Tải bản đầy đủ

báo cáo tình hình nhận kinh phí hàng tháng, TTN, MHTN 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO
Tình hình kinh phí năm 2014

Kinh phí (đồng)

Số
TT

Đơn vị

01

Xã Đa Phước


Hàng tháng

Tháng thanh niên

Mùa hè tình nguyện

1.470.000/tháng

5.000.000

5.000.000

Phụ ghi

TM. BCH XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×