Tải bản đầy đủ

TRAC NGHIEM HINH HOC CHUONG 3

r uuu
r uuur uuur
x = CB + CD + CG

Câur 1: uCho
thực hiện phép
uur hình lập phương ABCDEFGH,
r uuu
r
r toán:
uuur
r uuu
r
x = GE
x = CE
x = CH
x = EC
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Mệnh đề nào là mệnh đề sai trong các mệnh đề sau ? r
r
ku; k ≠ 0
u
A. Nếu là vectơ chỉ phương của đường thẳng d thì vectơ
cũng là vectơ chỉ phương của d.
B. Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có hai vectơ
chỉ phương cùng phương.
C. Một đường thẳng
r d trong không gian được hoàn toàn xác định nếu biết một điểm A thuộc d và một

u

vectơ chỉ phương của nó.
D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC và G là trọng tâm của tam giác
BCD.
các mệnh đề sau:
uuu
rTìm
uuurmệnh
uuurđề sai
uuutrong
r
uuu
r uuu
r uuur
EB + EC + ED = 3EG
2EF = AB + DC
A. uuu
B. uuu
r uuur uuur
uuur
r uuu
r uuur uuur r
AB + AC + AD = 3AG
GA + GB + GC + GD = 0
C.
D.
4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là


trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?
BC ⊥ ( SAB)
BC ⊥ ( SAM )
BC ⊥ ( SAC )
BC ⊥ ( SAJ )
A.
B.
C.
D.
5. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là
trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?
BC ⊥ ( SAB)
BC ⊥ ( SAJ )
BC ⊥ ( SAC )
BC ⊥ ( SAM )
A.
B.
C.
D.
6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần
lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
AK ⊥ ( SCD )
BC ⊥ ( SAC )
AH ⊥ ( SCD )
BD ⊥ ( SAC )
A.
B.
C.
D.
7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là
trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
BC ⊥ ( SAJ )
BC ⊥ ( SAB)
BC ⊥ ( SAC )
BC ⊥ ( SAM )
A.
B.
C.
D.
( SAB ) ⊥ ( ABC )
8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C,
, SA = SB , I là trung điểm
AB. Khẳng định nào sau đây sai ?
·
·
SI ⊥ ( ABC )
IC ⊥ ( SAB )
SA ⊥ ( ABC )
SAC
= SBC
A.
B.
C.
D.
9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K
lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
BD ⊥ ( SAC )
AK ⊥ ( SCD)
BC ⊥ ( SAC )
AH ⊥ ( SCD )
A.
B.
C.
D.
( SAB) ⊥ ( ABC )
10. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C,
, SA = SB , I là trung điểm
AB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là:
·
·
·
·
SCI
SCA
ISC
SCB
A. góc
B. góc
C. góc
D. góc
11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = a, SA ⊥ BC. Gọi I, J lần lượt là
trung điểm của SA, SC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC là :
A. 450
B. 900
C. 600
D. 300
Trang 1


12. Cho mệnh đề sau :
(1) Một mặt phẳng có vô số vectơ pháp tuyến và các vectơ này cùng phương với nhau.
(2) Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương của
chúng bằng 0.
(3) Một đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm
trong mặt phẳng (α).
(4) Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với
mặt phẳng (α).
Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a,
. Cạnh bên SA vuông

AD = a 3

góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SB và CD là:
A. 450
B. 600
C. 300
D. 900
14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a,

AD = a 3

. Cạnh bên SA vuông

góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Tích vô hướng của hai vectơ uur và uuu
r là :

SA

BD

A. 2a2
B. 0
C. 2a
D. a
15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a,

AD = a 3

. Cạnh bên SA ⊥

(ABCD) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) là :
A. 450
B. 600
C. 300
D. 900
16. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và

· , SC)
(MN

SD. Tính số đo của góc

ta được kết quả:

0

0

90

60

450

300

450

300

A.
B.
C.
D.
17. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và

(·MN , AB)

SD. Tính số đo của góc

ta được kết quả:

0

0

90

60

A.
B.
C.
D.
18. Cho tứ diện ABCD có AC = BD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tính

(·MP,NQ)

số đo của góc

ta được kết quả:
0

A.

90

B.

600

C.

450

D. Kết quả khác.
·
BAD
= 600
Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O cạnh a và có góc
. Đường thẳng
3a
SO =
4
SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và
. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) là:
a
3a
3a
a 3
3
4
8
4
A.
B.
C.
D.
Trang 2


Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Xét hình hộp nhận các cạnh của tứ diện làm các đường chéo của các mặt của
hình hộp. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Hình hộp đó là hình hộp chữ nhật khi tứ diện đó có hai cặp cạnh đối diện vuông góc.
B. Chỉ có một trong ba mệnh đề trên là đúng.
C. Hình hộp đó là hình lập phương khi tứ diện đó là tứ diện đều.
D. Hình hộp đó là hình hộp thoi (tất cả các mặt là hình thoi) khi tứ diện đócó hai cặp cạnh đối diện vuông
góc
Câu 21: Trong lăng trụ đều, khẳng định nào sau đây sai?
A. Đáy là đa giác đều .
B. Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy .
C. Các cạnh bên là những đường cao .
D. Các mặt bên là những hình bình hành .
Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với
mặt phẳng kia.
C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Cả ba mệnh đề trên đều sai.
Câu 23: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) bằng bao nhiêu?
3a
6
6
a
a
3
2
2
A. 2a
B.
C.
D.
Câu 24: Lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a . Gọi M là điểm trên cạnh AA’ sao cho
3a
AM =
4
. Tang của góc hợp bởi hai mặt phẳng (MBC) và (ABC) là :
2
1
3
2
2
2
B. 2
A.
C.
D.
Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA ⊥ ( ABCD). Khẳng định nào sau
đây sai ?
A. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là góc ABS.
B. (SAC) ⊥ ( SBD)
C. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) là góc SOA (O là tâm hình vuông ABCD)
D. Góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (ABCD) là góc SDA.

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×