Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động chuyên môn của khoa học cơ bản trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm phú thọ ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

ĐINH THỊ HẰNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ
VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân. Các số liệu
trong luận văn là trung thực.
Kết quả của luận văn chưa từng được tác giả nào công bố trong bất kỳ các
công trình khác.

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014
Tác giả

Đinh Thị Hằng

i
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CẢM ƠN
Việc hoàn thành tập luận văn này là kết quả của sự cố gắng nỗ lực của
bản thân cùng sự giúp đỡ của Quí thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè. Tác giả xin
chân thành cảm ơn PGS-TS. Nguyễn Văn Lê, người trực tiếp hướng dẫn tác giả
thực hiện luận văn. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các giáo sư, phó
giáo sư, tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy,
hướng dẫn các chuyên đề trong khóa học và nhiệt tình quan tâm góp ý với tác
giả trong quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và
các phòng, khoa chức năng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian học.
Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Trường Cao đẳng nghề
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ và học viên lớp cao học quản lý giáo dục
khóa 20 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã động viên, cộng
tác giúp đỡ tác giả hoàn thành tập luận văn này.
Do những hạn chế về thời gian nghiên cứu, nên chắc chắn luận văn
không tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả mong nhận được sự đóng góp
của Hội đồng chấm luận văn, của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để
hoàn thiện đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn quản lý nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực cho CNH, HĐH đất nước.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014
Tác giảĐinh Thị Hằng

ii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................... iii
KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN.............................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................... v
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu...................................................................... 3
4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................. 3
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài ............................................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 4
8. Cấu trúc luận văn .................................................................................................. 4
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN
MÔN CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ...... 6
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................................ 6
1.2. Một số khái niệm cơ bản ................................................................................... 9
1.2.1. Quản lý ........................................................................................................... 9
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục .......................................................................... 11
1.2.3. Quản lý nhà trường ....................................................................................... 13
1.3. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động chuyên môn ở trường Cao đẳng nghề .... 14
1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ của khoa chuyên môn ở trường Cao đẳng nghề .............. 14
1.3.2. Nội dung hoạt động chuyên môn ở trường Cao đẳng nghề ......................... 16
1.3.3. Đặc trưng dạy học các môn khoa học cơ bản ở trường Cao đẳng nghề ....... 17
1.4. Quản lý hoạt động chuyên môn của khoa khoa học cơ bản ở trường Cao
đẳng nghề ....................................................................................................... 22
1.4.1. Ý nghĩa của quản lý hoạt động chuyên môn ................................................ 22
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động chuyên môn..................................................... 23

iii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chuyên môn của khoa ở
trường Cao đẳng nghề.................................................................................... 28
Kết luận chƣơng 1 ..................................................................................................... 31
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ .......................................................... 32
2.1. Giới thiệu về Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ....... 32
2.1.1. Thông tin chung về Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ......... 32
2.1.2. Thực trạng giáo dục của trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ... 36
2.2. Thực trạng hoạt động chuyên môn của khoa Khoa học cơ bản ở trường
CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ........................................................ 45
2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy của giáo viên ...................................................... 46
2.2.2. Thực trạng hoạt động học của học sinh ........................................................ 51
2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học các môn KHCB ở trường CĐN
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ................................................................. 55
2.2.4. Thực trạng quản lý các hoạt động chuyên môn khác ................................... 61
2.2.5. Đánh giá chung ............................................................................................. 69
Kết luận chƣơng 2 ..................................................................................................... 72
Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ .......................................................... 73
3.1. Định hướng và các nguyên tắc ........................................................................ 73
3.1.1. Định hướng đề xuất ...................................................................................... 73
3.1.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ................................................................ 75
3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của khoa KHCB ở
trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ .............................................. 77
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên và cán bộ quản lý về tầm quan trọng
của các môn KHCB trong việc đảm bảo chất lượng trình độ CĐN ............ 77
3.2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
sư phạm, khuyến khích giáo viên tự học tập, nghiên cứu và tích lũy kiến
thức thực tế .................................................................................................. 79
iv
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3.2.3. Quản lí việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn ........................................... 82
3.2.4. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng
học sinh học nghề ........................................................................................ 84
3.2.6. Quản lý chặt chẽ hoạt động chuyên môn kết hợp với các hoạt động đoàn
thể, hoạt động ngoại khóa............................................................................ 90
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...................................................................... 92
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ............................... 93
Kết luận chƣơng 3 ................................................................................................... 100
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ......................................................................... 101
1. Kết luận ................................................................................................................. 101
2. Một số khuyến nghị .............................................................................................. 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 105
PHỤ LỤC..................................................................................................................... 1

v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
BLĐTBXH

: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CĐN

: Cao đẳng nghề

CN

: Công nghệ

CNH-HĐH

: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

CNKT

: Công nhân kỹ thuật

CNTT

: Công nghệ thông tin

CBQL

: Cán bộ quản lý

CSVC&TBDH

: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

ĐH

: Đại học

ĐNGV

: Đội ngũ giáo viên

GD

: Giáo dục

GD ĐT

: Giáo dục - Đào tạo

GS

: Giáo sư

GV

: Giáo viên

GDTC

: Giáo dục thể chất

GDQP

: Giáo dục quốc phòng

HSSV

: Học sinh sinh viên

KHCB

: Khoa học cơ bản

NCKH

: Nghiên cứu khoa học

NN&PTNT

: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PGS

: Phó giáo sư

PPDH

: Phương pháp dạy học: Quyết định

QL

: Quản lý

QLGD

: Quản lý giáo dục

QLNT

: Quản lý nhà trường

TS

: Tiến sĩ

TCN

: Trung cấp nghề
iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


TSKH

: Tiến sĩ khoa học

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Bảng 2.1. Thống kê số lượng giáo viên theo đơn vị, khoa, bộ môn từ 2010 - 2013 ........... 37
Bảng 2.2. Thống kê trình độ chuyên môn giáo viên theo đơn vị, khoa, bộ môn
(Năm học 2012 - 2013) ............................................................................. 38
Bảng 2.3. Thống kê trình độ sư phạm của giáo viên từ 2010 - 2013 ......................... 38
Bảng 2.4. Thống kê TBDH của trường (Tại thời điểm 12/2013) ............................... 40
Bảng 2.5. Thống kê số lượng giáo viên giảng dạy tại khoa KHCB ........................... 46
Bảng 2.6. Phân bổ thời gian học các môn KHCB(môn học chung bắt buộc) quy
định trong chương trình khung trình độ trung cấp nghề ........................... 48
Bảng 2.7. Phân bổ thời gian học các môn KHCB (môn học chung bắt buộc) quy
định trong chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề ........................... 48
Bảng 2.8. Kết quả học tập các môn khoa học cơ bản của học sinh học TCN trong
3 năm (từ năm 2010 - 2013) ...................................................................... 52
Bảng 2.9. Kết quả học tập các môn khoa học cơ bản của học sinh học CĐN trong
3 năm (từ năm 2010 - 2013) ...................................................................... 53
Bảng 2.10. Kết quả khảo sát học sinh về việc học các môn KHCB ở trường CĐN
Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ ............................................................ 54
Bảng 2.11. Kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ quản lí về các nội dung quản lí
hoạt động dạy học các môn khoa học cơ bản ............................................ 56
Bảng 2.12. Kết quả khảo sát đánh giá của giáo viên về các nội dung quản lí hoạt
động dạy học các môn khoa học cơ bản.................................................... 58
Bảng 2.13. Kết quả khảo sát đánh giá của học sinh- sinh viên về các nội dung
quản lí hoạt động dạy học các môn khoa học cơ bản ................................ 59
Bảng 2.14. Kết quả khảo sát đánh giá của CBQL và GV về các biện pháp quản lý
sinh hoạt khoa chuyên môn ....................................................................... 63
Bảng 2.15. Kết quả khảo sát đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện các
biện pháp QL công tác bồi dưỡng giáo viên ............................................. 65
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ............. 94
Bảng 3.2. Tương quan giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp ...... 97

v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Biểu đồ 3.1. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
quản lý hoạt động chuyên môn khoa KHCB ............................................ 98

vi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, với những bước tiến nhảy vọt của cuộc
cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa đang diễn
ra thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Đó là những cơ hội và
cũng là những thách thức lớn cho mọi quốc gia.
Ở Việt Nam, Đảng ta nhận thức sâu sắc về vấn đề này nên các văn kiện Đại
hội của Đảng gần đây đã khẳng định: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ
trọng tâm của thời kỳ quá độ, là con đường tất yếu nhằm đưa nước ta sớm ra khỏi tình
trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân
dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại...nhanh chóng tiến nhanh, tiến kịp với các nước phát triển và hội nhập
với thế giới. Bài học kinh nghiệm của nhiều nước phát triển trên thế giới đã chỉ rõ
rằng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp tiên quyết đối với những
nước chậm phát triển. Quan điểm của Đảng ta là: Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là
một trong những phương hướng cơ bản đầu tư cho phát triển, nhằm tạo ra nguồn nhân
lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu của các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất
nước. Để đáp ứng được vai trò nhiệm vụ quan trọng đó, giáo dục và đào tạo cần có
bước đổi mới căn bản và toàn diện, trước hết là đổi mới quản lý, đổi mới chương
trình, nội dung và phương thức đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao.
Dạy nghề có vị trí rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự
nghiệp CNH, HĐH và phát triển kinh tế xã hội. Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
nói chung và dạy nghề nói riêng, chất lượng đội ngũ giáo viên có ảnh hưởng to lớn và
mang tính quyết định đến chất lượng đào tạo.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thuộc Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ- LĐTBXH ngày
11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở
nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ. Trong quá trình gần
40 năm hình thành và phát triển trường đã đóng góp tích cực vào công tác đào tạo
nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn
và các ngành kinh tế khác của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Trước yêu cầu thực

1


hiện nhiệm vụ của một trường Cao đẳng nghề là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, đòi hỏi nhà trường phải đổi mới
toàn diện.
Hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các khoa
chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong các nhà trường nói chung, nhà
trường dạy nghề nói riêng. Bởi lẽ, khoa chuyên môn là đơn vị cơ sở gắn bó với người
giáo viên giảng dạy, ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động
nghề nghiệp của người giáo viên. Có thể nói hoạt động của khoa chuyên môn trong nhà
trường là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Cùng với việc tập trung
đào tạo và cung cấp các kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề cho học sinh là
yếu tố rất quan trọng thì việc trang bị các kiến thức khoa học cơ bản là không thể thiếu.
Hệ thống các kiến thức cơ bản sẽ giúp cho đội ngũ công nhân thế hệ mới linh hoạt,
năng động dễ dàng thích nghi với môi trường công nghệ sản xuất hiện đại và thường
xuyên được đổi mới. Do đó, công tác quản lý hoạt động chuyên môn của khoa khoa
học cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là vô cùng cần thiết, là nhân tố quyết
định để nhà trường hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới.
Với vai trò là một giáo viên giảng dạy trực tiếp, là một cán bộ quản lý khoa
chuyên môn trong nhà trường đồng thời được học tập nghiên cứu lý luận về khoa học
quản lý giáo dục, tôi nhận thấy việc tìm ra những biện pháp có cơ sở khoa học, tính
khả thi và hiệu quả cho công tác quản lý hoạt động chuyên môn của khoa khoa học
cơ bản Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ là một nhu cầu
không chỉ mang tính lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đối với sự phát triển của nhà
trường trong giai đoạn mới. Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu:
"Quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng
nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ" làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn
góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong đội ngũ giáo viên và qua đó nâng
cao chất lượng dạy nghề của nhà trường.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Khoa khoa học cơ
bản phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ
và Nông lâm Phú Thọ.

2


3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động chuyên môn ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Mối quan hệ giữa quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa học cơ bản
trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ với chất lượng đào tạo hiện nay.
4. Giả thuyết khoa học
Hiện nay, công tác quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa học cơ bản
trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ còn chưa phát huy tác dụng đích thực
của nó. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo
của nhà trường. Nếu chọn lựa, đề xuất được biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn
của khoa KHCB phù hợp với thực tiễn hướng vào đổi mới thực hiện qui chế chuyên
môn, áp dụng đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường kiểm tra đánh giá thì sẽ
nâng cao được chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn ở đơn vị, đáp ứng yêu
cầu sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm
Phú Thọ trong giai đoạn mới.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động chuyên môn ở trường Cao
đẳng nghề.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động chuyên môn của
khoa Khoa học cơ bản ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa
học cơ bản ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu
Do điều kiện về thời gian và khả năng có hạn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu
đánh giá khảo sát thực trạng hoạt động chuyên môn của khoa Khoa học cơ bản ở tại
trường từ năm 2011 - 2013, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn
của khoa Khoa học cơ bản ở trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong
giai đoạn hiện nay.

3


6.2. Giới hạn về khách thể khảo sát
- 30 cán bộ quản lý, trưởng, phó khoa chuyên môn của trường CĐN Công
nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
- 40 giáo viên của trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ.
- 100 học sinh của trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu luận văn kết hợp sử dụng
các nhóm phương pháp sau:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các tài liệu, các văn bản có liên quan đến
vấn đề nghiên cứu như tài liệu lý luận về giáo dục, về quản lý giáo dục, hệ thống các
văn kiện đại hội Đảng, nghị quyết của Đảng, các văn bản qui định của nhà nước, của
Tổng cục dạy nghề, Sở lao động thương binh và xã hội, các tư liệu Luật pháp về lĩnh
vực giáo dục nghề nghiệp, các đề tài nghiên cứu khoa học... để hình thành hệ thống
cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn: Thông qua phiếu điều tra, khảo sát
tìm hiểu thực tế thu thập thông tin về đội ngũ giáo viên và công tác quản lý hoạt động
chuyên môn của khoa khoa học cơ bản ở nhà trường, phân tích tổng hợp, khái quát
hóa để rút ra nhận xét, kết luận.
- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực
nghiên cứu.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Nghiên cứu các báo cáo của
nhà trường, của các khoa chuyên môn về công tác đào tạo, quản lý hoạt động khoa
chuyên môn để rút ra các bài học kinh nghiệm.
- Phương pháp thu thập và phân tích xử lý số liệu: thống kê, lập bảng.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần phần mở đầu; kết luận; khuyến nghị; tài liệu tham khảo và phụ lục
luận văn được cấu trúc thành 3 chương sau:

4


Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa
học cơ bản ở Trường Cao đẳng nghề.
Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động chuyên môn của khoa
Khoa học cơ bản học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
Chƣơng 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của khoa Khoa
học cơ bản học ở Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

5


Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trên thế giới hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, sự
phát triển năng động của các nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hoá đang làm
cho việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước trở nên hiện thực
hơn và nhanh hơn. Khoa học công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển
kinh tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học - công nghệ, phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu
trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của các thế hệ
hiện nay và mai sau.
Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh trên đã tạo nên
những thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng
nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. Nhà trường từ
chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với
nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng; nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức,
chuyển sang cung cấp cho người học phương pháp thu nhận thông tin một cách hệ
thống, có tư duy phân tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc
lợi xã hội chuyển sang đầu tư cho phát triển. Vì vậy, các quốc gia, từ những nước đang
phát triển đến những nước phát triển đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng đầu của
giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu
quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự phát triển đất nước.
Giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội của
các thế hệ loài người, là quá trình giúp cho mỗi cá nhân tích lũy kiến thức, mở mang
trí tuệ, hình thành văn hóa, đạo đức, giúp xã hội bảo tồn và phát triển văn hóa của
mình. Giáo dục được thực hiện bằng nhiều con đường, trong đó con đường quan
trọng nhất là tổ chức dạy học và đào tạo.
Hiếu học và tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Từ xưa đến
nay trong dân gian đã truyền tụng câu ca dao: "Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con

6


Luận án đầy đủ ở file: Luận án FullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×