Tải bản đầy đủ

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

NGÔ QUANG TUẤN

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
CỦA HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

NGÔ QUANG TUẤN


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
CỦA HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG

Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60-14-01-14

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN DỤC QUANG

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu
và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng công bố
trong bất kỳ một công trình nào khác.
Họ và tên tác giả

NGÔ QUANG TUẤN

i


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian nghiên cứu lý luận, thực tiễn, luận văn đã đƣợc thực
hiện và hoàn thành với sự giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, bạn
bè đồng nghiệp và với sự cộng tác của lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Hiệp Hòa; hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, giáo viên các trƣờng
trung học cơ sở.
Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Khoa Tâm lý Giáo dục, Phòng quản
lý đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên; Thƣờng trực
Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Hiệp Hòa; lãnh đạo, chuyên viên phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa; Ban Thƣờng vụ Đảng ủy xã Hợp Thịnh
đã quan tâm động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập,


nghiên cứu và thực hiện luận văn.
Luận văn hoàn thành là kết tinh của sự tận tâm giảng dạy, động viên, giúp
đỡ tận tình của các thầy cô giáo Khoa Tâm lý Giáo dục, Khoa Sau đại học Trƣờng
Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên và quá trình học tập nghiên cứu của bản thân.
Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thày, cô giáo
trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên, đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Dục Quang
đã tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn, trau dồi cho tôi những phƣơng pháp nghiên
cứu khoa học và kiến thức khoa học quản lý hết sức bổ ích.
Mặc dù đã rất nhiều cố gắng, song với một khoảng thời gian không dài
và do khả năng còn có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Rất mong các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp đóng góp, giúp đỡ để luận văn
tiếp tục đƣợc bổ sung và ngày càng hoàn thiện hơn.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Quang Tuấn

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ................................................................................ vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lí do chọn đề tài .............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 4
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 4
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 5
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 5
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 5
8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................. 7
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ................ 8
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................ 8
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài ............................................................ 10
1.2.1. Quy hoạch ................................................................................................ 10
1.2.2. Một số khái niệm có liên quan đến quy hoạch ........................................ 11
1.3. Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo .................................................. 15
1.3.1. Khái niệm về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ......................... 15
1.3.2. Mục đích, yêu cầu của quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ........... 16
1.3.3. Nội dung của quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ......................... 17

iii


1.3.4. Vai trò, vị trí, mối quan hệ giữa quy hoạch phát triển giáo dục và
đào tạo với phát triển kinh tế địa phƣơng .......................................................... 18
1.4. Giáo dục trung học cơ sở ............................................................................ 18
1.4.1. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của giáo dục trung học cơ sở ........................ 18
1.4.2. Quy mô giáo dục trung học cơ sở ............................................................ 19
1.4.3. Mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp giáo dục trung học cơ sở ................... 19
1.4.4. Dự báo trong việc xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
trung học cơ sở................................................................................................... 20
1.4.5. Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở......................... 23
1.5. Những căn cứ có tính chất định hƣớng cho việc quy hoạch phát triển
đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ................ 29
1.5.1. Chiến lƣợc phát triển giáo dục của nƣớc ta giai đoạn 2011 - 2020............... 29
1.5.2. Một số định hƣớng phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Giang .................... 31
1.5.3. Những định hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo của huyện Hiệp
Hoà, tỉnh Bắc Giang .......................................................................................... 33
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .................................................................................. 36
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THCS VÀ XÂY DỰNG QUY
HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS CỦA HUYỆN
HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG ................................................................... 37
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang ............................................................... 37
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 37
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ........................................................ 38
2.2. Thực trạng giáo dục trung học cơ sở của huyện Hiệp Hoà ........................ 38
2.2.1. Tình hình chung về phát triển giáo dục của huyện Hiệp Hoà ................. 38
2.2.2. Tình hình giáo dục trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa ....................... 40
2.2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ......................................... 46
iv


2.3. Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học
cơ sở của huyện Hiệp Hòa trong thời gian qua ................................................. 54
2.3.1. Đánh giá chung ........................................................................................ 54
2.3.2. Thực trạng về tuyển chọn, sử dụng và quản lý giáo viên trung học
cơ sở ................................................................................................................... 55
2.3.3. Thực trạng về đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên trung học cơ sở .................. 59
2.3.4. Thực trạng bổ sung giáo viên trung học cơ sở hàng năm ....................... 60
2.3.5. Thực trạng về thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên trung
học cơ sở ............................................................................................................ 61
2.4. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém ................................................ 61
2.4.1. Về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ...................................................... 61
2.4.2. Về công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên trung học cơ sở............ 63
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .................................................................................. 64
Chƣơng 3. XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN THCS HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG TRONG TÌNH
HÌNH HIỆN NAY ............................................................................................. 65
3.1. Dự báo quy mô học sinh, trƣờng, lớp bậc trung học cơ sở huyện Hiệp
Hòa, tỉnh Bắc Giang .......................................................................................... 65
3.1.1. Dự báo quy mô học sinh .......................................................................... 65
3.1.2. Dự báo quy mô trƣờng, lớp ..................................................................... 67
3.2. Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ............................ 69
3.2.1. Quy hoạch về số lƣợng, cơ cấu giáo viên bộ môn trung học cơ sở .............. 69
3.2.2. Phƣơng hƣớng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ
sở trong thời gian tới.......................................................................................... 72
3.2.3. Phƣơng hƣớng khắc phục những hạn chế, yếu kém ................................ 73
3.3. Các nguyên tắc định hƣớng cho việc đề ra các biện pháp thực hiện
quy hoạch ........................................................................................................... 74
v


3.4. Các biện pháp thực hiện quy hoạch ............................................................ 75
3.4.1. Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền
đối với việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ..................... 75
3.4.2. Phấn đấu từng bƣớc đáp ứng quy mô, chất lƣợng, cơ cấu đội ngũ
giáo viên trung học cơ sở ................................................................................... 78
3.4.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giáo viên trung học
cơ sở ................................................................................................................... 80
3.4.4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nƣớc, của địa phƣơng
đối với đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ......................................................... 82
3.4.5. Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc phát triển giáo dục và
nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở .................................... 83
3.4.6. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục .................................................. 85
3.5. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 86
3.6. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ........ 87
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .................................................................................. 89
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 93
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 1

vi


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
- HĐND

:

Hội đồng nhân dân

- MN

:

Mầm non

- TH

:

Tiểu học

- THCN

:

Trung học chuyên nghiệp

- THCS

:

Trung học cơ sở

- THPT

:

Trung học phổ thông

- UBND

:

Uỷ ban nhân dân

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Quy mô trƣờng, lớp, học sinh bậc trung học cơ sở huyện
Hiệp Hòa từ năm học 2008 - 2009 đến nay ................................. 41

Bảng 2.2:

Dân số trong độ tuổi từ 11 -14 tuổi và số lƣợng học sinh trung
học cơ sở của huyện Hiệp Hòa từ năm học 2008 - 2009 đến nay .... 41

Bảng 2.3:

Thống kê số lớp và số học sinh trung học cơ sở của huyện
Hiệp Hòa năm học 2013 - 2014 theo từng trƣờng ....................... 42

Bảng 2.4:

Thống kê tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật từ
năm học 2008 - 2009 đến nay ...................................................... 44

Bảng 2.5:

Kết quả xếp loại học tập của học sinh trung học cơ sở từ năm
học 2008 - 2009 đến nay .............................................................. 44

Bảng 2.6:

Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trung học cơ sở từ
năm học 2008 - 2009 đến nay ...................................................... 45

Bảng 2.7:

Tỷ lệ học sinh lên lớp, lƣu ban, bỏ học và tốt nghiệp trung
học cơ sở từ năm học 2008 - 2009 đến nay ................................. 45

Bảng 2.8:

Thống kê số lƣợng cán bộ quản lý và giáo viên trung học cơ
sở từ năm học 2008 - 2009 đến nay ............................................. 46

Bảng 2.9:

Sự phân bố đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo từng
trƣờng năm học 2013 - 2014 ........................................................ 47

Bảng 2.10: Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở
theo độ tuổi và giới tính từ năm học 2008 - 2009 đến nay .......... 48
Bảng 2.11: Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở
theo trình độ chuyên môn từ năm học 2008 - 2009 đến nay ....... 49
Bảng 2.12: Số lƣợng giáo viên bộ môn trung học cơ sở năm học 2013-2014...... 50
Bảng 2.13: Đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên về đội ngũ giáo viên
trung học cơ sở theo cơ cấu bộ môn ............................................ 50
Bảng 2.14: Đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện .................... 51
v


Bảng 2.15: Đánh giá về thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội
ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa ........................... 54
Bảng 2.16: Đánh giá thực trạng về tuyển chọn, sử dụng và quản lý đội
ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa ........................... 57
Bảng 2.17: Thực trạng bổ sung giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp
Hòa từ năm học 2008 - 2009 đến nay .......................................... 60
Bảng 2.18: Đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên
trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa .................................................. 61
Bảng 3.19: Dân số (độ tuổi 11-14), số lƣợng học sinh và tỷ lệ học sinh trung
học cơ sở huyện Hiệp Hòa từ năm học 2009 - 2010 đến nay ........... 66
Bảng 3.20: Dự báo dân số độ tuổi từ 11- 14 tuổi trong thời gian tới ............. 67
Bảng 3.21: Dự báo quy mô học sinh trung học trung học cơ sở của
huyện Hiệp Hòa theo phƣơng pháp ngoại suy xu thế .................. 67
Bảng 3.22: Dự báo số lƣợng học sinh và số lớp trung học cơ sở huyện
Hiệp Hòa thời gian tới theo từng trƣờng ...................................... 68
Bảng 3.23:

Dự báo số lƣợng giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa ......... 69

Bảng 3.24: Dự báo số lƣợng giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa
chia theo từng trƣờng ................................................................... 70
Bảng 3.25: Quy hoạch giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa theo
cơ cấu bộ môn thời gian tới.......................................................... 71
Bảng 3.26: Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các
biện pháp đề xuất ......................................................................... 88

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa quy hoạch với đƣờng lối, chiến lƣợc, kế
hoạch và dự báo ............................................................................... 15

vi


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Giáo dục và đào tạo có sứ mạng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dƣỡng nhân tài. Đồng thời, giáo dục và đào tạo cũng chính là nhân tố quan
trọng hàng đầu tạo ra những giá trị của con ngƣời, hoàn thiện nhân cách con
ngƣời, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm an ninh, quốc phòng. Vì vậy, giáo dục và đào tạo luôn có vai trò đặc biệt
quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Ngay từ những năm đầu thực hiện đƣờng lối đổi mới, Đảng ta đã xác
định "khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo phải đƣợc xem là quốc sách
hàng đầu" (Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội năm 1991). Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và khẳng
định: Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nƣớc, của toàn
dân và là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dƣỡng nhân tài. Đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo phải đƣợc ƣu tiên và đi trƣớc.
Mục tiêu cốt lõi của giáo dục và đào tạo là hình thành và phát triển phẩm chất,
năng lực con ngƣời Việt Nam. Mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo tới năm 2020, định hƣớng tới năm 2030 là: Tạo chuyển biến căn bản về
chất lƣợng và hiệu quả giáo dục; khắc phục dứt điểm các yếu kém kéo dài.
Giáo dục và đào tạo con ngƣời Việt Nam yêu đất nƣớc, trung thành với lý
tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng
yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Để thực hiện đƣợc mục tiêu trên, bên cạnh việc phải đổi mới mạnh mẽ, sâu
sắc nhận thức, tƣ duy về giáo dục và đào tạo; về công tác quản lý giáo dục; về nội
dung phƣơng pháp giáo dục; hình thức và phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng
giáo dục; cơ chế, chính sách đầu tƣ tài chính... thì việc quy hoạch, phát triển và
1


nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngày càng vững
mạnh, đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ đóng vai trò hết sức quan trọng. Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: "Đổi mới căn bản, toàn diện
nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội
nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục là giải pháp đột phá, phát
triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là giải pháp then chốt".
Quy hoạch góp phần thực hiện đƣờng lối chiến lƣợc phát triển, tăng
cƣờng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ra quyết định, hoạch định các chính
sách phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, đồng thời làm nhiệm vụ điều khiển,
điều chỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo. Quy hoạch là bƣớc cụ thể hoá chiến
lƣợc, còn kế hoạch là bƣớc cụ thể hoá quy hoạch.
Chiến lƣợc giáo dục muốn trở thành hiện thực và đạt đƣợc những mục
tiêu đề ra trƣớc hết phải trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng kế
hoạch cụ thể. Nghị quyết hội nghị Trung ƣơng 2 (khoá VIII) chỉ rõ một trong
các biện pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo là: "Tăng cƣờng
công tác dự báo và kế hoạch hoá sự phát triển giáo dục. Đƣa giáo dục vào quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc và từng địa phƣơng, có
chính sách điều tiết quy mô và cơ cấu đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng mất cân đối hiện nay, gắn đào tạo
với sử dụng" [13;42]. Trong Luật Giáo dục đã đƣợc Quốc hội thông qua ngày
14/6/2005, tại Chƣơng VII, Điều 99 có chỉ rõ nội dung quản lý nhà nƣớc về
giáo dục là phải xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế
hoạch, chính sách phát triển giáo dục.
Để nâng cao chất lƣợng giáo dục thì đội ngũ giáo viên đóng vai trò hết
sức quan trọng. Sự phát triển về quy mô giáo dục cũng sẽ kéo theo đòi hỏi sự
phát triển của đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung quan trọng trong
quy hoạch phát triển giáo dục là vấn đề quy hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên.
Nếu có đƣợc đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng, đồng bộ
về cơ cấu sẽ làm cho chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng lên. Nghị quyết số
2


37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội cũng nhấn mạnh: "Tập trung xây
dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lƣợng, đồng bộ về
cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo; đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản lĩnh
chính trị, phẩm chất đạo đức, lƣơng tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Hoàn thiện
cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng và tạo điều kiện cho nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục thƣờng xuyên tự học tập để cập nhật kiến thức,
nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục" [24;43].
1.2. Hiệp Hòa là một huyện trung du, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bắc
Giang. Toàn huyện hiện có 26 trƣờng trung học cơ sở và 01 trƣờng tiểu họctrung học cơ sở trên địa bàn 26 xã, thị trấn. Trong những năm qua, giáo dục nói
chung và giáo dục trung học cơ sở nói riêng của huyện Hiệp Hòa đã đạt đƣợc
những thành tựu quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của
địa phƣơng. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở từng bƣớc đƣợc cải thiện cả về
số lƣợng và chất lƣợng. Tuy nhiên, trƣớc đòi hỏi của sự phát triển trong giai
đoạn hiện nay thì đội ngũ giáo viên trung học cơ sở vẫn còn có những bất cập
nhƣ: chƣa đảm bảo về chất lƣợng và bất hợp lý về cơ cấu các bộ môn, sự phân
bố chƣa đồng đều giữa các trƣờng trong huyện...
Trong thời gian tới, quy mô phát triển giáo dục trung học cơ sở của
huyện Hiệp Hòa có nhiều thay đổi, đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện
Hiệp Hòa có những biến động nhất định. Vì vậy việc quy hoạch phát triển đội
ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đảm bảo đủ
về số lƣợng, mạnh về chất lƣợng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển
giáo dục trung học cơ sở của huyện trong thời gian tới là hết sức cần thiết.
Trong thời gian qua, đã có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục
nghiên cứu về vấn đề quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở nói chung
và quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở nói riêng. Tuy nhiên
ở mỗi địa phƣơng, do điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm địa lý khác nhau nên
công tác quy hoạch cũng khác nhau. Từ trƣớc đến nay, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
3


Bắc Giang chƣa có công trình nghiên cứu về quy hoạch phát triển đội ngũ giáo
viên trung học cơ sở. Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở sẽ
là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch để phát triển, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo
viên, bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng giáo viên trung học cơ sở của huyện Hiệp
Hòa trong thời gian tới.
Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài "Quy
hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa,
tỉnh Bắc Giang" làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quy hoạch phát triển đội
ngũ giáo viên trung học cơ sở, đề tài xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ
giáo viên trung học cơ sở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đáp ứng yêu cầu
của sự phát triển giáo dục trung học cơ sở ở địa phƣơng.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện Hiệp
Hòa, tỉnh Bắc Giang.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ
sở của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã có những kết quả. Tuy nhiên, còn
nhiều hạn chế dẫn đến đội ngũ giáo viên ở một số trƣờng còn thiếu về số lƣợng,
yếu về chất lƣợng, cơ cấu chƣa hợp lý do nhiều nguyên nhân. Nếu xây dựng
đƣợc một quy hoạch sát thực sẽ góp phần làm cho đội ngũ giáo viên trung học
cơ sở của huyện Hiệp Hòa phát triển cân đối, toàn diện, đủ về số lƣợng, đảm
bảo về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo
dục trung học cơ sở của huyện.
4


5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
5.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
trung học cơ sở.
5.2. Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở và thực trạng
quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa,
tỉnh Bắc Giang.
5.3. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở
huyện Hiệp Hòa và đề xuất những biện pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch phát
triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở của địa phƣơng.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Đề tài nghiên cứu quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học
cơ sở ở 26 trƣờng trung học cơ sở và 01 trƣờng tiểu học - trung học cơ sở của
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trong tình hình hiện nay.
6.2. Khách thể khảo sát thực trạng
- 100 giáo viên ở 10 trƣờng trung học cơ sở.
- 65 cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở.
- 06 lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
6.3. Khách thể khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp
- 65 cán bộ quản lý giáo dục trung học cơ sở.
- 06 lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu lý luận, văn bản
Tổng hợp, phân tích một số văn bản của Đảng, Nhà nƣớc, các tài liệu lý
luận (sách, báo, các bài viết của một số tác giả, một số luận văn thạc sỹ...) về
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển giáo dục, quy hoạch
phát triển đội ngũ giáo viên.
5


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×