Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Ngân hàng (tt)

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một khâu quan trọng
và cần thiết trong quy trình đào tạo sinh viên đang học tập tại trường.
Thông qua đánh giá, nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo biết được họ
đang làm tốt cái gì và cần thay đổi cái gì để có thể đào tạo sinh viên tốt
hơn. Đồng thời thông qua đó, sinh viên cũng biết được họ tiếp thu được
cái gì chưa tiếp thu được.
Trong những năm gần đây, từ khi Cục khảo thí và kiểm định chất
lượng giáo dục được thành lập năm 2003, công tác đánh giá kết quả học tập
sinh viên được chú trọng nhiều hơn, việc ứng dụng phương pháp thi trắc
nghiệm khách quan được triển khai rộng khắp từ tuyển sinh đại học đầu
vào đến các đề thi học kỳ và tốt nghiệp (đầu ra). Năm 2006, Bộ Giáo dục
và Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành quy chế 25 về đào tạo đại
học và cao đẳng hệ chính quy. Theo đó, các trường Đại học và Cao đẳng
thực hiện đào tạo theo học chế mềm dẻo, kết hợp niên chế với học phần.
Đại hội XI của Đảng xác định “Phát triển giáo dục là quốc sách
hàng đầu. Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế,
trong đó nhấn mạnh: Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi,
kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục. đào tạo, bảo đảm trung thực, khách

quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng
bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế
giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá
trình học với đánh giá cuối kỳ. cuối năm học; đánh giá của người dạy với
tự đánh giá của người học; đánh giá của Học viện với đánh giá của gia
đình và của xã hội” [5].
1.2. Học viện Ngân hàng là một trong những trường đại học hàng
đầu về đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Việt Nam.
Trường có bề dày lịch sử 55 năm trưởng thành và phát triển trong đào tạo
nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng, có nhiều thành tích đáng kể trong
đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân
1


hàng, phục vụ xã hội và phát triển đất nước. Các chương trình đào tạo của
trường đã được đa dạng hóa bao gồm cả đào tạo chính quy và tại chức,
văn bằng hai để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng và
xã hội. Tuy nhiên trong quản lý (QL) hoạt động đánh giá kết quả học tập
(đánh giá kết quả học tập) của sinh viên hiện nay còn nhiều điểm bất cập
với những biểu hiện cụ thể như: hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về
kiểm tra , đánh giá kết quả học tập còn thiếu đồng bộ, chậm đổi mới,
năng lực của bộ máy và nhân lực thực hiện đánh giá kết quả học tập của
trường chưa có tính hệ thống. Với mong muốn góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của Trường Học viện Ngân hàng , tôi chọn đề tài “Quản lý
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Ngân
hàng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động đánh giá kết quả
học tập của sinh viên trường Học viện Ngân hàng đề xuất các biện pháp
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo của Học viện.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu:
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
4. Giả thuyết nghiên cứu
Nếu xây dựng và áp dụng được các biện pháp quản lý hoạt động đánh
giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Học viện Ngân hàng thì sẽ nâng
cao được các khâu của đánh giá và đánh giá khách quan hơn kết quả học


tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động đánh giá kết quả học tập và
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường Đại học và Học viện.
5.2. Khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập và quản
lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở Học viện Ngân hàng.
2


5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả
học tập của sinh viên ở Học viện Ngân hàng.
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Địa bàn nghiên cứu: Học viện Ngân hàng.
Đối tượng khảo sát: Quản lý giáo dục, giảng viên đang công tác tại Học viện.
Thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2017
7. Phương pháp nghiên cứu:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, phần nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học
tập của sinh viên trường đại học.
Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
của sinh viên Học viện Ngân hàng.
Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
của sinh viên Học viện Ngân hàng.

3


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
ở nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
ở Việt Nam
Nhận xét:
- Các công trình nghiên cứu chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu về đánh
giá kết quả học tập , đánh giá chương trình nghiên cứu về quản lý chất
lượng, quản lý hoạt động dạy học của giảng viên và hoạt động học tập
của sinh viên;
- Các công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá kết quả
học tập ở các trường Đại học còn ít được nghiên cứu. Đặc biệt ở Học
viện Ngân hàng chưa có công trình nghiên cứu nào về quản lý đánh giá
kết quả học tập của sinh viên.
1.2. Quản lý
1.2.1. Khái niệm
Như vậy, từ các điểm chung của các định nghĩa, có thể hiểu: Quản
lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích, hợp quy luật của chủ thể
quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
1.2.2. Chức năng quản lý
- Chức năng kế hoạch hóa
- Chức năng tổ chức
- Chức năng chỉ đạo
- Các chức năng kiểm tra
1.3. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.3.1. Khái niệm về đánh giá kết quả học tập
1.3.1.1. Đánh giá
4


Trong luận văn, tác giả sử dụng ba chức năng rõ rệt của đánh giá:
chức năng xã hội, chức năng giải trình và chức năng sư phạm. Việc
đánh giá người học có ý nghĩa nhiều mặt: để chứng nhận năng lực,
hướng dẫn, điều chỉnh (nhận định thực trạng, định hướng và điều chỉnh
hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của sinh viên ); để thúc đẩy,
kích thích (là cơ sở để các cấp quản lý hoạch định chính sách, chỉ đạo,
ra quyết định,...); đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của chương trình,
đảm bảo tính chính xác, khách quan của các nhận xét và điểm số. Kết
quả đánh giá cần được công bố công khai, nếu có khiếu nại cần được
xem xét nghiêm túc và xử lý phù hợp với qui định của Bộ Giáo dục và
đào tạo.
1.3.1.2. Kết quả học tập
Kết quả học tập "là bằng chứng sự thành công của người học về
kiến thức, kĩ năng, năng lực, thái độ đã được đặt ra trong mục tiêu giáo
dục" (James Madison Univesity, 2003; James O.Nichols 2002); "là kết
quả của một môn học, một chuyên ngành hay của cả một khóa đào tạo"
bao gồm các kiến thức, kĩ năng, thái độ mà họ tích lũy được và phát triển
trong suốt khóa học.
1.3.1.3. Đánh giá kết quả học tập của người học
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình thu thập, phân
tích và giải thích thông tin nhằm xác định mức độ đạt được của người
học theo mục tiêu, qua đó có thể đưa ra phán xét về sự tiến bộ và phù
hợp của sinh viên đối với yêu cầu và nghề nghiệp đòi hỏi trong tương lai.
1.3.2. Nội dung hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.3.2.1. Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức,
phương pháp và phương tiện đánh giá.
1.3.2.2. Tổ chức đánh giá và phân tích kết quả
1.3.2.3. Công bố kết quả đánh giá và ra quyết định mới
1.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.4.1. Khái niệm
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập là quá trình tác động có
tổ chức, có hướng đích và hợp quy luật của hiệu trưởng thông qua lập kế
5


hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đến hoạt động đánh giá kết quả học tập
nhằm làm cho hoạt động đánh giá kết quả học tập đạt hiệu quả cao hơn.
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên
1.4.2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá kết quả học tập
Nội dung cụ thể của việc xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá kết
quả học tập của sinh viên là: Xác định mục tiêu đánh giá kết quả học
tập; Đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập; Xây dựng kế
hoạch thực hiện và chuẩn bị các kế hoạch phụ trợ: kế hoạch tài chính, cơ
sở vật chất, công nghệ thông tin,…
1.4.2.2. Tổ chức đánh giá kết quả học tập
Xác định các bộ phận tham gia quản lý đánh giá kết quả học tập của
sinh viên; Xác định các chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận tham
gia quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên; Tập huấn cho các lực
lượng tham gia đánh giá kết quả học tập của sinh viên; Thiết lập cơ chế
phối hợp giữa các bộ phận quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
1.4.2.3. Chỉ đạo hoạt động, triển khai hoạt động đánh giá kết quả
học tập
Xác định phương hướng, mục đích đánh giá kết quả học tập; Ra các
quyết định đánh giá kết quả học tập; Tổ chức hoạt động đánh giá kết quả
học tập; Giám sát và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch; Kiểm tra, tổng
kết việc thực hiện kế hoạch đánh giá kết quả học tập.
1.4.2.4. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động đánh giá kết
quả học tập
Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Kiểm tra hoạt động đánh giá kết quả học tập của các bộ phận tham
gia; Đánh giá việc thực hiện so với mục tiêu; Phát hiện, điều chỉnh các sai
lệch khi thực hiện kế hoạch đánh giá kết quả học tập; Tổng kết, rút kinh
nghiệm
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập
của sinh viên
1.5.1. Các yếu tố thuộc về chủ thể quản lý
6


Nhận thức của quản lý giáo dục về vai trò của quản lý hoạt động đánh
giá kết quả học tập của sinh viên; Năng lực của quản lý giáo dục; Ý thức, trách
nhiệm của quản lý giáo dục; Vốn tri thức và kinh nghiệm của quản lý giáo
dục; Sự chỉ đạo đúng hướng, động viên khuyến khích của quản lý giáo
dục về tinh thần và vật chất.
1.5.2. Các yếu tố thuộc về giảng viên
Ý thức, trách nhiệm; Trình độ, năng lực đánh giá kết quả học tập;
Đời sống vật chất, tinh thần của giảng viên; Hiểu biết, kinh nghiệm của
giảng viên.
1.5.3. Các yếu tố thuộc về môi trường quản lý
Các chế độ, chính sách của Nhà nước và qui định của nhà trường:
Cơ sở vật chất và thiết bị, công nghệ thông tin; Sự phối hợp giữa các
lực lượng; Cơ chế, hành lang pháp lý; Tác động của môi trường kinh tếxã hội.
Kết luận chương 1
Trên cơ sở phân tích các tài liệu lý luận về hoạt động đánh giá kết
quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập đề tài đã xác
định các vấn đề lý luận cơ bản sau:
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một quá trình được tiến
hành có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt được của người học về mục
tiêu đào tạo, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình học tập. Nội dung hoạt động
đánh giá kết quả học tập là: xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối
tượng, hình thức, phương pháp và phương tiện trong kiểm tra đánh giá ;
tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá và phân tích kết quả đạt được để từ
đó có những quyết định mới trong việc tổ chức thực hiện hoạt động này.
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập là quá trình tác động có tổ
chức, có hướng đích và hợp quy luật của hiệu trưởng thông qua lập kế
hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đến hoạt động đánh giá kết quả học tập
nhằm làm cho hoạt động đánh giá kết quả học tập đạt hiệu quả cao hơn.
Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
bao gồm: Lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập của sinh viên; Tổ chức
đánh giá kết quả học tập; chỉ đạo thực hiện hoạt động đánh giá kết quả học
7


tập ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động đánh giá kết quả học tập.
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
đánh giá kết quả học tập của sinh viên bao gồm: Các yếu tố thuộc về quản lý
giáo dục; các yếu tố thuộc về giảng viên; các yếu tố thuộc về môi trường.
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
2.1. Khái quát về Học viện Ngân hàng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Học viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng Hà Nội (nguyên là Trường Cao cấp nghiệp vụ
Ngân hàng, được thành lập ngày 13/09/1961 theo Quyết định số 3072/VG
của Thủ tướng Chính phủ) là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của
Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Học viện Ngân hàng được thành lập
ngày 09/02/1998, theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính
phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Ngân hàng.
2.1.2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Ngân hàng
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích khảo sát
Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt đánh giá kết quả
học tập của sinh viên ở Học viện Ngân hàng, phân tích nguyên nhân của
thực trạng và làm cơ sở thực tiễn đề xuất biện pháp tăng cường quản lý
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo của Học viện.
2.2.2. Nội dung khảo sát
- Khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh
viên ở trường Học viện Ngân hàng.
- Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh
viên ở trường Học viện Ngân hàng.
8


- Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết
quả học tập của sinh viên trường Học viện Ngân hàng.
2.2.3. Phương pháp khảo sát
Khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập và quản lý
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên đề tài sử dụng các
phương pháp nghiên cứu cơ bản: Điều tra bằng phiếu hỏi, phương pháp
toán thống kê để xử lý và định lượng kết quả nghiên cứu. Phương pháp
điều tra bằng phiếu, đề tài sử dụng 02 mẫu phiếu cơ bản (phụ lục).
Mẫu 1: Khảo sát thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên trường Học viện Ngân hàng.
Mẫu 2: Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học
tập của sinh viên trường Học viện Ngân hàng.
2.2.4. Tiêu chí và thang đánh giá khảo sát hoạt động đánh giá kết
quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh
viên
- Mức độ thực hiện (tốt, bình thường, chưa tốt) được cho điểm theo
nguyên tắc: 3 - 2 - 1
Thang đánh giá:

Mức 1:

= 2,5  3

Mức 2:

= 1,5  2,49

Mức 3:

< 1,5

- Mức độ ảnh hưởng (ảnh hưởng nhiều, ít ảnh hưởng, không ảnh
hưởng) được cho điểm theo nguyên tắc: 3 - 2 - 1
Thang đánh giá:

Mức 1:

= 2,5  3

Mức 2:

= 1,5  2,49

Mức 3:

< 1,5

- Mức độ thực hiện: thường xuyên, không thường xuyên.
2.2.5. Địa bàn và đối tượng khảo sát
2.2.5.1. Địa bàn khảo sát: Trường Học viện Ngân hàng.
2.2.5.2. Đối tượng khảo sát: 125 quản lý giáo dục và giảng viên
đang công tác tại trường, trong đó: 10 quản lý giáo dục và 115 giảng
viên.
9


2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh
viên Học viện Ngân hàng
2.3.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động đánh giá kết quả học tập
của sinh viên được đánh giá cao ở mức rất quan trọng chiếm tỷ lệ: 84%
điều này đã phản ánh được sự nhận thức tầm quan trọng trong khâu quản
lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm đạt được mục
tiêu, chất lượng đào tạo.
2.3.2. Thực trạng mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình
thức, phương pháp và phương tiện đánh giá kết quả học tập
Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ xác định mục đích
của hoạt động đánh giá kết quả học tập ở mức độ khá tốt thể hiện: điểm
trung bình = 2,42 (min = 1, max = 3).
- Mức độ thực hiện mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương
pháp và phương tiện ở Học viện Ngân hàng được đánh giá không đồng
đều như nhau (thực hiện tốt nhất ở xác định mục đích của hoạt động đánh
giá kết quả học tập với = 2,61, xếp bậc 1/10).
- Nội dung lựa chọn phương tiện đánh giá phù hợp được đánh giá
thấp hơn cả = 2.20, xếp bậc 10/10.
2.3.3. Thực trạng tổ chức đánh giá kết quả học tập
Bảng: 2.3. Thực trạng việc thực hiện nội dung đánh giá kết quả học tập
TT

Nội dung

Số
lượng

%

1

Những vấn đề trọng tâm theo mục tiêu môn học

99

79%

2

Những vấn đề khó trong nội dung môn học

75

60%

3

Những vấn đề có trong nội dung kiểm tra thường xuyên

91

73%

4

Những vấn đề sinh viên thường chủ quan hoặc ít chú ý đến

83

66%

5

Những nội dung sinh viên dễ trả lời

89

71%

6

Những nội dung theo thống nhất của tổ bộ môn

95

76%

10


Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ thực hiện nội dung
đánh giá kết quả học tập ở mức độ khá tốt thể hiện: Vấn đề trọng tâm
theo mục tiêu môn học được thực hiện tốt nhất với tỷ lệ 79%, qua đó để
đảm bảo việc thống nhất nội dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên
trong mỗi môn học thì tổ trưởng bộ môn đó phải có trách nhiệm trước
mỗi kỳ học phải họp sinh hoạt chuyên môn để đạt được kết quả cao nhất
mà mình mong muốn.
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên Học viện Ngân hàng
2.4.1. Nhận thức về tầm quan trọng của quản lý hoạt động đánh
giá kết quả học tập
Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ nhận thức về tầm
quan trọng của quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
ở mức độ cao
2.4.2. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả hoạt động của sinh
viên
Bảng 2.10. Thực trạng lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập của SV
TT

Nội dung

Tốt

Bình
thường

Chưa tốt

Thứ
bậcSL Điểm SL Điểm SL Điểm

1

Xác định mục tiêu đánh giá
55
kết quả học tập

165

46

92

24

24

281 2.28

1

2

Đánh giá thực trạng hoạt động
39
đánh giá kết quả học tập

117

59

118 27

27

262 2.09

3

43

129

54

108 28

28

265 2.12

2

Xác định các biện pháp thực
31
hiện kế hoạch

93

66

130 29

29

253 2.02

5

Chuẩn bị các kế hoạch phụ
trợ: kế hoạch tài chính, cơ sở
5
36
vật chất, công nghệ thông
tin,…

105

64

128 25

25

261 2.08

4

3 Xây dựng kế hoạch thực hiện
4

Trung bình

2.11
11


Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ thực hiện lập kế
hoạch đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở mức độ trung bình thể
hiện: Điểm TBC = 2.11 (Mix = 1, Max = 3).
2.4.3. Tổ chức bộ máy đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Bảng 2.11. Thực trạng tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Bình

Tốt
TT

thường

Nội dung

Chưa tốt

Thứbậc

SL

Điểm

SL

Điểm

SL

Điểm

Xác định các bộ phận tham
1 gia quản lý đánh giá kết 37
quả học tập của sinh viên

111

55

110

33

33

254 2.03

3

Xác định chức năng, nhiệm
vụ của từng bộ phận tham
2
49
gia quản lý đánh giá kết quả
học tập của sinh viên

147

47

94

29

29

270 2.16

1

Tập huấn cho các lực lượng
3 tham gia đánh giá kết quả 43
học tập của sinh viên

129

51

102

31

31

262 2.09

2

Thiết lập cơ chế phối hợp
giữa các bộ phận quản lý
4
35
đánh giá kết quả học tập
của sinh viên

105

60

120

30

30

255 2.04

4

Trung bình

2.08

Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ thực hiện tổ chức
đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở mức độ trung bình thể hiện:
Điểm TBC = 2.08 (Mix = 1, Max = 3)
2.4.4. Chỉ đạo đánh giá kết quả học tập của sinh viên

12


Bảng 2.12. Thực trạng chỉ đạo đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Bình
thường

Tốt
TT

Nội dung
SL

Điểm SL

Điểm

Chưa tốt

Thứ
bậc


SL Điểm

Xác định phương hướng,
1 mục đích đánh giá kết quả 49
học tập

147

55

110

21

21

278 2.22

2

2

Ra các quyết định đánh
33
giá kết quả học tập

33

66

132

26

26

257 2.05

3

3

Tổ chức hoạt động đánh
55
giá kết quả học tập

165

51

102

19

19

286 2.28

1

4

Giám sát và điều chỉnh
25
việc thực hiện kế hoạch

75

69

138

31

31

244 1.95

5

Kiểm tra, tổng kết việc
5 thực hiện kế hoạch đánh 30
giá kết quả học tập

90

68

136

27

27

253 2.02

4

Trung bình

2.10

Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ thực hiện chỉ đạo
đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở mức độ trung bình thể hiện:
Điểm TBC = 2.10 (Mix = 1, Max = 3)
2.4.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Bảng 2.13. Thực trạng kiểm tra hoạt động đánh giá
kết quả học tập của sinh viên
Bình
thường

Tốt
TT

Nội dung

Chưa tốt


Thứ
bậc

SL Điểm SL Điểm SL Điểm
Xác định các tiêu chí, tiêu
1 chuẩn kiểm tra, đánh giá 59
kết quả học tập

177

44

88

22

22

287 2.29

1

Thanh tra, kiểm tra hoạt
2 động đánh giá KQ học tập 21
của các bộ phận tham gia

63

71

142 33

33

238 1.90

5

13


Bình
thường

Tốt
TT

Nội dung

Chưa tốt

Thứ
bậcSL Điểm SL Điểm SL Điểm
Đánh giá việc thực hiện so
41
với mục tiêu.

123

61

122 23

23

268 2.14

3

Phát hiện, điều chỉnh các
sai lệch khi thực hiện kế
4
47
hoạch đánh giá kết quả học
tập

141

58

116 20

20

277 2.16

2

5 Tổng kết, rút kinh nghiệm

117

62

124 24

24

265 2.12

4

3

39

Trung bình

2.13

Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ thực hiện kiểm tra
đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở mức độ trung bình thể hiện:
Điểm TBC = 2.13 (Mix = 1, Max = 3)
2.5. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh
giá kết quả học tập của sinh viên
2.5.1. Yếu tố thuộc về nhà quản lý
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về nhà quản lý đến quản lý
đánh giá kết quả học tập của sinh viên rất cao với = 2,59.
2.5.2. Yếu tố thuộc về giảng viên
Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ ảnh hưởng của các
yếu tố thuộc về giảng viên được đánh giá ở các mức độ rất nhiều với =
2,65 và không đồng đều khác nhau thể hiện:
2.5.3. Yếu tố thuộc về môi trường quản lý
Cán bộ quản lý và giảng viên đánh giá mức độ ảnh hưởng của các
yếu tố thuộc về môi trường được đánh giá ở mức độ rất nhiều thể hiện: Điểm TBC = 2.56 (Mix = 1, Max = 3).
2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá
kết quả học tập của sinh viên
2.6.1. Thành công và nguyên nhân
2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
14


Kết luận chương 2
Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập và
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Học
viện Ngân hàng, bước đầu có thể kết luận:
Hoạt động đánh giá kết quả học tập được nhà trường thực hiện
thường xuyên và kết quả học tập môn học được đánh giá toàn diện hơn,
đã sử dụng nhiều phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá phong phú.
Tuy vậy, hoạt động này vẫn thể hiện nhiều bất cập ở nhiều khâu khác
nhau: đề thi chưa bám sát mục tiêu môn học, một số phương pháp và hình
thức kiểm tra đánh giá không phù hợp, hiện tượng thi gì dạy nấy còn phổ
biến; công tác coi thi chưa nghiêm túc; còn hiện tượng chấm bài chưa
chính xác, khách quan; kiểm tra đánh giá chưa phát huy được tính sáng
tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ; kiểm tra đánh giá hình
thức, đối phó; mục đích phản hồi thông tin nhằm cải tiến chất lượng học
tập của sinh viên chưa được coi trọng,... Những hạn chế trên chính là
những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, những tiêu cực trong triển
khai thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá .
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên được nhà
trường quan tâm và đề ra những giải pháp quản lý có hiệu quả. Tuy nhiên,
công tác quản lý còn nhiều hạn chế như: Trình độ nghiệp vụ của những
người làm công tác quản lý kiểm tra đánh giá bao gồm giáo viên và quản
lý giáo dục còn hạn chế; chính sách đối với cán bộ chưa thoả đáng, quy
định chưa thực sự cụ thể, rõ ràng gây hiểu nhầm cho người thực hiện; công
tác chỉ đạo của nhà trường chưa sát sao, trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ
của những cá nhân, bộ phận không rõ ràng, đặc biệt là không quy định rõ ai
là người chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của nhà trường; công tác
thanh, kiểm tra ít hiệu quả.
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên chịu ảnh
hưởng của nhiều yếu tố, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khảo sát rất
nhiều và xếp theo thứ bậc: 1 - Yếu tố thuộc về quản lý giáo dục, 2 - Yếu
tố thuộc về giảng viên, 3 - Yếu tố thuộc về môi trường.

15


Kết quả nghiên cứu thực trạng trên là cơ sở thực tiễn tốt, chắc chắn
để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Chương 3
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính khoa học
3.1.2. Đảm bảo tính hiệu quả
3.1.3. Đảm bảo tính hệ thống
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên Học viện Ngân hàng
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho quản lý giáo dục, giảng viên và sinh
viên về tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả học tập
3.2.2. Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt
động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.2.3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng tham
gia quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.2.4. Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, kiểm tra và
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho lực
lượng tham gia hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.2.6. Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và công
nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp được
đề xuất
16


3.4.1. Mục đích trưng cầu ý kiến
Nhằm khẳng định mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện
pháp đề xuất quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
- Nâng cao nhận thức cho quản lý giáo dục, giảng viên và sinh viên
về tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả học tập
- Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt động
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng tham gia
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, kiểm tra và
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho lực lượng
tham gia hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ
thông tin cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.4.2. Tiêu chí và thang đánh giá
Để đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên, chúng tôi xây dựng
phiếu điều tra (Phụ lục: mẫu 3), tiến hành khảo sát quản lý giáo dục,
giảng viên và sau đó lượng hóa các ý kiến bằng cách cho điểm như sau:
- Nguyên tắc cho điểm:
Rất cấp thiết, rất khả thi 3 điểm.
Cấp thiết, khả thi 2 điểm.
Không cấp thiết, không khả thi 1 điểm.
- Cách tính toán: Lấy trung bình cộng điểm số trên khách thể điều
tra và lập bảng số.
- Thang đánh giá:
Mức cấp thiết, khả thi cao:

= 2,5  3,0

Mức cấp thiết, khả thi trung bình:
Mức cấp thiết, khả thi thấp:

< 1,5.
17

= 1,5  2,49


3.4.3. Kết quả đánh giá về tính cấp thiết và mức độ khả thi của các
biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện
pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Mức độ
cấp thiết
TT

Biện pháp quản lý

Mức độ
khả thi

Thứ
bậc

Thứ
bậc

Nâng cao nhận thức cho quản lý giáo dục,
1 giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng 2.73
của công tác đánh giá kết quả học tập

3

2.68

2

Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực
2 hiện kế hoạch hoạt động đánh giá kết quả 2.76
học tập của sinh viên

1

2.70

1

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị
3 chức năng tham gia quản lý hoạt động đánh 2.61
giá kết quả học tập của sinh viên

6

2.60

4

Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy
4 chế thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học 2.74
tập của sinh viên

2

2.64

3

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và
5 nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt 2.66
động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

5

2.55

6

Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở
6 vật chất và công nghệ thông tin cho hoạt 2.67
động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

4

2.56

5

Cán bộ quản lý và giáo viên đều dánh giá cao tính cấp thiết và khả
thi của các biện pháp quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học
viện Ngân hàng. Trong đó tính cấp thiết đánh giá cao hơn tính khả thi với
= 2,70 và 2,63.

18


Để khẳng định mối quan hệ giữa tính cấp thiết và khả thi của các
biện pháp quản lý đề xuất đề tài sử dụng công thức tính tương quan thứ
bậc
=1−

6∑
( − 1)

Trong đó:
r: là hệ số tương quan
D: là hiệu số thứ bậc hai đại lượng đem ra so sánh
N: là số biện pháp
Kết quả tính toán: Với công thức trên, kết quả tính được là: r = +
0,77.
Theo kết quả tính hệ số tương quan thứ bậc được r = + 0,77 chứng
tỏ giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất có
sự tương quan thuận và thống nhất chặt chẽ. Các biện pháp quản lý đánh
giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Ngân hàng được đánh giá cần
thiết ở mức độ nào thì cũng có mức độ khả thi phù hợp. Ví dụ: Biện pháp
“Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt động đánh
giá kết quả học tập của sinh viên” có mức độ cần thiết và khả thi
=
2,76 và 2,70 đều xếp thứ bậc 1/6.
Có thể biểu diễn mối mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả thi của
các biện pháp quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện
Ngân hàng bằng biểu đồ sau:

19


2.8000
2.75000
2.7000
2.65000
2.6000
2.55000
2.5000
2.45000
2.4000

2.76000

2.74000

2.73000
2.68000

2.7000
2.66000 2.67000
2.64000
2.61000
2.6000
2.55000 2.56000

Cần thiết
Khả thi

BP1

BP2

BP3

BP4

BP5

BP6

Biểu đồ 3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả
ả thi của các biện pháp
quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học
ọc viện Ngân hàng
h
Kết luận chương 3
Dựa vào các nguyên tắc cơ bản, tác giả đã đưa ra 6 biện
ện pháp cơ
c bản
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm
nh nâng cao
hiệu quả hoạt động đào tạo, các biện pháp đó gồm:
- Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho quản
ản lý giáo dục,
dục giảng viên
và sinh viên vềề tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả học tập
- Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và quản
ản lý việc thực hiện
h
kế
hoạch hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Biện pháp 3: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn
ơn vị
v chức năng
tham gia quản
ản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
vi
- Biện pháp 4: Quản lý việc thực hiện nghiêm
êm túc các quy chế
ch thi,
kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
- Biện pháp 5: Đào tạo, bồi dưỡng
ỡng nâng cao kỹ năng và
v nghiệp vụ
cho lực lượng
ợng tham gia hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
vi

20


- Biện pháp 6: Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và
công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh
viên.
Luận văn đã tiến hành khảo nghiệm mức độ cấp thiết và các biện
pháp đề xuất. Qua phân tích dữ liệu chúng tôi thấy rằng các biện pháp
nếu được sử dụng chắc chắn mang tính khả thi và đem lại hiệu quả, đặc
biện là khi sử dụng các biện pháp này theo hệ thống, chúng sẽ hỗ trợ và
bổ sung cho nhau làm tăng thêm tính hiệu quả và độ tin cậy trong công
tác quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập.

21


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Về lý luận. Trên cơ sở phân tích các tài liệu lý luận, đề tài đã
tổng quan được vấn đề nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá kết quả
học tập của sinh viên để xác định được những điểm mới của đề tài trong
lĩnh vực quản lý giáo dục và xác định được những vấn đề lý luận cơ bản
của đề tài bao gồm:
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một quá trình được tiến
hành có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt được của người học về mục
tiêu đào tạo, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình học tập.
Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập là quá trình tác động có
tổ chức, có hướng đích và hợp quy luật của hiệu trưởng thông qua lập kế
hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đến hoạt động đánh giá kết quả học
tập nhằm làm cho hoạt động đánh giá kết quả học tập đạt hiệu quả cao
hơn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
đánh giá kết quả học tập của sinh viên bao gồm: Các yếu tố thuộc về
quản lý giáo dục; các yếu tố thuộc về giảng viên; các yếu tố thuộc về môi
trường.
1.2. Về thực tiễn, luận văn đã phản ánh thực trạng hoạt động đánh
giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của
sinh viên tại trường Học viện Ngân hàng trên bình diện nhận thức, xây
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra. Cụ thể: Đã quản lý
tốt một số hoạt động của quá trình đánh giá kết quả học tập (như: ra đề
thi, thực hiện các qui định về tổ chức thi, công tác quản lý điểm thi sau
đánh giá), nhưng công tác quản lý có tính chất định hướng lâu dài cho
hoạt động đánh giá kết quả học tập (như: hoạt động nâng cao nghiệp vụ
cho đội ngũ thực hiện việc đánh giá kết quả học tập , cơ chế chính sách
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh hoạt động đánh giá kết quả học
tập ) còn nhiều hạn chế và yếu kém; việc quản lý các nội dung của hoạt
động đánh giá kết quả học tập chưa đồng bộ.
1.3. Căn cứ trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn quản lý
22


hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên, luận văn đã đề xuất 6
biện pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý hoạt động đánh giá kết quả
học tập của sinh viên ở trường Học viện Ngân hàng:
- Nâng cao nhận thức cho quản lý giáo dục, giảng viên và sinh viên
về tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả học tập
- Xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hoạt động
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng tham gia
quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, kiểm tra và
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho lực lượng
tham gia hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Tăng cường các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ
thông tin cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Các biện pháp được đề xuất đều có cơ sở lý luận định hướng dựa
trên tiếp cận chức năng quản lý giáo dục và có mối quan hệ tác động chặt
chẽ với nhau. Tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã được lí
giải trong luận văn thông qua kết quả khảo sát các biện pháp.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý hoạt động đánh
giá kết quả học tập với những qui định cụ thể, đầy đủ và chặt chẽ; có qui
định về việc công nhận tín chỉ đạt được của sinh viên giữa các trường
ĐH, CĐ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Có sự chỉ đạo sát sao các
trường đại học, cao đẳng quan tâm đến việc tuyên truyền sâu, rộng trong
xã hội để thấy rõ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc đánh giá kết quả
học tập.
2.2. Đối với Học viện Ngân hàng
- Có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ,
giảng viên và sinh viên; có sự quan tâm đầu tư kinh phí để có những
nghiên cứu sâu hơn về hoạt động này; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ
23


chuyên môn về đánh giá cho đội ngũ giảng viên, đội ngũ quản lý giáo
dục; đào tạo đội ngũ chuyên viên tinh thông trong lĩnh vực đánh giá làm
nòng cốt cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
- Đầu tư tài chính để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm đảm bảo tính
chính xác, khách quan và tạo được sự tin tưởng về chất lượng đào tạo
trong xã hội.
- Đối với mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên cần có ý thức phấn
đấu nâng cao nhận thức, trình độnghiệp vụ; thường xuyên cải tiến, điều
chỉnh để có thể chủ động, sáng tạo trong công việc.
- Phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban liên quan và
có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận.
- Đầu tư nâng cấp xây dựng phần mềm quản lý Đào tạo Edusoft về
đánh giá kết quả học tập và hoàn thiện các quy trình quản lý Đào tạo tại
Học viện Ngân hàng.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×