Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở trường cao đẳng y tế tỉnh điện biên ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

NGUYỄN THỊ KIM OANH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN, NĂM 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM


NGUYỄN THỊ KIM OANH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS. NGUYỄN THỊ TÍNH

THÁI NGUYÊN, NĂM 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu
và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chƣa đƣợc sử dụng để
bảo vệ học vị nào và chƣa đƣợc công bố ở công trình nào.
Tác giả

Nguyễn Thị Kim Oanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, hoàn thành lớp Cao học quản lý giáo
dục k20 (2012 - 2014) - Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, tôi đã nhận
đƣợc rất nhiều sự tận tình giúp đỡ.
Trƣớc hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô của Đại
học Sƣ phạm Thái Nguyên. Đặc biệt là các thầy, cô trong Ban giám hiệu, các
thầy, cô Khoa Tâm lý giáo dục, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học đã giảng
dạy tận tình, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành khóa học, hoàn thành đề


tài tốt nghiệp đúng tiến độ và đạt kết quả.
Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hƣớng dẫn
khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Tính đã giành nhiều thời gian, công sức tận
tâm giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Tôi cũng xin cảm ơn tới Ban giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Y tế Điện
Biên, các thầy, cô giáo trong nhà trƣờng, ngƣời thân trong gia đình, bạn bè
thƣờng xuyên khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài.
Quá trình làm đề tài là quá trình tôi đƣợc học hỏi và trƣởng thành rất
nhiều. Bản thân đã giành nhiều thời gian nghiên cứu, tuy nhiên đề tài cũng
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong đƣợc các thầy, cô giáo, đồng
nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài khoa học đƣợc hoàn chỉnh.
Xin trân trọng cảm ơn!
Điện Biên, tháng 4 năm 2014
Tác giả

Nguyễn Thị Kim Oanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU........................................................................ v
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
5. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
6. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 3
7. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 4
8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................. 4
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG ................................................... 5
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 5
1.2. Một số khái niệm cơ bản .............................................................................. 7
1.2.1. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng................................................. 7
1.2.2. Tổ chuyên môn, quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng .......................................................................................... 12
1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng ................................................................................................ 15
1.3.1. Mục tiêu quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng...... 15
1.3.2. Nội dung quản lý hoạt động của tổ chuyên môn .............................. 16
1.3.3. Nguyên tắc, phƣơng pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ......... 22
1.3.4. Vai trò của trƣởng bộ môn trong quản lý hoạt động tổ chuyên
môn ở trƣờng cao đẳng ............................................................................... 26
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN ...... 28
2.1. Một vài nét về trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên ................................ 28
2.1.1. Lịch sử phát triển của trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên ............ 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ đào tạo, năng lực đào
tạo của nhà trƣờng ....................................................................................... 30
2.1.3. Chất lƣợng đào tạo............................................................................. 33
2.2. Tổ chức khảo sát ......................................................................................... 35
2.2.1. Mục đích khảo sát .............................................................................. 35
2.2.2. Nội dung khảo sát .............................................................................. 35
2.2.3. Đối tƣợng và phƣơng pháp khảo sát.................................................. 35
2.3. Kết quả khảo sát ......................................................................................... 36
2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ lãnh đạo và giảng viên, giáo
viên về vai trò quản lý của tổ chuyên môn .................................................. 36
2.3.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn ..... 38
2.3.3. Thực trạng quản lý việc phân công lao động sƣ phạm của tổ
trƣởng chuyên môn ...................................................................................... 41
2.3.4. Các biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chuyên
môn của tổ chuyên môn .............................................................................. 42
2.3.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá của tổ trƣởng chuyên môn ........ 53
2.3.6. Những khó khăn trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn
của trƣởng bộ môn ....................................................................................... 54
2.4. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên
môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên..................................................... 54
2.4.1. Nhận định chung về thực trạng ......................................................... 54
2.4.2. Nguyên nhân ...................................................................................... 56
Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
CHUYÊN MÔN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN ...... 58
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .............................................................. 58
3.1.1. Định hƣớng phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nƣớc, của tỉnh ........ 58
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ...................................................... 59
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, toàn diện ................................... 59
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .................................................... 60
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả .................................................... 60
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế .................................................... 60
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng Cao
đẳng Y tế Điện Biên .......................................................................................... 61
3.2.1. Nâng cao năng lực quản lý cho tổ trƣởng chuyên môn ..................... 61
3.2.2. Tăng cƣờng công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của tổ
chuyên môn .................................................................................................. 65
3.2.3. Tăng cƣờng vai trò quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của
trƣởng bộ môn .............................................................................................. 69
3.2.4. Tăng cƣờng vai trò của trƣởng bộ môn trong quản lý nội dung,
chƣơng trình đào tạo, phát triển chƣơng trình đào tạo ................................ 70
3.2.5. Tăng cƣờng quản lý công tác đổi mới phƣơng pháp dạy học
của giảng viên trong tổ chuyên môn ............................................................ 71
3.2.6. Tăng cƣờng tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho
giảng viên, giáo viên thuộc tổ chuyên môn ................................................. 74
3.2.7. Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa
học của tổ chuyên môn ................................................................................ 75
3.2.8. Quản lý nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn ....................................... 77
3.2.9. Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên
của tổ chuyên môn ....................................................................................... 78
3.2.10. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh
viên do tổ chuyên môn đảm nhiệm .............................................................. 80
3.2.11. Xây dựng khối đoàn kết, thân ái, dân chủ trong tổ chuyên môn........... 82
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 83
3.4. Khảo nghiệm về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp ................. 84
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm ...................................................................... 84
3.3.2. Nội dung khảo nghiệm....................................................................... 84
3.3.3. Phƣơng pháp khảo nghiệm ................................................................ 84
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm ......................................................................... 84
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 90
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Từ nguyên gốc

TT

Từ viết tắt

1

Ban Giám hiệu

BGH

2

Cán bộ quản lý

CBQL

3

Cơ sở vật chất

CSVC

4

Dạy học

DH

5

Giáo dục và Đào tạo

GD - ĐT

6

Giảng viên

GV

7

Học sinh

HS

8

Sinh viên

SV

9

Hiệu trƣởng

HT

10

Kinh tế - xã hội

KT - XH

11

Nhà xuất bản

NXB

12

Phó Hiệu trƣởng

PHT

13

Phƣơng pháp dạy học

PPDH

14

Quản lý giáo dục

QLGD

15

Quản lý nhà trƣờng

QLNT

16

Trung bình khá

TBK

17

Tổ chuyên môn

TCM

18

Tổ trƣởng chuyên môn

TTCM

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1.

Kết quả đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Y tế Điện Biên từ năm
học 2009 - 2013 ........................................................................... 34

Bảng 2.2:

Nhận thức của cán bộ quản lý, GV về chức năng, nhiệm vụ
của TCM ...................................................................................... 36

Bảng 2.3:

Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về chủ thể quản
lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trƣờng cao đẳng ................... 38

Bảng 2.4:

Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động của tổ
chuyên môn ............................................................................... 39

Bảng 2.5:

Tổng hợp ý kiến đánh giá về công tác lập kế hoạch hoạt
động của TCM ............................................................................. 40

Bảng 2.6:

Tổng hợp ý kiến đánh giá về việc quản lý phân công lao
động sƣ phạm của TTCM ............................................................ 41

Bảng 2.7:

Biện pháp chỉ đạo của trƣởng bộ môn đối với thực hiện kế
hoạch chuyên môn của TCM ....................................................... 43

Bảng 2.8:

Thực trạng các biện pháp chỉ đạo của bộ môn về việc thực
hiện chƣơng trình, kế hoạch đào tạo ........................................... 45

Bảng 2.9:

Tổng hợp ý kiến đánh giá về quản lý việc thực hiện nội dung
chƣơng trình đào tạo của các bộ môn .......................................... 46

Bảng 2.10:

Các biện pháp chỉ đạo thực hiện nề nếp, sinh hoạt CM của
HT đối với khoa, bộ môn............................................................. 48

Bảng 2.11:

Biện pháp chỉ đạo của trƣởng bộ môn đối với hoạt động đổi
mới PP DH và nâng cao năng lực cho GV .................................. 50

Bảng 2.12:

Tổng hợp ý kiến đánh giá về chỉ đạo đổi mới PP DH, bồi
dƣỡng nâng cao năng lực cho GV của tổ chuyên môn................ 52

Bảng 3.1:

Kết quả khảo nghiệm tính khả thi, tính hiệu quả của các biện
pháp bồi dƣỡng ............................................................................ 85

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nói đến hoạt động quản lý của nhà trƣờng thì quản lý hoạt động của tổ
chuyên môn là vô cùng quan trọng và luôn đƣợc đặt lên hàng đầu bởi vì hoạt động
chuyên môn có tác động trực tiếp tới chất lƣợng giảng dạy của nhà trƣờng.
Để các tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ quản lý
của tổ chuyên môn phải có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng,
có khả năng quản lý giỏi, nhiệt tình, gƣơng mẫu, năng động, sáng tạo, biết huy
động, tập hợp lực lƣợng, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn trong nhà
trƣờng. Ở các nhà trƣờng nói chung và ở các trƣờng chuyên nghiệp nói riêng
thì trƣởng khoa, tổ trƣởng chuyên môn có một vị trí quan trọng trong việc điều
hành hoạt động chuyên môn của khoa, tổ; là mắt xích gắn kết giữa hiệu trƣởng
với giảng viên, giáo viên; thay mặt hiệu trƣởng điều hành, tổ chức thực hiện
việc dạy học và các hoạt động giáo dục; tham mƣu cho hiệu trƣởng trong việc
bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên, giáo viên một cách phù hợp để phát huy tối
đa khả năng của họ; tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên
theo kế hoạch đề ra.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm tới sự phát triển
của ngành giáo dục. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng
định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi
mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục là khâu then chốt; Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí,
phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng
đất nƣớc, xây dựng nền văn hóa và con ngƣời Việt Nam”.
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thƣ Trung
ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục đƣợc chuẩn hóa, đảm bảo chất lƣợng, đủ về số
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái1Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm
chất lối sống, lƣơng tâm, tay nghề nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc”.
Các trƣờng Cao đẳng tỉnh Điện Biên nói chung và trƣờng Cao đẳng Y tế
nói riêng đã có những chiến lƣợc và các giải pháp để tăng cƣờng hiệu quả công
tác quản lý dạy học; đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hoạt
động có hiệu quả hơn. Đặc biệt là công tác xây dựng và quản lý đội ngũ đội
ngũ trƣởng khoa, tổ trƣởng chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện
Biên đã đạt đƣợc kết quả nhất định. Nhờ đó mà các hoạt động của nhà trƣờng
vận hành theo đúng nguyên lý giáo dục của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của công cuộc đổi mới đất nƣớc.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc phân công, phân cấp và cơ chế
phối hợp trong quản lý còn nhiều bất cập, chƣa tạo đƣợc sự chủ động trong quản
lý và điều hành. Một số cán bộ quản lý thiếu chủ động trong suy nghĩ, tƣ duy còn
hạn chế, chƣa đƣợc đào tạo bồi dƣỡng về năng lực quản lý nên việc thực hiện quy
chế chuyên môn ở các khoa, tổ chuyên môn còn chƣa thƣờng xuyên, chƣa đƣợc
quan tâm đúng mức. Sinh hoạt của tổ chuyên môn mang tính hành chính, sự vụ,
chƣa tập trung vào việc nâng cao chất lƣợng hoạt động chuyên môn của tổ.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nhƣ trên, tôi chọn đề tài: “ Quản lý
hoạt động của các tổ chuyên môn ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên
môn ở các trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên nói riêng; đề xuất các biện
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của tổ chuyên môn và nâng
cao hiệu quả quản lý tổ chuyên môn của trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động của tổ chuyên môn và quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái2Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của trƣởng bộ môn ở
trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động của TCM ở trƣờng
Cao đẳng.
4.2. Khảo sát thực trạng hoạt động của TCM và công tác quản lý hoạt
động TCM ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.
4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM nhằm nâng cao chất
lƣợng ở trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.
5. Giả thuyết khoa học
Quản lý chuyên môn của nhà trƣờng Cao đẳng phụ thuộc vào hiệu quả
và chất lƣợng hoạt động của các tổ chuyên môn, nếu trƣởng bộ môn xây dựng
và tiến hành các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn tuân theo
những quy luật khách quan của hoạt động quản lý, phù hợp với điều kiện hoàn
cảnh của nhà trƣờng, sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động của tổ chuyên
môn nói riêng và chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng nói chung.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu... nhằm xác lập cơ sở lý luận về
công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của các khoa, bộ môn ở trƣờng Cao
đẳng và khái quát hoá hệ thống lý luận của đề tài.
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, phƣơng pháp chuyên gia nhằm
khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các
khoa, bộ môn thuộc trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên và thu thập thêm
những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái3Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6.3. Phương pháp bổ trợ
Sử dụng các phƣơng pháp toán thống kê để xử lý, phân tích các số liệu
của đề tài.
7. Phạm vi nghiên cứu
7.1. Giới hạn về nội dung
Luận văn tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý của trƣởng bộ môn
đối với hoạt động của tổ chuyên môn theo chức năng của hoạt động quản lý
gắn với điều lệ trƣờng Cao đẳng.
7.2. Khách thể khảo sát
Khách thể khảo sát gồm:
- Hiệu trƣởng; Hiệu phó; trƣởng, phó các khoa; trƣởng, phó tổ bộ môn
của nhà trƣờng: 13 ngƣời.
- Giảng viên, giáo viên của nhà trƣờng: 39 ngƣời.
- Giảng viên thỉnh giảng: 13 ngƣời.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục.
Nội dung chính của luận văn gồm 3 chƣơng:
- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng.
- Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.
- Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở
trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái4Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×