Tải bản đầy đủ

bao cao thanh tich tháng thanh niên năm 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 17 tháng 03 năm 2014

BẢN THÀNH TÍCH
CỦA BCH XÃ ĐOÀN ĐA PHƯỚC
V/v thực hiện Tháng thanh niên năm 2014
----Kính gửi: - BTV Tỉnh Đoàn An Giang.
- Ban thường vụ huyện Đoàn An Phú.
Căn cứ kế hoạch số: 60-KH/ĐTN, ngày 10 tháng 12 năm 2013 của BTV
Huyện Đoàn An Phú về hoạt động tháng thanh niên năm 2014.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của BTV huyện Đoàn “V/v hoạt động tháng
thanh niên năm 2014” BCH xã Đoàn tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch số 03KH/ĐTN, ngày 08 tháng 01 năm 2014 về tổ chức hoạt động tháng thanh niên năm
2014 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng thanh niên năm 2014 của xã và triển
khai đến tận đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành xã Đoàn phụ trách từng hoạt động và
chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhỡ các chi đoàn trực thuộc thực hiện theo lịch hoạt
động đã đề ra.

Mặt khác, Ban thường vụ xã Đoàn tham mưu trực tiếp với Thường trực đảng
uỷ và UBND xã lựa chọn những công trình, phần việc thiết thực; đồng thời kịp thời
cung cấp kinh phí cho các hoạt động tháng thanh niên năm 2014. Ngoài ra, BTV xã
Đoàn tổ chức phân công trong UV.BCH xã Đoàn phụ trách từng công việc và phụ
trách từng chi đoàn, từ đó các hoạt động “Tháng thanh niên” luôn được thực hiện
tốt. Qua kết quả thực hiện Tháng thanh niên năm 2014, BCH xã Đoàn Đa Phước báo
cáo tóm tắt thành tích đã đạt được như sau:
- Tổ chức tuyên truyền Luật an toàn giao thông, các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới, kỷ niệm 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày Quốc tế
Phụ nữ 08/3, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2014), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội
Đoàn các cấp,.... Ngoài ra, BCH xã Đoàn còn tổ chức cho đoàn viên - thanh niên
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm
2014; học tập Điều lệ Đoàn, Luật thanh niên, các chủ trương, nghị quyết của Đảng
uỷ, chương trình hành động của Đoàn cấp trên có 495 đoàn viên – hội viên và thanh
niên tham dự.
- Tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên 2014 sau buổi lễ ra quân thực hiện
phần việc thanh niên “Thu gom rác thải cụm, tuyến dân cư Hà Bao I”, được 200kg
rác. Đồng thời, tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực
như: bê tông hoá lộ giao thông nông thôn ấp Phước Thọ với chiều dài gần 1.000 m,
tổng kinh phí thực hiện là 30.000.000đ, tổ chức quét vôi cây bạch đàn tại lộ Bờ nam
kênh xã đội trị giá thành tiền là 1.000.000đ và có 220 đoàn viên và học sinh tham
gia.
1


- Công tác thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được thực hiện
tốt, thông qua các phần việc thanh niên như: Tổ chức ra quân thu gom chai, nhựa
thuốc BVTV tại Ấp Phước Quản được 100 kg vỏ chai và thẻ thuốc đã qua sử dụng;
ra quân lắp đặt chân cột cờ Tuyến dân cư ấp Phước Quản, số lượng 150 trụ, trị giá
thành tiền là 3.000.000đ, có 120 đoàn viên và học sinh tham gia.
- Trong tháng, BCH xã Đoàn phối hợp cùng UBND xã tổ chức giới thiệu cho
68 thanh niên tham gia lao động trong và ngoài tỉnh.
- Tổ chức lớp học làm người có ích cho 107 em học sinh trường THCS Đa
Phước với số tiền 8.560.000đ. Đồng thời tổ chức mở lớp đối tượng Đoàn cho 35 đội
viên ưu tú và kết nạp cho 35 đội viên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện các công trình phần việc
thanh niên như: vệ sinh khuôn viên trường, trồng rau xanh, trồng bồn hoa, phát
hoang bụi rậm, tuyên truyền Luật giao thông, Luật thanh niên, Điều lệ Đoàn, ….
được 35 cuộc có 2.350 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh tham gia.
Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể BCH xã Đoàn Đa Phước trong việc


tổ chức thực hiện Tháng thanh niên năm 2014.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ

TM. BAN THƯỜNG VỤ XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×