Tải bản đầy đủ

Talkshow toi yeu nghe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 08 năm 2017

/KH-ĐKC

KẾ HOẠCH
Tổ chức sản xuất chương trình talk show “Tôi yêu nghề” năm 2017
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tạo ra một chương trình bổ ích giúp sinh viên có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với các
2.
-

nhân vật khách mời thành công với nghề nghiệp đã chọn.
Giúp cho học sinh THPT và sinh viên có thêm kênh thông tin để tìm hiểu nghề yêu thích.

Tạo động lực học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên.
Đồng hành với sinh viên có thành tích tốt trong học tập, có ý tưởng khởi nghiệp.
Yêu cầu:
Chương trình đảm bảo chất lượng về nội dung và được truyền thông rộng rãi đến đông đảo

học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị phòng ban, khoa, doanh nghiệp phải chặt chẽ, chuẩn bị
chu đáo, hiệu quả, tính sáng tạo trong nội dung chương trình.
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
- Ra mắt chương trình: tháng 10 năm 2017
- Chương trình ghi hình định kỳ hàng quý
- Chương trình thu âm phát thanh định kỳ hàng tháng
2. Đối tượng: Tất cả học sinh sinh viên, học viên trong và ngoài trường.
3. Địa điểm: BTC sẽ chọn địa điểm tổ chức phù hợp với nội dung và số lượng tham gia.
III. TÊN CHƯƠNG TRÌNH, FORMAT CHƯƠNG TRÌNH:
1. Tên chương trình:
Talk show “Tôi yêu nghề”
2. Format chương trình:
2.1. Thời lượng:
- Thu âm phát thanh: 15 phút (định kỳ hàng tháng)
- Ghi hình dựng clip: 20 phút (định kỳ hàng quý).
2.2. Kênh phát:
- Hệ thống phát thanh của trường;
- Facebook Hutech;
- Website Hutech;
- Youtube Hutech;
2.3. Format chương trình:
2.3.1. Talk show phát thanh.
STT
1

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

Nhạc hiệu

25s


Giới thiệu nghề theo chủ đề

1p

Giới thiệu nhân vật giao lưu

1p

3

Nhạc cắt

5s

4

Nội dung giao lưu

5

Nhạc cắt

2

8 - 13p
5s


6

Người thân, bạn bè hoặc người nổi tiếng nói về nhân vật

3p

7

Nhạc cắt

5s

8

Định hướng theo nghề

2p
Tổng cộng

15-20p

*Hình thức nội dung có thể đổi mới theo hướng sáng tạo cho từng chủ đề
2.3.2. Talk show ghi hình.
Tên tiểu mục

Thời lượng

Intro

3s

Lời giới thiệu

30s

Giới thiệu nhân vật

1p

Nội dung

Cách thức thể hiện

Chạy logo chương trình

Hiệu ứng logo chương trình

Giới thiệu chủ đề chương Dẫn chương trình giới thiệu chủ
trình

đề của clip

Họ và tên nhân vật

Ekip lên kịch bản quay, dựng

Học hàm, học vị

clip giới thiệu nhân vật: cảnh

Lĩnh vực hoạt dộng

tiếp cận nhân vật tại nhà riêng,

Các công trình nghiên
cứu khoa học, sự kiện
thành công

Giao lưu

hoặc cơ quan...Sưu tầm những
tư liệu nói về nhân vật trên các
kênh chính thống hoặc do nhân
vật cung cấp
MC gợi mở để nhân vật cung

1p

MC trò chuyện cùng nhân cấp thêm những thông tin cá
vật

nhân mà trong clip giới thiệu
chưa nhắc đến.
Nhân vật chia sẽ câu chuyện
chọn nghề hay nghề chọn để

2p

Câu chuyện “Chọn nghề,
nghề chọn” nhân vật kể

khán giả hiểu được thêm những
khía cạnh nghề nghiệp trong xã
hội. Lưu ý: cần khai thác mối
liên quan chọn ngành và chọn
nghề.

2p

Thuận lợi, khó khăn gặp MC gợi mở để nhân vật chia sẽ
phải trong nghề nghiệp

những thuận lợi và khó khăn
trong nghề nghiệp. Lưu ý: cần
khai thác thật tốt nội dung này
để giúp khán giả định hướng tốt
hơn khi chọn nghề


MC đọc 2-3 câu hỏi của khán
giả dành cho nhân vật trả lời,
2p

Câu hỏi dành cho nhân
vật

hoặc chia sẽ thêm thông tin. Lưu
ý: MC chú ý xử lý những câu
hỏi liên quan và những câu hỏi
không liên quan tránh mất thời
gian và loãng chương trình.

Học sinh, sinh viên tham Trình chiếu Clip học sinh, sinh
2p

gia tour hướng nghiệp tại viên tham gia tour hướng nghiệp
trường HUTECH
Học sinh, sinh viên chia
sẽ những cảm nhận sau

1p

khi tham gia tour hướng
nghiệp, cảm ơn chương
trình

tại trường Hutech.
MC mời học sinh, sinh viên lên
giao lưu cùng khán giả. Chia sẽ
những cảm nhận sau khi tham
gia tour hướng nghiệp, cảm ơn
thầy cô hướng dẫn, cảm ơn ekip
thực hiện chương trình.
Học sinh, sinh viên nói ra vị trí
công việc mong muốn được làm

Học sinh, sinh viên giao
2p

lưu cùng nhân vật với chủ
đề: “Ước mơ tôi”

trong tương lai. Khách mời sẽ có
những lời khuyên chủ quan dựa
trên kinh nghiệm của mình
nhằm giúp học sinh, sinh viên có
giải pháp để thực hiện được ước
mơ.

Clip

giới

thiệu

ngành đào tạo tại

Giới thiệu ngành đào tạo Clip giới thiệu về ngành nghề
1p

Hutech

học sinh sinh viên quan đang đào tạo tại Hutech
tâm
Tặng hoa cảm ơn nhân Học sinh sinh viên tặng hoa cảm
vật, khách mời
Trao quà cho nhân vật

Tặng hoa, quà, học
bổng

1p

khách mời, trao học bổng
cho học sinh sinh viên
tham gia chương trình

ơn nhân vật khách mời.
MC mời đại diện lãnh đạo nhà
trường lên trao quà cho nhân vật
khách mời, trao học bổng cho
học sinh sinh viên tham gia
chương trình

Nhà tài trợ tặng quà cho MC mời đại diện nhà tài trợ lên
học sinh sinh viên

trao quà cho học sinh sinh viên


*Hình thức nội dung có thể đổi mới theo hướng sáng tạo cho từng chủ đề
IV. DỰ KIẾN LỊCH THỰC HIỆN VÀ CHỦ ĐỀ TRONG NĂM
THÁNG

THỂ LOẠI
Thu hình, phát thanh

10

CHỦ ĐỀ
Họp mặt giới thiệu chương trình

Phát thanh số đầu Tôi yêu nghề thiết kế web

THỜI LƯỢNG
20 phút
15 phút

tiên
11

Phát thanh số thứ 2

Tôi yêu nghề kỹ thuật ô tô

15 phút

12

Quay dựng clip

Tôi yêu nghề công nghệ thực phẩm

20 phút

01/2018

Phát thanh số thứ 3

Tôi yêu nghề du lịch nhà hàng khách sạn

15 phút

02

Phát thanh số thứ 4

Tôi yêu nghề Luật

15 phút

03

Quay dựng clip

Tôi yêu nghề tài chính ngân hàng

20 phút

04

Phát thanh số thứ 5

Tôi yêu nghề marketing

15 phút

05

Phát thanh số thứ 6

Tôi yêu nghề biên dịch tiếng Anh

15 phút

06

Quay dựng clip

Tôi yêu nghề chế tạo robot

20 phút

07

Phát thanh số thứ 7

Tôi yêu nghề kiến trúc

15 phút

08

Phát thanh số thứ 8

Tôi yêu nghề dược

15 phút

09

Phát thanh số thứ 9

Tôi yêu nghề truyền thông

30 phút

V.
1.
2.
3.
-

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban chỉ đạo:
TS Kiều Tuân
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT
TS Lưu Thanh Tâm
Phó hiệu trưởng
TS Nguyễn Quốc Anh
Phó hiệu trưởng
ThS Trần Đình Huy
Phó hiệu trưởng
Thành lập Ban tổ chức:
ThS Huỳnh Ngọc Anh
Trưởng phòng CTSV
Trưởng ban
ThS Nguyễn Thị Xuân Dung
Phó Phòng TVTS-TT
Phó ban
Thầy Phạm Trường Sinh
Trợ lý trưởng P.CTSV
Thành viên
Thầy Trần Trung Việt
Nhân viên phòng CTSV
Thành viên
Đ/c Huỳnh Tấn Long
Bí thư Đoàn trường
Thành viên
Đ/c Lý Minh Tâm
Chủ tịch Hội sinh viên trường
Thành viên
Phối hợp thực hiện:
Phòng công tác sinh viên lên kế hoạch thực hiện, tổ chức sản xuất chương trình.
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền Thông hỗ trợ kỹ thuật quay dựng clip, thiết kế, in ấn băng

rôn, background trong thời gian sản xuất chương trình.
- Phòng Quản trị, Phòng TC-HC, Quản trị hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức
chương trình.
- Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường tuyên truyền thông tin chương trình đến sinh viên,
VI.
-

học viên toàn trường.
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Ngày 05/08 – 10/08/2017: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
Ngày 11/08 – 15/08/2017: Xin ý kiến lãnh đạo nhà trường.
Ngày 15/08 – 31/08: Triển khai công tác chuẩn bị: nhân sự, nội dung kịch bản, lịch thực hiện
phát thanh, ghi hình.


- Từ 01/09/2017 – 15/09/2017: Thực hiện số phát thanh đầu tiên.
- Từ 15/09 – 30/09/2017: Duyệt nội dung phát thanh số đầu tiên, chuẩn bị công tác tổ chức
buổi ra mắt chương trình.
- Ngày 04/10/2017: Tổ chức buổi ra mắt chương trình.
- Ngày 05/10/2017: Phát thanh số đầu tiên.
- Từ 05/10/2017 – 09/2018: Lên kế hoạch chi tiết cho các số ghi hình, phát thanh theo lịch dự
kiến.
Trên đây là kế hoạch tổ chức sản xuất chương trình talk show “Tôi yêu nghề”, tùy vào tình
hình triển khai thực tế, Ban tổ chức có thể điều chỉnh thời gian và nội dung phù hợp.
Ban giám Hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan triển khai và quán triệt thực hiện.

-

Nơi Nhận:
Đảng ủy;
Ban giám Hiệu;
Phòng/Ban, Trung tâm liên quan;
BCN các Khoa;Viện
Đoàn – Hội SV Trường;
Lưu.

P. HIỆU TRƯỞNG

TS Lưu Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×