Tải bản đầy đủ

BC huy dong hoc sinh den truong nam hoc 2014 2015

UBND XÃ ĐA PHƯỚC
BAN VẬN ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đa Phước, ngày 08 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả huy động học sinh đến Trường
Năm học 2014 – 2015
Thực hiện Quyết định số 91-QĐ/ĐU, ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ban thường vụ
Đảng ủy xã Đa Phước về việc thành lập Đoàn vận động học sinh đến trường, năm học
2014 – 2015;
Căn cứ Biên bản làm việc của Đoàn vận động xã ngày 03/9 – 04/9/2014;
Nay, Ban vận động xã báo cáo kết quả huy động học sinh đến trường, năm học 2014
– 2015, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
- Ngay sau khi nhận được Quyết định số 91-QĐ/ĐU, ngày 28/8/2014 của Ban
thường vụ Đảng ủy xã về việc thành lập Đoàn vận động học sinh đến trường, năm học
2014 – 2015; Ban vận động xã đã tổ chức xuống địa bàn các ấp nắm lại tình hình thực tế
và chỉ đạo các Ban ấp tiến hành mời học sinh chưa đến trường để đoàn tiến hành làm việc

cụ thể hoàn cảnh từng hộ gia đình. Với những kết quả như sau:
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Ấp Hà Bao 1:
Tổng số thư mời là: 13 hộ (Trung học cơ sở: 10, tiểu học: 03).
- Làm việc trực tiếp được: 07 phụ huynh (Trong đó THCS: 04).
- Không rõ địa chỉ: 02 hộ (Phạm Văn Hồng, Phạm Hồng Sơn).
- Không liên hệ được: 04 trường hợp.
- Bỏ địa phương: 01 hộ (Cha: Nguyễn Văn Hùng, mẹ: Nguyễn Thị Mực).
2. Ấp Hà Bao 2:
Tổng số thư mời là: 29 hộ (Trung học cơ sở: 17, tiểu học: 12).
- Đi làm ăn xa: 06 trường hợp.
- Đi Malayxia: 01 trường hợp.
- Không rõ địa chỉ: 02 hộ.
- Đã trở lại lớp: 01 em.
- Cam kết trở lại lớp: 02 hộ.
- Chưa cam kết: 02 trường hợp.
* Trường tiểu học “A”: cam kết đi học lại: 02 trường hợp.
3. Ấp Phước Thọ:
Tổng số thư mời là: 24 hộ (Trung học cơ sở: 18, tiểu học: 06).
- Đi làm ăn xa: 01 trường hợp.
- Bỏ địa phương đi cả hộ: 06 trường hợp.
- Không rõ địa chỉ: 03 hộ.
- Chuyển về Ấp Phước Quản: 01 hộ.


- Không chịu đi học lại: 02 hộ.
- Không liên hệ được gia đình: 03 trường hợp.
- Cam kết trở lại lớp: 02 hộ.
* Trường tiểu học “A”:
- Cam kết đi học lại: 01 trường hợp.
- Bỏ địa phương: 05 hộ.
4. Ấp Phước Quản:
Tổng số danh sách vận động: 15 học sinh THCS.
- Đi học lại: 03 em.
- Bỏ địa phương: 03 trường hợp.
- Không đi học: 01 trường hợp.
- Không biết địa chỉ: 02 trường hợp.
- Số còn lại mời phụ huynh không đến: 06 hộ.
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
1. Mặt mạnh:


- Nhìn chung, công tác huy động học sinh đến trường năm học 2014 – 2015 các
trường tiểu học và Mẫu giáo đều đạt chỉ tiêu trên giao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự
quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp nhịp nhàng của Mặt trận và các đoàn thể
xã, ấp nên từ đó đạt được hiệu quả cao.
- Sự quan tâm đôn đốc nhắc nhỡ giáo viên của Ban giám hiệu các Trường nên tỷ lệ
huy động học sinh đạt được kết quả như mong muốn.
2. Hạn chế:
- Tuy nhiên, một vài trường tỷ lệ huy động học sinh chưa đạt chỉ tiêu.
- Gia đình học sinh còn trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã hỗ
trợ, giúp đỡ nên chưa ý thức trong việc cho con đi học.
- Một số học sinh học yếu, học kém chán học; mê chơi game và theo gia đình đi làm
ăn xa, nên gây khó khăn cho công tác huy động học sinh đến trường.
Trên đây là báo cáo kết quả huy động học sinh đến trường năm học 2014 – 2015 của
Đoàn vận động xã.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực UBND xã;
- Lãnh đạo KDV;
- Đoàn vận động;
- Các ban ấp;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN VẬN ĐỘNG XÃ
TRƯỞNG ĐOÀN

Phó chủ tịch UBND xã
Phạm Tấn ThờiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×