Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

GIÁP HỒNG HIỆU

QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN LỤC NGẠN,
TỈNH BẮC GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

GIÁP HỒNG HIỆU


QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN LỤC NGẠN,
TỈNH BẮC GIANG
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 60 14 01 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Thế Truyền

Thái Nguyên - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Tôi xin cam đoan luận văn "Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt
chuẩn quốc gia ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang" là công trình nghiên cứu
thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS
Hà Thế Truyền.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa
từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2014
HỌC VIÊN

Giáp Hồng Hiệu

i


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo
trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã trực tiếp giảng dạy, hướng
dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa học.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hà Thế Truyền,
người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ từ tập thể lãnh đạo, chuyên


viên Phòng Giáo dục trung học Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn, Ban giám hiệu các trường THCS trên
địa bàn huyện Lục Ngạn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi có được những
thông tin bổ ích phục vụ quá trình nghiên cứu.
Đề tài "Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang" đã hoàn thành đúng kế hoạch, được nghiên
cứu một cách công phu và cẩn trọng. Mặc dù cá nhân tôi có nhiều cố gắng để
hoàn thành luận văn, nhưng do điều kiện thời gian và năng lực có hạn nên
không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong các thầy cô, các chuyên
gia, đồng nghiệp và những ai quan tâm tới vấn đề nghiên cứu, tiếp tục đóng góp
ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 3 năm 2014
Tác giả
Giáp Hồng Hiệu

ii


MỤC LỤC
Trang

Trang phụ bìa
Lời cam đoan ………………….…………..………………..…….............. i
Lời cảm ơn... ………………….…………..………………..……............... ii
Mục lục…………………………………...……..……................................ iii
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ....................................................... iv
Danh mục các bảng ...................................................................................... v
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ........................................................................ vi
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………..... 1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………….…………………...…. 1
2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………..…

4

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu……………………………….....…

4

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài…………………………..……

4

5. Giả thuyết khoa học………………………………………….....………

4

6. Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………..………. 5
7. Phương pháp nghiên cứu……………………………….........…………

5

8. Đóng góp mới của đề tài…………………………………..……………

6

9. Cấu trúc luận văn ..................................................................................... 6
THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ................................................................ 7

1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề......................................................... 7
................ 7
1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước......................................................... 10
.................................................................................. 13
1.2. Một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu........ 13
1.2.1. Quản lý …........................................................................................... 13
1.2.2. Quản lý nhà trường ............................................................................ 14
1.2.3. Xây dựng ………............................................................................... 16
1.2.4. Quản lý xây dựng trường chuẩn quốc gia........................................... 16
1.3. Giáo dục THCS trong hệ thống giáo dục Quốc dân.............................. 16
iii


..................................................................... 16
1.3.2. Mục tiêu của giáo dục THCS.............................................................. 17
.................................................. 17
1.4. Hiệu trưởng và vai trò của Hiệu trưởng trường THCS.......................... 17
1.4.1. Khái niệm Hiệu trưởng....................................................................... 17
1.4.2. Vai trò của Hiệu trưởng trường THCS............................................... 18
1.5. Những tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia...................... 20
............................................................................................. 21
quan
............... 21
........................................................................................ 23
1.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng trường THCS đạt
chuẩn quốc gia ............................................................................................. 25
1.7.1. Những yếu tố về quản lý nhà nước .................................................... 25
1.7.2. Những yếu tố về kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục
tập quán, tâm lý xã hội.................................................................................. 27
1.7.3. Các yếu tố về quản lý nhà trường...................................................... 28
1.7.4. Các yếu tố khác................................................................................... 28
Kết luận chƣơng 1....................................................................................... 29
, TỈNH BẮC GIANG ... 30

- xã hội huy
.............. 30
2.1.1. Vị trí địa lý.......................................................................................... 30
2.1.2. Dân cư ................................................................................................ 30
2.1.3. Kinh tế - Xã hội ................................................................................. 30
................................................................. 31

iv


2.2. Khái quát chung về giáo dục và đào tạo của huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang ……………………………………………………………….... 32
2.2.1. Đặc điểm tình hình............................................................................. 32
2.2.2. Thực trạng về tình hình giáo dục trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang..................................................................................................... 34
....................................... 38

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang............................................................................ 39

. 39
.............................. 40
, tỉnh Bắc Giang………………………….. 54
2.4.4. Đánh giá biện pháp quản lý xây dựng trường chuẩn quốc gia của
hiệu trưởng các trường THCS ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ............ 60
gia ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang........................................................ 63
Kết luận chƣơng 2……….........………………………………………….. 65
Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƢỜNG THCS ĐẠT
CHUẨN QUỐC GIA CỦA HIỆU TRƢỞNG Ở HUYỆN LỤC NGẠN
TỈNH BẮC GIANG…………………………………………...…………… 67

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp…………………………………… 67
... 67
... 67
.. 68
3.1.4. Đảm bảo tính kế thừa………………………………………………. 68
3.2
xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. 68
v


3.2.1. Nâng cao nhận thức trong cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng xã
hội, cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và nhân dân về ý nghĩa và tầm
quan trọng của công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia……

69

hoạch phát triển nhà trường………………………………………………

76

3.2.3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên
chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục trong giai đoạn hiện nay…… 83
3.2.4. Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên… 87
3.2.5. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục
cung ứng các điều kiện vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu xây dựng
trường THCS đạt chuẩn quốc gia…………………………….…………... 93
3.2.6. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia
vào công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường THCS đạt chuẩn
quốc gia …………………………………………………………………

96

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp............................................................ 102
3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp...................... 104
Kết luận chƣơng 3....................................................................................... 109
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 110

1. Kết luận..................................................................................................... 110
2. Kiến nghị .................................................................................................. 111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

vi


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ký hiệu
MN
TH
THCS
THPT
GV
HS
CBQL
CBGV
QLGD
GD-ĐT
CNTT
TBDH
CSVC
HĐND
UBND
KT-XH
TSHS

Nội dung viết tắt
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Giáo viên
Học sinh
Cán bộ quản lý
Cán bộ giáo viên
Quản lý giáo dục
Giáo dục và Đào tạo
Công nghệ thông tin
Thiết bị dạy học
Cơ sở vật chất
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Kinh tế - xã hội
Tổng số học sinh

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tổng hợp số trường, lớp, học sinh năm học 2012-2013...........
Bảng số 2.2. Tổng hợp tình hình cơ sở vật chất năm học 2012-2013.......
Bảng 2.3. Chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên năm học 2012-2013......
Bảng 2.4. Chất lượng hai mặt giáo dục THCS năm học 2012-2013.........
Bảng 2.5. Số trường học đã đạt chuẩn quốc gia ở huyện Lục Ngạn.........
Bảng 2.6. Thống kê mạng lưới trường, lớp, học sinh cấp THCS..............
Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chuẩn 1..................................
Bảng 2.8. Tổng hợp tình hình CBQL trường THCS năm học 2012-2013
Bảng 2.9. Tổng hợp tình hình đội ngũ GV năm học 2012-2013...............
Bảng 2.10. Tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chuẩn 2................................
Bảng 2.11. Chất lượng giáo dục THCS năm học 2012-2013....................
Bảng 2.12. Tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chuẩn 3................................
Bảng 2.13. Tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chuẩn 4................................
Bảng 2.14. Tổng hợp kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn................................
Bảng 2.15. Kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia............
Bảng 2.16. Triển khai kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Bảng 2.17. Hình thức triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia
Bảng 2.18. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia
Bảng 2.19. Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch xây
dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.....................................................
Bảng 2.20. Đánh giá các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trong việc
xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia..............................................
Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp.............................................................................................
Bảng 3.2. Bảng xếp thứ bậc giá trị trung bình của từng biện pháp về
tính cần thiết và tính khả thi .....................................................................

v

Trang
34
35
36
37
38
40
41
44
44
45
47
48
51
53
55
56
57
58
59
61
105
108


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang
Biểu đồ 2.1. Xếp loại Hạnh kiểm năm học 2012-2013.............................

37

Biểu đồ 2.2. Xếp loại Học lực năm học 2012-2013..................................

37

Biểu đồ 2.3. Số trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Lục Ngạn..........

39

Biểu đồ 2.4. Tổng hợp kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn..............................

53

Biểu đồ 3.1. Tổng hợp kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp

106

Biểu đồ 3.2. Tổng hợp kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp... 106
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Trang
Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp............................................... 102

vi


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quan điểm của Nhà nước ta về giáo dục và đào tạo đã được khẳng định
trong Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Phát triển giáo
dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài” (Khoản 1, Điều 61- Hiến pháp năm 2013) [32].
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ “Phát triển giáo dục là quốc
sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó,
đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục là khâu then chốt” [21].
Thực tế ở nước ta hiện nay, sự nghiệp giáo dục liên tục phát triển về
qui mô, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tuy nhiên, chất lượng giáo
dục còn nhiều hạn chế. Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của
Quốc hội khoá XI đã khẳng định "Trong những năm đổi mới, sự nghiệp giáo
dục tiếp tục phát triển về quy mô, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao
của nhân dân; cả nước đã hoàn thành phổ cập tiểu học vào năm 2000 và đến
năm học 2004 - 2005 đã có 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được
công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; chất lượng giáo dục có
chuyển biến tích cực, lực lượng lao động được đào tạo đã và đang góp phần
có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội". Bên cạnh việc ghi nhận
những kết quả đạt được, Nghị quyết cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của
giáo dục Việt Nam "Hệ thống giáo dục phát triển chưa cân đối giữa giáo dục
nghề nghiệp với giáo dục trung học phổ thông và giáo dục đại học. Quy mô
giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu học nghề của
xã hội. Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, hiệu quả giáo dục
còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự
nghiệp phát triển đất nước, công tác quản lý giáo dục còn hạn chế..." [30].

1


Vì vậy, xây dựng hệ thống các trường đạt chuẩn quốc gia là một trong
những yêu cầu cấp thiết và đang đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý đối
với ngành GD-ĐT cũng như các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương
nhằm xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục.
Để có tiêu chí đánh giá, xếp loại, công nhận trường chuẩn quốc gia đối với
từng cấp học, bậc học thống nhất trong toàn quốc, Bộ Giáo dục đã ra các
quyết định ban hành quy chế trường đạt chuẩn quốc gia: bậc mầm non, bậc
tiểu học, bậc trung học.
Do có những chủ trương, đường lối chính sách đầu tư, ưu tiên của Đảng và
Nhà nước ta cho phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là đối với giáo dục miền núi,
trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang ngày càng
phát triển và hoàn thiện. Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển giáo dục đào tạo và dạy
nghề đến năm 2015 đã khẳng định: “Giáo dục tỉnh Bắc Giang cơ bản đã ổn
định; quy mô giáo dục được mở rộng, mạng lưới trường lớp ổn định và phát
triển với nhiều loại hình; giáo dục vùng dân tộc, vùng cao đặc biệt khó khăn
ngày càng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được
nâng lên; việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan
tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tiếp tục được bổ sung; công tác
xã hội hoá bước đầu thu được kết quả đáng trân trọng tạo nên phong trào học
tập sôi nổi trong xã hội”. Đồng thời Nghị quyết cũng chỉ rõ những khó khăn,
hạn chế của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, đó là: “Năng lực
chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên chưa đồng đều, tỷ lệ giáo viên giỏi còn
thấp; chất lượng giáo dục hàng năm chưa ổn định, tỷ lệ học sinh khá giỏi
thấp, tỷ lệ học sinh yếu kém còn cao; tình trạng học sinh bỏ học ở bậc THCS
và THPT chưa được khắc phục; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
dạy học chưa đáp ứng theo yêu cầu; việc đầu tư còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ và
dàn trải...” [17].

2


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×