Tải bản đầy đủ

BC TK THANG THANH NIEN NAM 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Đa Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2014
Số: 05-BC/ĐTN

BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2014
-----

Căn cứ kế hoạch số 60-KH/ĐTN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của BTV
Huyện Đoàn An Phú về hoạt động tháng thanh niên năm 2014.
Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/ĐTN, ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ban
chấp hành xã Đoàn Đa Phước về việc tổ chức hoạt động tháng thanh niên năm
2014;
Nay Ban chấp hành xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả tổ chức thực hiện
Tháng thanh niên năm 2014, như sau:
I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của BTV huyện Đoàn “V/v hoạt động
tháng thanh niên năm 2014” BCH xã Đoàn tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch

số 03-KH/ĐTN, ngày 08 tháng 01 năm 2014 về tổ chức hoạt động tháng thanh
niên năm 2014 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng thanh niên năm 2014 của xã
và triển khai đến tận đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đồng thời, phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành xã Đoàn phụ trách từng
hoạt động và chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhỡ các chi đoàn trực thuộc thực hiện
theo lịch hoạt động đã đề ra.
Mặt khác, Ban thường vụ xã Đoàn tham mưu trực tiếp với Thường trực
đảng uỷ và UBND xã lựa chọn những công trình, phần việc thiết thực; đồng thời
kịp thời cung cấp kinh phí cho các hoạt động tháng thanh niên năm 2014.
II/ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
Tổ chức tuyên truyền Luật an toàn giao thông, các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới, kỷ niệm 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày Quốc tế
Phụ nữ 08/3, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2014), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội
Đoàn các cấp,.... Ngoài ra, BCH xã Đoàn còn tổ chức cho đoàn viên - thanh niên
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
năm 2014; học tập Điều lệ Đoàn, Luật thanh niên, các chủ trương, nghị quyết của
Đảng uỷ, chương trình hành động của Đoàn cấp trên có 495 đoàn viên – hội viên
và thanh niên tham dự.
III/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao:
Tham gia giải bóng đá thanh niên chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh 26/3 tại huyện, có 10 đoàn viên.
Tham gia cùng huyện Đoàn dự Hội thao do Tỉnh Đoàn tổ chức, có 01 đ/c.
2/ Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên:
- Tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên 2014 sau buổi lễ ra quân thực hiện
phần việc thanh niên “Thu gom rác thải cụm, tuyến dân cư Hà Bao I”, được 200 kg
1


rác. Đồng thời, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực
như: bê tông hoá lộ giao thông nông thôn ấp Phước Thọ với chiều dài gần 1.000 m,
tổng kinh phí thực hiện là 30.000.000đ, tổ chức quét vôi cây bạch đàn tại lộ Bờ
nam kênh xã đội trị giá thành tiền là 1.000.000 đ, tổ chức cấp phát 50 ảnh Bác Hồ
tại tuyến dân cư Ấp Phước Quản, với kinh phí 200.000 đ có 220 đoàn viên và học
sinh tham gia.
- Chi đoàn Quản lý hành chính tổ chức trao 02 suất học bổng cho học sinh
nghèo của Trường tiểu học “C” Đa Phước, với tổng số tiền 400.000đ.
3/ Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và
chương trình xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh:
- Tổ chức lớp học làm người có ích cho 107 em học sinh trường THCS Đa


Phước với số tiền 8.560.000đ.
- Phân công 04 đồng chí tham gia rãi đá mini đường nội đồng xã Vĩnh Lộc;
đồng thời vận động 12 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả hiến được
10 đơn vị máu; tham gia tốt giải bóng đá thanh niên do huyện Đoàn tổ chức; bên
cạnh 01 đ/c tham gia Hội thao cán bộ Đoàn và tổng kết Tháng thanh niên năm
2014 tại Tỉnh.
4/ Tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, các hoạt
động vì môi trường và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự ATXH và
BVTQ:
- Tổ chức tuyên truyền Luật an toàn giao thông tại trường THCS Đa Phước
có 300 đoàn viên và học sinh tham dự.
- Công tác thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được thực
hiện tốt, thông qua các phần việc thanh niên như: Tổ chức ra quân thu gom chai,
nhựa thuốc BVTV tại Ấp Phước Quản được 100 kg vỏ chai và thẻ thuốc đã qua sử
dụng, có 120 đoàn viên và học sinh tham gia.
5/ Các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; giới
thiệu, giải quyết việc làm cho thanh niên:
- Trong tháng, BCH xã Đoàn phối hợp cùng UBND xã tổ chức giới thiệu
cho 68 thanh niên tham gia lao động trong và ngoài tỉnh.
IV/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG
ĐẢNG:
Triển khai đến các chi đoàn đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên năm
2014.
Kết nạp cho 35 đội viên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
V/ NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:
1/ Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Đoàn và thường trực Đảng uỷ, UBND
xã từ đó các hoạt động được tổ chức đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra.
BCH xã Đoàn tích cực tham mưu trực tiếp cho cấp ủy Đảng, Khối dân vận
xã nên đa số các thành viên đều tham gia các phong trào do Đoàn tổ chức.
2/ Khó khăn:
Một số ít chi bộ chưa thật sự quan tâm đến hoạt động chi đoàn nên việc
thực hiện hoạt động Tháng thanh niên do BCH xã Đoàn phát động chưa đạt hiệu
quả cao. Bên cạnh đó, một số đồng chí Bí thư chi đoàn chưa thật sự nhiệt tình
trong công tác Đoàn.
2


Một số ít đ/c thành viên BCĐ và chi đoàn chưa tham gia tốt theo kế hoạch
do bận nhiều công việc chuyên môn.
Một số công trình phần việc thanh niên tuy có triển khai thực hiện nhưng
hiệu quả mang lại chưa cao; đồng thời, có một số công việc tuy có đề ra nhưng
chưa thực hiện được.
3/ Nguyên nhân:
Một số Bí thư chi đoàn còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên chưa phát huy
hết khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
Đa số đoàn viên thanh niên chưa có việc làm, thiếu vốn sản xuất nên phải đi
kiếm việc làm ở các địa phương khác ổn định cuộc sống ít tham gia các hoạt động
tháng thanh niên của địa phương.
Một số đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành xã Đoàn chưa thể hiện hết tinh
thần trách nhiệm trong công việc nên một số công việc chưa mang lại hiệu quả
cao. Một vài phần việc thanh niên chưa thực hiện được do một số ít chi đoàn hoạt
động chưa tích cực.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tháng thanh niên năm 2014 của BCH
xã Đoàn xã Đa Phước.
* Nơi Nhận:
- Văn phòng Huyện Đoàn; (báo cáo)
- Đ/c Đoàn Phú Trí – PBT huyện Đoàn; (b/c)
- TT. Đảng uỷ xã; (báo cáo)
- Khối dân vận xã; (báo cáo)
- Các chi bộ trực thuộc đảng uỷ; (báo cáo)
- Các chi đoàn trực thuộc; (thực hiện)
- Lưu xã Đoàn.

TM. BCH XÃ ĐA PHƯỚC
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn
(Trưởng BCĐ tháng thanh niên)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×