Tải bản đầy đủ

BC ket qua kiem tra ho so so sach chi doan truc thuoc nam 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Số: 14-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra hồ sơ lưu trữ của các chi đoàn trực thuộc
Năm 2014
***
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014
của BCH xã đoàn Đa Phước:
Căn cứ Thông báo số: 16-TB/ĐTN ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường
vụ xã Đoàn Đa Phước về việc kiểm tra công tác văn thư lưu trữ 9 tháng đầu năm 2014
và công tác triển khai tổ chức Hội nghị đoàn viên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019;
Qua quá trình kiểm tra hồ sơ lưu trữ của các chi đoàn trực thuộc ngày
19/9/2014;
Nay Ban thường vụ xã Đoàn xã Đa Phước báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
I/ Thành phần đoàn kiểm tra:

1./ Đ/c Hồ Sỹ Tấn - Bí thư xã Đoàn
- Trưởng đoàn
2./ Đ/c Nguyễn Thị Kim Mỹ - UVTV xã Đoàn
- Phó đoàn
3./ Đ/c Nguyễn Văn Tuỵ - UVTV xã Đoàn
- Phó đoàn
4./ Đ/c Y Da Pha – P. CT Hội đồng đội xã
- Phó đoàn
5./ Đ/c Phạm Tấn Hữu – UVTV xã Đoàn
- Thành viên
6./ Đ/c Phạm Thị Thu Trang – UV. BCH xã Đoàn
- Thành viên
7./ Đ/c Huỳnh Thanh Tiền – UV. BCH XĐ
- Thành viên
8./ Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh – UV. BCH xã Đoàn
- Thành viên
9./ Đ/c Châu Quốc Hùng – GV. TPT Đội Trường tiểu học “C” - Thành viên
* Vắng:
- Đoàn kiểm tra: Đ/c Phạm Tấn Hữu – Có lý do, Đ/c Châu Quốc Hùng –
Không lý do..
- Chi đoàn: Bí thư chi đoàn Trường tiểu học “B”, Bí thư chi đoàn Công an,
Bí thư chi đoàn Mẫu Giáo.
II/ Nội dung cần bổ sung:
1/ Về chi đoàn Ấp Hà Bao I:
* Tiêu chuẩn 1:
- Không có sổ lưu công văn đi; thiếu hồ sơ lưu công văn đến.
- Thiếu danh sách thanh niên dạy nghề, thanh niên vay vốn.
- Chưa có báo cáo tình hình dư luận trong thanh niên 6 tháng và năm.
- Danh sách thanh niên chưa nêu rõ nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình,….
* Tiêu chuẩn 2:
- Báo cáo tháng 7, 8, 9.
1


* Tiêu chuẩn 3:
- Biên bản cuộc họp chưa ghi rõ nội dung phát biểu đóng góp ý kiến của đoàn
viên và phát biểu chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
- Danh sách đoàn viên không vi phạm pháp luật cần điều chỉnh lại cho phù hợp.
- Danh sách ghi mã số thẻ đoàn viên chưa ghi.
- Bổ sung thu đoàn phí tháng 7, 8, 9.


* Tiêu chuẩn 4: Thiếu.
2/ Về chi đoàn Ấp Hà Bao 2:
* Tiêu chuẩn 1:
- Thiếu sổ lưu công văn đến.
- Thiếu phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên.
* Tiêu chuẩn 2:
- Số ký hiệu còn trùng nhau.
* Tiêu chuẩn 3:
- Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 6 tháng chưa đánh giá.
- Danh sách Đoàn viên tham gia sinh hoạt ghi chưa khớp với thu đoàn phí.
- Thiếu danh sách ghi mã số thẻ đoàn viên.
- Danh sách thu – trích nộp đoàn phí.
* Tiêu chuẩn 4:
- Chưa đăng ký công trình năm 2014.
3/ Về chi đoàn Ấp Phước Thọ:
* Tiêu chuẩn 1:
- Danh sách thanh niên dạy nghề, danh sách thanh niên vay vốn.
- Báo cáo cần bổ sung số ký hiệu.
* Tiêu chuẩn 2:
- Bổ sung Kế hoạch Sinh hoạt hè và kế hoạch chiến dịch Mùa hè tình nguyện
năm 2014.
- Thiếu bảng đăng ký chi đoàn 4 chủ động năm 2014.
* Tiêu chuẩn 3:
- Bổ sung Công trình thanh niên nâng cấp lộ nông thôn Ấp Phước Thọ.
- Bổ sung thẻ đoàn viên.
* Tiêu chuẩn 4:
- Bổ sung danh sách tham gia vận động học sinh đến trường.
- Bổ sung danh sách đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.
- Thiếu bảng đăng ký công trình thanh niên năm 2014.
4/ Về chi đoàn Ấp Phước Quản:
* Tiêu chuẩn 1:
- Danh sách thanh niên nghèo chưa nêu rõ hoàn cảnh gia đình.
* Tiêu chuẩn 2:
- Tốt.
* Tiêu chuẩn 3:
- Bổ sung Báo cáo tháng 7, 8, 9.
- Thu nộp đoàn phí tháng 7, 8, 9.
2


- Thiếu danh sách đội thanh niên tình nguyện.
- Bổ sung sổ đoàn viên, thẻ đoàn, Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ
Đoàn mới.
* Tiêu chuẩn 4:
- Bổ sung danh sách tham gia vận động học sinh đến trường.
- Bổ sung danh sách đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.
- Thiếu bảng đăng ký công trình thanh niên năm 2014.
5/ Về chi đoàn Trường THCS:
- Bổ sung thẻ đoàn, đoàn phí, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn mới.
6/ Về chi đoàn Trường Mẫu Giáo:
- Báo cáo tháng 6.
- Thiếu sổ đoàn viên, Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ mới.
7/ Về chi đoàn Trường tiểu học “A”:
- Không có sổ chi đoàn.
- Thiếu chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014.
- Thiếu Kế hoạch tháng (Từ tháng 01 -> 05).
- Thiếu lịch hoạt động tháng thanh niên năm 2014, chỉnh sửa lịch hoạt động
Sinh hoạt hè và Mùa hè tình nguyện.
- Không có Bảng đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên và bảng
đăng ký thứ 7, chủ nhật tình nguyện của Tháng thanh niên, sinh hoạt hè và chiến dịch
Mùa hè tình nguyện năm 2014.
- Thiếu 02 cuốn sổ đoàn viên.
- Bổ sung Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ mới.
8/ Về chi đoàn Trường tiểu học “B”:
- Thiếu chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014.
- Thiếu báo cáo tháng 8, tháng thanh niên và Chiến dịch Mùa hè tình nguyện
năm 2014.
- Bổ sung kế hoạch tháng thanh niên.
- Không có Bảng đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên và bảng
đăng ký thứ 7, chủ nhật tình nguyện và lịch hoạt động của Tháng thanh niên năm
2014.
- Không có sổ chi đoàn, sổ đoàn viên, Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện
Điều lệ Đoàn.
- Không ghi mã số thẻ đoàn viên.
- Không có danh sách giới thiệu ĐVUT cho Đảng.
- Không có danh sách chuyển sinh hoạt Đoàn.
- Thiếu tiền Đoàn phí Quý II, III.
9/ Về chi đoàn Trường tiểu học “C”:
- Chưa ghi số thẻ đoàn viên vào sổ chi đoàn.
- Sổ đoàn viên thiếu 02 quyển.
- Thiếu biên bản họp tháng 8.
10/ Về chi đoàn Công an xã:
- Chưa cập nhật số ký hiệu văn bản.
3


- Sổ chi đoàn bổ sung trình độ chuyên môn.
- Bổ sung đánh giá phân loại đoàn viên 6 tháng đầu năm.
- Thiếu sổ đoàn viên.
- Bổ sung Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn mới.
- Bổ sung danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
11/ Về chi đoàn Quân sự:
- Chỉnh sửa số ký hiệu văn bản cho phù hợp.
- Sổ chi đoàn chưa ghi đầy đủ.
- Bổ sung phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới.
- Không có sổ lưu công văn đi – đến.
12/ Về chi đoàn Quản lý hành chính:
- Thiểu kế hoạch tháng 8, 9.
- Bổ sung chữ ký của Bí thư chi bộ trong lịch hoạt động Mùa hè tình nguyện.
- Thiếu 02 sổ đoàn viên.
- Bổ sung Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn mới.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng
đầu năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa Phước.
III/ Nhận xét – đánh giá:
1/ Mặt mạnh:
- Nhìn chung đa số các chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các chi bộ
nên đa số hoạt động khá đồng đều, hồ sơ lưu trữ ngăn nắp, gọn gàng.
- Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành xã Đoàn luôn quan
tâm kiểm tra, nhắc nhỡ các chi đoàn thực hiện nội dung chương trình do xã Đoàn đề ra
và thường xuyên xuống địa bàn củng cố hồ sơ các chi đoàn do mình phụ trách nên
một số chi đoàn hoạt động xuất sắc và hồ sơ cơ bản hoàn chỉnh như: Chi đoàn Quản lý
hành chính, Chi đoàn Ấp Hà Bao 2, Chi đoàn Ấp Phước Quản, Chi đoàn Trường tiểu
học ”C”.
2/ Hạn chế, tồn tại:
- Một số chi đoàn chưa tích cực tham mưu chi bộ trong việc đề ra các chương
trình hoạt động và phân công đoàn viên tham gia thực hiện các công trình, phần việc
do xã Đoàn phát động chưa đầy đủ, hoặc có tham gia thì thực hiện cầm chừng, chưa
tích cực.
- Một số ít chi đoàn chưa chủ động đề ra kế hoạch hoạt động tháng, không tổ
chức họp lệ chi đoàn định kỳ hàng tháng, ít báo cáo về Đoàn cấp trên, chưa thực hiện
tốt công tác thu – trích nộp đảng phí về trên. Hồ sơ sổ sách chưa ngăn nắp, thiếu nhiều
văn bản, công tác quản lý hồ sơ chưa tốt, cụ thể như: Chi đoàn Trường tiểu học ”B”,
Chi đoàn Ấp Hà Bao 1.
3/ Kiến nghị - đề xuất:
- Ban thường vụ xã Đoàn kiến nghị đến các chi bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc
nhỡ các chi đoàn do mình phụ trách tổ chức tốt các hoạt động của chi đoàn theo
chương trình năm, kế hoạch hàng tháng và tham gia tốt các hoạt động phong trào do
xã Đoàn phát động. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm chỉ đạo chi đoàn tổ chức tốt Hội nghị
đoàn viên chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2015.
4


- Đề nghị Thường trực Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên
chỉ đạo chi đoàn thực hiện tốt công tác chuyên môn và tham gia tốt các phong trào do
Đoàn cấp trên phát động. Đồng thời, đưa chỉ tiêu nhận xét xếp loại chi đoàn làm chỉ
tiêu thi đua năm của chi bộ.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các chi đoàn trực thuộc 9 tháng đầu năm
2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa Phước.
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Đảng uỷ;
- Khối dân vận;
- Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ;
- Các đ/c trong BCH;
- Các chi đoàn trực thuộc;
- Lưu .

TM. BTV XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×