Tải bản đầy đủ

BÁO GIẢNG LỚP 5 NĂM 2017 2018 CẢ NĂM

TUẦN: 1

Thứ

Từ ngày: 5 / 9/ 2017
Đến ngày: 8 / 9 /2017

Buổi

Tiết

Lớp

SÁNG

2
3
4

1/2
1/3

1/1

Tiết
PPCT
1
1
1

1

1/2

1

TC

2

1/3

1

TC

3

1/1

1

TC

1
2
4

4/3
5/2
5/1


1
1
1

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ

Trung thực trong học tập
Em là học sinh lớp 5
Em là học sinh lớp 5

3

3/3

1

ĐĐ

Kính yêu Bác Hồ

1
3

3/2
3/1

1
1

ĐĐ
ĐĐ

Kính yêu Bác Hồ
Kính yêu Bác Hồ

1
3

4/2
4/1

1
1

ĐĐ
ĐĐ

Trung thực trong học tập
Trung thực trong học tập

Hai
4/9
CHIỀU

Môn
MT
MT
MT

Bài giảng
Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Giới thiệu một số lọai giấy, bìa và
dụng cụ học Thủ công
Giới thiệu một số lọai giấy, bìa và
dụng cụ học Thủ công
Giới thiệu một số lọai giấy, bìa và
dụng cụ học Thủ công

SÁNG
Ba
5/9
CHIỀU

SÁNG

6/9
CHIỀU

SÁNG
Năm
7/9
CHIỀU

SÁNG
Sáu
8/9
CHIỀU

Ghi chú
Dạy vào
Thứ bảy
(9/9/2017)


TUẦN: 2

Thứ

Buổi
SÁNG

Hai
11/9
CHIỀU

Từ ngày: 11 / 9/ 2017
Đến ngày: 15 / 9 /2017

Tiết

Lớp

2
3
4
1
2
3

1/2
1/3
1/1
1/2
1/3
1/1

Tiết
PPCT
2
2
2
2
2
2

1
2
4

4/3
5/2
5/1

3

Môn

Bài giảng

MT
MT
MT
TC
TC
TC

Vẽ nét thẳng
Vẽ nét thẳng
Vẽ nét thẳng
Xé dán hình chữ nhật
Xé dán hình chữ nhật
Xé dán hình chữ nhật

2
2
2

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ

Trung thự trong học tập (T2)
Em là học sinh lớp 5 (T2)
Em là học sinh lớp 5 (T2)

3/3

2

ĐĐ

Kính yêu Bác Hồ (T2)

1

3/2

2

ĐĐ

Kính yêu Bác Hồ (T2)

3

3/1

2

ĐĐ

Kính yêu Bác Hồ (T2)

1
3

4/2
4/1

2
2

ĐĐ
ĐĐ

Trung thự trong học tập (T2)
Trung thự trong học tập (T2)

SÁNG
Ba
12/9
CHIỀU

SÁNG

13/9
CHIỀU

SÁNG
Năm
14/9
CHIỀU

SÁNG
Sáu
15/9
CHIỀU

Ghi chú


TUẦN: 3

Thứ

Từ ngày: 18 / 9/ 2017
Đến ngày: 22 / 9 /2017

Buổi
SÁNG

Hai
18/9
CHIỀU

Tiết

Lớp

2
3
4
1
2
3

1/2
1/3
1/1
1/2
1/3
1/1

Tiết
PPCT
3
3
3
3
3
3

1
2
4

4/3
5/2
5/1

3

Môn

Bài giảng

MT
MT
MT
TC
TC
TC

Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
Xé, dán hình tan giác
Xé, dán hình tan giác
Xé, dán hình tan giác

3
3
3

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ

Vượt khó trong học tập
Có trách nhiệm về việc làm của mình
Có trách nhiệm về việc làm của mình

3/3

3

ĐĐ

Giữ lời hứa

1

3/2

3

ĐĐ

Giữ lời hứa

3

3/1

3

ĐĐ

Giữ lời hứa

1
3

4/2
4/1

3
3

ĐĐ
ĐĐ

Vượt khó trong học tập
Vượt khó trong học tập

SÁNG
Ba
19/9
CHIỀU

SÁNG

20/9
CHIỀU

SÁNG
Năm
21/9
CHIỀU

SÁNG
Sáu
22/9
CHIỀU

Ghi chú


TUẦN: 4

Thứ

Buổi
SÁNG

Hai
25/9
CHIỀU

Từ ngày: 25 / 9/ 2017
Đến ngày: 29 / 9 /2017

Tiết

Lớp

2
3
4
1
2
3

1/2
1/3
1/1
1/2
1/3
1/1

Tiết
PPCT
4
4
4
4
4
4


n
MT
MT
MT
TC
TC
TC

1
2
4

4/3
5/2
5/1

4
4
4

ĐĐ Vượt khó trong học tập (T2)
ĐĐ Có trách nhiệm về việc làm của mình (T2)
ĐĐ Có trách nhiệm về việc làm của mình(T2)

3

3/3

4

ĐĐ Giữ lời hứa (T2)

1
3

3/2
3/1

4
4

ĐĐ Giữ lời hứa (T2)
ĐĐ Giữ lời hứa (T2)

1
3

4/2
4/1

4
4

ĐĐ Vượt khó trong học tập (T2)
ĐĐ Vượt khó trong học tập (T2)

Bài giảng
Vẽ hình tam giác
Vẽ hình tam giác
Vẽ hình tam giác
Xé dán hình vuông
Xé dán hình vuông
Xé dán hình vuông

SÁNG
Ba
26/9
CHIỀU

SÁNG

27/9
CHIỀU

SÁNG
Năm
28/9
CHIỀU

SÁNG
Sáu
29/9
CHIỀU

Ghi chú


TUẦN: 5

Thứ

Buổi
SÁNG

Hai
02/10
CHIỀU

Từ ngày: 02 / 10/ 2017
Đến ngày: 06 / 10/2017

Tiết

Lớp

2
3
4
1
2
3

1/2
1/3
1/1
1/2
1/3
1/1

Tiết
PPCT
5
5
5
5
5
5

1
2
4

4/3
5/2
5/1

3

Môn

Bài giảng

MT
MT
MT
TC
TC
TC

Vẽ nét cong
Vẽ nét cong
Vẽ nét cong
Xé, dán hình tròn
Xé, dán hình tròn
Xé, dán hình tròn

5
5
5

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ

Biết bày tỏ ý kiến
Có chí thì nên
Có chí thì nên

3/3

5

ĐĐ

Tự làm lấy việc của mình

1
3

3/2
3/1

5
5

ĐĐ
ĐĐ

Tự làm lấy việc của mình
Tự làm lấy việc của mình

1
3

4/2
4/1

5
5

ĐĐ
ĐĐ

Biết bày tỏ ý kiến
Biết bày tỏ ý kiến

SÁNG
Ba
03/10
CHIỀU

SÁNG

O4/10
CHIỀU

SÁNG
Năm
05/10
CHIỀU

SÁNG
Sáu
06/10
CHIỀU

Ghi chú


TUẦN: 6

Thứ
Hai
9/10

Từ ngày: 9 / 10/ 2017
Đến ngày: 13/10 /2017
Buổi

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

3

4/3

6

ĐĐ

Biết bày tỏ ý kiến (T2)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT về nhân số có 2 chữ số … chữ số
LT về nhân số có 2 chữ số … chữ số
LT về nhân số có 2 chữ số … chữ số
LT về nhân số có 2 chữ số … chữ số
Có chí thì nên (T2)
Biết bày tỏ ý kiến (T2)
Có chí thì nên (T2)
Biết bày tỏ ý kiến (T2)

1

1/2

LTT

LT các số từ 0 đến 10

3
4
1
2
3

4/2
4/2
1/2
1/2
1/2

LS
ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1

2
2
2
2/2
LTT

LT bài toán về ít hơn

3

2/1

LTT

LT bài toán về ít hơn

Bài giảng

SÁNG
CHIỀU

SÁNG
Ba
10/10
CHIỀU


11/10

Tiết

SÁNG

6
6
6
6

CHIỀU

SÁNG
Năm 12/10
CHIỀU

SÁNG
Sáu
13/10

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
Luyện đọc các âm đã học
Luyện viết các âm chứa vần đã học

Luyện đọc, viếtcác số từ 1đến 10

CHIỀU

Ghi
chú


TUẦN: 7

Thứ
Hai
16/10

Buổi

Tiết

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

3

4/3

7

ĐĐ

Tiết kiệm tiền của

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
Nhớ ơn tổ tiên
Tiết kiệm tiền của
Nhớ ơn tổ tiên
Tiết kiệm tiền của

1

1/2

LTT

LT phép cộng trong phạm vi 3

3

4/2

7

LS

4
1
2
3

4/2
1/2
1/2
1/2

7

ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1

2
2
2
2/2
LTT

Luyện tập 26 + 5

3

2/1

LTT

Luyện tập 26 + 5

Bài giảng

SÁNG
CHIỀU

SÁNG
Ba
17/10
CHIỀU


18/10

Từ ngày: 16/10/ 2017
Đến ngày: 20/10/2017

SÁNG

7
7
7
7

CHIỀU

SÁNG
Năm
19/10
CHIỀU

SÁNG
Sáu
20/10

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô
Quyền lãnh đạo
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Luyện đọc vần ia
Luyện viết tiếng có chứa vần ia

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

CHIỀU

Ghi chú


TUẦN: 8

Thứ
Hai
23/10

Tiết

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

Bài giảng

3

4/3

8

ĐĐ

Tiết kiệm tiền của (T2)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
LT về bảng nhân 7
Nhớ ơn tổ tiên (T2)
Tiết kiệm tiền của (T2)
Nhớ ơn tổ tiên (T2)
Tiết kiệm tiền của (T2)

1

1/2

LTT

LT phép cộng trong phạm vi 5

SÁNG

3

4/2

LS

CHIỀU

4
1
2
3

4/2
1/2
1/2
1/2

ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1

2
2
2
2/2
LTT

3

2/1

LTT

Buổi
SÁNG
CHIỀU

SÁNG
Ba
24/10
CHIỀU


25/10

Từ ngày: 23/10/ 2017
Đến ngày: 26/10/2017

SÁNG

8
8
8
8

CHIỀU

Năm
26/10

SÁNG
Sáu
27/10

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô
Quyền lãnh đạo
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Luyện đọc
Luyện viết chính tả

Luyện tập phép cộng trong phạm vi
3,4.5

Luyện tập phép cộng có tổng bằng
100

CHIỀU
Luyện tập phép cộng có tổng bằng
100

Ghi chú


TUẦN: 9

Thứ
Hai
30/10

Buổi

Tiết

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

3

4/3

9

ĐĐ

Tiết kiệm thời giờ

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT về phép chia
LT về phép chia
LT về phép chia
LT về phép chia
Tình bạn
Tiết kiệmthời giờ
Tình bạn
Tiết kiệmthời giờ

1

1/2

LTT

LT phép cộng trong phạm vi 4,5

3
4

4/2
4/2

LS
ĐL

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Hoạt động sản xuất của người dân
Tây Nguyên

1
2
3

1/2
1/2
1/2

LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1

2
2
2
2/2
LTT

3

2/1

LTT

Bài giảng

SÁNG
CHIỀU

SÁNG
Ba
31/10
CHIỀU

T

SÁNG

1/11

CHIỀU

ư

Từ ngày: 30/10/ 2017
Đến ngày: 3/11/2017

SÁNG
Năm
2/11
CHIỀU

SÁNG
Sáu
3/11
CHIỀU

9
9
9
9

9
9

Luyện đọc
Luyện viết chính tả

Luyện tập các dạng toán đã học

Luyện tập tìm một số hạng trong
một tổng
Luyện tập tìm một số hạng trong
một tổng

Ghi chú


TUẦN: 10

Thứ
Hai
6/11

Từ ngày: 6/11/ 2017
Đến ngày: 10/11/2017
Buổi

CHIỀU

Ba
7/11
CHIỀU

8/11

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

Bài giảng

3

4/3

10

ĐĐ

Tiết kiệm thời giờ (T2)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT về góc vuông góc không vuông
LT về bảng đơn vị đo độ dài
LT về góc vuông góc không vuông
LT về bảng đơn vị đo độ dài
Tình bạn (T2)
Tiết kiệm thời giờ (T2)
Tình bạn (T2)
Tiết kiệm thời giờ (T2)

1

1/2

LTT

LT phép trừ trong phạm vi 4

3

4/2

10

LS

4
1
2
3

4/2
1/2
1/2
1/2

10

ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1
3

2
2
2
2/2
2/1

SÁNG

SÁNGTiết

SÁNG

10
10
10
10

CHIỀU

SÁNG
Năm
9/111
CHIỀU

SÁNG
Sáu
10/11
CHIỀU

TUẦN: 11
LTT
LTT

Cuộc kháng chiến chống quân
Tống xâm lược lần thứ nhất
Thành phố Đà Lạt
Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết các vần đã học

Luyện tập các dạng toán đã học

Luyện tập 51-15
Luyện tập 51-15

Từ ngày: 13/11/2017
Đến ngày: 17/11/2017

Ghi chú


Thứ
Hai
13/11

Buổi

CHIỀU

Ba
14/11
CHIỀU

15/11

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

3

4/3

11

ĐĐ

Thưc hành giữa kì 1

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3/1
3/1
3/3
3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
LTT
LTT
LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
Thực hành đo độ dài
LT về giải toán bằng 2 cách
Thực hành đo độ dài
LT về giải toán bằng 2 cách
Thưc hành giữa kì 1
Thưc hành giữa kì 1
Thưc hành giữa kì 1
Thưc hành giữa kì 1

1

1/2

LTT

LT số 0 trong phép trừ

3
4
1
2
3

4/2
4/2
1/2
1/2
1/2

1
2
3
1
3

2
2
2
2/2
2/1

Bài giảng

SÁNG

SÁNGTiết

SÁNG

11
11
11
11

CHIỀU

SÁNG
Năm
16/11
CHIỀU

SÁNG
Sáu
17/11
CHIỀU

TUẦN: 12

11
11

LS
ĐL
LTTV
LTTV
LTTLTT
LTT

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Ôn tập
Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết các vần đã học

Luyện tập phép trừ

Luyện tập 12 trừ đi một số
Luyện tập 12 trừ đi một số

Từ ngày: 20/11/2017
Đến ngày: 24/11/2017

Ghi chú


Thứ
Hai
20/11

Buổi

CHIỀU

Ba 21/11

CHIỀU

22/11

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

3

4/3

12

ĐĐ

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

1

3/1

LTT

2
3

3/1
3/3

LTT
LTT

4
1
2
3
4
1
2
3

3/3
5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

LTT
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
LT nhân số có 3 chữ số với số
có 1 chứ số
LT bảng nhân 8
LT nhân số có 3 chữ số với số
có 1 chứ số
LT bảng nhân 8
Kính già, yêu trẻ
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
Kính già, yêu trẻ
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

1

1/2

3
4
1
2
3

4/2
4/2
1/2
1/2
1/2

1
2
3
1
3

2
2
2
2/2
2/1

Bài giảng

SÁNG

SÁNGTiết

SÁNG

12
12
12
12

CHIỀU

SÁNG
Năm
23/11
CHIỀU

SÁNG
Sáu
24/11
CHIỀU

TUẦN: 13

LTT
12
12

LS
ĐL
LTTV
LTTV
LTTLTT
LTT

LT phép trừ trong phạm vi 6
Chùa thời Lý
Đồng bằng Bắc bộ
Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

Luyện tập các dạng toán đã học

Luyện tập
Luyện tập

Từ ngày: 27/11/2017
Đến ngày: 1/12/2017

Ghi chú


Thứ
Hai
27/11

Buổi

CHIỀU

Ba
28/11
CHIỀU

29/11

Lớp

3

4/3

1
2

Tiết
PPCT

Môn

Bài giảng

SÁNG

SÁNGTiết

SÁNG

13

ĐĐ

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)

3/1
3/1

LTT
LTT

3
4

3/3
3/3

LTT
LTT

1
2
3
4
1
2
3

5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

Luyện tập bảng nhân 8
LT nhân số có 3 chữ số với số có 1
chữ số
Luyện tập bảng nhân 8
LT nhân số có 3 chữ số với số có 1
chữ số
Kính già, yêu trẻ (T2)
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)
Kính già, yêu trẻ (T2)
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)

1

1/2

3

4/2

13

LS

4
1
2
3

4/2
1/2
1/2
1/2

13

ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1
3

2
2
2
2/2
2/1

13
13
13
13

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
CHIỀU

SÁNG
Năm
30/11
CHIỀU

SÁNG
Sáu
1/12
CHIỀU

TUẦN 15:

LTT
LTT
LTT

LT phép trừ trong phạm vi 7
Cuộc kháng chiến chống quân
Tống xâm lược lần thứ 2
Người dân ở đồng bằng Bắc bộ
Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

Luyện tập phép cộng trừ

LT 15,16,17,18 trừ đi một số
LT 15,16,17,18 trừ đi một số

Từ ngày: 11/12/2017
Đến ngày: 15/12/2017

Ghi chú


Thứ

Buổi

Tiết

Lớp

3

4/3

1
2

Tiết
PPCT

Môn

Bài giảng

SÁNG

Hai
11/11

CHIỀU

SÁNG
Ba
12/12
CHIỀU


13/12

SÁNG

13

ĐĐ

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)

3/1
3/1

LTT
LTT

3
4

3/3
3/3

LTT
LTT

1
2
3
4
1
2
3

5/2
4/2
5/1
4/1
2
2
2

Luyện tập bảng nhân 8
LT nhân số có 3 chữ số với số có 1
chữ số
Luyện tập bảng nhân 8
LT nhân số có 3 chữ số với số có 1
chữ số
Kính già, yêu trẻ (T2)
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)
Kính già, yêu trẻ (T2)
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (T2)

1

1/2

3

4/2

13

LS

4
1
2
3

4/2
1/2
1/2
1/2

13

ĐL
LTTV
LTTV
LTT

1
2
3
1
3

2
2
2
2/2
2/1

13
13
13
13

ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
ĐĐ
CHIỀU

SÁNG
Năm
14/12
CHIỀU

SÁNG
Sáu
15/12
CHIỀU

TUẦN15

LTT
LTT
LTT

LT phép trừ trong phạm vi 7
Cuộc kháng chiến chống quân
Tống xâm lược lần thứ 2
Người dân ở đồng bằng Bắc bộ
Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

Luyện tập phép cộng trừ

LT 15,16,17,18 trừ đi một số
LT 15,16,17,18 trừ đi một số

Từ ngày: 11/12/2017
Đến ngày: 15/12/2017

Ghi chú


Thứ

Tiết

Lớp

Tiết
PP
CT

1

3/3

29

TNXH

Các hoạt động thông tin liên lạc

2
3
4

3/3
3/2
3/2

30
29
30

TNXH
TNXH
TNXH

Hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động thông tin lien lạc
Hoạt động nông nghiệp

CHIỀU

1
2

2/1
2/2

15
15

TNXH
TNXH

Trường học
Trường học

SÁNG

3
4

1/2
1/2

LTTV
LTTV

Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

1
2
3
4
1
2
3

1/1
1/3
1/2
1/2
1/3
1/2
1/1

LT phép cộng, trừ trong phạm vi 8,9
LT phép cộng, trừ trong phạm vi 8,9
LT phép cộng, trừ trong phạm vi 8,9
LT phép trừ (TT)

15
15
15

LTT
LTT
LTT
LTT
TC
TC
TC

3

2/1

15

TC

4

2/2

15

TC

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm xe đi ngược chiều
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm xe đi ngược chiều

1
2
3
4

3/1
3/1
4/2
4/2

29
30
15
15

TNXH
TNXH
LS
ĐL

Buổi

Môn

Bài giảng

Ghi chú

SÁNG
Hai
11/12

CHIỀU

SÁNG
Ba
12/12


13/12

CHIỀU

SÁNG
Năm
14/12
CHIỀU

SÁNG
Sáu
15/12
CHIỀU

TUẦN16

Thứ

Gấp cái quạt
Gấp cái quạt
Gấp cái quạt

Các hoạt động thông tin liên lạc
Hoạt động nông nghiệp
Nhà Trần và việc đắp đê
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng Bắc bộ (T2)

Từ ngày: 18/12/2017
Đến ngày: 22/12/2017
Buổi

Tiết

Lớp

Tiết
PPCT

Môn

Bài giảng

Ghi chú


SÁNG
Hai
18/12

1

3/3

31

TNXH

2
3
4

3/3
3/2
3/2

32
31
32

TNXH
TNXH
TNXH

Hoạt động công nghiệp thương
mại
Làng quê và đô thị
Hoạt động công nghiệp thương mại
Làng quê và đô thị

CHIỀU

1
2

2/1
2/2

TNXH
TNXH

Các thành viên trong nhà trường
Các thành viên trong nhà trường

SÁNG

3
4

1/2
1/2

LTTV
LTTV

Luyện đọc
Luyện viết chính tả

1
2
3
4

1/1
1/3
1/2
1/2

LTT
LTT
LTT
LTT

LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ trong phạm vi
10

1
2
3

1/3
1/2
1/1

16
16
16

TC
TC
TC

Gấp cái quạt (T2)
Gấp cái quạt (T2)
Gấp cái quạt (T2)

3

2/1

16

TC

SÁNG

4

2/2

16

TC

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm xe đi ngược chiều (T2)
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm xe đi ngược chiều (T2)

CHIỀU

1
2
3

3/1
3/1
4/2

31
32
16

TNXH
TNXH
LS

4

4/2

16

ĐL

CHIỀU

SÁNG
Ba 19/12


20/12

16
16

CHIỀU

SÁNG
Năm
21/12
CHIỀU

Sáu
22/12

TUẦN 17

Thứ

Hoạt động công nghiệp thương mại
Làng quê và đô thị
Cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Mông - Nguyên
Thủ đô Hà Nội

Từ ngày: 25/12/2017
Đến ngày:29/12/2017
Buổi

Tiết

Lớp

Tiết
PP
CT

Môn

Bài giảng

Ghi chú


SÁNG
Hai
25/12

1

3/3

33

TNXH

An toàn khi đi xe đạp

2
3
4

3/3
3/2
3/2

34
33
34

TNXH
TNXH
TNXH

Ôn tập và kiểm tra học kì I
An toàn khi đi xe đạp
Ôn tập và kiểm tra học kì I

CHIỀU

1
2

2/1
2/2

17
17

TNXH
TNXH

Phòng tránh ngã khi ở trường
Phòng tránh ngã khi ở trường

SÁNG

3
4

1/2
1/2

LTTV
LTTV

Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

1
2
3
4
1
2
3

1/1
1/3
1/2
1/2
1/3
1/2
1/1

LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT các dạng toán đã học

17
17
17

LTT
LTT
LTT
LTT
TC
TC
TC

3

2/1

17

TC

SÁNG

4

2/2

17

TC

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm đỗ xe
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm đỗ xe

CHIỀU

1
2
3
4

3/1
3/1
4/2
4/2

33
34
17
17

TNXH
TNXH
LS
ĐL

CHIỀU

SÁNG
Ba
26/12


27/12

CHIỀU

SÁNG
Năm
28/12
CHIỀU

Sáu
29/12

TUẦN18

Gấp cái ví
Gấp cái ví
Gấp cái ví

An toàn khi đi xe đạp
Ôn tập học kì I
Ôn tập học kì I

Từ ngày: 1/1/2018
Đến ngày: 5/1/2018


Thứ

Buổi

Tiết
PPCT

Tiết

Lớp

Môn

Bài giảng

1

3/3

35

TNXH

Ôn tập và kiểm tra học kì I (tt)

2
3
4

3/3
3/2
3/2

36
35
36

TNXH
TNXH
TNXH

Vệ sinh môi trường
Ôn tập và kiểm tra học kì I (tt)
Vệ sinh môi trường

1

2/1

18

TNXH

CHIỀU

2

2/2

18

TNXH

Thực hành giữ gìn trường học sạch
đẹp
Thực hành giữ gìn trường học sạch
đẹp

SÁNG

3
4

1/2
1/2

LTTV
LTTV

1
2
3
4
1
2
3

1/1
1/3
1/2
1/2
1/3
1/2
1/1

LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT phép cộng, trừ
LT các dạng toán đã học

18
18
18

LTT
LTT
LTT
LTT
TC
TC
TC

3

2/1

18

TC

SÁNG

4

2/2

18

TC

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm đỗ xe (T2)
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông
cấm đỗ xe (T2)

CHIỀU

1
2
3
4

3/1
3/1
4/2
4/2

35
36
18
18

TNXH
TNXH
LS
ĐL

SÁNG
Hai
1/1

CHIỀU

SÁNG
Ba
2/1


3/1

Luyện đọc các vần đã học
Luyện viết chính tả

CHIỀU

SÁNG
Năm
4/1
CHIỀU

G GSáu
5/1

Gấp cái ví (T2)
Gấp cái ví (T2)
Gấp cái ví (T2)

Ôn tập và kiểm tra học kì I (tt)
Vệ sinh môi trường
Kiểm tra định kì cuối kì I
Kiểm tra định kì cuối kì I

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×