Tải bản đầy đủ

BC MO HINH DAN VAN KHEO 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Số: 13-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 28 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO SƠ KẾT
MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO CỦA BCH XÃ ĐOÀN ĐA PHƯỚC
Thực hiện Kế hoạch số: 02/KH-KDV, ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Khối dân
vận xã Đa Phước về việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2014;
BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả tình hình thực hiện mô hình “Dân vận
khéo” năm 2014, cụ thề như sau :
I. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA XÃ ĐOÀN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN
Ban thường vụ xã Đoàn thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, các chỉ
thị của Đảng về công tác dân vận, chỉ đạo chính quyền và của Đoàn cấp trên, chính
sách Pháp luật của Nhà nước và các chương trình hoạt động của các cấp các
ngành thực hiện công tác vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng
tham gia thực hiện.
BCH xã Đoàn Đa Phước thực hiện chế độ họp BCH xã Đoàn 01 lần/tháng nội

dung kiểm điểm việc thực hiện tháng trước và kế hoạch tháng tới nhằm nắm diễn
biến tình hình tư tưởng trong thanh niên về thực hiện một chủ trương, nhiệm vụ nào
đó hoặc các cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn do Đoàn cấp trên phát động để báo
cáo trong cuộc họp Ban thường vụ xã Đoàn tham mưu cho thường vụ Xã Đoàn các
nội dung trong công tác dân vận.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ ĐOÀN
Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, 6 tháng, hàng quý và khi có nhiệm
vụ đột xuất, trọng điểm được triển khai từ Xã Đoàn đến các chi đoàn trực thuộc.
Lãnh đạo sự kết hợp đồng bộ giữa Ban thường vụ và các đồng chí trong Ban chấp
hành và các chi đoàn trực thuộc. Tiến hành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và thanh niên thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, nhiệm vụ của địa phương lấy đảng viên là tiên phong, hội viên, đoàn viên là
nòng cốt.
III. CÁC PHONG TRÀO TIÊU BIỂU CỦA ĐOÀN THANH NIÊN ĐANG
THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
- Tính từ đầu năm đến nay, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang được xã Đoàn cũng như các chi đoàn thực hiện
có hiệu quả, từ việc học tập các chuyên đề, kế hoạch của từng cá nhân và quá trình
đưa việc học tập vào thực tiễn đều được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, BCH xã Đoàn
còn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”, tuyên truyền phòng,
chống lây nhiễm HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm, cuộc vận động “người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” .v..v… tổ chức thực hiện tốt chiến dịch phòng chống
1


sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác,… thông qua các hình thức tuyên
truyền giáo dục trực quan sinh động, các cuộc thi tìm hiểu, kết quả tổ chức được 35
cuộc, có 4.200 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự.
- BCH xã Đoàn phối hợp với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội Huyện và các
tổ trưởng tổ TT&VV làm việc với các hộ vay nợ quá hạn được 24 lượt có 1 đ/c
tham gia. Bên cạnh đó tiến hành rà soát lại danh sách học sinh – sinh viên nghèo và
đoàn viên nghèo chí thú làm ăn được vay vốn từ NHCSXH huyện. Qua đó giải
ngân cho các hộ SXKD và HSSV được 6 hộ với số tiền 147.000.000đ. Đồng thời
họp triển khai phương án 25 của NHCSXH huyện có 1 đ/c tham gia.
- Vận động mạnh thường quân số tiền 750.000đ gói 60 đoàn bánh tét cho đoàn
viên nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Ngoài ra, BCH xã Đoàn phối
hợp với chi đoàn Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang tặng 2.500 quyển tập cho học
sinh nghèo trường tiểu học B và trường THCS Đa Phước.
- Tổ chức thực hiện tốt Tháng thanh niên và Kế hoạch Sinh hoạt hè và chiến
dịch Mùa hè tình nguyện năm 2014, với tổng số tiền là 277.600.000 đ và hơn 30


ngày công lao động; kết quả được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tặng giấy khen Hoàn
thành xuất sắc trong các hoạt động trên.
IV. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN.
1. Tổ chức ra quân thực hiện công trình “Rãi đá lộ nông thôn Ấp Phước
Thọ”
- Kết quả :
+ Số lượng đoàn viên thanh niên tham gia: 40đv.
+ Số ngày công lao động: 20 ngày.
+ Khối lượng đá:
+ Chiều dài: 1.000m.
- Tổng số tiền: 30.000.000đ.
2. Tổ chức ra quân thực hiện công trình “Rãi đá lộ nông thôn Ấp Phước
Quản”
- Kết quả :
+ Số lượng đoàn viên thanh niên tham gia: 70đv.
+ Số ngày công lao động: 20 ngày.
+ Khối lượng đá: 20m3.
+ Chiều dài: 400m.
- Tổng số tiền: 200.000.000đ.
V. MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
1. Phong trào từ thiện, nhân đạo.
- Với hình thức tuyên truyền khơi dậy truyền thống "lá lành đùm lá rách", tinh
thần tương thân tương ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” với nghĩa cử
cao đẹp đó, tính từ đầu năm đến nay BCH xã Đoàn đã tổ chức vận động các ngành,
các tầng lớp đoàn viên thanh niên tham gia tốt phong trào Hiến máu tình nguyện,
qua 03 đợt có 14 Đoàn viên thanh niên tham gia, với 14 đơn vị máu. Từ đó, đã dấy
lên phong trào Đoàn ngày càng phát triển. Ngoài ra, BCH xã Đoàn còn tổ chức vận
2


động đoàn viên thanh niên và các đơn vị kết nghĩa tiền và hiện vật tặng các gia đình
thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như:
26/3, 27/7,… được 2 cuộc, có 60 Đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng số tiền
vận động được là: 1.000.000đ.
2. Phong trào xoá nhà tre lá tạm bợ:
Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và BTV huyện Đoàn An
Phú trong nhiệm kỳ cất 05 căn nhà tình bạn. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Huyện
Đoàn trong năm 2014 BCH xã Đoàn Đa Phước đã tổ chức vận động các mạnh
thường quân cất 01 căn nhà tình bạn tại Ấp Phước Quản, trị giá 25.000.000 đ. Qua
đó, khơi dậy được tinh thần tương thân tương ái của các tầng lớp thanh niên và nhân dân.
VI. NHỮNG THỰC TRẠNG, VƯỚNG MẮC
Đời sống nhân dân và thanh niên xã Đa Phước thu nhập còn thấp, tìm việc làm
vẫn là một vấn đề bức xúc, đa số đoàn viên đi làm ăn xa, ít tham gia hoạt động
phong trào của địa phương gây khó khăn cho hoạt động công tác Đoàn trong thời
gian nhất định.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Đ/c Trưởng KDV;
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn;
- Các chi đoàn trực thuộc;
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
P.BÍ THƯ
(Đã ký)

Trần Thị Thanh Thảo

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×