Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán các trường trung học cơ sở huyện kim sơn , tỉnh ninh bình (tt)

1

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Mọi quốc gia đều coi giáo dục là nhân tố đặc biệt quan trọng đối
với sự phát triển kinh tế xã hội, với sự hưng thịnh của đất nước. Do vậy,
trong những thập kỉ gần đây, nhiều quốc gia đã và đang thực hiện cải
cách, đổi mới về GD để chuẩn bị cho thế hệ trẻ nói riêng và đất nước nói
chung bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ thông tin, thế kỷ của
kinh tế tri thức.
Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tiến hành CNHHĐH đất nước trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh và hội nhập
quốc tế, GDĐT cùng với khoa học và công nghệ được ưu tiên đầu tư,
được xác định là “quốc sách hàng đầu”. Nhà nước khẳng định: Muốn
tiến hành CNH-HĐH thắng lợi, phải phát triển mạnh GDĐT, phát huy
nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững.
Trong Văn kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ
trước, Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục,
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc
sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở
con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Nhà nước đã có nhiều chính sách để đào tạo và nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực. Cụ thể như, đầu tư ngân sách nhà nước dành
riêng cho GD được chú trọng, chiếm 20% tổng thu nhập quốc dân; chú
trọng đầu tư đào tạo đội ngũ CBQL-GV; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ
thống trường lớp, đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và
phương pháp dạy học. Do đó, GDĐT đang từng bước phát triển vững
chắc trước yêu cầu cấp thiết của xã hội đòi hỏi đào tạo đội ngũ lao động
kỹ thuật đông đảo, chất lượng cao, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề.
Ngày 24/6/2010, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số
959/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống trường
trung học phổ thông giai đoạn 2010-2020” trong đó nhấn mạnh đến
công tác đào tạo bồi dưỡng HSG và sinh viên tài năng.
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã
ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đề án “Đổi
mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,


2

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Ngày 8/5/2011, Ban Thường vụ huyện ủy huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình ra Nghị quyết số 07-NQ/HU về nâng cao chất lượng GD toàn
diện giai đoạn 2010-2015; Ngày 4/7/2013, UBND Huyện Kim Sơn ban
hành Đề án số 01/ĐA-UBND về việc Nâng cao chất lượng GD toàn
diện, ổn định đội ngũ GV và CBQL trong ngành GD huyện Kim Sơn.
Ngày 2/4/2013 Huyện ủy huyện Kim Sơn bàn hành Chương trình hành
động số 17-CTr/HU về việc Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày
29/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của UBND huyện, những
năm gần đây công tác nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng
HSG (HSG) môn Toán được các trường THCS huyện Kim Sơn xác định
là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi
năm học. Phong trào bồi dưỡng HSG môn toán các trường THCS của
huyện đã đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh. Có
được những thành tích trên là do sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn, Phòng GDĐT Kim Sơn, là sự đóng
góp không nhỏ của đội ngũ GV giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết
với nghề, các thế hệ HS chăm ngoan, hiếu học, sáng tạo và đặc biệt là
công tác quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán có hiệu quả của các trường


THCS. Tuy nhiên, chất lượng HSG môn Toán không ổn định, công tác
quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán gặp nhiều khó khăn, vẫn chỉ làm theo
kinh nghiệm nên có nhiều trở ngại và bất cập. Việc tìm kiếm được các
biện pháp quản lí công tác này một cách khoa học, có hệ thống là vấn đề
cấp bách và cần thiết để đáp ứng yêu cầu của xã hội, phù hợp với yêu
cầu của đổi mới căn bản và toàn diện GD trong bối cảnh kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế. Với các lí do nêu trên, chúng tôi chọn
nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lí luận và thực trạng, đề tài đề xuất các biện pháp quản
lí bồi dưỡng HSG môn Toán ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh
Bình, góp phần nâng cao chất lượng công tác này tại địa bàn nghiên cứu.


3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Xây dựng cơ sở lí luận của biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG
môn Toán các trường THCS
3.2. Khảo sát thực trạng bồi dưỡng HSG môn Toán và các biện
pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở trường THCS huyện Kim Sơn,
tỉnh Ninh Bình.
3.3. Đề xuất các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán ở
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, tiến hành
khảo nghiệm nhằm khẳng định tính khoa học, tính cần thiết và khả thi
của các biện pháp đã đề xuất.
4. Đối tượng và Khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn
Toán ở trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
4.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động bồi dưỡng HSG môn Toán ở trường THCS huyện Kim
Sơn, tỉnh Ninh Bình.
5. Phạm vi nghiên cứu
5.1. Nội dung và địa bàn nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lí bồi
dưỡng HSG môn Toán các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh
Bình.
5.2. Giới hạn về khách thể điều tra
- CBQL các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: 72
người.
- GV bồi dưỡng HSG môn toán các trường ở các trường THCS
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: 150 người.
- HSG môn toán các trường THCS huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình:
200 em
6. Giả thuyết khoa học
Hoạt động bồi dưỡng HSG môn toán đã được quan tâm và đã đạt
được những kết quả khích lệ. Song trước yêu cầu đổi mới GD hiện nay,
kết quả và chất lượng bồi dưỡng chưa đạt như mong muốn. Nếu có các
biện pháp quản lí phù hợp hơn với đặc điểm và yêu cầu của việc nâng
cao chất lượng GD THCS thì kết quả bồi dưỡng HSG môn Toán sẽ được
nâng cao.


4

7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
- Nghiên cứu tài liệu liên quan về biện pháp quản lí BD HSG môn
Toán.
- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí từ Trung
ương đến địa phương về quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán.
- Nghiên cứu sách, báo, tạp chí, báo cáo tổng kết năm học của các
trường THCS, của các trường THCS huyện Kim Sơn để đưa ra các nhận
định, đánh giá, xây dựng khung lí thuyết của vấn đề nghiên cứu.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra; - Phương pháp phỏng vấn; - Phương
pháp quan sát sư phạm; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; - Phương
pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; - Phương pháp chuyên gia; Phương pháp khảo nghiệm.
7.3. Các phương pháp bổ trợ
Sử dụng các phần mềm tin học và xử lí số liệu bằng thống kê toán
học.
8. Cấu trúc của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo,
phụ lục, nội dung luận văn được trình bày trong ba chương.
Chương 1: Cơ sở lí luận của quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở
trường THCS.
Chương 2: Thực trạng quản lí bồi dưỡng HSG môn toán ở các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Chương 3: Đề xuất các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn toán các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.


5

Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
Trên thế giới việc phát hiện và bồi dưỡng HSG đã có từ rất lâu và
có lịch sử phối hợp nghiên cứu ở các quốc gia. Nhiều nước trên thế giới
đã tập trung và chăm lo để GD phát triển trước một bước nhằm đón đầu
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hầu như tất cả các nước đều
coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng HSG trong chiến lược phát triển
chương trình GD phổ thông. Một số nước coi đây là một dạng của GD
đặc biệt hoặc chương trình đặc biệt.
1.1.2. Ở Việt Nam
Vấn đề bồi dưỡng người tài đã được nhiều triều đại Việt Nam coi
trọng. Chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là công việc hàng đầu
của đất nước và đúc rút thành kinh nghiệm quý báu: “Hiền tài là nguyên
khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mẽ, nguyên khí suy thì
thế nước yếu kém”. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công,
ngày 20/11/1946, Hồ Chủ Tịch khẳng định: “Nước nhà cần phải kiến
thiết, kiến thiết phải có người tài, trong số 20 triệu đồng bào chắc không
thiếu gì người có tài, có đức,…”.
Với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, nhà nước và xã
hội đã có cơ chế, chính sách khuyến khích cho GD phổ thông phát triển.
Vì vậy, việc bồi dưỡng HSG là một nhiệm vụ quan trọng.
1.2 Những khái niệm cơ bản về HSG và bồi dưỡng HSG môn Toán
1.2.1. Năng lực, tài năng, năng khiếu
1.2.1.1. Năng lực
Năng lực là đặc điểm tâm lí cá biệt ở mỗi con người tạo thành điều
kiện quy định tốc độ, chiều sâu của việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ
xảo để đáp ứng yêu cầu hoàn thành xuất sắc một hoạt động nhất định.
1.2.1.2. Năng khiếu
Năng khiếu là mầm mống của tài năng, là tín hiệu tài năng trong
tương lai, năng khiếu không được tạo ra mà chỉ được tìm ra, phát hiện


6

thấy ở trẻ em. Năng khiếu có liên quan đến yếu tố bên trong như bẩm
sinh – di truyền, thể hiện ở các tố chất sinh lí, thần kinh trội tương hợp
với năng khiếu có ở một người.
1.2.1.3. Tài năng
Tài năng là tổ hợp các năng lực tạo tiền đề thuận lợi cho con người
sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tài năng được rèn luyện,
hình thành trong quá trình hoạt động của con người. Người có năng
khiếu được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời thì có nhiều cơ hội trở thành tài
năng.
1.2.2. Các giai đoạn phát triển của một tài năng
- Giai đoạn 1: Giai đoạn sinh học.
- Giai đoạn 2: Giai đoạn sinh học – xã hội.
- Giai đoạn 3: Giai đoạn xã hội.
1.2.3. Học sinh giỏi môn Toán, học sinh giỏi môn Toán ở trường
THCS
1.2.3.1. Học sinh giỏi: HSG là HS có tiềm năng của sự “thông
thạo”.
1.2.3.2. Học sinh giỏi môn Toán THCS
HSG môn toán THCS là học sinh được đánh giá, ghi nhận kết quả
học tập mà các em đạt được ở mức độ cao so với mục tiêu môn toán ở
từng lớp và cả cấp THCS. Kết quả môn toán của HS được thể hiện thông
qua kiến thức và kỹ năng các em có được, thể hiện ở trình độ tư duy, qua
thái độ và cách ứng xử, qua cách vận dụng kiến thức và kỹ năng toán học
vào trong cuộc sống thường ngày.
Trong trường THCS, HS được xếp loại học lực giỏi môn toán, nếu
điểm trung bình môn Toán từ 8,0 trở lên.
1.2.4. Bồi dưỡng HSG môn toán
“Bồi dưỡng là quá trình trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhằm
mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực
cụ thể”
Bồi dưỡng HSG môn toán là chủ động tạo ra môi trường và những
điều kiện thích hợp cho người học phát huy cao độ nội lực của mình,
giúp cho người học về phương pháp, cách học, cách nghiên cứu, cách tư
duy, cách tự đánh giá, tìm kiếm, thu thập và xử lí thông tin để tự học, tự
bồi dưỡng về môn toán.


7

1.3. Ý nghĩa, mục đích và nội dung của bồi dưỡng HSG môn toán
THCS
1.3.1. Ý nghĩa bồi dưỡng HSG môn toán THCS
“Nhân tài không phải là sản phẩm tự phát mà phải được phát
hiện và bồi dưỡng công phu. Nhiều tài năng có thể bị mai một đi nếu
không được phát hiện và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ…".
Môn toán là môn khoa học tự nhiên, học sinh học tốt môn toán, có tư
duy toán học tốt sẽ tạo điều kiện học tốt các môn học khác; bồi dưỡng
HSG môn toán là hoạt động chuyên môn thúc đẩy GV học tập, nghiên cứu
nâng cao trình độ; tích cực sử dụng công nghệ, thiết bị trong dạy học; đổi
mới và áp dụng các phương pháp dạy học mới, hiện đại, hiệu quả.
1.3.2. Mục đích bồi dưỡng HSG môn Toán THCS
“Động viên, khích lệ những HS học giỏi và các GV dạy giỏi; góp
phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng
của công tác quản lí, chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục; đồng thời
nhằm phát hiện HS có năng khiếu về môn học để tiếp tục bồi dưỡng ở
cấp học cao hơn, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước”.
1.3.3. Nội dung bồi dưỡng HSG môn Toán THCS
Là những nội dung kiến thức, kỹ năng được nâng cao trên nền tảng
kiến thức cơ bản môn toán. Đó là các chuyên đề kiến thức chuyên sâu,
được tổng hợp từ nhiều bài, nhiều đơn vị kiến thức khác nhau về môn
toán ở bậc học THCS.
1.4. Biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán ở trường THCS
1.4.1. Các khái niệm cơ bản về quản lí
1.4.1.1. Quản lí
“Quản lí chính là các hoạt động do một người hoặc nhiều người
điều phối hành động của những người khác nhằm thu được kết quả
mong muốn”.
1.4.1.2. Quản lí giáo dục
QLGD được hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng phù
hợp với quy luật khách quan của chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí
nhằm đưa hoạt động GD ở từng cơ sở và của toàn bộ hệ thống GD đạt
tới mục tiêu đã định.


8

1.4.1.3. Biện pháp quản lí
Biện pháp quản lí là cách làm, cách giải quyết những công việc cụ
thể của công tác quản lí nhằm đạt được mục tiêu quản lí.
1.4.2. Nội dung quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các trường
THCS
1.4.2.1. Quản lí xây dựng chương trình bồi dưỡng HSG môn Toán
Trên cơ sở khung chương trình Sở GDĐT ban hành, GV bồi dưỡng
HSG môn Toán xây dựng khung chương trình bồi dưỡng của mình phù
hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của nhà trường. Khung chương trình
được Ban giám hiệu các nhà trường phê duyệt trước khi tiến hành bồi
dưỡng HSG môn Toán hàng năm.
1.4.2.2. Quản lí thời gian bồi dưỡng HSG môn Toán
Tập trung quản lí ngày công, giờ công của GV bồi dưỡng HSG môn
Toán. Đối với các trường THCS tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số
21/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình. Mỗi buổi bồi
dưỡng HSG không quá 4 tiết, mỗi tuần không quá 3 buổi.
1.4.2.3. Quản lí giáo viên bồi dưỡng HSG môn Toán
Quản lí việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; Quản lí việc tổ chức
dưỡng; Quản lí việc tổ chức kiểm tra chất lượng đội tuyển; Quản lí thi
chọn HSG môn Toán; Quản lí việc tổ chức ra đề thi.
1.4.2.4. Quản lí học sinh được bồi dưỡng HSG môn Tóa
Tỉ lệ chuyên cần các buổi bồi dưỡng; việc thực hiện nhiệm vụ bồi
dưỡng (từ việc hoàn thành các bài tập được giao đến việc tự học, tự bồi
dưỡng).
1.4.2.5. Quản lí CSVC, thiết bị phục vụ hoạt động BDHSG môn Toán
Quản lí CSVC bao gồm các nội dung: Mua sắm, sử dụng, vận hành,
sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, thu hồi, điều chuyển, kiểm kê, thanh lí.
1.4.2.6. Quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá
chất lượng HSG môn Toán.
- Quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Toán.
- Quản lí kiểm tra đánh giá chất lượng HSG môn Toán.
1.4.2.7. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn GV bồi dưỡng HSG môn
Toán
Bồi dưỡng GV bồi dưỡng HSG ôn toán các trường THCS là căn cứ
của việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ của GV bồi dưỡng HSG môn Toán các trường
THCS, nâng cao mức độ đáp ứng của GV THCS với yêu cầu phát triển
GD.


9

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí bồi dưỡng HSG môn
Toán các trường THCS.
1.5.1. Quy chế dạy học và quy chế quản lí hoạt động dạy học
Quy chế dạy học và quy chế quản lí hoạt động dạy học là những
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, hướng dẫn
giảng dạy của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và của Phòng GDĐT.
1.5.2. Năng lực CBQL và đội ngũ GV bồi dưỡng HSG môn
Toán.
Năng lực CBQL và chất lượng đội ngũ GV có ảnh hưởng sâu sắc
đến chất lượng bồi dưỡng HSG môn toán các trường THCS, quyết định
chất lượng GD.
1.5.3. Chất lượng học sinh và chất lượng tuyển sinh đầu vào
Chất lượng của HS là kết quả phản ánh về động cơ, tinh thần, thái
độ trong quá trình GD và được thể hiện qua hai mặt GD là: Học lực (văn
hóa) và Hạnh kiểm (đạo đức). Chất lượng hai mặt dùng để đánh giá khả
năng, trình độ nhận thức, lĩnh hội tri thức của HS. Hai mặt GD này luôn
có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện kết quả học tập và rèn luyện
của HS.
1.5.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình GD. Việc khai thác,
sử dụng đồ dùng, TBDH có tác dụng quan trọng trong việc rèn kỹ năng
cho HS.
1.5.5. Môi trường giáo dục và môi trường dạy học
Gia đình, nhà trường và xã hội là ba môi trường liên kết, có mối
quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau.
1.5.6. Công tác thi đua, khen thưởng
Khen thưởng đúng, kịp thời và thích đáng sẽ tạo ra động lực, động
viên, cổ vũ lòng nhiệt tình sự say mê sáng tạo của mỗi GV và HS.
Tiểu kết chương 1.
Chương 1 đã đi sâu phân tích làm rõ các nội dung cơ bản cơ sở lí
luận, phân tích các khái niệm cơ bản, nội dung quản lí bồi dưỡng HSG
môn Toán các trường THCS, một số yếu tố tác động đến quản lí bồi
dưỡng HSG làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng, đề xuất các biện
pháp quản lí bồi dưỡng HSG THCS phòng GDĐT huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình trong bối cảnh hiện nay.


10

Chương 2.
THỰC TRẠNG QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
2.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá giáo dục ở
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
Kinh tế của Kim Sơn có 3 thế mạnh: Nông nghiệp, Thủ công
nghiệp và Kinh tế biển.
2.1.2. Giáo dục và Đào tạo
Trong những năm qua, chất lượng GD toàn diện có nhiều tiến bộ;
CSVC trường lớp được tăng cường; Phong trào thi đua yêu nước, nhân
điển hình tiên tiến được đẩy mạnh. Công tác QLGD có nhiều chuyển
biến tích cực; Đội ngũ nhà giáo đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của
ngành; Chất lượng GD mũi nhọn có nhiểu khởi sắc được Sở GDĐT trao
cờ giải Ba trong hai năm học gần đây.
2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng HSG của các trường THCS
2.2.1. HSG của nhà trường
Phòng GDĐT Kim Sơn có 27 trường THCS trực thuộc, năm học
2013-2014 có 275 lớp với 9155 HS, năm học 2014-2015, 273 với 9257
HS; năm học 2015-2016, 273 với 9450 HS, năm học 2016-2017: 270 với
9599 HS.
2.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lí, GV, học sinh, về tầm quan
trọng của hoạt động bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS
2.2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh về vai
trò, ý nghĩa của hoạt động bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS
CBQL, GV, HS đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của
việc quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS. Việc này góp
phần thực hiện mục tiêu bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
2.2.2.2. Nhận thức về mục đích của quản lí bồi dưỡng HSG môn
Toán
Nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích
của quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán. Chưa thấy hết ảnh hưởng, tác
động của quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán đến quá trình GDĐT. Thực


11

tế vẫn có những CBQL bồi dưỡng HSG môn Toán mang tính kinh
nghiệm, chủ quan.
2.2.3. Nội dung bồi dưỡng HSG Toán các trường THCS
Các trường THCS chỉ đạo GV cốt cán các bộ môn và GV bồi
dưỡng biên soạn nội dung cho phù hợp với đối tượng HSG Toán, các nội
dung bồi dưỡng này được CBQL các trường THCS phê duyệt thực hiện
hàng năm.
2.2.4. Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt
động bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS
Cơ bản CSVC các trường THCS đáp ứng được nhu bồi dưỡng
HSG Toán. Tuy nhiên với yêu cầu của tình hình mới vẫn phải cần tăng
cường đầu tư mua tài liệu, đặc biệt là tài liệu nâng cao phù hợp với đối
tượng HSG môn Toán.
Công tác quản lí TBDH có nhiều bất cập, không có cán bộ chuyên
trách nên việc bảo quản, chuẩn bị TBDH có nhiều khó khăn.
2.2.5. Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong
công tác bồi dưỡng HSG
Huy động cộng đồng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng để xây dựng và phát
triển sự nghiệp giáo dục. Hiểu được ý nghĩa đó, Các trường THCS chỉ đạo
CBQL, GV chủ nhiệm tham gia trực tiếp vào việc huy động cộng đồng
vào công tác bồi dưỡng HSG và đã đạt được một số kết quả nhất định.
2.2.6. Về chế độ chính sách
Để đảm chất lượng các hoạt động bồi dưỡng HSG, Các trường
THCS chỉ đạo mỗi tiết bồi dưỡng HSG được tính bằng 1,5 tiết lên lớp bình
thường. GV dạy đội tuyển cấp huyện được trừ ½ số tiết bình quân thực
dạy. Hỗ trợ 15.000.000đ/đội tuyển/năm. Tổ chức Lễ tuyên dương, khen
thưởng cho CBQL, GV, HS có thành tích cao trong các Hội thi các cấp.
2.3. Thực trạng biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các
trường THCS huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình
2.3.1. Những vấn đề chung về khảo sát
2.3.1.1. Mục đích khảo sát
Cùng với kết quả nghiên cứu lý luận, khảo sát nghiên cứu thực
trạng làm cơ sở thực tiễn cho việc đề ra các biện pháp quản lí bồi dưỡng
HSG toán các THCS trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.


12

2.3.1.2. Đối tượng khảo sát
422 người, trong đó, 72 CBQL trường, 150 GV bồi dưỡng HSG,
200HSG.
2.3.1.3. Nội dung khảo sát
1) Quản lí xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng HSG môn
Toán.
2) Quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG Toán.
3) Quản lí tuyển chọn, bồi dưỡng GV bồi dưỡng HSG môn Toán và
Quản lí tuyển chọn, bồi dưỡng HSG các trường THCS
4) Quản lí mua sắm tài liệu, xây dựng CSVC bồi dưỡng HSG môn
Toán.
5) Quản lí kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG
môn Toán.
2.3.1.4. Phương pháp khảo sát
Hướng dẫn trực tiếp các đối tượng khảo sát điền phiếu, tổ chức
thảo luận nhóm, trao đổi, phỏng vấn cá nhân,...
2.3.1.5. Đánh giá kết quả khảo sát
Kết quả điểm được tính toán và xử lí bằng toán thống kê với cách
tính %, giá trị trung bình (XTB).
Từ các kết quả định lượng rút ra các nhận xét, kết luận định tính.
2.3.2. Phân tích kết quả khảo sát
2.3.2.1. Quản lí xây dựng và thực hiện chương trình BD HSG môn
Toán
Mức độ nhận thức về xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng
HSG môn Toán các trường THCS hiện nay tại các trường THCS huyện
Kim Sơn là tương đối cao. Có từ 69,9% đến 79,4% ý kiến cho rằng việc
xây dựng chương trình bồi dưỡng HSG môn Toán hiện nay là khả thi và
rất khả thi.
Mức độ thực hiện của xây dựng và thực hiện chương trình bồi
dưỡng HSG môn Toán THCS hiện nay tại các trường THCS huyện Kim
Sơn là tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của công tác bồi
dưỡng HSG môn Toán.
2.3.2.2. Quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Toán
Mức độ nhận thức về quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG
môn Toán hiện nay tại các trường THCS là rất khả thi, khi có từ 78.2%


13

đến 66.8% ý kiến cho rằng rất khả thi, chỉ có từ 2.4% đến 9.5% cho rằng
không khả thi.
Mức độ thực hiện của quản lí thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG
toán cấp THCS được đánh giá là khá tốt, thể hiện khi có từ 62.8% đến
65.2% ý kiến cho là rất tốt. Tuy nhiên có từ 9.5% đến 10.4% ý kiện cho
rằng thực hiện chưa tốt.
2.3.2.3. Quản lý tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên bồi dưỡng HSG
môn Toán và quản lý tuyển chọn, bồi dưỡng HSG môn Toán ở trường
THCS
Có 90% ý kiến cho rằng quản lí tuyển chọn GV bồi dưỡng HSG
Toán là khả thi, 10% ý kiến cho là không khả thi. Có 88.9% ý kiến cho
là việc quản lí tuyển chọn bồi dưỡng HSG Toán là khả thi, chỉ có 11.1%
ý kiến cho là không khả thi
2.3.2.4. Quản lí cơ sở vật chất bồi dưỡng HSG môn Toán
Kết quả thu được cho thấy, tính khả thi của việc quản lí CSVC bồi
dưỡng HSG Toán được đánh giá cao (65.2%, 62,8% ý kiến cho rằng rất
khả thi). Tuy nhiên còn có 58.1% ý kiến cho là rất khả thi, còn 17.1% cho
là không khả thi.
2.3.2.6. Quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch BD HSG môn
Toán
Ở mức rất tốt: Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng đạt 68.7%; Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực
hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG Toán THCS đạt 67.5%; Điều chỉnh thực
hiện kế hoạch BD HSG Toán cấp THCS 65.6%. Ở mức chưa tốt: Xây
dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng là 7.6%;
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng
HSG Toán THCS đạt 11.1%; Điều chỉnh thực hiện kế hoạch BD HSG
Toán THCS 15.4%.
2.4. Đánh giá chung thực trạng
2.4.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân
CBQL, GV, HS, CMHS đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan
trọng của quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán. Các trường THCS xác định
bồi dưỡng HSG môn Toán là nhiệm vụ trọng tâm của năm học. CBQL
quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng HSG môn Toán của trường, coi đó là nhiệm
vụ chính trị quan trọng hàng đầu của trường, đầu tư về đội ngũ, về


14

CSVC, TBDH thường xuyên.
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
Quản lí công tác bồi dưỡng HSG môn Toán chưa được triển khai
đồng bộ đến GV chủ nhiệm, GV dạy đội tuyển. Việc phối hợp giữa GV
và CMHS trong việc bồi dưỡng HSG môn Toán chưa thường xuyên.
Công tác xây dựng kế hoạch học tập chưa được GV và HS quan tâm.
Một số GV chưa tích cực trang bị cho HS phương pháp tự học, chưa chú
trọng rèn kĩ năng. Việc phát hiện và tuyển chọn HS năng khiếu còn thiếu
cơ sở khoa học. Việc động viên, khen thưởng GVG và HSG môn Toán
chưa kịp thời.
Tiểu kết chương 2.
Trong chương này, luận văn đã đánh giá thực trạng của hoạt động
quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán của các trường THCS huyện Kim
Sơn, qua đó thấy được những điểm mạnh, những điểm đã làm được và
những thiếu sót hạn chế, những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng cần khắc phục
trong thời gian tới. Vấn đề cơ bản là xây dựng cơ chế bồi dưỡng HSG
môn Toán phù hợp, quản lí theo quy trình, theo quy định. Đây là những
vướng mắc mà các trường THCS cần tập trung giải quyết. Để làm được
điều này cần có những bước như nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực
cho toàn thể CBQL từ cấp phòng đến cấp trường cùng đội ngũ GV bồi
dưỡng HSG môn Toán. Đây cũng là cơ cở thực tiễn để luận văn đề xuất
các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.


15

Chương 3.
ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
3.1. Cơ sở để xây dựng biện pháp
3.1.1. Căn cứ vào cơ sở lý luận của vấn đề nghiên
3.1.2. Căn cứ vào quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo của
Đảng, nhà nước, Định hướng phát triển giáo dục cấp THCS của huyện
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay.
3.1.3. Căn cứ vào thực trạng công tác quản lý bồi dưỡng HSG môn
toán các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Định hướng xây dựng các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn
toán các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở:
- Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả.
- Điều chỉnh các biện pháp đang thực hiện nhưng kết quả chưa cao.
- Bổ xung một số biện pháp mới theo hướng khắc phục những biện
pháp đã thực hiện nhưng kết quả chưa cao.
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
- Đảm bảo tính mục tiêu; - Đảm bảo tính thực tiễn; - Đảm bảo tính
khả thi; - Đảm bảo tính đồng bộ; - Đảm bảo tính kế thừa; - Đảm bảo tính
phù hợp; - Đảm bảo tính hiệu quả.
3.3. Đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán các
trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
3.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bồi dưỡng
HSG môn Toán các trường THCS
a) Mục đích: Nâng cao nhận thức để hiểu rõ hơn vị trí, vai trò và ý
nghĩa của bồi dưỡng HSG, đồng thời, tuyên truyền, học tập, nghiên cứu
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về GDĐT.
b) Nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, CMHS cần
quan tâm tạo điều kiện cho con em mình học tập, đồng thời phải hiểu
đúng chủ trương, chính sách về chiến lược nhân tài. Xây dựng phong
trào bồi dưỡng HSG môn Toán thông qua tuyên truyền, vận động, xã hội
hóa GD.


16

c) Cách tiến hành: Tổ chức các hội nghị chuyên đề HSG môn
Toán. Nêu gương các cá nhân tự học điển hình. Tổ chức tuyên dương,
khen thưởng HSG môn Toán có thành tích cao. Tổ chức cho GV dạy
học theo phương pháp “tích cực”. Khơi dạy niềm hứng thú, say mê của
HS thông qua dạy học tích hợp.
3.3.2. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể với từng bước đi thích hợp
a) Mục đích: Nâng cao chất lượng học tập của HS đáp ứng tốt yêu
cầu của xã hội và mục tiêu của GD THCS.
b) Nội dung: Đưa ra các biện pháp chế tài yêu cầu GV căn cứ vào
kế hoạch đã đề ra để thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả.
c) Cách tiến hành: Xây dựng kế hoạch trong đó đặt ra các chỉ tiêu
lớn, chỉ tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện. Trên cơ sở đó các GV xây
dựng kế hoạch và hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch cho bản thân.
3.3.3. Tăng cường tuyển chọn và bồi dưỡng GV tham gia bồi
dưỡng HSG môn Toán
a) Mục đích: Nhằm tuyển chọn được những GV giỏi, tâm huyết và
có kinh nghiệm với công tác bồi dưỡng HSG môn Toán. Việc bồi dưỡng
góp phần nâng cao trình năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho
đội ngũ giáo viên.
b) Nội dung
- Tuyển chọn GV bồi dưỡng HSG môn Toán: GV phải có phẩm chất
chính trị, đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ. Có trình độ năng lực chuyên
môn và nghiệp vụ sư phạm giỏi. Có trách nhiệm cao, nhiệt tình say mê
với công việc. Tạo cho HS động cơ thái độ học tập đúng đắn.
- Bồi dưỡng GV theo các nội dung: Tư tưởng chính trị, phẩm chất
nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm,…
c) Cách tiến hành
+ Bồi dưỡng trình độ chuyên môn: là bồi dưỡng về kiến thức
khoa học và nghiệp vụ sư phạm theo từng thang bậc.
+ Bồi dưỡng năng lực sư phạm: Thông qua các hình thức: Hội
giảng, chuyên đề; Dự giờ; Câu lạc bộ ứng xử sư phạm; Chuyên gia; Tự
bồi dưỡng:
+ Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm thực tế: GV tự đúc rút
hoặc thảo luận giữa những GV giỏi để đi đến hình thành kinh nghiệm bổ
ích cho mỗi GV.


17

3.3.5. Tăng cường phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng HSG môn
Toán
a) Mục đích: Phát hiện đúng giúp tuyển chọn dễ dàng, định hướng
phát triển đúng đắn cho một nhân cách. Đây là xuất phát điểm của việc
bồi dưỡng HSG.
b) Nội dung và cách tiến hành
b.1. Phát hiện HSG môn Toán
Phát hiện thông qua các tiết dạy, dựa trên nền kiến thức HS đại trà.
Kết hợp ra đề kiểm tra chất lượng HS với phỏng vấn để tìm ra những
HS:
+ Các bước phát hiện HSG
i) Xem xét điểm và kết quả của năm học trước; (ii) Xem xét kết
quả của quá trình học tập ở nhà trường; (iii) Trực tiếp phỏng vấn trao đổi
đối với từng cá nhân HS; (iv) Kiểm tra đánh giá sau thời gian bồi dưỡng.
b.2. Tuyển chọn HSG môn Toán
+ Xây dựng các căn cứ cơ bản để tuyển chọn HSG môn Toán: Căn
cứ vào thành tích học tập ở trường của HS như tốc độ tiếp thu kiến thức
của tiết học. Điểm học lực môn học đạt loại Giỏi. Sự sáng tạo, trí tuệ của
cá nhân HS,…
+ Tổ chức các hoạt động tuyển chọn: Phương pháp phổ biến hiện
nay là ra đề thi theo truyền thống. Có thể bổ sung vào danh sách này
những HSG của các trường THCS khác mà qua quá trình dạy học phát
hiện thêm.
b.3. Bồi dưỡng HSG môn Toán
+ Nội dung: Để việc tổ chức dạy học cho đội tuyển HSG có hiệu
quả cao, GV trực tiếp dạy phải tạo được hứng thú học tập cho HS. GV
dạy bồi dưỡng cần phải xây dựng đề cương môn học, soạn giáo án cụ thể
từng tiết. GV dạy kiến thức nâng cao trên cơ sở HS đã nắm được kiến
thức cơ bản sách giáo khoa.
+ Cách tiến hành: Thành lập ban chỉ đạo xây dựng chương trình.
Thành lập các nhóm biên soạn tài liệu giảng dạy. Xây dựng nhóm liên
môn bồi dưỡng HSG môn Toán. Đảm bảo HS được học đầy đủ những
kiến thức cơ bản của chương trình GD theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
Bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS. hướng dẫn HS tự học, tự tìm đọc
tài liệu định hướng theo chuyên đề,…


18

3.3.5. Đổi mới, cập nhật nội dung chương trình bồi dưỡng HSG
môn Toán đáp ứng yêu cầu nội dung môn thi từng năm
a) Mục đích: Đổi mới nội dung chương trình BD HSG Toán đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm năm học và mục đích mỗi cuộc thi,
môn thi hàng năm.
b) Nội dung: GV cốt cán, GV bồi dưỡng HSG môn Toán biên soạn
chương trình, nội dung bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho từng mảng
kiến thức rèn luyện các kỹ năng theo số tiết quy định và nhất thiết phải
bồi dưỡng theo quy trình cụ thể.
c) Cách tiến hành: Tổ chức chuyên đề về nội dung chương trình bồi
dưỡng HSG môn Toán, xây dựng nội dung bồi dưỡng HSG môn Toán
chuẩn.
3.3.6. Đầu tư cho việc mua sắm tài liệu, xây dựng CSVC hỗ trợ
cho bồi dưỡng HSG môn Toán
a) Mục đích: Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn bồi dưỡng
HSG môn Toán. Giúp HS tiếp cận với những TBDH mới để tiếp thu mở
rộng kiến thức. Tăng cường khả năng tư duy, kỹ năng thực hành cho HS.
b) Nội dung: Tăng cường CSVC, TBDH, thư viện phục vụ cho
hoạt động dạy - học. Tổ chức xây dựng và sử dụng tài liệu bồi dưỡng
HSG môn Toán
c) Cách tiến hành: Tích cực tham mưu với chính quyền địa nâng cấp
CSVC. Quản lí tốt, sử dụng có hiệu quả CSVC, TBDH. Tăng cường các
đầu sách chuyên môn. Củng cố và cải tiến hoạt động của thư viện.
3.3.7. Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt
động bồi dưỡng HSG môn Toán
a) Mục đích: Tạo mối liên hệ giữa các nhà trường với các tổ chức
đoàn thể, tổ chức xã hội để tìm sự đồng thuận trong các hoạt động GD.
Huy động được cộng đồng góp phần nâng cao chất bồi dưỡng HSG môn
Toán.
b) Nội dung: Xây dựng phong trào học tập nói chung và bồi dưỡng
HSG nói riêng. Xây dựng môi trường GD lành mạnh tạo điều kiện để
toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD thế hệ trẻ, tạo điều kiện phát hiện,
bồi dưỡng nhân tài.
c) Cách tiến hành: Tăng cường nhiều hình thức liên kết, hợp đồng
trách nhiệm. Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc đã làm và đề ra


19

biện pháp tiếp theo. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho GV.
3.3.8. Cải tiến chính sách thi đua khen thưởng khuyến khích HS
và GV trong BD HSG môn Toán
a) Mục đích: Để thúc đẩy phong trào thi đua thày dạy tốt, trò học
tốt.
b) Nội dung: Thi đua - khen thưởng phải kịp thời, tránh hình thức.
Thi đua, bình xét phải công bằng, khách quan, dựa trên những tiêu chí
cụ thể, phù hợp. Thi đua phải gắn liền với khen thưởng tạo thành động
lực thúc đẩy phong trào.
c) Cách tiến hành: Tác động vào tâm lí và tác động bằng kinh tế.
Đặt ra chỉ tiêu thi đua, mức khen thưởng cụ thể và phải thực thi khi có
kết quả HSG.
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
Mỗi biện pháp đều có một ý nghĩa, một vai trò nhất định trong quá
trình quản lí hoạt động bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS.
Các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng với nhau và hỗ trợ lẫn
nhau. Do vậy, trong công tác quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán, người
quản lí không được coi trọng hay xem nhẹ biện pháp nào mà phải biết
kết hợp và triển khai một cách đồng bộ.
3.5. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp đề xuất
3.5.1. Những vấn đề chung về khảo nghiệm
a) Mục đích khảo nghiệm. Khảo nghiệm nhằm khẳng định tính
khoa học, mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất
góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG môn Toán các trường
THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
b) Nội dung khảo nghiệm
Khảo nghiệm được tiến hành với các nội dung sau:
1. Biện pháp 1 (BP1): Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
công tác bồi dưỡng HSG các trường THCS.
2. Biện pháp 2 (BP2): Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể với từng
bước đi thích hợp.
3. Biện pháp 3 (BP3): Tăng cường tuyển chọn và bồi dưỡng GV
tham gia bồi dưỡng HSG THCS.
4. Biện pháp 4 (BP4): Tăng cường phát hiện, tuyển chọn và bồi


20

dưỡng HSG THCS.
5. Biện pháp 5 (BP5): Đổi mới, cập nhật nội dung chương trình bồi
dưỡng HSG đáp ứng yêu cầu nội dung môn thi từng năm.
6. Biện pháp 6 (BP6): Đầu tư cho việc mua sắm tài liệu, xây dựng
CSVC hỗ trợ cho bồi dưỡng HSG THCS.
7. Biện pháp 7 (BP7): Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo
dục trong hoạt động bồi dưỡng HSG THCS.
8. Biện pháp 8 (BP8): Cải tiến chính sách thi đua khen thưởng
khuyến khích HS và GV trong bồi dưỡng HSG THCS.
c) Cách tiến hành khảo nghiệm
Khảo nghiệm được tiến hành thông qua các bước sau:
Bước 1: Xây dựng phiếu xin ý kiến chuyên gia.
Bước 2: Lựa chọn chuyên gia. Số lượng chuyên gia lựa chọn: 422
người.
Bước 3: Lấy ý kiến chuyên gia.
Bước 4: Xử lí kết quả khảo nghiệm
Kết quả với cách tính điểm như sau: Rất cần thiết: 3 điểm. Cần
thiết: 2 điểm. Không cần thiết: 1 điểm. Đánh giá về mức độ khả thi của
các biện pháp đề xuất ở 3 mức độ: Rất khả thi; Khả thi; Không khả thi.
Lập bảng thống kê điểm trung bình cho các biện pháp đề xuất, xếp thứ
bậc và đưa ra kết luận.
Để khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
quản lí , tác giả đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi để lấy ý kiến về
việc cần thiết phải thực hiện và tính khả thi của các biện pháp đưa ra.
3.5.2. Kết quả và phân tích kết quả khảo nghiệm
So sánh mức độ tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề
xuất


21

2.9

2.86
2.84

2.85
2.8
2.75
2.7

2.77
2.73

2.82
2.81

2.84
2.83
2.8
2.77

2.75 2.75

2.76
2.72

2.71
Tính ccần thiết
2.66

2.65

Tính khả thi

2.6
2.55
Biện
Biện
Biện
Biện
Biện
Biện
Biện
Biện
pháp 1 pháp 2 pháp 3 pháp 4 pháp 5 pháp 6 pháp 7 pháp 8

Biểu đồ 3.1. So sánh mức
m độ cần thiết và mức
ức độ khả thi của các
biện
ện pháp quản lý đã đề xuất
Qua biểu đồ về mức độ tính cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp đề xuất ta thấy tính khả thi có giá trị trung bình cao còn tính cần
thiết có giá trị trung bình
ình th
thấp hơn, thể hiện các biện
ện pháp ccơ bản tương
đồng
ồng về thứ bậc mức cần thiết vvà mức
ức khả thi. Kết quả đánh giá các biện
pháp vềề mức cần thiết v
và mức
ức khả thi đảm bảo đem lại hiệu quả cao
trong thực tiễn bồi dưỡng
ỡng HSG ở trường
tr ờng THCS huyện Kim Sơn,
S
tỉnh
Ninh Bình trong giai đoạn
ạn hiện nay.
Tiểu kết chương 3.
Các biện pháp quản
ản lí bồi dưỡng
d
HSG các trường
ờng THCS huyện
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
ình đã được
ợc khảo nghiệm tính cần thiết vvà tính khả
thi. Kết
ết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp đđưa
ưa ra phù hhợp với
thực tiễn bồi dưỡng
ỡng HSG THCS huyện Kim Sơn,
S
tỉnh
ỉnh Ninh Bình,
B
đáp
ứng được yêu cầu tình
ình hình hi
hiện nay. Các biện pháp đưa
ưa ra nnằm trong
tổng thể thống
ống nhất, không tách rời nhau, cần thực hiện to
toàn diện các
biện
ện pháp. Trong từng thời điểm cần lựa chọn vvà thực
ực hiện những biện
pháp nào trước,
ớc, có trọng tâm, những biện pháp n
nào đồng
ồng thời có tác
động
ộng bổ trợ để đạt kết quả cao nhất.


22

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Bồi dưỡng HSG môn Toán các trường THCS giúp tài năng, năng
khiếu có điều kiện được phát triển. Nó còn nhằm phát hiện, định hướng
phát triển đúng đắn và bồi dưỡng năng khiếu cho HS. Bồi dưỡng HSG
môn Toán các trường THCS là nhiệm vụ của người quản lí, GV nên
được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ GD đại trà. Do đó, trên cơ sở GD
toàn diện mà nâng cao kiến thức cho những em HSG, HS năng khiếu về
các môn khoa học. Nhiệm vụ này đặt ra cần phải có những giải pháp phù
hợp, thứ nhất là làm đúng chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà
nước và các quy định của Bộ GDĐT. Sau đó là phù hợp với điều kiện
hoàn cảnh của từng địa phương.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực trạng của việc bồi
dưỡng HSG môn Toán các trường THCS, chúng tôi đã đề xuất 8 biện
pháp: Các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng với nhau và hỗ trợ
nhau. Do vậy, trong quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán, không được coi
trọng hay xem nhẹ biện pháp nào mà phải kết hợp và triển khai một cách
đồng bộ. Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ có thể khác nhau song cả
tám biện pháp nêu trên đều cấp thiết và khả thi.
Với thời gian có hạn, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong
công tác quản lí ở các trường THCS, việc đề xuất một số biện pháp tổ
chức bồi dưỡng HSG ở cấp trường còn mang tính cá nhân. Các giải pháp
này được rút ra từ thực tế chỉ đạo bồi dưỡng HSG trong 03 năm học vừa
qua, kết hợp với những xu thế mới của GD được tiếp thu ở Học viên
quản lí giáo dục. Tôi mong rằng đây là những ý kiến góp phần vào công
tác quản lí bồi dưỡng HSG nói riêng và sự nghiệp GD nước nhà nói
chung. Dù có các biện pháp quản lí bồi dưỡng HSG môn Toán, song
chất lượng bồi dưỡng HSG môn Toán còn phụ thuộc rất lớn vào lòng
yêu nghề, tâm huyết với công tác này của Hiệu trưởng và đội ngũ GV tại
các trường THCS.
2. Kiến nghị
2.1. Với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn
Sớm triển khai quy hoạch và xây dựng trường trọng điểm với cơ


23

chế chính sách phù hợp, khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các tổ
chức xã hội, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp GD và bồi dưỡng nhân
tài cho quê hương, đất nước. Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng CSVC
phục vụ công tác bồi dưỡng HSG. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ,
đãi ngộ đối với GV Bồi dưỡng HSG và HSG.
2.2. Với Sở GDĐT
Tiếp tục duy trì tốt các kỳ thi HSG cấp tỉnh ở cấp THCS (lớp 9).
Vì đây cũng là đỉnh cao để công tác bồi dưỡng HSG ở các huyện vươn
tới. Hơn nữa Sở GDĐT cần làm tốt công tác tập huấn, thống nhất
chương trình hàng năm tới các Phòng GDĐT địa phương.
2.3. Với Phòng GDĐT
Lãnh đạo Phòng GDĐT cần nắm bắt kịp thời chính sách về HSG
từ Sở, Bộ để nhanh chóng triển khai tới các trường. Chủ động tổ chức kỳ
thi HSG môn toán cấp huyện với thời gian phù hợp. Làm tốt công tác thi
đua khen thưởng để động viên GV và HS tích cực trong công tác bồi
dưỡng HSG môn toán.
2.4. Với các trường THCS huyện Kim Sơn
Nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ GV đặc biệt là GV
bồi dưỡng HSG môn toán. Tích cực tham mưu với Chính quyền địa
phương để đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng
CSVC và các điều kiện cung ứng cho hoạt động bồi dưỡng HSG môn
Toán. Làm tốt công tác xã hội hóa, tăng cường huy động sự tham gia
của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp GD.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp GD
trong toàn xã hội. Tăng cường công tác tham mưu cho chính quyền địa
phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt chức
năng quản lí nhà nước về GD. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng
HSG.
+ Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm học, ngay từ đầu năm
BGH các trường THCS cần xác định công tác bồi dưỡng HSG là nhiệm
vụ trọng tâm của nhà trường từ đó BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
HSG, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, tăng cường công tác chỉ đạo,
kiểm tra đánh giá kết quả Bồi dưỡng HSG môn toán nói riêng, Bồi


24

dưỡng HSG nói chung.
+ Phân công chuyên môn bồi dưỡng HSG hợp lí, ưu tiên những
GV có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm.
+ Phát hiện và xây dựng nguồn bắt đầu từ lớp 6, cử GVG, có kinh
nghiệm dạy bồi dưỡng HSG môn toán làm nhiệm vụ bồi dưỡng.
+ Đầu tư CSVC, TBDH, sách nâng cao cho GV bồi dưỡng HSG
môn toán.
+ Tạo điều kiện cho GV bồi dưỡng HSG môn toán tham gia các
lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Có chế độ khen thưởng, động viên khuyến khích GV bồi dưỡng
HSG.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×