Tải bản đầy đủ

Bước đầu tìm hiểu thực trạng lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy môn đạo đức lớp 4 tại trường tiểu học liên minh vĩnh yên vĩnh phúc

KHOA

PH M THỊ TUYẾT MAI

-

-

ThS. NGÔ THỊ TRANG

- 2014


Yên -

Sinh viên


N

-


Sinh viên

-


M CL C
M

........................................................................................................... 1
............................................................................................ 1
u ..................................................................................... 2
u .............................................................. 2
...................................................................................... 2
u .................................................................................... 3

6. Gi

u ......................................................................... 3

7. Ph

u............................................................................... 3

8. D

.................................................................................. 4

CHƯƠNG 1. CƠ S
C L P 4 ..................................... 5
1.1. S l

ng nghiên c u ............................................... 5
i ............................ 5
Nam ............... 6
nghiên c

............. 7
............................................................................ 9


................................................................................... 9
.................................................. 12
h
................................................................................................. 14
18
........................................................................... 22
1.3. Nh
.......................................................................................... 25
........................................................................ 25


................................. 26
1.3.3. S

c (s

......... 27

1.3.4. S

................................................................... 30

1.3.5. S

.................................................................. 30
c l p 4. 31

hh

c

....................................................................................................... 31
1.4.2.
CH

c l p 4 .......... 32

NG 2. TH
C L P 4 ................................ 38

2.1. Gi

........................................................................... 38
........................................................................................ 38
........................................................................................ 38

2.1.3. Ph

................................................................... 39
............................................................................ 39

2.2. Th
c l p 4 ...................................................................................................... 40

................................................................ 40

........................................................................................................ 47

................................................................................. 50
.................................................................... 65

c l p 4 ........................................................................... 65
2.3.2. Gi

....................................................................................... 67


Ị ............................................................... 70

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 74
PH L C


1.

-

XXI

a
-

1


-

3
.

2.

-

3.
3.1.

3.2.

4.

2

-

-


th

5.
5.1.

5.2.

6.

-

-

7.
7.1.

3

Yên


7.2.
7.2.1.
-

-

7.2.2.
-

c

).
7.2.3.
-

7.2.4.

8.
Ngoài ph n M

u, K t lu n, Tài li u tham kh o, N i dung c a khóa

lu n g
1
T

4


1

1.1.
1.1.1. M

[3]

[11]

[8].

[3].

5


1.1.2.

6


... do

-

1.1.3.

Nam

[10].

k

ng

- 17 -

7


+

- 17 -

+

-

[3].

8


1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.[7].

9


.


[7].
[7].

-

10


...
1.2.2.2.
1.2.2.2.1.


+

...
+

...
+

...


ta
...

1.2.2.2.2.

NICEF

11


+

...
+

...
+
...

...

[7]

1.2.2.

[2; 4; 9]

12


-

13


a
a

1.2.3.

1.2.3.1.
thông

(Delor, 1996).

14


1.2.3.2.

1.2.3.2.1.

1.2.3.2.2.

1.2.3.2.3.

-

15

-

a


1.2.3.2.4.

1.2.3.2.5.

a

an -

.
1.2.3.3.

+ Ph16nh,...)

...)

+
h

171.2.4.
1.2.4.1.
-

-

18


a

a

a
...

a
h
ng thiên nhiên;
t

i gi
...
19


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×