta thấy: Giáo viên trong toàn quận đảm bảo tỉ
lệ 1.9 GV/lớp theo đúng quy định, tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên
chuẩn cao, chất lượng giáo viên xếp loại tốt về chuyên môn ngày càng cao. Tuy
nhiên số lượng giáo viên chưa đồng đều ở các bộ môn (môn thừa, môn thiếu);
Một bộ phận GV cao tuổi còn hạn chế trong việc thực hiện đổi mới phương pháp
dạy học, đặc biệt do sự phát triển của xã hội. Nhưng một trong những nguyên
nhân chính là do việc xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên THCS ở quận
Thanh Xuân chưa thực hiện thường xuyên và phù hợp, công tác đào tạo bồi
dưỡng GV THCS hiệu quả chưa cao.
2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS quận Thanh
Xuân thành phố Hà Nội
2.3.1. Thực trạng quy hoạch, phát triển đội ngũ GV các trường THCS
Qua kết quả khảo sát cho thấy thực trạng xây dựng quy hoạch, phát triển
đội ngũ giáo viên THCS ở quận Thanh Xuân đã đã có sự phối hợp khá chặt chẽ
giữa phòng GD&ĐT và phòng Nội vụ. Việc xây dựng quy hoạch, phát triển
ĐNGV trên cơ sở duyệt kế hoạch phát triển về quy mô trường lớp. Tuy nhiên
phòng GD&ĐT, các trường THCS chưa có sự chủ động và còn nhiều lúng túng.
trong việc lập quy hoạch, phát triển ĐNGV THCS.
13


2.3.2. Công tác tuyển chọn, bố trí sử dụng, luân chuyển đội ngũ giáo viên
các trường THCS
Qua kết quả khảo sát cho thấy thực trạng công tác tuyển chọn, bố trí sử
dụng, luân chuyển đội ngũ giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận
Thanh Xuân đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định. Quy trình thực hiện tuyển
dụng nghiêm túc, công khai. Kết quả tuyển dụng về cơ bản đã đáp ứng cả về
số lượng và chất lượng GV. Tuy nhiên phương thức tuyển dụng do Thành phố
Hà Nội quy định hằng năm có sự thay đổi về tiêu chí cũng như phương thức
tuyển dụng, điều đó dẫn đến chất lượng GV được tuyển dụng chưa thật sự
đồng đều.
2.3.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THCS
Qua kết quả khảo sát cho thấy công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên
THCS trong những năm qua được thực hiện khá tốt. Trình độ và năng lực của
ĐNGV được nâng lên đáng kể đảm bảo kiến thức để thực hiện tốt các biện pháp
đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên phòng GD&ĐT chưa có kế
hoạch chiến lược cho công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, chưa có dự báo nhu
cầu đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, toàn diện.
2.3.4. Thực trạng điều kiện và môi trường làm việc của GV
Qua kết quả khảo sát cho thấy môi trường làm việc của ĐNGV quan trọng
nhất đó là xây dựng được một bầu không khí dân chủ cởi mở. Trong năm qua
các trường đã thực hiện khá tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỉ cương - Tình
thương - Trách nhiệm". Các mối quan hệ giữa đồng nghiệp, giữa BGH với giáo
viên, nhân viên nhà trường với các tổ chức xã hội khác trong địa phương luôn
được chú trọng, tạo được sự ổn định, đoàn kết thống nhất cao trong các nhà
trường.Công tác đầu tư cơ sở vật chất trường học được UBND quận quan tâm,
trên cơ sở Đề án Phát triển GD&ĐT quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020.
Tuy nhiên ở một vài trường vẫn còn hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, sự mất
đoàn kết xảy ra giữa giáo viên với giáo viên, giữa CBQL với giáo viên và đôi
khi xảy ra cả ở ngay đội ngũ CBQL.
14


2.3.5. Thực trạng chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên trường THCS
Qua kết quả khảo sát cho thấy UBND quận đã thực hiện tốt các chế độ
của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên các trường THCS. Các chế độ
lương, phụ cấp, tiền thưởng của giáo viên được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tuy
nhiên chưa có chính sách đãi ngộ để thu hút sinh viên giỏi, giáo viên giỏi về
công tác tại địa phương; chưa có chính sách ưu đãi thỏa đáng để tạo động lực
phấn đấu cho giáo viên, chưa huy động được các nguồn lực để thực hiện đãi ngộ
cho giáo viên.
2.3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ GV các trường THCS
Quận Thanh Xuân
Qua kết quả khảo sát cho thấy đối với quận Thanh Xuân người trực tiếp
sử dụng lao động được tham gia vào tuyển chọn đội ngũ đối với những người
chuyển công tác, công tác đầu tư cơ sở vật chất được quận quan tâm, đầu tư xây
dựng thêm trường mới, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Đối với cán bộ quản lý được qua các
lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, kỹ năng quản lý trước khi được
bổ nhiệm.Tuy nhiên trong công tác tuyển dụng, UBND thành phố Hà Nội đã có
văn bản chỉ đạo chung là những thí sinh có đủ bằng cấp sẽ được dự tuyển. Do
vậy khi những thí sinh đó đỗ, các nhà trường sẽ gặp những khó khăn đó là mặc
dù giỏi lý thuyết nhưng trình độ, chuyên môn còn hạn chế, đặc biệt là nói gọng
điều đó là một sự khó khăn trong phát triển đội ngũ giáo viên của quận Thanh
Xuân.
2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường
THCS quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
2.4.1. Ưu điểm
Năm học 2015-2016 ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân chủ động triển
khai thực hiện, đạt nhiều kết quả vượt bậc so với năm học trước, được Sở
GD&ĐT Hà Nội đánh giá, ghi nhận, được các bậc CMHS, nhân dân, các cơ
quan thông tấn báo chí ủng hộ và đánh giá cao, phòng GD&ĐT quận Thanh
15


Xuân thực hiện hoàn thành xuất sắc 16/16 chỉ tiêu thi đua năm học 2015-2016
của Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp xếp thứ 1/30 quận, huyện
và được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ “ Tập thể xuất sắc dẫn đầu trong
phong trào thi đua”
2.4.2. Hạn chế
Công tác quy hoạch: Đã xác định được mục tiêu phát triển đội ngũ đến
năm 2020 nhưng chưa cụ thể, chi tiết cho từng năm. Tiêu chuẩn giáo viên trong
diện quy hoạch đôi khi chưa cụ thể. Giải pháp thực hiện quy hoạch chưa tốt do
đó dẫn đến tình trạng thừa thiếu nhân lực cục bộ của một số bộ môn tại một số
trường. Công tác điều động, luân chuyển chưa thực hiện triệt để, điều động chủ
yếu theo nguyện vọng của giáo viên, quận chưa có kế hoạch chiến lược về công
tác điều động luân chuyển giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo
viên giữa các trường, vẫn có tình trạng nhiều giáo viên công tác ở một trường đã
quá lâu
2.4.3. Nguyên nhân
Phân cấp trong phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS chưa thật tốt;
việc phân nhiệm và phối hợp trong quản lý giữa các chủ thể quản lý còn chưa
bám sát theo quy định Nghị định số 115/2010/NĐ-CP
Công tác đánh giá giáo viên các trường THCS chưa bám sát yêu cầu đổi
mới giáo dục nói chung, đổi mới nhà trường nói riêng.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, ngân
sách giao cho hoạt động ở các trường quá ít, không có ngân sách riêng cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị. Nhiều giáo viên tuổi cao ngại đi đào tạo, bồi
dưỡng...ảnh hưởng đến công tác chuyên môn ở trường. Công tác thực hiện chính
sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật: Phòng GD&ĐT, Ban thi đua khen thưởng của
huyện chưa tham mưu tích cực việc xây dựng chích sánh đãi ngộ, khen thưởng
riêng cho giáo viên trường học còn bất cập so với yêu cầu phát triển giáo dục, nhà
trường nói chung và phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường nói riêng.

16


Kết luận chương 2
Qua kết quả khảo sát cho thấy UBND quận, Phòng GD&ĐT quận đã chỉ đạo
các trường THCS thực hiện một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo
viên và đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng cũng chưa đáp ứng được
yêu cầu thực tế hiện nay, nhất là trong những năm tới để xây dựng được một
ĐNGV THCS đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì việc tìm
kiếm biện pháp xây dựng phát triển ĐNGV là rất cần thiết.

CHƯƠNG 3

17


BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống
3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển
3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả
3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ GVTHCS quận Thanh Xuân, thành phố
Hà Nội
3.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THCS quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội theo qui định
a. Mục tiêu
Dự báo, hoạch định số lượng, cơ cấu giáo viên, quy mô học sinh THCS
quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020 để có cơ sở khoa học cho việc xây dựng
kế hoạch tuyển dụng GV về số lượng, chất lượng, cơ cấu chuyên môn.
b. Nội dung và cách tiến hành
Để lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GVTHCS trong thời gian tới,
đảm bảo tính chính xác, tính khả thi cao, cần phải dự báo được dự báo quy mô về
số lượng học sinh, số lớp theo từng năm, từ đó có thể dự báo được số lượng GV
theo tỷ lệ GV/ lớp.
c. Điều kiện thực hiện
Các trường THCS lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GV trong
giai đoạn 2016-2020,
3.2.2. Đổi mới phương thức, tham mưu, tuyển chọn giáo viên đáp ứng yêu
cầu nguồn nhân lực
a. Mục tiêu
Nhằm bổ sung, tuyển chọn GV để đảm bảo đủ số lượng GV theo định
mức, đảm bảo hợp lý về cơ cấu các bộ môn và từng bước nâng cao vững chắc
chất lượng đội ngũ. Khắc phục tình trạng thiếu hụt GV dạy những môn đặc thù
của quận Thanh Xuân còn thiếu do chuyển công tác, nghỉ hưu....
b. Nội dung và cách tiến hành
Việc tuyển dụng GV cần thực hiện đồng bộ hoá từ khâu xác định chỉ tiêu,
bộ môn tuyển dụng, đối tượng tuyển dụng, hình thức tuyển dụng trên cơ sở quy
hoạch, kế hoạch tuyển dụng hằng năm.
c. Điều kiện thực hiện

18


Để thực hiện nội dung trên cần đảm bảo các điều kiện sau: Có sự phối
hợp chặt chẽ giữa hiệu trưởng các trường THCS, Phòng GD&ĐT và Phòng Nội
vụ, tuyển chọn đúng qui trình, qui định, khách quan, công bằng.
3.2.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn,
nghiệp vụ đội ngũ GV
a. Mục tiêu
Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ GV, trọng tâm là nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học, giáo dục và đạo đức tác
phong theo Chuẩn nghề nghiệp.
b. Nội dung và cách tiến hành
Trên cơ sở đánh giá, phân loại GV hàng năm, gắn kế hoạch công tác đào
tạo bồi dưỡng với công tác quy hoạch. Phòng GD&ĐT, các trường xây dựng kế
hoạch đào tạo bồi dưỡng GV xác định rõ nội dung đào tạo, bồi dưỡng; hình thức
đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và theo chu kỳ.
c. Điều kiện thực hiện
Để thực hiện tốt các nội dung trên cần chú trọng các vấn đề sau: Có sự
phối hợp chặt chẽ giữa các cấp QLGD với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng GV đảm
bảo chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng.
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp
a. Mục tiêu
Đánh giá đúng thực chất, khách quan chất lượng đội ngũ giáo viên. Thông
qua việc đánh giá, xếp loại đội ngũ giáo viên theo các tiêu chuẩn, tiêu chí (theo
thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT) giúp GV thấy rõ được mình đang ở Chuẩn nào (hay chưa đạt Chuẩn),
từ đó có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng Chuẩn cao hơn.
b. Nội dung và cách thực hiện
Thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, hoạt động sư phạm của nhà
giáo theo thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT. Trọng tâm là kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy chế các kỳ thi, việc
thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT về chương trình giảng dạy, quản lý chặt chẽ
hoạt động dạy thêm, học thêm, thực hiện quy chế của nhà trường, đặc biệt là yêu
cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan môi
trường sư phạm, việc thực hiện mục tiêu Phổ cập Trung học và nghề và đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa.
c. Điều kiện thực hiện
Các trường triển khai kỹ lưỡng các văn bản về thanh tra, kiểm tra; đánh giá xếp
loại GV; đánh giá xếp loại công chức, viên chức; đánh giá xếp loại hiệu trưởng
19


theo Chuẩn Hiệu trưởng THCS, đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp GVTHCS
tới từng GV.
3.2.5. Xây dựng các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho GV
a) Mục tiêu
Xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển đội ngũ GV THCS quận Thanh Xuân.
b) Nội dung
Đảm bảo nguồn ngân sách cho việc phát triển đội ngũ theo định mức biên
chế 2 buổi/ngày. Căn cứ định biên GV theo thông tư liên tịch số: 35/2006/TTLTBGDĐT-BNV và thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, đến năm 2013, số giáo viên
THCS công lập trong biên chế. Ngoài ra còn một số GV hợp đồng do quận trả
lương và GV hợp đồng trường được trả lương bằng nguồn kinh phí ngoài ngân
sách do các nhà trường tự cân đối.
c) Cách tiến hành
Phòng GD&ĐT quận báo cáo về chế độ, chính sách của GV THCS và tờ
trình dự toán kinh phí theo các nội dung trên.
d) Điều kiện thực hiện
Phòng GD&ĐT quận phải tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc xây dựng cơ
chế, chính sách cho GV THCS.
Các giải pháp về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho phát
triển đội ngũ GV THCS quận Thanh Xuân phải thực sự xuất phát từ thực tiễn
đời sống, nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo GV.
3.3. Mối quan hệ của các nhóm biện pháp
Trên đây là các biện pháp cơ bản để phát triển đội ngũ GV THCS quận
Thanh Xuân trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói mỗi biện pháp có một ý nghĩa
khác nhau. Tuy nhiên sẽ kém hiệu quả nếu các biện pháp tách rời nhau trong quá
trình phát triển. Bởi vì các biện pháp này luôn có mối quan hệ biện chứng với
nhau, biện pháp này làm tiền đề thúc đẩy biện pháp kia và ngược lại. Từ đó tạo
nên sự thống nhất chặt chẽ và đem lại hiệu quả cao trong quá trình tổ chức thực
hiện.
3.4. Đánh giá mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp phát
triển ĐNGV các trường THCS quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội
3.4.1. Về tính cấp thiết của các biện pháp
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất
Tính cần thiết
ST
Rất cần
Không
Các biện pháp
Cần thiết Ít cần thiết
T
thiết
cần thiết
SL %
SL %
SL %
SL %
20


1

2

Xây dựng kế hoạch
phát triển đội ngũ
giáo viên THCS quận 160
Thanh Xuân theo qui
định
Đổi mới phương thức
tham mưu, tuyển chọn
120
giáo viên đáp ứng
nguồn nhân lực

100

0

75

30

0

0

0

0

0

18.7

10

6.3

Tăng cường hoạt
0
0
độngđào tạo, bồi
31.2
10
6.3
3 dưỡng nhằm nâng 100 62.5 50
cao trình độ chuyên
môn cho đội ngũ GV
Tăng cường kiểm tra,
31.2
10
6.3
4 đánh giá GV theo 100 62.5 50
0
0
chuẩn nghề nghiệp
Xây dựng các chính
0
0
sách khuyến khích,
100 62.5 50
31.2
10
6.3
5
động viên đội ngũ
GV
3.4.2. Về tính khả thi của các biện pháp
Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất
Tính khả thi
S
Các biện pháp phát Rất khả
Không
T
Khả thi
Ít khả thi
triển ĐNGV THCS thi
khả thi
T
SL %
SL
%
SL %
SL %
Xây dựng kế hoạch
phát triển đội ngũ
0
0
0
0
1 giáo viên THCS 160 100
quận Thanh Xuân
theo qui định
Đổi mới phương thức
tham mưu, tuyển
120
75
30
18.7
10
6.3
0
0
2
chọn giáo viên đáp
ứng nguồn nhân lực
100 62.5
50
31.2
10
6.3
0
0
3
Tăng
cường
hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng nhằm
nâng cao trình độ
21


chuyên môn cho đội
ngũ GV

4

5

Tăng cường kiểm
tra, đánh giá GV
100
theo chuẩn nghề
nghiệp
Xây dựng các chính
sách khuyến khích,
100
động viên đội ngũ
GV

62.5

50

31.2

10

6.3

0

0

62.5

50

31.2

10

6.3

0

0

Bảng 3.3. Tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện phát
triển đội ngũ giáo viên trường THCS.
Tính cấp thiết
Tính khả thi
ST
Thứ Điểm Thứ
Các biện pháp phát triển đội ngũ
Điểm TB
T
bậc
TB
bậc
giáo viên
Phổ biến và áp dụng chuẩn nghề
1 nghiệp trong công tác phát triển đội
2.39
6
2.57
5
ngũ giáo viên
Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội
2
2.83
1
2.78
2
ngũ GV.
Đổi mới phương thức tuyển chọn
3 giáo viên theo hướng khách quan,
2.54
4
2.51
6
công bằng
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng
4
2.78
2
2.81
1
cao trình độ đội ngũ giáo viên
Xây dựng các chính sách khuyến
5
2.48
5
2.63
4
khích, động viên đội ngũ GV
Điểm trung bình chung X
2.6
2.66
Qua kết quả khảo sát đã khẳng định mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các
biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội mà tác giả đã đề xuất là tương quan thuận và rất chặt chẽ.
Kết luận chương 3
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên và căn cứ vào
thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS, chúng tôi đã đề xuất 5 biện pháp
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS trên địa bàn
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2020 và tạo tiền đề bền
22


vững cho những năm tiếp theo. Các biện pháp tập trung giải quyết vấn đề về chỉ
rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND quận, phân rõ chức năng, nhiệm vụ và
thẩm quyền được phân cấp của các chủ thể quản lý trong việc phát triển đội ngũ
giáo viên trường THCS, đồng thời tập trung giải quyết vấn đề về số lượng và
chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS trên địa bàn quận. Qua khảo sát,
trưng cầu ý kiến các khách thể cho thấy các nhóm biện pháp được đề xuất trong
luận văn là đúng đắn, cấp thiết và có tính khả thi cao tại quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS quận Thanh
Xuân trong giai đoạn hiện nay nêu ra cơ bản được đại đa số cán bộ, giáo viên và
phụ huynh đều nhất trí, đồng tình cao. Điều đó có nghĩa là các biện pháp đã
trình bày khá phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế phát triển giáo dục THCS
trong giai đoạn tới.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Vai trò của đội ngũ GV là rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, là yếu
tố quyết định chất lượng giáo dục. Đội ngũ GV là bộ phận lao động tinh hoa của
đất nước và cộng đồng. Vì vậy, công tác xây dựng phát triển đội ngũ GV là một
nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết vừa mang tính cấp bách trước mắt và mang
tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo
dục 2016 - 2020.
Trong khuôn khổ luận văn, Tác giả đề xuất các biện pháp phát triển đội
GVTHCS quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhằm mục đích góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục THCS và thực hiện các mục tiêu giáo dục của quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020. Các biện pháp tác giả đưa ra
đã được khảo sát tính cần thiết và tính khả thi thông qua việc hỏi ý kiến của các nhà
lãnh đạo, quản lý giáo dục bằng phiếu hỏi. Kết quả khẳng định là cần thiết và khả thi.

23


2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT đối với việc xây dựng
quy hoạch phát triển đội ngũ GV trong toàn ngành.
Tham mưu với UBND thành phố, ban hành những chính sách nhằm hỗ
trợ, khuyến khích động viên cho đội ngũ GV giỏi, GV có thành tích bồi dưỡng
học sinh giỏi. Có chính sách động viên, khuyến khích GV .
2.2. Đối với UBND quận Thanh Xuân
Phê duyệt để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GVTHCS giai đoạn
2016 - 2020. Cân đối nguồn ngân sách để cấp chi cho các hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng GV, có chính sách để nâng cao đời sống, thực hiện các chế độ BHXH,
BHYT cho GV.
Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ về quản lý sử dụng đội ngũ GV
giữa Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ và các trường THCS. Thực hiện tốt việc
bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển đội ngũ CBQL, GV đảm bảo cân đối đồng bộ
giữa các trường.
2.3. Đối với Phòng GD&ĐT
Phối kết hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, các trường trong công tác tuyển
chọn và phân công sử dụng ĐNGV cho hợp lý đảm bảo cân đối, đồng bộ.
Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường trong
công tác tuyển chọn GV, đánh giá, khen thưởng GV. Tổ chức công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV.
Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá ĐNGV, đảm bảo tính nghiêm minh và
gắn với công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo cơ hội học hỏi cho đội ngũ
GV trong công tác kiểm tra đánh giá.
2.4. Đối với các trường THCS
Các trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, phát triển
ĐNGV, xác định rõ sứ mệnh- giá trị - tầm nhìn. Kế hoạch hằng năm phải xác
định mục tiêu, nhiệm vụ một cách cụ thể phù hợp với thực trạng nhà trường.
Gắn liền công tác chuyên môn của nhà trường với công tác đào tạo, bồi
dưỡng ĐNGV thông qua các hoạt động dự giờ, thực tập sư phạm, hội giảng, sinh
hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu đề
tài, tự làm các đồ dùng dạy học, tự học và bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ hợp lý, chú trọng các yếu tố khen
thưởng, động viên, hỗ trợ kinh phí cho GV đi học nâng cao trình độ, nâng cao
chế độ cho GV hợp đồng. Thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “Nhà trường - Gia
đình - Xã hội”.

24


DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
1. Trần Minh Thủy(2016), ”Biệp pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung
học cơ sở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”, Tạp chí Thiết bị giáo
dục, (136), tháng 12/2016.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×