Tải bản đầy đủ

Thi truong tai chinh quoc te

Chương 7

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
QUỐC TẾ


Chương 7. Thị trường tài chính quốc tế

 Nội dung chính
 Quy mô và Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế
 Thị trường tiền tệ quốc tế
» Sự hình thành thị trường Eurocurrency
» Lãi suất thị trường Eurocurrency
» Các giao dịch chủ yếu
 Thị trường trái phiếu quốc tế
» Trái phiếu nước ngoài và Eurobond
» Các loại trái phiếu quốc tế chủ yếu
» Trình tự phát hành trái phiếu quốc tế
 Thị trường cổ phiếu quốc tế
» Sự hình thành thị trường cổ phiếu quốc tế
» Các loại giao dịch chủ yếuChương 7.
Thị trường tài
chính quốc tế

1. TỔNG QUAN THỊ
TRƯỜNG TCQT


1. TỔNG QUAN

 Các dòng vốn quốc tế
 Đầu tư trực tiếp
 Đầu tư gián tiếp
 Tín dụng ngân hàng

 Đặc điểm thị trường tài chính toàn cầu
 Chức năng
 Quy mô
 Đồng tiền định giá

 Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế
 Tính chất quốc tế của thị trường tài chính
 Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế


Quy mô và Cơ cấu dòng vốn quốc tế 1980-2003
Nguồn: McKinsey Quarterly Review, 2005
Ngàn tỷ USD
5.57

4.23
Đầu tư trực tiếp

1.72

Tín dụng
ngân hàng


1.17
0.53

0.49

Đầu tư gián tiếp
(cổ phiếu, trái phiếu)


Quy mô và Cơ cấu dòng vốn quốc tế 1980-2003


1. Tổng quan thị trường tài chính quốc tế

 Thị trường tài chính toàn cầu
 Chức năng thị trường tài chính
» Lưu chuyển vốn
» Chuyển giao rủi ro
» Tạo tính thanh khoản
 Các nhân tố ảnh hưởng
» Tăng trưởng kinh tế các nước
» Quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế
» Rào cản giao dịch xuyên biên
» Nhu cầu đa dạng hóa đầu tư và phân tán rủi ro
 Xu hướng hội nhập & liên kết giữa các thị trường tài
chính quốc gia  Thị trường tài chính toàn cầu


Sự hình thành cấu trúc thị trường tài chính quốc gia và quốc tế


Sự hình thành cấu trúc thị trường tài chính quốc gia và quốc tế

Thị
Thị trường
trường
Liên
Liên Ngân
Ngân hàng
hàng
(tiền
(tiền gởi)
gởi)

Thị
Thị trường
trường chứng
chứng khoán
khoán Nợ
Nợ
** CK
CK Nợ
Nợ ngắn
ngắn hạn
hạn (tín
(tín phiếu)
phiếu)
** CK
CK Nợ
Nợ dài
dài hạn
hạn (trái
(trái phiếu)
phiếu)

Thị
Thị trường
trường
CK
CK Vốn
Vốn
(Cổ
(Cổ phiếu)
phiếu)


Sự hình thành cấu trúc thị trường tài chính quốc gia và quốc tế

Giao dịch
hối đoái

MNC – công ty Mẹ
Xuất khẩu &
Nhập khẩu

Mạng lưới
công ty
toàn cầu

Tài trợ nội bộ

Tài trợ
ngắn hạn

Tài trợ
trung dài hạn

Tài trợ
dài hạn

Xuất khẩu &
Nhập khẩu

Công ty con

nước ngoài

Thị trường
tiền tệ quốc
tế
Tài trợ
ngắn hạn

Thị
trường
hối đoái

Thị trường
trái phiếu
quốc tế

Thị trường cổ
phiếu quốc tế

Tài trợ trung-dài hạn
Tài trợ dài hạn


Cấu trúc & Quy mô Thị trường Tài chính Toàn cầu

CK Vốn

CK Nợ
(doanh nghiệp)
CK Nợ
(chính phủ)
Tiền gởi
Ngân hàng


Cơ cấu đồng tiền dùng trong giao dịch tài chính quốc tế

Giao dịch hối đoái
hàng ngày,
4/2004

Tổng giao dịch
cổ phiếu,
9/2004

Tổng giao dịch
trái phiếu,
3/2004


Cơ cấu Thị trường Tài chính Toàn cầu theo Vùng Địa lý (%)

CK Vốn

CK Nợ
(doanh nghiệp)

CK Nợ
(chính phủ)

Tiền gởi
Ngân hàng


Tính chất quốc tế của Thị trường Tài chính Toàn cầu

Tiêu chí Phân loại
Nơi cư trú / Đồng tiền

Đồng tiền
định giá
giao dịch

Người đi vay / phát hành CK
cư trú

phi cư trú

Địa phương

A. Nội địa

B. Nước ngoài

Ngoại tệ

C. Ngoại biên

D. Ngoại biên

A. Thị trường tài chính nội địa
B. Thị trường khu vực nước ngoài
C & D. Thị trường ngoại biên (euromarkets)
B+C+D = Thị trường tài chính quốc tế


Tính chất quốc tế của Thị trường Tài chính Toàn cầu

 Ví dụ
 Giao dịch (B)
» VietBank tài trợ ChinaCo bằng VND
» VietPetro phát hành trái phiếu 10y-USD tại Mỹ
 Giao dịch (C)
» DeutschBank tài trợ Mercedes-Benz bằng USD
» LG phát hành tín phiếu 1y-JPY tại Seoul
 Giao dịch (D)
» HSBC Singapore tài trợ Unilever Asia bằng USD
» VietFund đầu tư cổ phiếu định giá theo EUR của
ChinaBank niêm yết tại NYSE, Mỹ


Thị trường tài chính ngoại biên (Euromarkets)


Thị trường tài chính ngoại biên (Euromarkets)

 Thị trường eurocurrency
 Eurocurrency – tiền gởi ngoại biên
» Eurodollar – tiền gởi USD tại ngân hàng ngoài
nước Mỹ
» Eurodollar, euroyen, euroeuro, eurosterling
 Euronote – tín phiếu ngoại biên
 Eurobond – trái phiếu ngoại biên
 Euroequity – cổ phiếu ngoại biênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×