Tải bản đầy đủ

BAO CAO THUC TAP k56

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẾ
Kết quả nghiên cứu thực tế công tác văn thư tại Thị trấn Nhà Bàng
huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

Họ và tên: Nguyễn Văn Thái
Học viên chi I, lớp chuyên viên k56.
Đơn vị công tác: UBND Thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An
Giang.
Thực hiện theo kế hoạch học tập của lớp chuyên viên k56 về việc đi khảo
sát thực tế tại Thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ ngày
14/11/2017 đến ngày 15/11/2017.
Trong thời gian nghiên cứu chủ đề “Công tác văn thư ở Uỷ ban nhân
dân thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh biên, tỉnh An Giang”. Bản thân nhận thấy
được một số kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thị trấn Nhà Bàng được thành lập theo Quyết định số 56/HĐBT ngày
10/5/1986 của Hội đồng Bộ trưởng. Hiện nay Thị trấn Nhà Bàng là trục Đô thị Văn hóa – Xã hội, thương mại dịch vụ của huyện Tịnh Biên. Do nhu cầu phát
triển kinh tế, thương mại, dịch vụ du lịch, từ một thị trấn huyện lỵ chuyển sang
trục đô thị, thế mạnh của thị trấn Nhà Bàng chưa được khai thác triệt để các điểm
du lịch như: Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Miễu Bà chúa xứ Bào
Mướp, điểm tham quan du lịch Núi Trà Sư, Cửu Trùng Đài.
- Vị trí địa lý Thị trấn Nhà Bàng: phía đông giáp kênh Trà Sư, phía tây
giáp xã An Phú, phía nam giáp xã Thới Sơn, phía bắc giáp xã Nhơn Hưng.
- Tổng diện tích tự nhiên: 613 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 469,8
ha đất lâm nghiệp rừng phòng hộ 20,08 ha. Có 05 khóm: Thới Hòa, Sơn Đông,
Hòa Hưng, Hòa Thuận và Trà Sư; dân số (theo niên giám thống kê năm 2016) có
2.867 hộ với tổng số nhân khẩu 12.476 người, trong đó số lao động trong độ tuổi


10.916 lao động (lao động nam 5.278 lao động, chiếm 48,35%, lao động nữ
5.638 lao động, chiếm 51,65%). Dân cư gồm: người Kinh chiếm 97,2%, người
Khmer chiếm 1,8% và dân tộc Hoa, chiếm 1,0%; có các tôn giáo Cao đài, Công
giáo, Phật giáo.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ:
1. Khái niệm về công tác Văn thư
Công văn, giấy tờ là một trong những phương tiện quan trọng, cần thiết đối
với hoạt động quản lý nhà nước, do đó việc làm công văn, giấy tờ và quản lý
chúng là hai nhiệm vụ không thể thiếu được. Toàn bộ các công việc của cơ quan
quản lý hành chính nhà nước về xây dựng văn bản và quản lý, giải quyết các văn
bản đó trong hoạt động quản lý.
Công tác Văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ
công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và điều hành các công việc trong các cơ quan
nhà nước tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang.
2. Ý nghĩa, vai trò của công tác Văn thư
Công tác Văn thư bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin cần
thiết phục vụ các nhiệm vụ cho quá trình quản lý.
Góp phần giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức được nhanh chóng,
chính xác, năng suất, chất lượng đúng chính sách, đúng chế độ, giữ gìn được bí
mật quốc gia, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ.
Công tác văn thư bảo đảm giữ lại đầy đủ chứng cứ về mọi hoạt động của
cơ quan, tổ chức, công tác văn thư có nề nếp bảo đảm giữ gìn đầy đủ hồ sơ, tài
liệu trong cơ quan phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.
Góp phần bảo vệ bí mật của Đảng và nhà nước ngăn chặn việc ứng dụng
văn bản của nhà nước, con dấu của cơ quan vào mục đích phạm pháp.


Đảm bảo giữ gìn đầy đủ hồ sơ tài liệu tạo điều kiện để thực hiện tốt cho
công tác lưu trữ phát triển.
3. Nội dung công tác Văn thư
Bao gồm các công việc và quy trình chủ yếu sau:
- Soạn thảo và ban hành văn bản;
- Quản lý, giải quyết văn bản đến và văn bản đi;
2


- Quản lý và sử dụng con dấu trong cơ quan;
- Lập hồ sơ hiện hành và nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
III. MẶT ĐƯỢC:
Công tác Văn thư của UBND thị trấn Nhà Bàng thường xuyên nhận được
sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân thị trấn và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của công tác Văn thư điều được
cấp trên triển khai kiến thức đầy đủ, được trang bị trong quá trình đào tạo đã cơ
bản đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ đề ra.
Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2017 Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhà Bàng
đã tiếp nhận và xử lý chuyển các ngành chuyên môn 1.867 công văn đến, soạn
thảo và ban hành 1.679 công văn đi, đồng thời thực hiện lưu trữ tại kho lưu trữ
theo quy định.
Sổ đăng ký quản lý công văn đến, đi được thực hiện giống với quy định
của Nhà nước. Việc quản lý và sử dụng con dấu rất chặt chẽ đúng theo quy định
của nhà nước, văn thư là người đóng dấu, cất giữ con dấu.
Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử ( VIC) và (Mail) làm cho công tác
quản lý lưu trữ có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu trao đôỉ thông tin văn bản
ngày càng tốt hơn.
Trong những năm gần đây công tác Văn thư – Lưu trữ ở địa phương có
những bước phát triển và đi vào nề nếp một cách ổn định. Các tài liệu lưu trữ
được khai thác và sử dụng có hiệu quả trong công việc nghiên cứu khi cần thiết,
đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà
nước.
Cán bộ làm công tác Văn thư có trình độ chuyên môn Cao đẳng, có tinh
thần trách nhiệm cao, thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, trau dồi kiến thức và
nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt được nhiệm vụ của
mình nhằm từng bước đưa công tác Văn thư – Lưu trữ ở địa phương đi vào nề
nếp, đáp ứng ngày càng cao thông tin về quản lý Nhà nước ở địa phương.
Cán bộ văn thư bảo quản tài liệu lưu trữ tương đối được an toàn, phục vụ
tốt việc sử dụng.
Các văn bản gửi đến cơ quan đều được thông qua văn thư và làm đúng các
thao tác theo quy định của công tác Văn thư, chính vì thế bộ phận văn thư luôn
chủ động trong công việc và phân loại từng loại văn bản một cách cụ thể khi
được gửi đến cơ quan, để phục vụ tốt cho lãnh đạo trong việc tiếp cận và xử lý
3


các loại văn bản gửi đến cơ quan. Ngoài ra, trong thời gian qua địa phương cũng
đã làm tốt công tác lưu trữ các loại văn bản, cụ thể mở sổ từng loại văn bản của
từng ngành, vì thế khi có nhu cầu tham khảo hoặc tra cứu, tìm kiếm các loại văn
bản là rất dễ dàng và nhanh chóng góp phần làm ít tốn thời gian trong việc tra
cứu tài liệu khi cần thiết.
Trong việc quản lý gửi công văn đi bộ phận văn thư thường quản lý rất
chặt chẽ việc kiểm tra lại thể thức văn bản, việc cho số các loại công văn gửi đi
và xem lại nội dung của văn bản coi có phù hợp với ý của lãnh đạo hay không.
Sổ lưu văn bản đều được ghi đầy đủ ngày, tháng phát hành văn bản, nội dung văn
bản, bộ phận nào phát hành văn bản. Chính vì thế khi gửi văn bản đi nhưng địa
phương vẫn nắm rõ ngày, tháng phát hành văn bản, số văn bản và bộ phận phát
hành, như thế rất thuận tiện cho việc quản lý văn bản ở địa phương.
UBND thị trấn Nhà Bàng bộ phận văn phòng được trang bị thêm một số
trang thiết bị và cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt theo cơ chế một cửa, chuẩn bị
thực hiện thí điểm mô hình hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001:2008. Nhằm
phục vụ tốt cho nhân dân, từ đó góp phục vụ tốt trong công tác cải cách thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật.
IV. HẠN CHẾ:
- Trong công tác quản lý văn bản còn chưa tập trung, một số ngành, bộ
phận khi nhận công văn trực tiếp qua thư thì không chuyển lại cho bộ phận văn
thư làm khó khăn trong quá trình để lưu văn bản. Ngoài ra khi công văn lãnh đạo
nhận mà không chuyển lại, nên đôi lúc dẫn đến việc tìm kiếm công văn gặp
không ít khó khăn thậm chí bị thất lạc.
- Văn bản đến bằng hệ thống điện tử mail, phần mềm VIC nên có đôi lúc
còn bị tắc, do sự cố mạng dẫn đến việc tiếp nhận công văn còn chậm.
- Trình độ cán bộ Văn thư - Lưu trữ còn hạn chế về nghiệp vụ, chủ yếu chỉ
được hướng dẫn hoặc tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn.
- Các chế độ ưu đãi cho cán bộ làm công tác này quá thấp chưa kích thích
sự nhiệt tình trong công tác. Chế độ khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức.
- Phòng làm việc của cán bộ Văn thư – Lưu trữ còn hoạt động chung với
bộ phận một cửa, việc soạn thảo những văn bản chủ yếu là cán bộ văn phòng do
năng lực của cán bộ này còn bị hạn chế về nghiệp vụ.

4


- Các bộ phận khác khi soạn thảo văn bản vẫn còn một số đồng chí chưa
nắm được thể thức soạn thảo văn bản nên một số văn bản cũng còn thực hiện
chưa đúng theo thể thức.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP:
Để nâng cao chất lượng công tác Văn thư địa phương trong thời gian tới
cần thực hiện tốt ở một số mặt như sau:
- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong cơ quan giữa các ngành nhằm nhận
thức đúng đắn về công tác Văn thư - Lưu trữ là trách nhiệm chung, chứ không
phải thuộc về những người làm công tác Văn thư - Lưu trữ. Giáo dục tinh thần tự
giác, có ý thức tổ chức tính tổ chức kỷ luật cao cho tất cả cán bộ. Phải luôn quan
tâm, đôn đốc kiểm tra công tác này để cho cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ
có nhận thức một cách đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.
- Tổ chức bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ luôn được
ổn định, phải được đào tạo chuyên môn, bố trí cán bộ có năng lực, có kinh
nghiệm trong công tác Văn thư - Lưu trữ. Tạo điều kiện để cán bộ làm công tác
Văn thư - Lưu trữ được học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu, trong
tình hình mới hiện nay. Có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ kế thừa làm công tác
Văn thư - Lưu trữ, đủ sức đảm nhiệm công việc của công tác văn thư nhằm phục
vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Cần có các thiết bị cơ sở vật chất làm việc chuyên dùng để phục vụ công
tác như bàn làm việc có nhiều ngăn, kệ sách để phân phối văn bản và tiện trong
việc sắp xếp hồ sơ. Có các phương tiện hiện đại trong công tác như máy vi tính,
máy fax, máy Cans, máy photocopy… để nâng cao hiệu suất lao động của cán
bộ.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế, lề lối làm việc, thực hiện tốt
chế độ bảo mật do nhà nước qui định, có chế độ khen thưởng đối với những đơn
vị, cá nhân làm tốt, xử phạt nghiêm minh đối với những thường hợp không chấp
hành tốt công tác Văn thư - Lưu trữ, làm lộ, làm hư hỏng hồ sơ, tài liệu.
- Quản lý các văn bản đến và đi trên phần mềm VIC, Mail luôn được
kiểm tra chặt chẽ.
Tóm lại: Công tác văn thư không thể thiếu trong các cơ quan đơn vị, xí
nghiệp, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương. Là một cơ quan dù
lớn hay nhỏ muốn thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đều
phải sử dụng văn bản pháp quy, công tác hành chính để phổ biến, hướng dẫn,
5


giải thích các chủ trương, chính sách với cơ quan thuộc quyền hạn quản lý, phản
ánh tình hình lên cơ quan cấp trên, trao đổi phối hợp với các cơ quan hữu quan
và ghi lại những sự kiện, những nhiệm vụ xảy ra trong hoạt động hàng ngày của
cơ quan mình, để đáp ứng nhu cầu trên đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ trình độ
nghiệp vụ chuyên môn nhất định để đảm bảo nhiệm vụ công tác công văn, giấy
tờ tại cơ quan./.

Người viết thu hoạch

Nguyễn Văn Thái

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×