Tải bản đầy đủ

So 07 BC thang 5 2014 doan TN

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Số: 07-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN - PHONG TRÀO TTN
THÁNG 5 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 6 NĂM 2014
***
Căn cứ vào chương trình hành động năm 2014 của Ban thường vụ huyện Đoàn
An Phú.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Khối Dân vận xã Đa Phước.
Thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa
Phước.
Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5 năm 2014 như sau:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
-Phối kết hợp với Ban Tuyên giáo xã tập trung triển khai chủ trương chính sách

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là của địa phương cho đoàn viên, hội viên,
thanh niên và học sinh.
- Tuyên truyền trong đoàn viên – thanh niên tích cực đấu tranh phòng chống
tội phạm và các tệ nạn xã hội.
II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Chương trình : “4 đồng hành vì sự phát triển của thanh niên”
- Trong tháng, BCH xã Đoàn phối hợp với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội
Huyện và các tổ trưởng tổ TT&VV làm việc với các hộ vay nợ quá hạn được 03 lượt
có 01 đ/c tham gia. Bên cạnh đó tiến hành rà soát lại danh sách học sinh - sinh viên
nghèo và đoàn viên nghèo chí thú làm ăn được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện.
Đồng thời họp triển khai phương án 25 của Ngân hàng CSXH huyện có 1đ/c tham
gia.
- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký vay vốn Quỹ tín dụng huyện An
Phú và vay vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi từ nguồn của tỉnh Đoàn; Hiện nay
đang chờ xét duyệt.
2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc”:
- Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội và an toàn giao thông trong toàn xã, kết quả có tuần tra được 10 cuộc,
với 40 lượt chiến sĩ tham gia.
- Dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Huyện,1 đ/c.
- Tham dự họp xét nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 1 đ/c.
- Dự hội nghị sơ kết quí I của Đảng uỷ, 1 đ/c.
- Tham dự hội nghị tổng kết “Tháng thanh niên” năm 2014 do Huyện Đoàn tổ
chức với sự tham gia của 1 đ/c.
- Tham gia hỗ trợ đoàn vận động “Quỹ vì người nghèo” ở ấp Phước Quản, 1
đ/c.
II/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN:
1


- Phối hợp với trường THCS Đa Phước tổ chức hội thi giáo viên kể chuyện tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh kết quả ban tổ chức đã trao 3 giải I, II, III cho các cá
nhân có thành tích xuất sắc với số tiền 2.000.000đ.
- Củng cố lại các chi đoàn tổ chức họp lệ kỳ BCH xã Đoàn và tham dự cùng
các chi đoàn sinh hoạt hàng tháng.
- Thực hiện tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức nhiều cuộc thi đua
khen thưởng trong các phong trào cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.
- Tổ chức kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ của các chi đoàn trường và chi đoàn
ngành trực thuộc, qua kiểm tra các chi đoàn đều thực hiện tốt.
IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN:


- Tiến hành củng cố hồ sơ, sổ sách và nhân sự chi hội các ấp.
V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:
- Liên đội các trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về bệnh tay,
chân, miệng, dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác,… kết quả đã tổ
chức được 12 lượt, có 489 đoàn viên, học sinh tham dự.
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
THÁNG 6 NĂM 2014
***
1./ Tổ chức xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động Sinh hoạt hè, mùa hè tình
nguyện đợt 1, đợt 2 năm 2014.
2./ Phối hợp NHCSXH Huyện tiếp tục làm việc với các hộ chay ì, quá hạn.
3./ Phối hợp tốt với ban ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền,
vận động do địa phương phát động
4./ Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và tiếp đoàn kiểm tra của
huyện.
5/ Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng 6 năm 2014 của BCH xã Đoàn
Đa Phước.
Nơi Nhận:
- Đ/c Đoàn Phú Trí – P.BT huyện Đoàn (báo cáo);
- Văn phòng Huyện Đoàn (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Khối Dân Vận Xã (báo cáo);
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện)
- Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện);
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
P.BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Thảo

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×