Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANG 12

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***
Số: 22-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 2 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN - PHONG TRÀO TTN
THÁNG 12 NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 1 NĂM 2015
***
Căn cứ vào chương trình hành động năm 2014 của Ban thường vụ huyện
Đoàn An Phú.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2014 của Khối dân vận xã Đa phước.
Thực hiện chương trình hành động năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn
Đa Phước.
Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 12 năm 2014 như sau:
I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:
- BCH xã Đoàn phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng

trong lực lượng đoàn viên, học sinh về việc chấp hành tốt lực giao thông đường
bộ, tuyên truyền sâu rộng cho học sinh và đoàn viên phòng chống các bệnh tay,
chân, miệng, sốt xuất huyết và tai nạn đuối nước được 2 lượt có 100 ĐV và học
sinh tham gia.
- Tham dự lễ mittinh ngày thế giới phòng chống AIDS tại trường THCS Đa
Phước, với sự tham gia của 5đ/c.
- Nâng cao ý thức trong đoàn viên, học sinh về phòng chống các tệ nạn xã
hội, không mua bán, không tàn trữ, không sử dụng các chất ma tuý,…
II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG:
1/ Phong trào : “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
- Thực hiện công trình thanh niên trồng bồn hoa trước của UBND xã
chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đa Phước, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
với sự tham gia của 24 đ/v.
- Tham gia tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2014 do Huyện Đoàn tổ
chức với sự tham gia của 7 đ/c.
- Dự tập huấn công tác ủy thác của NHCSXH tại Huyện, có 08 đ/c.
- Họp BTV huyện Đoàn và họp BTV xã Đoàn xét phân loại công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các chi đoàn trực thuộc, 5 đ/c.
- Tiếp tục hỗ trợ ngân hàng chính sách xã hội huyện làm việc với các hộ
vay nợ quá hạn.
- Dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Huyện, 1 đ/c.
2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ
quốc”:
1


- Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra bảo vệ an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trong toàn xã, kết quả có tuần tra
được 08 cuộc, với 10 lượt chiến sĩ tham gia.
III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN:
- Trong tháng các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Hội nghị đoàn
viên chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2014 – 2015.
- Tiếp nhận sinh hoạt đoàn cho 1 đ/c.
IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN:
- Thường xuyên vận động ĐVTN tham gia tốt các phong trào của đơn vị,
địa phương cũng như hoàn thành tốt công tác chuyên môn.
V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH:
- Liên đội các trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về
bênh tay, chân, miệng, dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác,…
kết quả đã tổ chức được 12 lượt, 1.325 đoàn viên, học sinh tham dự.


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
THÁNG 1 NĂM 2015
***
1/ Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN ( 22/12/1944 –
22/12/2014).
2/ Tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi tháng 12 năm 2014 và phương hướng hoạt động tháng 1 năm
2014 của BCH xã Đoàn Đa Phước.
* Nơi Nhận:
- Đ/c Đoàn Phú Trí – P.BT huyện Đoàn (báo cáo);
- Văn phòng Huyện Đoàn (báo cáo);
- TT. Đảng uỷ xã (báo cáo);
- Khối Dân Vận Xã (báo cáo);
- Các đ/c UVTV, UV. BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện)
- Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện);
- Lưu.

TM. BCH XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×