Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy từ phía người học ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điên biên ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

NGUYỄN THU HUYỀN

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LẤY
THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG DẠY
TỪ PHÍA NGƢỜI HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2014


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

NGUYỄN THU HUYỀN

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LẤY

THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG DẠY
TỪ PHÍA NGƢỜI HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN
Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh

THÁI NGUYÊN - 2014


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số
liệu, kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa
được công bố ở các nghiên cứu khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Học viên

Nguyễn Thu Huyền

i
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, xin đƣợc bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu
sắc tới Phó giáo sƣ - Tiến sỹ Trần Thị Tuyết Oanh đã tận tình hƣớng dẫn, giúp
đỡ, động viên, cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu, mang lại cho tác giả
những tri thức quý báu, thiết thực để hoàn thành luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn Khoa sau Đại học, Đại học Thái Nguyên, quý thầy
cô giáo đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt khóa học và
trong việc hoàn thành luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, đầy trách nhiệm
của các đồng chí Ban giám hiệu, cán bộ quản lí, giảng viên trƣờng Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã giúp đỡ tôi trong quá trình
nghiên cứu luận văn


Mặc dù rất đã có nhiều cố gắng trong học tập và nghiên cứu để hoàn
thành luận văn, nhƣng không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, tác giả
kính mong nhận đƣợc sự góp ý và chỉ bảo của của Thầy, Cô, các cán bộ nghiên
cứu, các nhà quản lí giáo dục và các bạn đồng nghiệp.
Thái Nguyên, tháng 03 năm 2014
Tác giả

NGUYỄN THU HUYỀN

ii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................................ v
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................ vi
MỞ ĐẦU............................................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 4
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
8. Bố cục của luận văn ........................................................................................................ 5
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LẤY
THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA
GIẢNG VIÊN TỪ PHÍA NGƢỜI HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH
TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN ............................................................................ 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề....................................................................... 6
1.1.1. Các công trình nghiên cứu nƣớc ngoài .............................................. 6
1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc .............................................. 8
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ............................................................ 12
1.2.1. Quản lí hoạt động giảng dạy ............................................................ 12
1.2.2. Đánh giá, đánh giá hoạt động giảng dạy ......................................... 17
iii
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1.2.3. Lấy ý thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy từ sinh viên ....... 21
1.3. Lí luận về quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của
giảng viên từ phía ngƣời học ............................................................................. 24
1.3.1. Đặc điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên và học tập của
sinh viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên ........................... 24
1.3.2. Mục đích của hoạt động lấy thông tin phản hồi .............................. 25
1.3.3. Nội dung, phƣơng pháp của hoạt động lấy thông tin phản hồi
về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ......................................... 26
1.4. Quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng viên
từ phía ngƣời học ............................................................................................... 27
1.4.1. Nội dung quản lí hoạt động lấy thông tin ........................................ 27
1.4.2. Yêu cầu đối với hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng
dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ........................................................ 29
1.4.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí hoạt động lấy thông tin
phản hồi về giảng dạy của giảng dạy từ phía ngƣời học ........................... 30
Kết luận chƣơng 1 ............................................................................................................. 31
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LẤY
THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
CỦA GIẢNG VIÊN TỪ PHÍA NGƢỜI HỌC Ở TRƢỜNG
CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN .......................... 33
2.1. Khái quát về trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên ............................... 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên .................................................................................... 33
2.1.2. Quy mô phát triển lớp, HSSV trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên .................................................................................. 38
2.2. Thực trạng hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng
viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuận Điện Biên ....... 38
2.2.1. Đội ngũ giảng viên và sinh viên của nhà trƣờng ............................. 40
2.2.2. Đội ngũ tham gia công tác lấy thông tin phản hồi về giảng
dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ........................................................ 43
iv
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2.2.3. Nhận thức của CBQL, giảng viên và sinh viên đối với hoạt động
lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học........... 45
2.3. Thực trạng công tác quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng
dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuận Điện Biên ................................................................................................. 47
2.3.1. Công tác lập kế hoạch hoạt động lấy thông tin phản hồi về
giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học .............................................. 49
2.3.2. Hình thức tổ chức thực hiện việc lấy thông tin phản hồi ................ 51
2.3.3. Chất lƣợng phiếu hỏi hoạt động lấy thông tin phản hồi về
giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học .............................................. 52
2.3.4. Công tác xử lí số liệu lấy thông tin phản hồi................................... 54
2.3.5. Nên sử dụng kết quả lấy thông tin phản hồi nhƣ thế nào ................ 55
2.3.6. Tác động của hoạt động lấy thông tin phản hồi đến giảng dạy
của giảng viên ............................................................................................ 56
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy
của giảng viên từ phía ngƣời học ...................................................................... 56
2.4.1. Ƣu điểm ........................................................................................... 56
2.4.2. Nguyên nhân .................................................................................... 57
Kết luận Chƣơng 2 ............................................................................................................ 57
Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LẤY THÔNG
TIN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
TỪ PHÍA NGƢỜI HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN .......................................... 59
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp................................................................................... 59
3.1.1. Nguyên tắc kế thừa và phát triển của các biện pháp ....................... 59
3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ ................................................... 60
3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống và khoa học ............................. 60
v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn .................................................. 61
3.1.5. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi ..................................................... 61
3.2. Biện pháp quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của
giảng viên từ phía ngƣời học ............................................................................. 62
3.2.1. Nâng cao trách nhiệm cho CBQL, giảng viên, sinh viên và
cán bộ làm công tác ĐBCLGD về hoạt động lấy thông tin phản hồi
về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ......................................... 62
3.2.2. Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao kiến thức về trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lấy thông tin phản hồi .............. 65
3.2.3. Chỉ đạo cải tiến hình thức và nội dung phiếu lấy thông tin
phản hồi...................................................................................................... 66
3.2.4. Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện hoạt động lấy thông tin
phản hồi...................................................................................................... 68
3.2.5. Chỉ đạo việc xử lý số liệu và sử dụng kết quả thông tin một các
khách quan .................................................................................................. 70
3.3. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp..................... 70
3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...................................................... 70
3.3.2. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp ................. 72
Kết luận Chƣơng 3 ............................................................................................................ 76
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .............................................................................. 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 83
PHỤ LỤC

vi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
BGD&ĐT
CBQL
ĐBCLGD
ĐT - HN, TVVL
KTTH

Viết đầy đủ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cán bộ quản lí
Đảm bảo chất lƣợng Giáo dục
Đào tạo - Hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm
Kinh tế tổng hợp

%

Phần trămQuyết định

SL

Số lƣợng

TCCN
TB

Trung cấp chuyên nghiệp
Trung bình

UBND

Ủy ban nhân dân

XDCB

Xây dựng cơ bản

HSSV

Học sinh sinh viên

iv
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1.

Bảng tổng hợp quy mô phát triển lớp từ 2010 đến 2013 .............. 38

Bảng 2.2.

Số lƣợng đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trƣờng từ năm 2008 - 2013 .... 41

Bảng 2.3.

Thống kê đội ngũ giảng viên tại các khoa .................................... 41

Bảng 2.4.

Bảng xếp loại rèn luyện HSSV từ năm 2010 đến 2013 ................ 42

Bảng 2.5.

Bảng xếp loại kết quả học tập HSSV từ năm 2010 đến 2013 ....... 42

Bảng 2.6.

Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác lấy thông tin phản hồi........ 44

Bảng 2.7.

Kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên đối với việc lấy thông
tin phản hồi .................................................................................... 45

Bảng 2.8.

Kết quả điều tra ý kiến của sinh viên đối với việc lấy thông
tin phản hồi .................................................................................... 46

Bảng 2.9.

Mức độ thực hiện của CBQL đối với công tác lập kế hoạch ........ 49

Bảng 2.10. Mức độ thực hiện của giảng viên đối với công tác lập kế hoạch ....... 50
Bảng 2.11. Mức độ thực hiện của sinh viên đối với hình thức tổ chức thực hiện ..... 52
Bảng 2.12. Ý kiến của CBQL, giảng viên về chất lƣợng phiếu hỏi lấy
thông tin phản hồi.......................................................................... 53
Bảng 2.13. Thống kê ý kiến của sinh viên về chất lƣợng phiếu hỏi lấy
thông tin phản hồi.......................................................................... 54
Bảng 3.1.

Kết quả khảo sát tính cần thiết ...................................................... 72

Bảng 3.2.

Kết quả khảo sát tính khả thi ......................................................... 74

`

v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa các yếu tố trong khái niệm quản lí ............. 14
Hình 1.2. Sơ đồ chu trình quản lí ...................................................................... 17
Hình 3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp .................................................. 73
Hình 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp..................................................... 75

vi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thế giới đang bƣớc vào thiên niên kỷ mới với sự bùng nổ thông tin, sự phát
triển nhanh chóng của công nghệ cao, nền kinh tế tri thức và xu hƣớng toàn cầu
hoá. Đảng và Nhà nƣớc chủ trƣơng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá,
thực hiện chiến lƣợc dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học, có vai trò chính trong đào tạo và phát triển.
Với quan điểm "Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho phát triển”, nƣớc ta ngày càng
có nhiều chủ trƣơng, chính sách cũng nhƣ giải pháp để tập trung nâng cao chất
lƣợng giáo dục đại học. Một câu hỏi lớn đặt ra cho nền giáo dục nƣớc ta là: Phải
làm gì và làm nhƣ thế nào để nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học, cao đẳng
nhằm đào tạo đủ nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát
triển xã hội? Để cải tiến chất lƣợng giáo dục đại học, cao đẳng trong bối cảnh
giáo dục thế giới và giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam có nhiều thay đổi nhƣ
hiện nay, thì việc đánh giá chất lƣợng đào tạo trong các trƣờng đại học, cao đẳng
là hoạt động không thể thiếu. Một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa
quyết định và liên quan toàn diện với sự cải tiến chất giáo dục đại học, cao đẳng
cần đƣợc đánh giá là chất lƣợng hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên.
Trong đó việc đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng viên các cơ sở giáo dục
đại học, cao đẳng là một trong các mối quan tâm của ngành giáo dục - đào tạo và
xã hội. Có nhiều hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên nhƣ: Tự
đánh giá của giảng viên, đánh giá thông qua ý kiến của đồng nghiệp, cán bộ quản
lí, qua hồ sơ giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên, vv... và thông qua việc lấy
thông tin phản hồi từ phía ngƣời học.
Kết quả quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng
viên có thể giúp cho giảng viên biết việc giảng dạy của mình có hiệu quả hay
không, qua đó biết đƣợc khiếm khuyết trong giảng dạy và củng cố hoàn thiện
kiến thức, không ngừng nâng cao kiến thức, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy,
1


đảm bảo chất lƣợng cho quá trình dạy học. Đồng thời, tạo đƣợc sự gần gũi giữa
thầy và trò nhƣng không mất đi truyền thống “tôn sƣ trọng đạo”.
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên với chức năng nhiệm vụ đào
tạo bồi dƣỡng nguồn nhân lực ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ
cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và các Tỉnh lân cận. Để đạt đƣợc
mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của xã hội. Nhà trƣờng thƣờng xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng đội
ngũ giảng viên từ đó nâng cao chất lƣợng đào tạo. Một trong số các biện pháp
nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên là công tác tự đánh giá và đánh giá từ
Khoa, tổ bộ môn, từ ngƣời quản lí và đánh giá giảng viên thông qua ngƣời học.
Trong phạm vi đề tài này chúng tôi chỉ đề cập và đi sâu vào nghiên cứu việc quản
lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học.
Từ năm học 2009 - 2010, Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
đã thực hiện việc lấy thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên
từ phía ngƣời học, đây là một hoạt động mới, và là một kênh thông tin quan
trọng, có nhiều tác động tích cực đến hoạt động giảng dạy của giảng viên, từ đó
đến nay, việc này đƣợc tiến hành định kỳ trên phạm vi toàn trƣờng. Tuy nhiên
vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả và cách quản lí của công tác
này, vẫn còn một số hạn chế về mẫu phiếu, cách thức tiến hành và phƣơng pháp
xử lý số liệu. Vậy quản lí nhƣ thế nào hoạt động này để đạt hiệu quả cao hơn,
những tồn tại trong quy trình thực hiện là gì? Nhằm tìm hiểu sự tác động của
việc lấy thông tin phản hồi về đánh giá giảng viên về hoạt động giảng dạy của
giảng viên thông qua ngƣời học, trên cơ sở đó đƣa ra những đề xuất, khuyến
nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hình thức đánh giá này. Với mong
muốn khắc phục những hạn chế của việc quản lí hoạt động giảng dạy của giảng
viên thông qua lấy việc lấy thông tin phản hồi về đánh giá giảng dạy của giảng
viên từ phía ngƣời học tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên,
2


chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học "Quản lí hoạt động lấy thông
tin phản hồi về giảng dạy của giảng viên từ phía người học ở trường Cao
Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên". Chúng tôi hy vọng Đề tài nghiên cứu
khoa học này sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng quản lí hoạt động đánh giá
giảng dạy của giảng viên tại Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
Trên cơ sở đó nâng cao chất lƣợng hoạt động giảng dạy.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về quản lí hoạt động lấy thông tin phản
hồi, phân tích thực trạng công tác quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về
giảng dạy từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên,
từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lƣợng lấy thông tin
phản hồi từ phía ngƣời học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên góp
phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của
giảng viên từ phía ngƣời học ở Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
4. Giả thuyết khoa học
ả nhấ

một số

, trong đó có hoạt động lấy thông tin phản hồi

về giảng dạy của giảng viên
lấy thông tin phản hồi về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng
sẽ

giúp nhà trƣờng

có hiệu quả hơn, từ

đó nâng cao chất lƣợng hoạt động giảng dạy của giảng viên nói riêng, chất lƣợng
giáo dục đào tạo của trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên nói chung.
3


5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống những lí luận cơ bản về quản lí hoạt động lấy thông tin phản
hồi về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng.
- Đánh giá thực trạng công tác quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi
về giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Điện Biên.
- Đề xuất những biện pháp quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về
giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Điện Biên.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Khảo sát thực trạng quản lí hoạt động lấy thông tin phản hồi về giảng dạy
của giảng viên từ phía ngƣời học ở trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện
Biên từ năm 2010 đến nay.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, tôi sử dụng các nhóm
phƣơng pháp sau:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Phân tích và tổng hợp tài liệu, phân loại và hệ thống hoá lý thuyết xây
dựng cơ sở lý luận của đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phƣơng pháp điều tra: : Dùng phiếu hỏi để trƣng cầu ý kiến của CBQL,
giảng viên, sinh viên trong trƣờng nhằm thu thập thông tin.
- Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm đánh giá giảng viên từ góc độ ngƣời
học tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Xin ý kiến các chuyên gia về tính cần thiết và
khả thi của các biện pháp đề xuất trong đề tài
7.3. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng các công thức toán thống kê để xử lý số liệu đã thu đƣợc.

4


Luận án đầy đủ ở file: Luận án FullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×