Tải bản đầy đủ

BÁO cáo kết QUẢ xây DỰNG và HOẠT ĐỘNG của CD 4 CD và đoàn TG XD NTM 2014

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ
BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đa Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN 4 CHỦ ĐỘNG VÀ
ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014
***
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014
của BCH xã đoàn Đa Phước:
Căn cứ Thông báo số: 14-TB/ĐTN ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện
Đoàn An Phú “về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014”;
Căn cứ Công văn số: 18-CV/ĐTN, ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ban thường
vụ huyện Đoàn An Phú “về việc dời thời gian kiểm tra công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi năm 2014”;
Nay Ban thường vụ xã Đoàn xã Đa Phước báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và
hoạt động của chi đoàn 4 chủ động và Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới năm
2014, như sau:

1. Kết quả xây dựng và hoạt động của chi đoàn 4 chủ động:
- Nhìn chung các chi đoàn ấp hoạt động khá đều tay, các chi đoàn luôn thực
hiện tốt các tiêu chuẩn chi đoàn 4 chủ động do Tỉnh Đoàn phát động, trong năm 2013
có 03/4 chi đoàn được công nhận chi đoàn 4 chủ động (bao gồm các ấp: Hà Bao 1, Hà
Bao 2, Phước Quản); Tuy nhiên trong năm 2014, các chi đoàn ấp có sự thay đổi về
nhân sự như: Ấp Hà Bao 2 thay đổi chi hội trưởng, Ấp Phước Quản thay đổi Bí thư
chi đoàn nên việc thực hiện tiêu chuẩn chi đoàn 4 chủ động vẫn còn hạn chế, nhưng
với sự quan tâm của Ban thường vụ xã Đoàn nên các chi đoàn đến nay đã cơ bản hoàn
chỉnh hồ sơ, sổ sách theo quy định.
2. Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2014:
2. 1. Đánh giá về công tác chỉ đạo và sự chuyển biến trong xây dựng nông
thôn mới của BCH xã Đoàn:
- BCH xã Đoàn xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của cả hệ thống chính trị xã Đa Phước; từ đó việc chỉ đạo, điều hành luôn
được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng
nông thôn mới theo lộ trình của kế hoạch “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.
- Ngay từ đầu năm, BCH xã Đoàn đã xây dựng kế hoạch Đoàn thanh niên tham
gia xây dựng nông thôn mới, từng thời điểm cụ thể.
- Xã Đoàn đã quán triệt trong Ban thường vụ, Ban chấp hành theo dõi, đôn đốc
và cập nhật từng tiêu chí về mức độ đạt được so với lộ trình thực hiện đề án.
1


- Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, của Huyện Đoàn,
Đảng ủy xã Đa Phước về việc đảm nhận xây dựng nông thôn mới, sự đoàn kết của cả
hệ thống chính trị, từng đồng chí trong BCH xã Đoàn đến các chi đoàn điều đồng tình
ủng hộ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM đến nay đạt được kết quả khả quan.
Tuy nhiên cũng còn những bất cập, khó khăn như: đây là một chương trình lớn, lâu
dài đòi hỏi ĐVTN tập trung thực hiện nhưng do cán bộ thường kiêm nhiệm, kinh phí
hoạt động không có nên hiệu quả thực hiện chưa cao, mức độ đạt tiêu chí còn hạn chế.
2.2. Đánh giá về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới:
Công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN cùng tham gia xây dựng NTM trong
thời gian qua luôn được chú trọng cụ thể như sau:
- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền nội dung 9 tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới được 04 lượt, với 185 đoàn viên tham dự.
- Phối hợp Hội nông dân xã, tổ chức ra quân rãi đá lộ nông thôn Phước Thọ,
Phước Quản được 02 lượt với hơn 223 đoàn viên tham gia.
- Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng
nông thôn mới và Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2017 cho lực
lượng là cán bộ, Đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn trực thuộc được 01 lượt có 60


đoàn viên tham gia.
3. Kết quả đạt được:
3.1. Tiêu chí 2: Giao thông:
- Phát động trong các chi đoàn vận động ĐVTN tham gia giải tỏa các khu vực
lấn chiếm lòng lề đường, phát hoang bụi rậm, chặt mé cây che chắn, hạn chế tầm
nhìn…
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường
thủy nội địa trong toàn Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Luật giao
thông đường bộ; vận động Đoàn viên - thanh thiếu niên hưởng ứng và thực hiện tốt các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của Đoàn thanh
niên… có liên quan đến ATGT, đã tổ chức được 14 cuộc có 315 ĐVTN tham dự.
3.2. Tiêu chí 9: Bưu điện:
Phối hợp các chi đoàn trường tổ chức phổ cập tin học cho ĐVTN và các em hoc
sinh được 01 đợt có 123 ĐVTN và học sinh tham gia.
3.3. Tiêu chí 10: Nhà ở dân cư
- Vận động cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn xã, vận động mạnh
thường quân hỗ trợ cất mới 01 căn nhà nhân ái Ấp Phước Quản, kết quả đã cất được
01 căn nhà cho đoàn viên nghèo ấp Phước Thọ trị giá 43 triệu đồng.
3.4. Tiêu chí 13: Cơ cấu lao động
- Tổ chức sâu rộng các hoạt động tư vấn nghề, hướng nghiệp trong ĐVTN ở
nông thôn, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động, nghề nghiệp, định hướng
nghề và chọn nghề đúng. Phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng xã vận động Đoàn
viên thanh niên ra 03 lớp 02 lớp thêu đan, 01 lớp chăn nuôi bò có 90 ĐVTN tham dự.
- Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ thanh niên thoát nghèo và làm giàu chính đáng
thông qua các chương trình: Hỗ trợ vốn cho HSSV, sản xuất kinh doanh, với số tiền
hơn 200 triệu đồng.
2


- Phối hợp UBND xã tổ chức giới thiệu việc làm cho 1.090 thanh niên.
3.5. Tiêu chí 15: Giáo dục
- Tổ chức vận động 20 ĐVTN tham gia học lớp phổ cập THCS và 10 học sinh bỏ
học trở lại lớp.
- Vận động các nguồn lực hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để an
tâm đến trường đã vận động được 600 quyển tập, trị giá 5 triệu đồng.
- Tham gia vận động các nhà mạnh thường quân trao tặng các trường khó khăn
trong xã gồm: 400 phần quà gồm quyển tập, cây viết, trị giá 8.000.000đ.
3.6. Tiêu chí: 16 Y tế
- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thông về vai trò, trách nhiệm của
thanh niên trong nâng cao chất lượng sống, chất lượng dân số, hôn nhân gia đình. Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số,
chăm sóc sức khỏe, phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tập trung là đối tượng thanh
niên.
- Vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế; Vận động nguồn lực tổ chức
khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó
khăn.
- Vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện 07 đơn vị máu.
- Tuyên truyền trong ĐVTN và nhân dân tự nguyện tham gia BHYT, thường
xuyên chăm só sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao, sốt xuất huyết, tay, chân,
miệng được 04 cuộc, có 200 ĐVTN và học sinh tham gia.
3.7. Tiêu chí 18: Môi trường
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác
phòng chống thiên tai dịch bệnh, tăng cường hoạt động của đội thanh niên tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng trong bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược quốc gia về
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. BCH xã Đoàn đã ra quân trồng 4.000 cây xanh tại
lộ rạch Chà.
- Vận động ĐVTN và gia đình xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tốt
công tác vệ sinh môi trường, phòng bệnh, phòng dịch nhất là ở những khu vực có
đông dân cư có 70 ĐVTN tham gia.
3.8. Tiêu chí 19: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Chi Đoàn
4 chủ động”.
- Phân công Ủy viên Ban Thường vụ và Uỷ viên BCH xã Đoàn phụ trách địa
bàn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc để giúp các chi Đoàn để hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.
- Nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong công tác
xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền là việc đi đầu thực hiện, chủ trương chính
sách của Đảng, nhà nước, tham gia thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng
cộng sản Việt nam” giới thiệu 14 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
3.9. Tiêu chí 20: An ninh trật tự xã hội được giữ vững.
- Chỉ đạo các chi Đoàn tổ chức tuyên truyền các luật như: Luật thanh niên, Luật
ATGT, Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật bảo vệ môi trường,
3


Luật đất đai, Luật dân sự và hình sự; Thực hiện tốt NĐ 163/CP về giáo dục, quản lý
Thanh thiếu niên hư hỏng, phạm pháp tại địa phương và các Nghị định khác như: NĐ
135/CP.
- Thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên trong công tác tuyển quân,
tổ chức xét duyệt chính trị, đêm văn nghệ đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, kết quả
11 ĐVTN cho các đơn vị nhận quân. Chi đoàn công an thường xuyên tổ chức tuần tra,
kiểm soát để giữ gìn ANTT xã hội dược 35 cuộc có 165 ĐVTN tham gia.
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, Đoàn Thanh niên phải thường xuyên
tăng cường công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng đến ĐVTN và quần chúng nhân
dân giúp cho mọi người có ý thức cộng đồng và hiểu rõ về việc xây dựng và phát triển
nông thôn mới.
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và hoạt động của chi đoàn 4 chủ
động và Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới theo nội dung kiểm tra công tác
Đoàn và phong trào TTN năm 2014 của Ban chấp hành xã Đoàn Đa Phước.
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Đảng uỷ;
- Khối dân vận;
- Các đ/c UV. BCH xã Đoàn;
- Lưu .

TM. BCH XÃ ĐOÀN
BÍ THƯ

Hồ Sỹ Tấn

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×