Tải bản đầy đủ

On tap toan HK II toan 11 ca TL + TN

I.TỰ LUẬN
Câu 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:
b. y  cot(7 x 

a. y  12 x 6  7 x  x 2  3 x  2  5


�

)  sin 3 4 x  2 tan �  3 x �
3
�5


Câu 2. Giải phương trình: y '  0 biết y  sin 2 x  3cos x  2

2x 1
,  C  .Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C )
x 3
a. Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  7 x  3
c. Biết hoành độ tiếp điểm x  5

b. Biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d ' :  x  7 y  5  0
d. Biết tung độ tiếp điểm y = 3
1
e. Tại giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng y  x 
3
Câu 3. Cho hàm số y 

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD  2a 2 .Hình chiếu vuông góc của S trên
mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm của tam giác BCD. Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng đáy một góc 450 .
a. Tính góc hợp bởi giữa hai mặt phẳng (SAD) và (ABCD).
b. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD).
c. Tính khoảng cách giữa AC và SD.
II.Trắc nghiệm

x2  2x  1
A. 0.
B. 2.
x �1
x 1
3  2 x  5x3
Câu 2. Tính lim
A . -5.
B.3.
x ��
x3  1
t 4 1
Câu 3. Kết quả đúng của lim
là: A. 4.
B. 1.
t �1 t  1
1
2  3x  4
Câu 4. Chọn kết quả đúng của lim
:
A.  .
2
x �0
4
x  3x
x3


Câu 5. Chọn kết quả đúng của lim 2
: A. �.B. �.
x �1 x  4 x  3
Câu 1. Tính lim

Câu 6. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của lim
x �0

A.

1
2

B. 

1
.
2

C. -2.

D. 1.

C. 5.

D �.
D. �

C. 0.
B.

1
.
4

C. 0.

C. 0.

D. 1.
D. 1.

3x 2  2  2  2 x :
x
C. 0.

D. 1.

Câu 7. Hàm số nào trong các hàm số dưới đây liên tục tại điểm x  2
B. y 

A. y  x5  8 x 3  x  1.

x2
.
x2

C. y 

x  3.

D. y 

1
.
x 4
2

Câu 8. Cho hàm số y = f(x) và f’(-1) = 2 thì điều nào sau đây là đúng?

2x
= 2.
x  0 x

A. lim

x  2
= 2.
 x  0 x  1

B. lim

C. lim ( x  2)  2 .
x   1

D. lim ( x) 0 .
x   2

Câu 9. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 + m (với m là tham số) tại điểm có hoành độ x0 = -1 là đường thẳng có
phương trình
A. y = m -1.

B. x = m -1.

C. y = 0.

Câu 10. Cho hàm số f ( x) 
A. 2 

( x  2)
4

x  2 . Giá trị P = f(2) + (x+2)f’(2)
( x  2)
( x  2)
B. 2 
C. 2 
2 x2
2

D.y = m - 3.

D. 2  x  2


2x 1
có y’ là:
x2
5
5
3
4
2
. B. 3( x 4  1)2 
.
A. 12 x ( x  1) 
2
2
 x  2
 x  2

3

4
Câu 11. Hàm số y  x  1 

3
4
2
C. 12 x ( x  1) 

3

 x  2

2

3 4
3
D. 4 x ( x  1) 

.

5
.
 x  2

Câu 12. Đạo hàm của biểu thức f ( x )  ( x 2  3) x 2  2 x  4 là:
2
A. f '( x)  2 x x  2 x  4 

2
C. f '( x )  2 x x  2 x  4 

( x  1)( x 2  3)
x2  2 x  4
( x 2  3)
2 x2  2x  4

( x  1)( x 2  3)

.

B. f '( x )  2 x

.

2
D. f '( x )  (2 x  3) x  2 x  4 

x2  2 x  4

.
( x  1)( x 2  3)
x2  2x  4

.

1 2
(m  1) x3  (m  1) x 2  2 x  1 .Giá trị m để y’ - 2x-2 >0 với mọi thuộc R.
3
� 4�
�4 �
0; �
A. Không tồn tại m
B. (�; 1);(1; �)
C. �
D.  1;0  ; � ;1 �
� 5�
�5 �
3
2
Câu 14. Cho hàm số f  x   x  3 x  2 . Nghiệm của bất phương trình f '  x   0 là:
Câu 13. Cho hàm số: y 

A.  �;0  � 2; � .

B.  0; 2  .

C.  �;0  .

D.  2; � .

2
Câu 15. Cho hàm số f  x   2 cos  4 x  1 . Tìm miền giá trị của f '  x  ?

A. 8 �f '  x  �8 .

B. 2 �f '  x  �2 .

C. 4 �f '  x  �4 .

D. 16 �f '  x  �16 .

3
2
Câu 16. Cho hàm số y  x  3 x  3 x,  C  . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tạo với hai đường thẳng

2 x  y  11  0 và x  2 y  2  0 một tam giác cân. Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến là:
A. 3

B. 

1
3

C.3 và 

uuur uuur

1
3

Câu 17. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó AB.BD  ? A. a 2

D. 4
B. a 2

C.

a2
2

D. 

a2
2

Câu 18.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA = SB = SC = SD. Cạnh SA vuông góc với đường
nào trong các đường sau?
A.BA
B. AC
C.DA
D.BD
Câu 19. Mặt phẳng    là mặt phẳng trung trực của AB. Chọn khẳng định ĐÚNG.
A.    song song với AB

B.    vuông góc với AB.

C.    đi qua trung điểm của AB.
D.    đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB.
Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SB và SD, O là
tâm mặt đáy. Khẳng định nào sau đây SAI ?
A. BD   AEF 
B. AC   SBD 
C. BD   SAC 
D. SO   ABCD Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×