Tải bản đầy đủ

Hợp Đồng Thanh Toán Nhân Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Số: /2017/HĐNC
Vv. Nhân công, máy phục vụ thi công kè bảo vệ bờ
Dự án: Cảng Nam Đình Vũ – Lô CA1, KCN Nam Đình Vũ (khu 1), Phường Đông Hải 2,
Quận Hải An, TP. Hải Phòng

* Các căn cứ để ký hợp đồng:
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ qui định chi tiết về
Hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,
Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017 tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng
Mặt Trời Mọc, chúng tôi gồm:
1. Đại diện bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MẶT TRỜI MỌC
- Người đại diện: Ông Bùi Vũ Trung


- Chức vụ: Phó CT HĐQT

- Địa chỉ: 168/75 D2 - Phường 25 - Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3512.2525 - 08 3512.2626

Fax: 08 3512.2323

- Tài khoản: 2011103256002 tại Ngân hàng MB – CN Bắc Sài Gòn
- Mã số thuế: 0313016978
Lưu ý: Địa chị giao nhận chứng từ: 168/75 đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hô
Chí Minh (Lầu 5)
2. Đại diện bên B: CÔNG TY TNHH LONG HOA
- Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: 21 Khu dân cư Hồ Nam, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố
Hải Phòng
- Điện thoại: 0985636921 Mr Thanh
- Tài khoản ngân hàng số: 112000074886 tại Ngân hàng Vietinbank- chi nhánh Ngô
Quyền, Hải Phòng
- Mã số thuế: 0201019201
Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B phần nhân công, máy thi công hạng mục kè bờ theo đúng hồ sơ
thiết kế mà bên A gửi cho bên B và các quy định khác theo Hợp đồng này, đảm bảo chất
lượng, tiến độ, an toàn và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Nội dung công việc, khối
lượng, đơn giá tạm tính như sau:
1


1.1 Nội dung công việc :
- Nạo vét đất chân khay theo hồ sơ thiết kế được duyệt
- Sửa mái taluy kè phần đê tạm hiện hữu
- Rải vải địa kỹ thuật loại 50x50 Kn/M
- Rải lưới địa kỹ thuật loại 200x50 Kn/M
- Thi công lớp đá hộc chân khay, mái taluy kè, xếp đá hộc mặt kè
- Lắp đặt và xếp đá vào rọ theo hồ sơ thiết kế
1.2 Khối lượng và đơn giá
TT

Hạng mục


Đơn vị

Khối
lượng

Đơn giá

1

Đào đất chân khay

M3

23.000

2

Rải vải địa lớp 1

M2

6.500

3

Rải lưới địa (lớp 2)

M2

6.500

4

Thi công lớp đá hộc

M3

120.000

5

Thi công lớp đá 4x6 đệm rọ

M3

90.000

6

Xếp rọ đá vào vị trí

rọ

350.000

7

Xếp đá hộc vào rọ

M3

150.000

Thành tiền

Cộng
Thuế VAT 10%
Tổng cộng

Đơn giá trên được lập trên cơ sở bản vẽ bên A cung cấp cho bên B. Trong quá trình
thi công nếu có phát sinh hai bên sẽ bàn bạc trao đổi để thống nhất đơn giá cho các hạng
mục phát sinh đó.
Đơn giá Hợp đồng được giao đã bao gồm toàn bộ các chi phí như :
Đã bao gồm tiền chi phí lương và tiền ăn ở chi phí sinh hoạt đi lại và điều kiện an
toàn của công nhân bên B.
Để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến lợi nhuận của bên B và tất cả các loại
thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.
Khối lượng nghiệm thu, quyết toán theo thực tế hoàn thành tại hiện trường được
Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu.
Điều 2: Chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
2.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm:
Bên B phải thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đáp ứng
đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ của bên A, phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu
chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của
Nhà nước có liên quan.
2


2.2. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:
Bên A chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc
này hoàn thành đảm bảo chất lượng theo quy định tại Khoản 2.1, Điều 2.
Điều 3: Thời gian thi công và tiến độ
- Tiến độ : 80 ngày kể từ ngày 1/05/2017
- Thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thi công: Được tính từ ngày Bên A ứng tiền cho Bên B để thực hiện việc
di chuyển lán trại và thiết bị máy móc.
Điều 4: Điều khoản thanh toán
4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
4.2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.
4.3. Thanh toán: Thanh toán theo từng đợt như sau:
Kỳ đầu: Tạm ứng cho bên B: 50.000.000 đồng sau khi ký hợp đồng.
Kỳ thanh toán: bên A thanh toán cho bên B 1 tháng/1 lần. Khối lượng thanh toán sẽ
được chốt vào ngày 25 hàng tháng. Bên A sẽ tạm thanh toán cho bên B 80% khối lượng
thực hiện trên cơ sơ khối lượng bên B thực hiện được cán bộ hiện trường bên A xác
nhận.
Sau khi thi công xong bên A thanh toán cho bên B hết 100% giá trị hợp đồng sau
khi được các bên nghiệm thu.
Điều 5: Trách nhiệm mỗi bên
5.1. Trách nhiệm bên A:
- Cung cấp nguồn điện thi công cho bên B tại chân công trình.
- Cung cấp hệ thống chiếu sáng cho bên B để phục vụ việc thi công ban đêm.
- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình và các bản vẽ sửa đổi (nếu có).
- Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bên B thi công; giám sát thi công về tiến độ,
biện pháp kỹ thuật thi công, khối lượng và chất lượng.
- Giải quyết các các thủ tục liên quan trong quá trình thi công.
- Đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài công trường.
- Thanh toán cho bên B theo đúng Điều 4 của hợp đồng.
- Trong trường hợp bên B thi công không đúng tiến độ, chất lượng (nếu có) bên A sẽ
bổ xung thêm đơn vị thi công để đảm bảo được tiến độ chung của dự án và phần khối
lượng do đơn vị khác thi công sẽ được trừ vào khối lượng của bên B.
5.2. Trách nhiệm bên B:
- Thi công đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đúng yêu cầu kỹ
thuật, mỹ thuật của công trình.

3


- Tuân thủ mọi sự hướng dẫn của bên A, xử lý kỹ thuật phải được sự đồng ý của bên
A, nếu bên B tự ý xử lý để xảy ra sự cố thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi
thường thiệt hại (nếu có).
- Bên B chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có) đối với tất cả
các vi phạm của người lao động Bên B gây ra trong quá trình thực hiện công việc theo
Hợp đồng hai bên ký kết.
- Có biện pháp thi công hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của bên A.
- Trong quá trình thi công nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí do lỗi của bên B thì bên
B phải làm lại không tính tiền nhân công và phải bồi hoàn vật liệu sai hỏng cho bên A,
bồi thường thiệt hại (nếu có).
- Chịu trách nhiệm bảo quản và giữ gìn các trang thiết bị thi công và phục vụ thi
công Bên A cấp cho Bên B. Nếu để xảy ra mất, hư hỏng thì Bên B có trách nhiệm bồi
thường cho Bên A.
- Tự tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư,
an ninh, khai báo tạm trú và các qui định khác tại địa phương.
- Chấp hành các qui định chung của công trường, đảm bảo an ninh trật tự tại địa
phương và vệ sinh môi trường.
- Cung cấp hoá đơn thuế cho bên A.
Điều 6: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ, kịp thời các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn trở ngại hoặc thay đổi phải được hai
bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không tự giải quyết
được thì khiếu nại lên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng giải quyết. Phán quyết của
tòa án là căn cứ cuối cùng buộc hai bên phải tuân thủ. Toàn bộ án phí sẽ do bên thua kiện
chịu trách nhiệm chi trả.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A thanh
toán hết cho bên B, nếu hai bên không có khiếu nại gì thì hợp đồng xem như đã được
thanh lý.
Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×