Tải bản đầy đủ

BC ket qua cham thi long den tren dia ban xa 2014

UBND XÃ ĐA PHƯỚC
BAN GIÁM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả chấm thi lồng đèn, đèn chớp, cờ dây
Của các hộ dân trên địa bàn xã
Căn cứ Thông báo số 01/TB-BTC, ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND xã Đa
Phước về việc thành lập Ban giám khảo hội thi chấm lồng đèn, đèn chớp, cờ dây của các
hộ dân trên địa bàn xã;
Căn cứ kết quả chấm thi lồng đèn của Ban giám khảo hội thi;
Nay, Ban giám khảo hội thi báo cáo kết quả chấm chọn như sau:
1. Ấp Hà Bao 1:
Tổng số lồng đèn là: 23 cái.
- Cán bộ, Đảng viên: 20 cái, cụ thể:
+ Đ/c Nguyễn Huy Oát.
+ Đ/c Nguyễn Văn Bích.
+ Đ/c Lê Huệ Yến.
+ Thầy Tặng.

+ Cô Thắm.
+ Đ/c Huỳnh Văn Quốc Việt.
+ Thầy Y Da Pha.
+ Đ/c Hồ Sỹ Tấn.
+ Đ/c Thẩy Phú.
+ Thầy Mộng.
+ Đ/c 6 Hiệp.
+ Đ/c Dương Văn Lát.
+ Đ/c Tiến – UBX.
+ Đ/c Hiếu – MT
+ Đ/c Nguyễn Văn Tụy – THCS.
+ Thẩy Dương Minh Hùng – THCS.
+ Đ/c Ngô Công Hoạch – MT.
+ Thầy Đinh Văn Ửng – TH “A”.
+ Đ/c Nguyễn Hải Triều – UBX.
+ Thầy Đinh Ngọc Minh – TH “C”.
- Người dân: 03 cái, cụ thể:
+ Chú Bùi Văn Tốt.
+ Chú Nguyễn Văn Quai.
2. Ấp Hà Bao 2:
Tổng số lồng đèn là:12 cái.
- Cán bộ, Đảng viên: 06 cái. Cụ thể:


+ Đ/c Đỗ Hồng Phúc – CCB.
+ Cô Oanh.
+ Đ/c Đoàn Văn Chol – CAX.
+ Đ/c Trình Phi Hải – CTĐ.
+ Đ/c Trần Minh Trung – Trưởng Ấp HB 2.
+ Đ/c Phích.
- Người dân: 06 cái. Cụ thể:
+ Chú Phạm Văn Giếng.
+ Chú Đặng Văn Cọp.
+ Anh Thương.
+ Chú Nguyễn Văn Muống.
+ Chú Phạm Văn Chanh.
+ Chú Săn.
3. Giải thưởng:
- Giải nhất: Chú Phạm Văn Chanh.
- Giải nhì: Chú Phạm Văn Giếng.


- Giải ba: Chú Nguyễn Văn Quai.
- Giải khuyến khích:
+ Chú Bùi Văn Tốt.
+ Đ/c Đỗ Hồng Phúc – CCB.
+ Chú Nguyễn Văn Muống.
+ Đ/c Hồ Sỹ Tấn.
+ Thầy Y Da Pha.
Trên đây là báo cáo kết quả chấm thi lồng đèn, đèn chớp, cờ dây của Ban giám khảo
hội thi.
TM. BAN GIÁM KHẢO
TỔ TRƯỞNG

Hồ Sỹ TấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×