Tải bản đầy đủ

Kế toán quản trị Kế hoạch ngân sách

Chương 07
Kế hoạch ngân sách
(Master budget)


Nội dung của chương


Các đặc trưng chính và lợi ích của một kế hoạch
ngân sách
Các bước căn bản hoạch định ngân sách
Kế hoạch ngân sánh tổng hợp và theo tiến độ
Lập kế hoạch tài chính

Nhận thức được khó khăn trong dự kiến doanh thu
Sự hữu ích và tầm quan trọng của hoạch định ngân
sách tổng hợp đối với nhà quản trị
Thực hiện với máy tính (Excel)

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

2


Lợi ích của kế hoạch
Mục đích
& Mục tiêu

Kế hoạch

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

3


Lợi ích của kế hoạch (tiếp)
Thúc đẩy các giám đốc
nghĩ về phía trước
Gắn các nhà quản trị lại với
nhau trong một nỗ lực chung
Cung cấp thước đo tốt nhất để đánh giá
hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý
04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

4


Phân loại kế hoạch theo chức năng


Kế hoạch
CHIẾN LƯỢC

Kế hoạch
DÀI HẠN

Kế hoạch
VỐN

Kế hoạch
TỔNG HỢP
Kế hoạch
HOẠT ĐỘNG

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

5


Kế hoạch chiến lược
 Hầu

hết các kế hoạch cho tương
lai phía trước là kế hoạch chiến
lược, nhằm xác định tổng quát về
mục tiêu và mục đích của tổ chức.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

6


Kế hoạch dài hạn
 Kế

hoạch chiến lược dẫn dắt kế
hoạch dài hạn, theo đó đưa ra các
báo cáo tài chính dự toán (budgeted
financial statement) cho những kỳ
hạn 5-10 năm.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

7


Kế hoạch vốn
Từ kế hoạch dài hạn dẫn đến kế hoạnh vốn

Căn cứ vào kế hoạch dài hạn xác định
nhu cầu đầu tư các tiện ích, trang thiết
bị, và các khoản đầu tư dài hạn khác.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

8


Kế hoạch ngân sách tổng hợp
Doanh thu
Tóm tắt các bộ
phận kế hoạch
của một tổ chức:

Sản xuất
Phân phối
Tài chính

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

9


Kế hoạch ngân sách tổng hợp (tiếp)
Có thể tóm tắt thành 2 bộ phận:
Kế hoạch hoạt động
Kế hoạch tài chính

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

10


Kế hoạch ngân sách tổng hợp
Kế hoạch doanh thu
Ngân sách tổng hợp
Cung ứng

04/26/18

Tiến độ

Nguyễn Tấn Bình

Chi phí
11


Các thành tố trong kế hoạch tổng hợp

Kế hoạch hoạt động (operating)
Kế
Kếhoạch
hoạch
hàng
hàngtồn
tồn
kho
kho

Kế
Kếhoạch
hoạch
bán
hàng
bán
hàng
____
____
____
____
____
____
____ ____
____
____
____ ____
____
____
____
____
____
____
____ ____

Kế
Kế
Kế
Kếhoạch
hoạch
Kếhoạch
hoạch
Kếhoạch
hoạch
cung
ứng,
giá
vốn
chi
phí
cung ứng,
giá vốn
chi phí
mua
hàng
hàng
bán____
____
kinh
doanh
mua
hàng
hàng
bán____
____
kinh
doanh
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
___
____
____
____
____
____ _______
___
____ ____
____
____ ____
____
____
____
____
____
____ ____
_______ ____
____ ____
____ ____
____
____
____
____ ____
____ ____

Báo
Báocáo
cáo
thu
nhập
thu nhập
dự
toán
dự
toán
____
____
____
____
____
____
____ ____
____
____
____ ____
____
____
____ ____

Kế hoạch hoạt động
04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

12


Các thành tố trong kế hoạch tổng hợp
Kế hoạch tài chính (financing)

Kế
Kếhoạch
hoạch
vốn
vốn _____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____

04/26/18

Kế
Kếhoạch
hoạch
tiền
tiềnmặt
mặt
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
Bảng
Bảngcân
cânđối
đối
kế
kếtoán
toándự
dự
toán_____
_____
toán_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
Nguyễn Tấn Bình

Kế hoạch
tài chính

13


Kế hoạch hoạt động
Kế hoạch doanh thu

Thu tiền từ
khách hàng

Kế hoạch mua hàng

Chi tiền mua
hàng

Kế hoạch chi phí kinh doanh

Chi tiền cho chi
phí kinh doanh

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

14


Kế hoạch thu tiền từ khách hàng
 Dễ

dàng nhất là lập kế hoạch thu
tiền cùng lúc với lập kế hoạch
doanh thu.
 Thu tiền từ khách hàng bao gồm
phần thu từ kỳ (tháng, tuần) này
và phần thu nợ của kỳ trước đó.
04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

15


Kế hoạch mua hàng
Doanh số mua hàng trong kỳ
= Tồn kho cuối kỳ
+ Giá vốn hàng bán trong kỳ
– Tồn kho đầu kỳ

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

16


Kế hoạch chi trả tiền hàng
 Ví

dụ, 60% trả ngay khi mua
và 40% trả nợ hàng mua của
tháng trước.
 Tổng số tiền chi trả sẽ xuất
hiện trong kế hoạch tiền mặt.
04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

17


Kế hoạch chi phí kinh doanh (bán
hàng, quản lý)
 Dự

kiến chi phí kinh doanh lệ thuộc
vào một số nhân tố.
 Quy mô doanh thu thay đổi qua từng
tháng và thước đo chi phí sẽ trực tiếp
tác động đến nhiều chi phí kinh doanh.


04/26/18

Ví dụ: hoa hồng, vận chuyển

Nguyễn Tấn Bình

18


Kế hoạch chi phí kinh doanh (bán
hàng, quản lý)


Các chi phí khác không chịu ảnh hưởng bởi
doanh thu hoặc thước đo chi phí và được xem
là cố định trong khoản tương thích (relevant).

04/26/18

Thuê mướn

Khấu hao

Bảo hiểm

Lương
Nguyễn Tấn Bình

19


Chi trả tiền chi phí kinh doanh
 Chi

tiền mặt cho
chi phí kinh doanh
(bán hàng, quản lý)
lệ thuộc vào kế
hoạch chi phí kinh
doanh.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

20


Báo cáo thu nhập dự toán

• Báo cáo thu nhập dự toán (budgeted income
statement) được hoàn tất bằng cách đưa vào
yếu tố chi phí lãi vay.
• Có thể được tính sau khi lập kế hoạch tiền mặt
• Thu nhập dự toán (hay kế hoạch lợi nhuận)
thường được dùng để đánh giá hiệu quả quản lý.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

21


Kế hoạch tiền mặt
Một kế hoạch tiền mặt (cash budget)
gồm có các phần chủ yếu như sau:
 Tổng tiền mặt có trước khi huy động

Chi trả tiền mặt
 Tồn quỹ tối thiểu theo yêu cầu
 Nhu cầu huy động (vay ngắn hạn)
 Tồn quỹ cuối kỳ


04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

22


Kế hoạch tiền mặt (tiếp)
Tổng tiền mặt có được trước khi huy động
= Tồn quỹ đầu kỳ
+ Thu tiền mặt trong kỳ
Thu tiền mặt trong kỳ phụ thuộc vào chính
sách bán hàng (bán chịu).
 Chi tiền mặt trong kỳ phụ thuộc vào nhà
cung cấp, chính sách cổ tức, trả lương,...


04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

23


Kế hoạch tiền mặt (tiếp)

Tồn quỹ tiền mặt tối thiểu phụ thuộc tính
chất hoạt động kinh doanh (sản xuất,
thương mại, dịch vụ,…)
Huy động vốn dựa trên số tiền thiếu
Đầu tư ngắn hạn dựa trên số tiền thừa
Kế hoạch ngân sách tổng hợp giúp xác định
thời gian vay (hay đầu tư) phù hợp tiến độ.

04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

24


Bảng cân đối kế toán dự toán
• Bước cuối cùng là lập bảng cân đối
kế toán dự toán (budgeted balance sheet)
căn cứ vào dữ liệu ở các bảng tính trước
đó.
• Bảng cân đối được lập cho mỗi kỳ
(tháng, tuần) phù hợp với kế hoạch
hoạt động.
04/26/18

Nguyễn Tấn Bình

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x